intTypePromotion=1

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 7

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
160
lượt xem
59
download

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vì yêu cầu của điện áp là CCĐ cho họ loại 1 nên phải đảm bảo CCĐ liên tục. Muốn vậy phải có 2 MBA làm việc song song để cấp điện cho mỗi phụ tải. Nh- vậy tại mỗi trạm biến áp phía đầu phụ tải đèu phải đặt 2 MBA, mỗi máy nối vào một phân đoạn thanh góp riêng và giữa các phân đoạn này phải đặt thiết bị tự động đóng cắt khi cần thiết. II. chọn công suất MBA. Khi chọn công suất của MBA cần xét đến khả năng quá tải của MBA còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn học mạng lưới điện, chương 7

  1. Chương 7: Chän sè l-îng c«ng suÊt MBA vµ s¬ ®å nèi d©y MBA lµ thiÕt bÞ rÊt quan träng trong HT§. Tæng cs c¸c MBA rÊt lín v× vËy vèn ®Çu t- cho MBA còng rÊt nhiÒu, viÖc lùa chän MBA ph¶i ®¶m b¶o gi¸ thµnh rÎ nhÊt mµ vÉn an toµn CC§ cho c¸c hé tiªu thô. I. Sè l-îng MBA. V× yªu cÇu cña ®iÖn ¸p lµ CC§ cho hä lo¹i 1 nªn ph¶i ®¶m b¶o CC§ liªn tôc. Muèn vËy ph¶i cã 2 MBA lµm viÖc song song ®Ó cÊp ®iÖn cho mçi phô t¶i. Nh- vËy t¹i mçi tr¹m biÕn ¸p phÝa ®Çu phô t¶i ®Ìu ph¶i ®Æt 2 MBA, mçi m¸y nèi vµo mét ph©n ®o¹n thanh gãp riªng vµ gi÷a c¸c ph©n ®o¹n nµy ph¶i ®Æt thiÕt bÞ tù ®éng ®ãng c¾t khi cÇn thiÕt. II. chän c«ng suÊt MBA. Khi chän c«ng suÊt cña MBA cÇn xÐt ®Õn kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña MBA cßn l¹i ë chÕ ®é sau sù cè. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cho phÐp b»ng 40% trong tg phô t¶i cùc ®¹i. C«ng suÊt cña MBA trong tr¹m cã n MBA ®-îc x® b»ng c«ng thøc: SB>= Smax/k(n-1) SB: c«ng suÊt MBA ®-îc chän Smax: c«ng suÊt cùc ®¹i cña phô t¶i Smax= Pmax  Qmax 2 2 k: hÖ sè qu¸ t¶i k=1,4 n: sè l-îng MBA trong tr¹m n=2 Pmax  Qmax 2 2 Suy ra S>= 1,4 TÝnh to¸n cô thÓ cho tõng tr¹m *Phô t¶i I: Pmax=30MW Qmax=18,591MVAR
