đồ án: môn học chi tiết máy, chương 5

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
24
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do không có yêu cầu gì đặc biệt và theo quan điểm thống nhất hoá trong các khâu thiết kế nên ở đây ta chọn vật liệu 2 cấp bánh răng là như nhau. bánh nhỏ : Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 241 - 285 có: b1 = 850 Mpa ; ch 1 = 580 Mpa . Chọn HB1 = 245 (HB) Bánh lớn : Thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB 192 -240 có:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 5

  1. Chương 5: KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn Yªu cÇu F  [F] ; F = 2.T1.KF.Y.Y.YF/( b ' w1.dw1.m) TÝnh c¸c th«ng sè: Theo b¶ng 6.7 víi s¬ ®å 7 ta cã KF = 1,0250575; víi v < 2,5 m/s tra b¶ng 6.14 (trang 107) cÊp chÝnh x¸c 9 th× KF = 1,37. Tra b¶ng 6.16 chän go= 73 Theo b¶ng 6.15 => F =0,011 aw1 160 =>  F   F .gov.  0,011.73.1,62.  8,31 ut 3,92  F .bw1 .d w1 8,31.38.65 K Fv  1   1  1,096 2.TI .K F .K F 2.75813.1,37.1,025 KF = KF.KF.KFV = 1,025.1,37.1,096 = 1,54 Víi  = 1,73 Y = 1/ = 1/1,73= 0,578 ; Víi ZV1 = 26 ; ZV2 = 102 tra b¶ng 6.18 trang 109 th× YF1= 3,88 ;YF2= 3,6; Víi m = 2,5, YS = 1,08- 0,0695ln(2,5) = 1,052 ChÕ t¹o b¸nh r¨ng theo ph-¬ng ph¸p phay: YR = 1 Do da < 400mm nªn KxF = 1 khi ®ã:  F1 1   F1 .YR .YS .K xF  252.1,052.1.1  265MPa  F 2 2   F 2 .YR .YS .K xF  237.1,052.1.1  249MPa Thay vµo c«ng thøc: F = 2.T1.KF.Y.Y.YF /(b ' w1.dw1.m), ta cã:
  2. F1 = 2.75813.1,56.0,578.3,88/(38.65.2,5)=85,9 MPa  F1 < [1]1 =265Mpa; F2 = F1.YF2/YF1 = 85,9.3,6/3,88=79,7 MPa  F2 < [2]2 =249Mpa. VËy r¨ng tho¶ m·n vÒ ®é bÒn uèn. 2.7 KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i. øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : [H]max = 2,8 ch2 = 2,8. 450 = 1260 MPa; [F1]max = 0,8 ; ch1 = 2,8. 580 = 464 MPa; [F2]max= 0,8 ; ch2 = 0,8. 450 = 360 MPa; HÖ sè qu¸ t¶i: Kqt= Tmax/T = 1,6; H1max=H . K qt  457,75. 1,6  579 MPa < [H]max = 1260 MPa; §Ó ®Ò phßng biÕn d¹ng d- hoÆc ph¸ háng tÜnh mÆt l-în ch©n r¨ng ta kiÓm nghiÖm: F1max = F1. Kqt = 85,9.1,6=137,44MPa F2max = F2. Kqt = 79,7.1,6=127,52MPa v× F1max < [F1]max ,F2max < [F2]max nªn r¨ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn khi qu¸ t¶i. 3. TÝnh bé truyÒn cÊp chËm – B¸nh r¨ng nghiªng: 3.1. Chän vËt liÖu.
