đồ án: môn học chi tiết máy, chương 9

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
143
lượt xem
58
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán kiểm nghiệm độ bền của then Kiểm nghiệm độ bền của then. Độ bền dập công thức 91. Độ bền cắt theo công thức 92. Chọn lm22 = bw .Đây là bánh răng chủ động và để đảm bảo ăn khớp đều , tiết kiệm vật liệu thì bw =1,1b’w.= 321,1. = 35 mm nên lt = (0,8.0,9)lm22. = 28.31,5. , chọn lt= 30 Với điều kiện làm việc va đập nhẹ. Mpa Vậy then đảm bảo độ bền Tại tiết diện 23: Ta có : lm23 = 50 mm nên lt = (0,8.0,9)lm23. = 40.45. , chọn lt= 45.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 9

  1. Chương 9: TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then KiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then. 2.T ' 2 §é bÒn dËp c«ng thøc 9.1: d    d  d .l t .(h  t1 ) 2.T ' 2 §é bÒn c¾t theo c«ng thøc 9.2:  c    c  d .l t .b T¹i tiÕt diÖn 22: Chän lm22 = bw .§©y lµ b¸nh r¨ng chñ ®éng vµ ®Ó ®¶m b¶o ¨n khíp ®Òu , tiÕt kiÖm vËt liÖu th× bw =1,1.b’w= 32.1,1 = 35 mm nªn lt = (0,8..0,9)lm22 = 28..31,5 , chän lt= 30 2.143958 d   84,2   d  =100 Mpa 38.30.(8  5) 2.143958 c   25,3   c  38.30.10 Víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc va ®Ëp nhÑ  c = (40..60) Mpa VËy then ®¶m b¶o ®é bÒn T¹i tiÕt diÖn 23: Ta cã : lm23 = 50 mm nªn lt = (0,8..0,9)lm23 = 40..45 , chän lt= 45 2.143958 d   53,3   d  =100 Mpa 40.45.(8  5) 2.143958 c   13,3   c  40.45.12 Víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc va ®Ëp nhÑ  c = (40..60) Mpa VËy then ®¶m b¶o ®é bÒn
  2. 1.4.3. Víi trôc 3: +) Lùc t¸c dông vµo b¸nh r¨ng : Fz22 = Fz32= 1568,13 Fz33 =Fz32 = 1568,13 Fy33 = Fy24 = 1561,15 Fy32 = Fy22 = 1561,15 Fx32 = Fx22= 3209,77 Fx33 = Fx24 = 3209,77 +) Lùc t¸c dông vµo khíp nèi : Fx34= (0,2..0,3).2.TIII/D Trong ®ã theo b¶ng 16.10a víi TIII= 814964 N ta cã: D = 195 nªn Fx34= 16171,72...2507,58 Chän Fx34= 2089,65 N +) Ph¶n lùc t¹i c¸c æ: M 0  Fx31.l31+ Fx34.(l31+lc34) - Fx33.l33 - Fx32.l32 =0  Fx31= (-Fx34.(l31+lc34) + Fx33.l33 + Fx32.l32)/ l31 Fx31 =(3209,77.172 + 3209,77.52 – 2089,65.(224 + 83 ))/224 Fx31 = 345,83 N F x  Fx30+ Fx31 + Fx34- 2.Fx32 = 0  Fx30 = 2.3209,77-345,83-2089,65 = 3984,11 N M 0  Fy31.l31- Fy33.l33 - Fy32.l32 =0  Fy31= (Fy33.l33 + Fy32.l32)/ l31 Fy31=(1561,15.172 + 1561,15.52)/224 = 1561,15 N
  3. F y  Fy30+ Fy31 - Fy32 - Fy33= 0  Fy30 = 1561,15 N
