intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 6

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

184
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của các chế độ xác lập của HTĐ là giảm nhỏ nhất chi phí sản xuất điện năng khi thiết kế cũng như khi vận hành HTĐ. Để tìm ra được phương án tối ưu, ngoài những yêu cầu cơ bản về mặt kĩ thuật thì phải đảm bảo tính kinh tế cuả HTĐ. Trong tính toán sơ bộ về mặt kinh tế thường dựa vào vốn đầu tư cơ bản vào phí vận hành hàng năm, hay chi phí tính toán hàng năm. Để so sánh các phương án về mặt kinh tế cần phải giả thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn học mạng lưới điện, chương 6

  1. Chương 6: So S¸nh C¸c Ph-¬ng ¸n §· Chän VÒ MÆt Kinh TÕ Môc tiªu cña c¸c chÕ ®é x¸c lËp cña HT§ lµ gi¶m nhá nhÊt chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng khi thiÕt kÕ còng nh- khi vËn hµnh HT§. §Ó t×m ra ®-îc ph-¬ng ¸n tèi -u, ngoµi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ mÆt kÜ thuËt th× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ cu¶ HT§. Trong tÝnh to¸n s¬ bé vÒ mÆt kinh tÕ th-êng dùa vµo vèn ®Çu t- c¬ b¶n vµo phÝ vËn hµnh hµng n¨m, hay chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m. §Ó so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ cÇn ph¶i gi¶ thiÕt r»ng c¸c ph-¬ng ¸n cã cïng sè l-îng MBA, m¾t c¾t, dao c¸ch li. Khi ®ã hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mçi ph-¬ng ¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Zi=(atc+avh)K®di +  A.C Trong ®ã: atc: hÖ sè tiªu chuÈn thu håi vèn, atc =1/Ttc=1/8 = 0,125 avh : hÖ sè vËn hµnh avh=0,04 c: gi¸ mét Kwh ®iÖn n¨ng tæn thÊt, c=500(®/kwh) K®d: lµ vèn ®Çu t- ®-êng d©y cña m¹ng ®iÖn K®di=  K 0i .Li K0i: Gi¸ thµnh 1 km ®-êng d©y AC cã tiÕt diÖn Fi, chiÒu dµi Li(®/km)  A: Tæng tæn thÊt cs lín nhÊt, tÝnh theo c«ng thøc  A=  PiMax .  Pi 2  Qi2 Pi = 2 .Ri (Pi,Qi lµ cs cùc ®¹i ch¹y trªn c¸c ® U dm d) : Tæng tæn thÊt cs lín nhÊt, tÝnh theo c«ng thøc -4 2  =(0,124+Tmax.10 ) .8766 Khi Tmax = 5000h ( tg sd cs lín nhÊt) th×  =3411h
  2. I. TÝnh to¸n cô thÓ tõng ph-¬ng ¸n ®· chän 1. Ph-¬ng ¸n 1. Dù kiÕn c¸c ph-¬ng ¸n ®Òu dïng cét thÐp, vèn ®Çu t- cho mét km ®-êng d©y lµ: D©y dÉn AC – 70: KO = 208.106 (®/km) D©y dÉn AC – 95: KO = 283.106 (®/km) D©y dÉn AC – 120: KO = 354.106 (®/km) D©y dÉn AC – 150: KO = 403 (®/km) D©y dÉn AC – 185: KO = 441 (®/km) §èi víi ®-êng d©y lé kÐp (2 m¹ch), vèn ®Çu t- t¨ng 1,6 lÇn so víi vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y mét m¹ch. KN1 = 1,6.283.106.50 = 22,64.109 (®ång) KN2 = 1,6.283.106.72,11 = 32,65.109 (®ång) KN3 = 1,6.208.106.80,62 = 26,83.109 (®ång) KN4 = 1,6.208.106.58,31 = 19,41.109 (®ång) KN5 = 1,6.283.106.63,24 = 28,64.109 (®ång) KN6 = 1,6.283.106.50,99 = 23,09.109 (®ång) Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y cña m¹ng. K®d = KN1 + KN2 + KN3 + KN4 + KN5 + KN6  K®d = ( 22,64 + 32,56 + 26,83 + 19,41 + 28,64 + 23,09 9 ).10 (®ång) Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng. PN 1  Q N 1 2 2 30 2  18,5912  PN1 = 2 R N 1 .10 3 = .8,25.10 3 = 849,29 (KW) U dm 110 2 PN 2  Q N 2 2 2 32 2  19,83 2  PN2 = 2 R N 2 .10 3 = 2 .11,89.10 3 = 1392,63 (KW) U dm 110 PN 3  Q N 3 2 2 28 2  14,873 2  PN3 = 2 R N 3 .10 3 = .18,53.10 3 = 1690,73 (KW) U dm 110 2 PN 4  Q N 4 2 2 24 2  17,352 2  PN4 = 2 R N 4 .10 3 = 2 .13,41.10 3 = 972,05(KW) U dm 110 PN 5  QN 5 2 2 30 2  18,5912  PN5 = 2 RN 5 .10 3 = 2 .10,43.10 3 = 1073,71 (KW) U dm 110
