đồ án: môn học chi tiết máy, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
123
lượt xem
50
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đó theo dãy tiêu chuẩn và điều kiện công nghệ ta chọn thông số các đường kính trục tại các thiết diện tương ứng là: d12 =22 mm, d10 = d11 = 25 mm và d13 = 30 mm. Chọn lm13 = bw .Đây là bánh răng chủ động và để đảm bảo ăn khớp đều , tiết kiệm vật liệu thì bw =1,1.b’w= 38.1,1 = 42 mm nên lt = (0,8..0,9).lm13 = 33,6..37,8 , chọn ltơ = 37 Khi đó theo dãy tiêu chuẩn và điều kiện công nghệ ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 8

  1. Chương 8: X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña trôc 1.4.1. Víi trôc 1: +) Lùc t¸c dông vµo c¸c chi tiÕt: Lùc t¸c dông vµo ®ai: Fx12 = Fr12 . sin  = 902.sin(45) =637,81 N Fy12 = Fr12 . cos  = 902.cos(45) =637,81 N Lùc t¸c dông vµo b¸nh r¨ng: 2T1 2.75813 Fx13 =   2332,7 N dω11 65 Fy13 = Fx13. tg  t - = 2332,7.tg(20) = 849 N +) Ph¶n lùc t¹i c¸c æ: Tõ c¸c ph-¬ng tr×nh c©n b»ng m« men vµ lùc ta cã: M 0  Fx12 .l12  Fx13 .l13  Fx11 .l11  0  Fl x11  Fx12 .l12  Fx13 .l13 /l11  637,8.61 2332,7.112 / 224  1340 N F x  Fx12  Fx13  Fx11  F x10  0  Fx10 = 354,9 N M 0  F y12 .l12  F y13 .l13  F y11 .l11  0  Fl y11  Fy12 .l12  Fy13 .l13 /l11  637,8.61 849.112 / 224  598,2 N F y  Fy12  Fy13  F y11  F y10  0
  2.  Fy10 = 387 N
  3. Fy11 Fx12 Fx10 Fy13 Fy12 Fx11 Fy10 Fx13 66995 38906 38906 150088 75813 S¬ §å Trôc I
  4. +) M« men t-¬ng ®-¬ng: M 10  M x210  M y10  38906 2  38906 2  55021Nmm 2 M td 10  M 10  0,75.T 2  550212  0,75.75813 2  85662 Nmm 2 M 12  M x212  M y12  0 2  0 2  0 Nmm 2 M td 12  M 12  0,75.T12  0 2  0,75.75813 2  6556 Nmm 2 M 13  M x213  M y13  66995 2  150088 2  164362 Nmm 2 M td 13  M 13  0,75.T12  164362 2  0,75.75813 2  176990 Nmm 2 M 11  0 M td 11  0 +) §-êng kÝnh c¸c ®o¹n trôc: Tõ d1= 35 ta cã    59,75 M td 12 6556 d 12  3 3  22,2mm 0,1.  0,1.59,75 M td 10 85662 d 10  3 3  24,3mm 0,1.  0,1.59,75 M td 13 176990 d 13  3 3  30,9mm 0,1.  0,1.59,75 d 11  0 Khi ®ã theo d·y tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ ta chän th«ng sè c¸c ®-êng kÝnh trôc t¹i c¸c thiÕt diÖn t-¬ng øng lµ: d12 =22 mm, d10 = d11 = 25 mm vµ d13 = 30 mm.
