intTypePromotion=1

đồ án môn học thiết kế chi tiết máy, chương 5

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
159
lượt xem
41
download

đồ án môn học thiết kế chi tiết máy, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình tính tính gần đúng ta chưa kể đến ứng suất tập trung như góc lượn , dãnh then và chưa kể đến nhân tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng giới hạn mỏi , ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối , của hình dáng cấu tạo chi tiết , của chất lượng bề mặt . ở đây ta chỉ kiểm nghiệm tại hai tiết diện mặt cắt nguy hiểm là a-a đối với trục I và e-e đối với trục III Tính chính xác trục theo công thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn học thiết kế chi tiết máy, chương 5

  1. Chương 5: TÝnh chÝnh x¸c trôc Trong qu¸ tr×nh tÝnh tÝnh gÇn ®óng ta ch-a kÓ ®Õn øng suÊt tËp trungnh- gãc l-în , d·nh then vµ ch-a kÓ ®Õn nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ¶nh h-ëng giíi h¹n mái , ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tuyÖt ®èi , cña h×nh d¸ng cÊu t¹o chi tiÕt , cña chÊt l-îng bÒ mÆt . ë ®©y ta chØ kiÓm nghiÖm t¹i hai tiÕt diÖn mÆt c¾t nguy hiÓm lµ a-a ®èi víi trôc I vµ e-e ®èi víi trôc III TÝnh chÝnh x¸c trôc theo c«ng thøc: n .n n =   2  [n] n  n 2 n :lµ hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng cho øng suÊt ph¸p  1 n = K  a   .    m n : hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng cho øng suÊt tiÕp  n = 1 K   .   a  m Do trôc quay nªn øng suÊt biÕn ®æi theo chu kú ®èi xøng Nªn ta cã c«ng thøc: M a=max=-min= ; m=0 W Mu lµ momen uèn t¹i tiÕt diÖn tÝnh.  lµ biªn ®é øng xuÊt ph¸p sinh ra t¹i tiÕt diÖn cña trôc. W lµ momen chèng uèn t¹i tiÕt diÖn tÝnh . σ 1 n = kσ σa εσ * β mÆt kh¸c do bé truyÒn lµm viÖc mét chiÒu nªn øng xuÊt tiÕp (so¾n)biÕn ®æi theo chu kú m¹ch ®éng
  2. τ max Mx τa  τm   2 2 * W0  lµ trÞ sè trung b×nh cña øng xuÊt tiÕp a lµ biªn ®é øng xuÊt tiÕp sinh ra t¹i tiÕt diÖn cña trôc Ta cã:  - 1 = 0.45 * b = 0.45*600 = 270 (N/mm2) (V× vËt liÖu lµm trôc lµ thÐp 45 nªn cã b=600 (N/mm2))  -1 lµ giíi h¹n mái so½n tÝnh nh- sau:  -1 = 0.25*b= 0.25*600 = 150 (N/mm2) M u 124062 =   37(N / mm 2 ) W 3330 (W = 3330 mm3 do tra b¶ng 7 – 3b) Mx 124062 a=m=   17(N / mm 2 ) 2W0 2 * 7190 (W = 7190 mm3 do tra b¶ng (7 – 3b) Chän hÖ sè  vµ  theo vËt liÖu ®èi víi thÐp c¸c bon trung b×nh:  = 0.1 vµ  = 0.05 hÖ sè t¨ng bÒn  = 1 Chän hÖ sè  vµ  lµ hÖ sè kÝch th-íc sÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc thiÕt diÖn trôc ®Õn giíi h¹n mái tra b¶ng 7- 4 lÊy:  = 0.86 vµ  = 0.75 tra b¶ng (7 – 8. ). TËp trung øng xuÊt do r·nh then: Kσ 1.63 K =1.63, K =1.5 tû sè   1.9 εσ * β 0.86 Kτ 1.5  2 ει * β 0.75 TËp trung øng xuÊt do l¾p c¨ng víi kiÓu l¾p T3 ¸p xuÊt sinh ra trªn bÒ mÆt ghÐp  30(N.mm) tra b¶ng (7 – 10). Kσ Ta cã: = 2.6 εσ Kι K   1  0.6  σ  1 = 1.96 ει  εσ 