  3. PN 6  Q N 6 2 2 32 2  19,83 2  PN6 = 2 R N 6 .10 3 = 2 .8,41.10 3 = 985,03 (KW) U dm 110 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng.   Pi =  PN1 +  PN2 +  PN3 +  PN4 +  PN5 +  PN6   Pi = 849,29 + 1392,63 + 1690,73 + 972,05 + 1073,71 + 985,03   Pi = 6963,44 (KW). Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m:  A =   Pi.  = 6963,44.3411 = 23,752.10 (KWh) 6 Khi ®ã hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z = (0,04 + 0,125).153,26.109 + 23,752.106.500 = 37,166.109 (®ång) 2. Ph-¬ng ¸n 2. TÝnh t-¬ng tù ph¶n ¸nh trªn kÕt qu¶ cho trªn b¶ng sau: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5 l(km) 50 72,11 36,05 58,31 50,99 31,62 Ftc(mm2) AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC- AC-95 185 Koi(106/km) 283 403 208 208 441 283 Ki®d(tû) 22,64 46,496 11,997 19,41 35,98 14,317  Pi(MW) 0,85 1,32 0,688 0,972 1,9 0,54 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 150,84(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 6,27(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 6,27.103.3411=21,386.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).150,84.109+21,386.106.500 Z=24,88.109+10,693.109=35,573(tû)
  4. 3. Ph-¬ng ¸n 3 TÝnh nh- ph-¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau: §o¹n N-1 N-2 N-3 N-4 N-6 6-5 l(km) 50 72,11 80,62 58,31 50,99 31,62 Ftc(mm2) AC-95 AC-95 AC-70 AC-70 AC- AC-95 185 Koi(106/km) 283 283 208 208 441 283 Ki®d(tû) 22,64 32,650 26,83 19,41 35,98 14,317  Pi(MW) 0,85 1,392 0,690 0,972 1,904 0,54 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 151,827(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 7,348(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 7,348.103.3411=25,064.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).151,827.109+25,064.106.500 Z=37,58(tû) 4. Ph-¬ng ¸n 4. B¶ng kÕt qu¶: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-5 N-6 l(km) 50 72,11 36,05 58,31 62,24 50,99 Ftc(mm2) AC-95 AC- AC-70 AC-70 AC-95 AC-95 150 Koi(106/km) 283 403 208 208 283 283 Ki®d(tû) 22,64 46,496 11,98 19,41 28,635 23,090  Pi(MW) 0,85 3,000 0,690 0,972 1,073 0,985
  5. Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 152,251(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 7,57(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 7,57.103.3411=25,821.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).152,257.109+25,821.106.500 Z=38,03(tû) Tæng kÕt vµ lùa chän ph-¬ng ¸n tèi -u Tõ 4 ph-¬ng ¸n ®¹t c¸c yªu cÇu kÜ thuËt c¬ b¶n ®· chän ®Ó so s¸nh vÒ mÆt kinh tÕ ta cã b¶ng so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n nh- sau: C¸c chØ tiªu C¸c ph-¬ng ¸n I II III IV 9 Z(10 ®ång) 37,166 35,573 37,58 38,03 U max BT % 6,47 10,957 7,86 8,05 U max SC % 10,94 21,916 15,72 16,1 Ta thÊy ph-¬ng ¸n I vµ II cã chi phÝ nhá h¬n nh-ng ph-¬ng ¸n mét cã tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá h¬n vµ chi phÝ hai ph-¬ng ¸n lÖch nhau kh«ng qu¸ 5% nªn ta chän ph-¬ng ¸n I.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2