intTypePromotion=1

đồ án môn học thiết kế chi tiết máy, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
450
lượt xem
138
download

đồ án môn học thiết kế chi tiết máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng cấp nhanh 1) Chọn vật liệu chế tạo bánh răng. - Bánh nhỏ: Thép 45 thường ho. kb = 600 (N/mm2). ch = 300 (N/mm2). HB = 200. Phôi rèn giả thiết đường kính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn học thiết kế chi tiết máy, chương 2

  1. Chương 2: TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y I .THIÕT KÕ C¸C Bé TRUYÒN: A. ThiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng cÊp nhanh 1) Chän vËt liÖu chÕ t¹o b¸nh r¨ng. - B¸nh nhá: ThÐp 45 th-êng ho. kb = 600 (N/mm2). ch = 300 (N/mm2). HB = 200. Ph«i rÌn gi¶ thiÕt ®-êng kÝnh < 100 (mm) - B¸nh lín: ThÐp 35 th-êng ho¸ kb = 500 (N/mm2) ch = 260 (N/mm2) HB = 170 Ph«i rÌn gi¶ thiÕt ®-êng kÝnh < 100-300 (mm) 2). §Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp: Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh r¨ng ®-îc tinh theo c«ng thøc sau 2 Ntd = 60u   Mi  ni.Ti    M max  Trong ®ã: u: Sè lÇn ¨n khíp cña 1 r¨ng khi b¸nh r¨ng quay ®-îc 1 vßng Mi, ni ,Ti : M« men xu¾n, Sè vßng quay trong mét phót, Tæng thêi gian lµm viÖc ë chÕ ®é i Mmax : M« men lín nhÊt t¸c dung lªn b¸nh r¨ng (kh«ng tÝnh m« men qu¸ t¶i trong thêi gian ng¾n) Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh lín : N2=5*290*8*60*174.54 [12*0.375+0.52*0,625=50.78*106 >No - Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh nhá: N1 = i. N2 = 5.5*50.78*106=279.29*106.
  2. VËy ®-¬ng nhiªn lµ sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh nhá còng lín h¬n sè chu kú c¬ së N0=107. Do N1 vµ N2 ®Òu lín h¬n sè chu kú c¬ së cña ®-êng cong mái tiÕp xóc nªn khi tÝnh øng suÊt cho phÐp cña b¸nh nhá vµ b¸nh lín lÊy KN’ = 1 øng suÊt tiÕp xóc cña b¸nh r¨ng tÝnh theo c«ng thøc sau: []tx =[]Notx*K’ N (CT 4/38) []Notx : øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp khi b¸nh r¨ng lµm viÖc l©u dµi [N/mm2] -øng suÊt tiÕp xóc cña b¸nh nhá: []tx1 = 2.6*200 = 520(N/mm2) -øng suÊt tiÕp xóc cña b¸nh lín: []tx2 = 2.6*170 = 442 (N/mm2) §Ó tÝnh søc bÒn ta dïng th«ng sè []tx2 = 442 (N/mm2) 3)§Þnh øng suÊt uèn cho phÐp : m Ntd2 = 60u   Mi  ni.Ti    M max  ë ®©y m lµ bËc cña ®-êng cong mái víi thÐp th-êng ho¸ ta lÊy m = 6 B¸nh lín : Ntd =5*290*60*174.54*8[16*0.375+0.56*0.625]=47.5 *106 > No B¸nh nhá : Ntd1 =i* Ntd2 =5.5*47.5*106=260*106 > No Do N1 vµ N2 ®Òu lín h¬n sè chu kú c¬ së cña ®-êng cong mái uÊn nªn khi tÝnh øng suÊt cho phÐp cña b¸nh nhá vµ b¸nh lín lÊy KN’’ = 1 §Ó x¸c ®Þnh øng suÊt uÊn cho phÐp lÊy hÖ sè an toµn n = 1.5 vµ hÖ sè tËp chung øng suÊt ë ch©n r¨ng K= 1.8 .(V× lµ ph«i rÌn vµ thÐp th-êng ho¸ ) Giíi h¹n mái cña thÐp 45 lµ: -1 = 0.43*600 = 258 (N/mm2) Giíi h¹n mái cña thÐp 35 lµ: -1 = 0.43*500=215 (N/mm2) ¦ng suÊt uÊn cña b¸nh r¨ng tÝnh theo c«ng thøc sau:
  3.  0 * K N (1.4  1.6) *  1 * K N" '' " [ ]u   n * K n * K ( Do øng suÊt thay ®æi theo chu kú m¹ch ®éng) §èi víi b¸nh nhá: 1.5 * 258 [ ]u1   143( N / mm 2 ) 1 .5 * 1 .8 ®èi víi b¸nh lín: 1.5 * 215 [ ]u 2   119.4( N / mm 2 ) 1 .5 * 1 .8 4). Chän s¬ bé hÖ sè t¶i träng: k = 1.3 5). Chän hÖ sè chiÒu réng b¸nh r¨ng : A = 0. 4 6). TÝnh kho¶ng c¸ch trôc A. 2  1.05 * 10 6  k*N A  (i  1)3   i * [ ]    *n  tx   2 6 A  (5.5  1)3 (1.0510 ) 2  1.32.27  127(mm) 4425.5 0.41.25174.54 Chän kho¶ng c¸ch trôc : A= 127 (mm) 7). TÝnh v©n tèc vßng vµ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng. 2. . A.n1 V= = 2 * 3.14 *127 * 960  1.96(m / s) 60 * 1000 * (i n  1) 60 *1000 * (5.5  1) Víi vËn tèc vßng trªn cã thÓ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng :9 8). X¸c ®Þnh chÝnh x¸c hÖ sè t¶i träng K : Ta cã : K= Ktt*K® Do t¶i träng thay ®æi cã thÓ tÝnh Ktt gÇn ®óng theo c«ng thøc sau : Ktt = (Kttb +1)/2 ChiÒu réng b¸nh r¨ng : b = A*A= 0.4*127 = 50.8 (mm) §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh r¨ng nhá: d1=2A/(i+1)=2*127/(5.5+1)=39 (mm). Do ®ã:
  4. d= b/d1= 55/39 =1.41. Tra b¶ng ta ®-îc: Víi d = 1.41 th× Kttb = 1.2 HÖ sè tËp trung t¶i träng thùc tÕ: Ktt= (1.2+1)/2 = 1.1 HÖ sè t¶i träng ®éng: Kd = 1.2 HÖ sè t¶i träng: K = Kd.Ktt = 1.1*1.2=1.32 . HÖ sè t¶i träng chªnh lÖch kh«ng nhiÒu so víi dù ®o¸n , do ®ã kh«ng ph¶i tÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc A : LÊy chÝnh x¸c A = 127 (mm) 9). X¸c ®Þnh m« ®un, sè r¨ng vµ gãc nghiªng cña r¨ng: M« ®un ph¸p: mn = (0.010.02)A = (1.272.54) (mm) LÊy m = 1.8 Chän s¬ bé gãc nghiªng =100 suy ra cos=0.985. Tæng sè r¨ng cña hai b¸nh lµ: Zt=Z1+Z2=2*A*cos/mn=2*127*0.985/1.8=139. Sè r¨ng b¸nh nhá : Z1 =2A/ (i+1) = 2*127/5.5+1) = 21.38 (r¨ng) LÊy sè r¨ng b¸nh nhá b»ng 21 r¨ng. Sè r¨ng b¸nh lín : Z2 = i.Z1 = 5.5*21 = 115 (r¨ng) TÝnh chÝnh x¸c gãc nghiªng  theo c«ng thøc: z * mn 139 * 1.8 cos β  t   0.985 2* A 2 * 127 =arcos0.985=10 . 0 VËy chiÒu réng b¸nh r¨ng: b= 55 2.5*mn/ sin=19.23 (mm). 10). KiÓm nghiÖm søc bÒn uèn cña r¨ng. TÝnh sè r¨ng t-¬mg ®-¬ng: Ztd1=Z/cos3=21/0.9853=22 r¨ng. Ztd2=A/ cos3=127/0.9853=120 r¨ng. HÖ sè d¹ng r¨ng: +B¸nh nhá: y1 = 0.392
  5. +B¸nh lín: y2 = 0.517 KiÓm tra øng suÊt uèn (CT 3-34) ®èi víi b¸nh r¨ng nhá : u1= 19.1 * 10 6.k.N 6 1  19.1 * 10 * 1.32 * 2.67  31.86  143  [σ] y .mn .Z .n. bθ '' 0.392 * 1.82 * 21 * 960 * 1.5 2 u1 1 1 1 u2 =u1*y1/y2= 24.16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2