intTypePromotion=1

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 9

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
185
lượt xem
69
download

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện áp là một trong những chỉ tiêu chất lượng điện năng quan trọng. Trong đó chỉ tiêu về độ lệch điện áp là chỉ tiêu quan trọng nhất trong quá trình vận hành phụ tải thay đổi từ cực đại đến cực tiểu, hoặc khi bị sự cố nặng nề dẫn đến điện áp trên thanh góp hạ áp của trạm thay đổi vượt qúa giới hạn cho phép. Để đảm bảo được độ lệch điện áp của hộ tiêu thụ nằm trong giới hạn cho phép thì cần phải tiến hành điều chỉnh điện áp. Có nhiều phương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn học mạng lưới điện, chương 9

  1. Chương 9: Lùa chän ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p §iÖn ¸p lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu chÊt l-îng ®iÖn n¨ng quan träng. Trong ®ã chØ tiªu vÒ ®é lÖch ®iÖn ¸p lµ chØ tiªu quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh phô t¶i thay ®æi tõ cùc ®¹i ®Õn cùc tiÓu, hoÆc khi bÞ sù cè nÆng nÒ dÉn ®Õn ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m thay ®æi v-ît qóa giíi h¹n cho phÐp. §Ó ®¶m b¶o ®-îc ®é lÖch ®iÖn ¸p cña hé tiªu thô n»m trong giíi h¹n cho phÐp th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p. Cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p nh-: thay ®æi ®iÖn ¸p MF trong c¸c NM§ thay ®æi tØ sè biÕn ¸p trong c¸c tr¹m biÕn ¸p hay thay ®æi c¸c dßng cs pk trong m¹ch ®iÖn b»ng c¸c thiÕt bÞ bï. Trong thùc tÕ, ®èi víi m¹ch ®iÖn lín kh«ng thÓ dïng ph-¬ng ph¸p thay ®æi ®iÖn ¸p t¹i c¸c NM§ viÖc thay ®æi c¸c dßng cs pk truyÒn t¶i trªn c¸c ®-êng d©y còng khã ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p v× nh÷ng lÝ do sau: ®é æn ®Þnh cña hÖ thèng, vËn hµnh phøc t¹p vµ vèn ®Çu t- cao. V× vËy chän ph-¬ng ph¸p ®Çu ®iÒu chØnh cña c¸c NM§ trong c¸c tr¹m h¹ ¸p ®-îc dïng réng r·i ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña hÖ thèng. Theo ®å ¸n thiÕt kÕ, tÊt c¶ c¸c hé tiªu thô ®Òu yªu cÇu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p kh¸c th-êng. §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh c¸i h¹ ¸p ph¶i tho¶ m·n :
  2. - chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i dU%=5% - chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu dU%=0% - chÕ ®é sù cè dU%=5% V× c¸c hé tiªu thô ®iÖn ®Òu lµ lo¹i I nªn ta dïng MBA ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d-íi t¶i ®Ó tr¸nh gi¸n ®o¹n lóc ®iÒu chØnh C¸c MBA cã UC®d=115KV, Uhd®=11KV, ph¹m vi ®iÒu chØnh  91,98% B¶ng ®iÖn ¸p mét sè ®Çu ®iÒu chØnh tiªu chuÈn lµ: n -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 U(K 105, 108, 110, 112, 11 117, 119, 121, 124, V) 89 17 45 72 5 28 55 83 1 I. phô t¶i I §iÖn ¸p trªn c¸c thanh gãp h¹ ¸p quy ®æi vÒ ®iÖn ¸p cao trong c¸c chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i, cùc tiÓu vµ sù cè lµ: U’1qmax= 113,05KV U’1qmin= 111,57KV U’1qsc= 112,95KV §iÖn ¸p yªu cÇu trªn thanh gãp h¹ ¸p cña c¸c tr¹m trong c¸c chÕ ®é ®-îc tÝnh nh- sau: UYcmax=U®m+dU%U®m=35+5%.35=36,75KV UYcmin=U®m+dU%U®m=35+0%.35=35KV UYcsc=U®m+dU%U®m=35+5%.35=36,75KV  Khi phô t¶i cùc ®¹i §iÖn ¸p tÝnh to¸n cña ®Çu ®iÒu chØnh ®iªn ¸p ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: U' .U U1®cmax= 1q max hdm = 113,05.38,5 =118,43(KV) U yc max 36,75 Chän ®Çu ®iÒu chØnh tiªu chuÈn n=  2 , khi ®ã U1tcmax=119,55KV §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m lµ: U '1q max .U hdm U1tmax= = 113,05.38,5 =36,4(KV) U 1tc max 119,55
  3. §é lÖch ®iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p trong chÕ ®é phô t¶i lín nhÊt cã gi¸ trÞ lµ: U dm U'  U1max%= 1t max .100= 36,4  35 =4%(KV) U dm 35 Khi ta thÊy U1max
  4. II. C¸c phô t¶i cßn l¹i: tÝnh to¸n t-¬ng tù kÕt qña cho ë b¶ng sau  Khi phô t¶i cùc ®¹i Phô t¶i 1 2 3 4 5 6 U’q 113,05 110,64 109,49 111,55 114,14 112,22 U®c 118,33 115,9 114,7 116,86 119,57 117,56 n +2 +1 0 +1 +3 +2 Utc 119,55 117,28 115 117,28 121,83 119,55 Ut 36,4 36,32 36,65 36,62 36,07 36,14  U% 4 3,77 4,73 4,62 3 3,28  Khi phô t¶i cùc tiÓu Phô 1 2 3 4 5 6 t¶i U’q 111,57 110,42 110,074 110,79 111,08 111,244 U®c 122,727 121,462 121,08 121,87 122,188 122,37 n +3 +3 +3 +3 +3 +3 Utc 121,83 121,83 121,83 121,83 121,83 121,83 Ut 35,26 34,89 34,78 35,01 35,16 35,15  U% 0,74 -0,30 -0,61 0,032 0,29 0,44  Khi phô t¶i bÞ sù cè Phô t¶i 1 2 3 4 5 6 U’q 112,95 110,41 109,524 111,29 111,885 112,24 U®c 118,33 115,66 114,74 116,59 117,21 117,58 n +2 +1 0 +1 +1 +2 Utc 119,55 117,28 115 117,28 117,28 127,83 Ut 36,37 36,24 36,66 36,53 36,73 35,46  U% 3,9 3,55 4,76 4,38 4,94 1,34
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2