  5. KÝch th-íc then l¾p trªn trôc: ThiÕt §-êng KÝch th-íc ChiÒu s©u B¸n kÝnh gãc diÖn kÝnh thiÕt diÖn r·nh then l-în cña r·nh trôc b h t1 t2 nhá lín nhÊt nhÊt 12 22 6 6 3,5 2,8 0,16 0,25 13 30 8 7 4 2,8 0,16 0,25 +) TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then: KiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then. 2.T1 §é bÒn dËp c«ng thøc 9.1: d    d  d .l t .(h  t1 ) 2.T1 §é bÒn c¾t theo c«ng thøc 9.2:  c    c  d .l t .b - XÐt tiÕt diÖn 12 (l¾p b¸nh ®ai): Ta cã : lm12 = 51 mm nªn lt = (0,8..0,9)lm12 = 40,8..45,9 , chän lt = 42 2.75813 d   65,6   d  =100 Mpa 22.42.(6  3,5) 2.75813 c   27   c  22.42.6 Víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc va ®Ëp nhÑ  c = (40..60) Mpa VËy then ®¶m b¶o ®é bÒn - XÐt tiÕt diÖn 13 ( l¾p b¸nh r¨ng ):
  6. Chän lm13 = bw .§©y lµ b¸nh r¨ng chñ ®éng vµ ®Ó ®¶m b¶o ¨n khíp ®Òu , tiÕt kiÖm vËt liÖu th× bw =1,1.b’w= 38.1,1 = 42 mm nªn lt = (0,8..0,9).lm13 = 33,6..37,8 , chän lt = 37 2.75813 d   45,5   d  =100 Mpa 30.37.(7  4) 2.75813 c   17   c  30.37.8 Víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc va ®Ëp nhÑ  c = (40..60) Mpa VËy then ®¶m b¶o ®é bÒn 1.4.2 Víi trôc 2: +) Lùc t¸c dông vµo b¸nh r¨ng : 2T ' 2 2.143958 Fx22 =   3209,77 N d  21 89,7 Fx22 .tgα tω 3209,77.tg22,8 0 Fy22 = Fy24 =   1561,15N Cosβ cos30,2 0 Fz22 =-Fz24 = Fx22 .tgβ  3209,77.tg30,2 0  1568,13N Fx23 = Fx13= 2332,7 N Fy23 = Fy13 = 849 N +) Ph¶n lùc t¹i c¸c æ: M 0  -Fx21.l21+ Fx24.l24+ Fx22.l22+ Fx23.l23=0  Fx21= (Fx24.l24+ Fx22.l22+ Fx23.l23)/ l21 Fx21=(3209,77.172 + 3209,77.52 + 2332,7.112)/224 = 4376,12 N F x  Fx20+ Fx21 -( Fx22+ Fx23+ Fx24) = 0  Fx20 = 4376,12 N
  7. M 0  Fy21.l21- Fy24.l24 - Fy22.l22+ Fy23.l23=0  Fy21= (Fy24.l24+ Fy22.l22- Fy23.l23)/ l21 Fy21=(1561,15.172 + 1561,15.52 - 2332,7.112)/224 = 394,8 N F y  Fy20+ Fy21 + Fy23 -( Fy22+ Fy24) = 0  Fy20 = 394,8 N
  8. Fx23 Fy21 Fy20 Fy23 Fx21 Fx20 Fy22 Fy24 Fx24 Fz22 Fz24 Fx22 90860 20879 20530 227538 297539 143958 143958 S¬ §å Trôc II
  9. +) M« men t-¬ng ®-¬ng: M 20  0 ; M td 20  0 M 22  M x222  M y 22  90860 2  227558 2  245027 Nmm 2 M td 22  M 22  0,75.T 2  245027 2  0,75.143958 2  274920 Nmm 2 M 23  M x223  M y 23  297539 2  20879 2  298271Nmm 2 M td 23  M 23  0,75.T 2  2982712  0,75.143985 2  323287 Nmm 2 M 24  M22 M td 24  M td 22 M 11  0 M td 11  0 §-êng kÝnh c¸c ®o¹n trôc: Tõ d2= 40 ta cã    56,5 M td 22 274920 d 22  3 3  36,5mm 0,1.  0,1.56,5 M td 23 323287 d 23  3 3  38,5mm 0,1.  0,1.56,5 d24 = d22 = 36,5 mm d 21  d 20  0 Khi ®ã theo d·y tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ ta chän th«ng sè c¸c ®-êng kÝnh trôc t¹i c¸c thiÕt diÖn t-¬ng øng lµ: d22 = d24 = 38 mm, d10 = d11 = 35 mm vµ d23 = 40 mm.
  10. KÝch th-íc then l¾p trªn trôc: KÝch th-íc ChiÒu s©u B¸n kÝnh gãc §-êng ThiÕt thiÕt diÖn r·nh then l-în cña r·nh kÝnh diÖn nhá trôc b h t1 t2 lín nhÊt nhÊt 22 38 10 8 5 3,3 0,25 0,4 23 40 12 8 5 3,3 0,25 0,4
Đồng bộ tài khoản