  2. 30 2  18,5912 SB1>= =25,5MVAR 1,4 MBA ®-îc chän lµ TPDH – 32000/110 *Phô t¶i II: Pmax=32MW Qmax=19,83MVAR 32 2  19,832 SB2>= =26,89MVAR 1,4 MBA ®-îc chän lµ TPDH – 32000/110 *Phô t¶i III: Pmax=24MW Qmax=14,873MVAR 24 2  14,8732 SB3>= =20,17MVAR 1,4 MBA ®-îc chän lµ TPDH – 25000/110 *Phô t¶i IV: Pmax=28MW Qmax=17,352MVAR 28 2  17,352 2 SB4>= =23,53MVAR 1,4 MBA ®-îc chän lµ TPDH – 25000/110 *Phô t¶i V: Pmax=30MW Qmax=18,591MVAR 30 2  18,5912 SB5>= =25,2MVAR 1,4 MBA ®-îc chän lµ TPDH – 32000/110 *Phô t¶i VI: Pmax=32MW Qmax=19,83MVAR 32 2  19,832 SB6>= =26,89MVAR 1,4 MBA ®-îc chän lµ TPDH – 32000/110 Sè liÖu cña MBA võa chän ®-îc cho trong b¶ng sau:
  3. Phô Lo¹i Sè liÖu kÜ thuËt Sè liÖu tÝnh t¶i MBA to¸n Uc Uh Un  Io  R X  Q0 K K % Pn Pn % (  (  KV V V KW KW ) ) Ar 1,2,5 TPDH- 11 11 10, 145 35 0,7 1,8 43, 240 ,6 32000/1 5 5 5 7 5 10 3,4 TPDH- 11 11 10, 120 29 0,8 2,5 55, 200 25000/1 5 5 4 9 10 III. S¬ ®å nèi d©y c¸c tr¹m vµ m¹ng ®iÖn 1. Tr¹m nguån: Tr¹m nguån lµ tr¹m biÕn ¸p lín vµ rÊt quan träng cña hÖ thèng( lµ tr¹m t¨ng ¸p tõ Umf lªn U®m cña m¹ng ®iÖn). §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy CS§ cho hÖ thèng vµ cho c¸c phô t¶i ta chän s¬ ®å nèi ®iÖn sd hÖ thèng 2 thanh gãc cã m¸y c¾t liªn l¹c: 2. M¹ng cuèi: §Ó ®¶m b¶o ®Õn kinh tª mµ kh«ng ®¶m b¶o ®Õn kü thuËt khi vËn hµnh trong hÖ thèng, ë tr¹m cuèi sÏ sö dông s¬ ®å cÇu ®¬n gi¶n. C¸c m¸y c¾t ph¸ h¹ ¸p sd m¸y c¾t hîp lÖ: + NÕu L= 70 th× kh¶ n¨ng xÈy ra SC phÝa ®-¬ng d©y t-¬ng ®èi nhiÒu, do ®ã ®Ó c¸ch li sù cè ng-êi ta ®Æt m¸y c¾t phÝa ®-êng d©y
  4. 2A C - 95 50 K m 2 X T P D H 3 2 0 0 0 /1 1 0 + NÕu L70 Km 2A C - 95 IV. S¬ ®å nèi d©y chi tiÕt: 6 3 ,2 4 K m 2 X T P D H 3 2 0 0 0 /1 1 0 2A C - 95 5 0 ,9 9 K m 2 X T P D H 3 2 0 0 0 /1 1 0 biÕn ¸p. M CLL
  5. S S'1 Zd 1 S'' 1 U S 1c B1 Z B1 U' 1H U 1H s N1 1 jQ cd B 1\2 -jQcc B1\2 S 01 S B1 K 2TPDH 32 MVA S S'2 Zd 2 S'' 2 U S 2c B2 Z B2 U' 2H U 2H s N2 2 jQ cd B 1\2 -jQcc B1\2 S 02 S B2 K 2TPDH 32 MVA S S'3 Zd 3 S'' 3 U S 3c B3 Z B3 U' 3H U 3H s N3 3 jQ cd B 1\2 -jQcc B1\2 S 03 S B3 K 2TPDH 32 MVA N S S'4 Zd 4 S'' 4 U S 4c B4 Z B4 U' 4H U 4H s N4 4 jQ cd B 1\2 -jQcc B1\2 S 04 S B4 K 2TPDH 32 MVA S S'5 Zd 5 S'' 5 U S 5c B5 Z B5 U' 5H U 5H s N5 5 jQ cd B 1\2 -jQcc B1\2 S 05 S B5 K 2TPDH 32 MVA S S'6 Zd 6 S'' 6 U S 6c B6 Z B6 U' 6H U 6H s N6 6 jQ cd B 1\2 -jQcc B1\2 S 06 S B6 K 2TPDH 32 MVA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản