đồ án: môn học chi tiết máy, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
15
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số quá tải: Kqt= Tmax/T = 1,6; H1max=H . MPa; Để đề phòng biến dạng dư hoặc phá hỏng tĩnh mặt lượn chân răng ta kiểm nghiệm: F1max= F1. Kqt = 125.1,6 = 200 MPa ; F2max= F2. Kqt =123.1,6 =197 MPa ; vì F1max

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 7

  1. Chương 7: KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i HÖ sè qu¸ t¶i: Kqt= Tmax/T = 1,6; H1max=H . K qt  445,45. 1,6  563,5 MPa < [H]max = 952 MPa; §Ó ®Ò phßng biÕn d¹ng d- hoÆc ph¸ háng tÜnh mÆt l-în ch©n r¨ng ta kiÓm nghiÖm: F1max= F1. Kqt = 125.1,6 = 200 MPa ; F2max= F2. Kqt =123.1,6 =197 MPa ; v× F1max < [F1]max = 464 MPa F2max < [F2]max = 360 Mpa Nªn r¨ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn khi qu¸ t¶i. 4. KiÓm tra ®iÒu kiÖn b«i tr¬n cña hép gi¶m tèc: §iÒu kiÖn b«i tr¬n: -dw21: §-êng kÝnh cña b¸nh bÞ ®éng cña bé truyÒn cÊp nhanh. -dw22: §-êng kÝnh cña b¸nh bÞ ®éng cña bé truyÒn cÊp chËm. dw21 =254,8 mm; dw22 = 260,1mm d w 22 c= = 1,02  1,0  1,3 d w 21 VËy bé truyÒn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn b«i tr¬n 5. KiÓm tra ®iÒu kiÖn kÕt cÊu cña hép gi¶m tèc: Ta cã : aw2 > ( d a1 + d3 ) 2 2 trong ®ã d3 lµ ®-êng kÝnh s¬ bé cña trôc III;
  2. T3 814964    12  20 chän   = 20 khi ®ã d3= = 3 = 58,8 mm 0,2  3 0,2.20  aw2 = 175 > (259,8/2+58,8/2) = 159,3 VËy hép gi¶m tèc tháa m·n ®iÒu kiÖn kÕt cÊu. Nh- vËy ta cã b¶ng th«ng sè chÝnh cña bé truyÒn: Bé truyÒn cÊp Bé truyÒn cÊp C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña KÝ nhanh chËm hÖ truyÒn ®éng b¸nh r¨ng. hiÖ B¸nh B¸nh B¸nh B¸nh u r¨ng r¨ng r¨ng r¨ng nhá lín nhá lín Modul. m 2,5 2,5 2,5 2,5 Sè r¨ng. z 26 102 31 90 HÖ sè chiÒu réng vµnh  ba 0,25 0,25 0,2 0,2 r¨ng bw 38 38 32 32 ChiÒu réng vµnh r¨ng. aw 160 160 175 175 Kho¶ng c¸ch trôc d 65 254,8 89,7 260,1 §-êng kÝnh chia. dw 65 254,8 89,7 260,1 §-êng kÝnh l¨n. da 70 259,8 94,7 265,1 §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng. df 58,75 248,55 83,45 253,85 §-êng kÝnh ®¸y r¨ng. db 61 239,4 84,3 244,4 §-êng kÝnh c¬ së.  0 0 30,2 30,2 Gãc nghiªng r¨ng xt 0 0 0 0 HÖ sè dÞch chØnh.
  3. III. tÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc: 1.ThiÕt kÕ trôc 1.1. Chän vËt liÖu: Chän vËt liÖu chÕ t¹o trôc lµ thÐp 45, t«i cãb= 600 MPa. øng suÊt xo¾n cho phÐp [] = 12..20 Mpa 1.2. X¸c ®Þnh s¬ bé ®-êng kÝnh trôc. Theo ct 10.9 ®-êng kÝnh trôc thø k víi k =1..3; Tk dk  3 (mm) 0,2 T1  75823 N .mm 75813 => d1  3  31,6 (mm)    12Mpa 0,2.12 chän s¬ bé d = 35, tra b¶ng 10.2 , ta ®-îc chiÒu réng æ s¬ bé b0 = 21 mm. T2  143958 N .mm 143958 => d2  3  35,6 (mm)    16Mpa 0,2.16 chän s¬ bé d = 40, tra b¶ng 10.2, ta ®-îc chiÒu réng æ l¨n b0 = 23 mm. T3  814964 N .mm 814964 => d3  3  58,8 (mm)    20Mpa 0,2.20 chän s¬ bé d = 60, tra b¶ng 10.2, ta ®-îc chiÒu réng æ l¨n b0 = 31 mm.
  4. 1.3 X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc. Chän k1 = 8 (mm), k2 = 5 (mm), k3 = 10 (mm), hn = 15 (mm). Víi hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô ph©n ®«i cÊp chËm: Víi c¸c kÝ hiÖu: k: sè thø tù cña trôc trong hép gi¶m tèc. i: sè thø tù cña chi tiÕt trªn trôc trªn ®ã l¾p c¸c chi tiÕt cã tham gia truyÒn t¶i. lki: kho¶ng c¸ch tõ gèi ®ì 0 ®Õn tiÕt diÖn thø i trªn trôc thø k. lmki: chiÒu dµy may¬ cña chi tiÕt quay thø i (l¾p trªn tiÕt diÖn i) trªn trôc k. bki: chiÒu réng vµnh r¨ng thø i trªn trôc k. lcki: kho¶ng c«ngx«n (kho¶ng ch×a) trªn trôc thø k, tÝnh tõ chi tiÕt thø i ë ngoµi hép gi¶m tèc ®Õn gèi ®ì. lcki = 0,5.( lmki +b0) + k3 + hn Ta cã: - Trôc II: ChiÒu dµi may¬ b¸nh r¨ng trô lµ: lm2 = (1,2..1,5).d2 = (1,4..2,5).40 = 48..60 Chän lm22 = 55 ; lm23 = 49 l22 = 0,5.(lm22 + b0) + k1 + k2 = 0,5.(55 + 23) + 8+5 = 52 mm l23 = l22+0,5.(lm22 + lm23) + k1 = 52 + 0,5.(55 + 49) + 8 = 112 mm l24 =2.l23 - l22 = 2.112 – 52 = 172 mm
  5. l21 = 2.l23 = 2.112 = 224 mm - Trôc III: ChiÒu dµi may¬ khíp nèi lµ: lm3 = (1,4..2,5).d3 = (1,2..1,5).60 = 84..150 Chän lm34 = 85 Nªn lc34 = 0,5.(lm34 + b0) + k3 + hn = 0,5.(85 + 31) +10 +15 =83 l32= l22 = 52 mm l33 = l24 = 172 mm l31 = 224 mm - Trôc I: ChiÒu dµi may¬ b¸nh ®ai lµ: lm1 = (1,2..1,5).d1 = (1,2..1,5).35 = 42..52,5 Chän lm12 = 51 Nªn lc12 = 0,5.(lm12 + b0) + k3 + hn = 0,5.(51 +21) +10 +15 =61 mm l13 = l23 = 112 mm l11 = l21 = 2. l13=2.112 =224 Ta cã s¬ ®å bè trÝ hép gi¶m tèc nh- h×nh bªn d-íi. S¬ ®å hép gi¶m tèc:
  6. Fx12 o Fy13 45 F r® Fx13 Fx23 Fy12 Fy23 Fy22 Fy24 Fx24 Fz22 Fz24 Fx22 Fx33 Fx32 Fz32 Fz33 Fx34 Fy32 Fy33 S¬ §å Ph©n TÝch Lùc
Đồng bộ tài khoản