đồ án: môn học chi tiết máy, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
232
lượt xem
80
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là chỉ tiêu về khả năng làm việc của truyền động đai : +) Khả năng kéo +) Tuổi thọ của đai 2. Chọn đai : Với công các điều kiện đã biết : P’dc= 4,00 kW ; nđc = 1420 vg/ph ; Theo hình 4.1(tr.59) ta chọn loại đai : A 3. Các thông số bộ truyền : a) Xác định đường kính các bánh đai : Theo bảng 4.13 (tr.59) chọn d1 ( d1 = 100- 200) theo tiêu chuẩn : d1 = 125 mm Vận tốc đai: v = π.d1 .125.1420...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 2

  1. Chương 2: TÝNH TO¸N THIÕT KÕ CHI TIÕT M¸Y i.TÝNH Bé TRUYÒN §AI thang: 1. ChØ tiªu tÝnh to¸n : §ã lµ chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña truyÒn ®éng ®ai : +) Kh¶ n¨ng kÐo +) Tuæi thä cña ®ai 2. Chän ®ai : Víi c«ng c¸c ®iÒu kiÖn ®· biÕt : P’dc= 4,00 kW ; n®c = 1420 vg/ph ; Theo h×nh 4.1(tr.59) ta chän lo¹i ®ai : A 3. C¸c th«ng sè bé truyÒn : a) X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh c¸c b¸nh ®ai : Theo b¶ng 4.13 (tr.59) chän d1 ( d1 = 100  200) theo tiªu chuÈn : d1 = 125 mm VËn tèc ®ai: v = π.d1 .n1   .125.1420  9,29 m/s 60.1000 60.1000 nhá h¬n vËn tèc cho phÐp vmax = 25 m/s §-êng kÝnh b¸nh ®ai lín : d2 = d1 u (1-)
  2. +) HÖ sè tr-ît  chän :  = 0,02 +) TØ sè truyÒn u : u = 2,99 Khi ®ã ®-êng kÝnh b¸nh ®¹i lín: d2 = 125.2,99.(1 - 0,02) = 366,275 mm Tõ b¶ng 4.21 ( tr.63) chän d2 theo tiªu chuÈn : d2 = 355 mm d2 355 Nh- vËy tû sè truyÒn thùc tÕ: ut  =  d 1 (1  ε ) 125 (1  0,02 ) 2,89 ut  u 2,89  2,99 Sai lÖch tû sè truyÒn: u =   0.033  3,3% < u 2,99 4% nªn ta cã thÓ chÊp nhËn c¸c th«ng sè cña bé truyÒn ®ai nµy. VËy ta chän : d1 = 125 mm ; d2 = 355 mm b) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch trôc ( a) ; chiÒu dµi ®ai (l) ; Theo b¶ng 4.14 ta chän s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc: Do : u = 2,99  3,00 nªn a/d2 = 1  a = d2=355 mm Theo c«ng thøc 4.4 ta cã chiÒu dµi ®ai tÝnh s¬ bé: l = 2a +  (d1+d2)/2 +(d2-d1)2/(4a) = 2.355 + 3.14.(125 + 355)/2 + (355 – 125)2/ (4.355) = 1500,85 mm Theo b¶ng 4.13 ta chän chiÒu dµi ®ai tiªu chuÈn: l = 1500 mm KiÓm nghiÖm l¹i sè vßng ch¹y cña ®ai: i = v/l = 9,29/ 1,500 = 6,2 m/s < 10 m/s.
  3. TÝnh kho¶ng c¸ch trôc a theo chiÒu dµi ®ai tiªu chuÈn: l = 1500 mm. Víi:   l  .d 1  d 2  / 2 = 1500 – 3,14.(355 + 125)/2 = 746,4 mm vµ:   d 2  d 1  / 2 = (355 - 125)/ 2 = 115 mm Do ®ã :     a    2  8.2 / 4  746,4  746,4 2  8.115 2 / 4  355 mm (d 2  d1 )57 0 (355  125)57 0 Gãc «m: α1  180   180   143 0 a 355 Nh- vËy 1 > min =1200 4. X¸c ®Þnh sè ®ai z: P ' dc .K d ) Theo c«ng thøc 4.16: z P0 .C .Cl .Cu .C z Víi c¸c ®iÒu kiÖn : +) Lµm viÖc va ®Ëp nhÑ +) Lµm viÖc 2 ca +) Sö dông ®éng c¬ r« to ng¾n m¹ch ( thuéc lo¹i®éng c¬ I ) Do ®ã theo b¶ng 4.7, ta cã: K® = 1,1 + 0,1 = 1,2 Theo b¶ng 4.15 víi 1 = 1430 khi ®ã trÞ sè C = 0,899 Víi l / lo = 1500/1700 = 0,88 nªn ta cã : C1 = 0,97
  4. Theo b¶ng 4.17 trÞ sè ¶nh h-ëng ®Õn tØ s« truyÒn : u = 2,99  3,00 nªn Cu = 1,14 Theo b¶ng 4.19, víi d1 = 125 mm ; v = 9,29 m/s nªn [Po]  1,88 kW  P ' dc / [P0] = 4,00/ 1,88 = 2,13 nªn : Cz = 0,94675 Do ®ã: z = 4,00.1,2/(1,88.0,899.0,97.1,14.0,94675) = 2,71 VËy lÊy sè d©y ®ai: z = 3 ) ChiÒu réng b¸nh ®ai, theo 4.17 vµ b¶ng 4.21: B = (z -1).t + 2.e Víi ®ai A ta cã : t = 15 ; e = 10 B = (3-1).15 + 2.10 = 50 mm ) §-êng kÝnh ngoµi cña b¸nh ®ai: da = d + 2.h0 = 125 + 2.3,3 = 131,6 mm. 5. X¸c ®Þnh lùc c¨ng ban ®Çu vµ lùc t¸c dông lªn trôc: 780.P ' dc .K d Theo 4.19: F0   Fv v.C .z Trong ®ã lùc c¨ng do lùc li t©m t¹o ra: Fv = qm.v2 = 0,105.9,292 = 9,06 Víi : qm khèi l-îng 1 mÐt chiÒu dµi tra b¶ng 4.22 ; qm= 0,105 kg/m Do ®ã: F0 = 780.4,00.1,2/(9,29.0,899.3) + 9,06 = 158,5 N Lùc t¸c dông lªn trôc:
  5. Fr = 2.F0.z.sin(1 /2) = 2.158,5.3.sin(1430/ 2) = 902 N
Đồng bộ tài khoản