  4. Fx33 Fz32 Fx32 Fz33 Fx31 Fx34 Fy32 Fy33 Fx30 Fy30 Fy31 122655 81180 207174 173452 300095 407482 814964 S¬ §å Trôc III
  5. +) M« men t-¬ng ®-¬ng: M 30  0 ; M td 30  0 M 32  M x232  M y 32  207174 2  122655 2  240760 Nmm 2 M td 32  M 32  0,75.T 2  240760 2  0,75.407482 2  427200 Nmm 2 M 33  M x233  M y 33  300095 2  81180 2  310881Nmm 2 M td 33  M 33  0,75.T 2  3108812  0,75.814964 2  771215 Nmm 2 M 31  M x231  M y 31  173452 2  0 2  173452 Nmm 2 M td 31  M 31  0,75.T 2  173452 2  0,75.814964 2  726781Nmm 2 M34 = 0 ; M td 34  M 34  0,75.T 2  0 2  0,75.814964 2  705780 Nmm 2 +)§-êng kÝnh c¸c ®o¹n trôc: Tõ d2= 60 ta cã    49,6 M td 32 427200 d 32  3 3  44,16mm 0,1.  0,1.49,6 M td 33 771215 d 33  3 3  53,8mm 0,1.  0,1.49,6 M td 31 726781 d 31  3 3  52,7 mm 0,1.  0,1.49,6 M td 34 705780 d 34  3 3  52,2mm 0,1.  0,1.49,6 d 30  0 Khi ®ã theo d·y tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ ta chän th«ng sè c¸c ®-êng kÝnh trôc t¹i c¸c thiÕt diÖn t-¬ng øng lµ: d32 = d33 = 55 mm, d30 = d31 = 50 mm vµ
  6. d34 = 48 mm. KÝch th-íc then l¾p trªn trôc: KÝch th-íc ChiÒu s©u B¸n kÝnh gãc §-êng ThiÕt thiÕt diÖn r·nh then l-în cña r·nh kÝnh diÖn nhá trôc b h t1 t2 lín nhÊt nhÊt 32 55 16 10 6 4,3 0,25 0,4 33 55 16 10 6 4,3 0,25 0,4 34 48 14 9 5,5 3,8 0,25 0,4 +) TÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then: KiÓm nghiÖm ®é bÒn cña then. 2.T3 §é bÒn dËp c«ng thøc 9.1: d    d  d .l t .(h  t1 ) 2.T3 §é bÒn c¾t theo c«ng thøc 9.2:  c    c  d .l t .b Do t¹i tiÕt diÖn 32 vµ tiÕt diÖn 33 cã cïng ®-êng kÝnh trôc nªn ta chØ kiÓm nghiÖm cho tiÕt diÖn cã m« men xo¾n lín h¬n . Nªn ta kiÓm tra tiÕt diÖn 33 T¹i tiÕt diÖn 33: Ta cã: lm33 = (0,8..1,8).d33 =(44..99) mm . Chän lm33 = 64 mm nªn lt = (0,8..0,9).lm33 = 51,2..57,6. Chän lt= 57 mm 2.814964 d   129,9   d  55.57.(10  6) 2.814964 c   32,5   c   (40  60) Mpa 55.57.16 Víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc va ®Ëp nhÑ  c = (40..60) Mpa
  7. Do  d  123,4   d   100Mpa nªn ta ph¶i dïng hai then ®èi xøng nhau. Khi ®ã  , d  0,75. d  97,4   d   100 Mpa VËy then ®¶m b¶o ®é bÒn T¹i tiÕt diÖn 34: Ta cã : lm34 = 85 mm nªn lt = (0,8..0,9)lm34 = 68..76,5 . Chän lt=75 2.814964 d   129,4   d  =100 Mpa 48.75.(9  5,5) 2.814964 c   32,3   c  48.75.14 Víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc va ®Ëp nhÑ  c = (40..60) Mpa Do  d  129,4   d   100Mpa nªn ta ph¶i dïng hai then ®èi xøng nhau. Khi ®ã  , d  0,75. d  97   d   100 Mpa VËy then ®¶m b¶o ®é bÒn
Đồng bộ tài khoản