  3. Do kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt vµ theo quan ®iÓm thèng nhÊt ho¸ trong c¸c kh©u thiÕt kÕ nªn ë ®©y ta chän vËt liÖu 2 cÊp b¸nh r¨ng lµ nh- nhau. B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 241  285 cã: b1 = 850 Mpa ; ch 1 = 580 Mpa . Chän HB1 = 245 (HB) B¸nh lín : ThÐp 45, t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 192  240 cã: b2 = 750 Mpa ; ch 2 = 450 Mpa . Chän HB2 = 230 (HB) 3.2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp. Theo b¶ng 6.2 víi C45 , t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB < 350 ta cã :  0 H lim = 2.HB + 70 ; SH = 1,1 ;  0 F lim = 1,8.HB ; SF = 1,75 a) X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp    H     0  H lim .Z R .Z V .K xH .K HL  ;  SH  Chän s¬ bé ZRZVKxH = 1   H    H lim K HL 0 SH +) SH : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ tiÕp xóc: SH =1,1. +)  0 H lim : øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp øng víi sè chu k× c¬ së Víi b¸nh nhá : 0Hlim1 =2. 245 + 70 = 560 MPa. Víi b¸nh lín : 0Hlim2 = 2.230 + 70 = 530 MPa.
  4. MÆt kh¸c : KHL= mH N HO N HE víi mH = 6. +) mH : BËc cña ®-êng cong mái khi thö vÒ tiÕp xóc. +) NHO: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc: NHO = 30. H 2, 4 (HHB : ®é r¾n HB Brinen) Víi b¸nh nhá : N HO 1  30 .245 2 , 4  1,6 .10 7 Víi b¸nh lín : N HO 2  30.230 2, 4  1,4.10 7 +) NHE: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt tiÕp xóc t-¬ng ®-¬ng: 2 N HE  60.c.  Ti / T1  .n j .t i 3 i , j 1 c.n j 2  N HE  60 .  t i .  Ti / T1  .t i / t CK ( 3 j = 1 uj i 1 2)  c: Sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay.  Ti , ni, ti : LÇn l-ît lµ m«men xo¾n , sè vßng quay vµ tæng sè giê lµm viÖc ë chÕ ®é i cña b¸nh r¨ng ®ang xÐt. c.n1 2 . t i . Ti / T1  .t i / t ck 3  N HE 2  60. u1 i 1 121,5  5 3 N HE 2  60.1. .20000.13.  0,7 3   3,8.10 7  N HO 2  1,6.10 7 2,91  8 8 N HE1  u1 .N HE 2  2,91.3,8.10 7  11,06.10 7  N HO1  1,4.10 7 ta cã : NHE1 > NHO1 => KHL1 = 1
  5. NHE2 > NHO2 => KHL2 = 1 560.1 530.1 [H]1 =  509 MPa ; [H]2=  481,8MPa 1,1 1,1 Víi bé truyÒn cÊp chËm b¸nh trô r¨ng nghiªng ta cã:       H   H 1 H 2  509  481,8  495,5MPa 2 2 b) X¸c ®Þnh øng suÊt uèn cho phÐp:    F     0 F lim .YR .YS .K xF .K FC .K FL  SF    Chän s¬ bé YR.YS.KxF = 1     F     0 F lim .K FC .K FL  SF    +) 0Flim : øng suÊt uèn cho phÐp phÐp øng víi sè chu k× c¬ së Víi b¸nh nhá :  F lim 1  1,8.245  441 MPa 0 Víi b¸nh lín :  F lim 2  1,8.230  414 MPa 0 +) SF : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ uèn: SF =1,75. +) Sè chu k× thay ®æi øng suÊt uèn t-¬ng ®-¬ng: 2 N HF  60.c.  Ti / T1  .n j .t i 6 i , j 1 c.n j 2  N HF  60 .  t i .  Ti / T1  .t i / t CK 6 (j = 1  2) uj i 1 121,5  5 3 Víi b¸nh lín : N HF 2  60.1. .20000.16.  0,7 6   3,3.10 7 2,91  8 8 Víi b¸nh nhá : N HF 1  u1 .N HF 2  2,91.3,3.10 7  9,6.10 7 V× NFE1 = 9,6.107 > NFO = 4.106 nªn KFL1 = 1,
  6. NFE2 = 3,3.107 > NFO = 4.106 nªn KFL2 = 1 Do ®ã theo thiÕt kÕ víi bé truyÒn quay mét chiÒu KFC = 1, ta ®-îc: [F1] = 441.1.1/1,75 = 252 MPa, [F2] = 414.1.1/1,75 = 236,6 MPa,
Đồng bộ tài khoản