  3. thay c¸c trÞ sè vµo c«ng thøc tÝnh n vµ n ta ®-îc: 270 nσ   2.8 2.6 * 37 150 nι   4.4 1.96 * 17  0.05 * 17 n *n n  σ2 ι 2  2.35  n nσ  nι HÖ sè an toµn cho phÐp th-êng lÊy 1.5  2.5 do ®ã n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn an toµn. 4. TÝnh then: §Ó cè ®Þnh b¸nh r¨ng theo ph-¬ng tiÕp tuyÕn hay lµ ®Ó truyÒn m«men vµ chuyÓn ®éng tõ trôc ®Õn b¸nh r¨ng hoÆc ng-îc l¹i ng-êi ta dïng then. §èi víi trôc 1: §-êng kÝnh trôc 1 ®Ó l¾p then d = 25 mm tra b¶ng (7 – 23) ta chän ®-îc then: b = 8, h = 7, t = 4, t1 = 3.1, k = 3.5. ®-êng kÝnh ch©n r¨ng : di1 = 73.5 mm, chiÒu dµi then l = 0.8*lm trong ®ã lm lµ chiÒu dµi may ¬. l = 0.8*55 = 44 mm. KiÓm nghiÖm søc bÒn dËp theo c«ng thøc (7 – 11) 2Mx σd   σd  d*k*l Trong ®ã: Mx = 27655 d lµ ®-êng kÝnh trôc. b lµ chiÒu réng then (mm) l chiÒu dµi then (mm) tra b¶ng ( 7- 20) ta ®-îc: [d]=150 (N/mm). (VËt liÖu lµ thÐp CT6 øng xuÊt mçi ghÐp cè ®Þnh, t¶i träng nhÑ) 2 * 27655 σd   14.36(N / mm 2 )  σd   100 . 25 * 3.5 * 44 KÓm nghiÖm søc bÒn c¾t theo c«ng thøc:
  4. Mx τc  2  τ c  d *b*l ( Tra b¶ng (7-23) vËt liÖu lµ thÐp CT6 l¾p cè ®Þnh va ®Ëp nhÑ) b = 8 mm, [c] = 120 (N/mm2) 2 * 27655 τc   6.28  τ c  25 * 8 * 44 §èi víi trôc 3: Chän hai then cïng kÝch th-íc: b = 12 (mm), h = 8(mm), t = 4.5(mm), t1= 3.6(mm), k = 4.2 lthen = 69 (mm), ®-êng kÝnh l¾p then d = 40(mm) KiÓm nghiÖm theo søc bÒn dËp: 2 * 562582 σd   97(N / mm 2 )  σ d  40 * 69 * 4.2 KiÓm nghiÖm theo søc bÒn c¾t 2Mx 2 * 562582 τc    34(N / mm 2 )  στ  b * d * l 40 * 69 * 12 PhÇn 4: ThiÕt kÕ gèi ®ì trôc. 1.Chän æ l¨n: Theo c¸ch bè trÝ cña bé gi¶m tèc th× trªn trôc 1 vµ 2 cã l¾p b¸nh r¨ng nghiªng nªn cã lùc däc trôc t¸c dông v× vËy ta chän æ bi ®ì chÆn trªn trôc 3 cã l¾p b¸nh r¨ng th¼ng nªn ta chän æ bi ®ì a.Chän s¬ ®å æ cho trôc 1: Dù kiÕn chän:
  5.  = 16o kiÓu 36000. HÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc C = Q(n.h)0.3  Cbang n = 970 (v/ph). Thêi gian phôc vô: h = 5*290*8 = 11600 (giê) T¶i träng t-¬ng ®-¬ng: Q = (kv. R + mAt)knkt; HÖ sè m = 1.5; hÖ sè chuyÓn t¶i träng däc trôc vÒ t¶i träng h-íng t©m kt = 1 (HÖ sè t¶i träng tÜnh) `Kn = 1 (NhiÖt ®é lµm viÖc nhá h¬n 100o) Kv = 1 (Vßng quay cña æ) RA = RAy 2  RAx 2  3382  129 2  362(N ) RB = RBy 2  RBx 2  270 2  897 2  937(N ) SA = 1.3 RA.tg = 1.3*362*0.256 = 120.5 (N) SB = 1.3 RB.tg = 1.3*937*0.256 = 312 (N) Tæng lùc chiÒu trôc: At = SA – Pa1 – SB = 120.5 – 196 - 312 = -387.5 (N). Nh- vËy At h-íng vÒ gèi trôc B v× lùc h-íng t©m ë hai h-íng trôc gÇn b»ng nhau nªn ta chØ tÝnh víi gèi trôc B vµ chän æ cho gèi nµy cßn æ trôc kia lÊy æ cïng lo¹i. QB = (937 + 1.5 * 338.5) = 144.5(daN) C = 144.5 (960 * 11600)0.3=19633 < Cb¶ng C¨n cø vµo b¶ng (17p) øng víi ®-êng kÝnh d = 20(mm) ta lÊy æ cã ký hiÖu: 36304, ®-êng kÝnh ngoµi D = 52 (mm) , chiÒu réng æ B = 15(mm) b.Chän s¬ ®å æ cho trôc 2:
  6. Dù kiÕn chän:  = 16o kiÓu 36000. HÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc C = Q(n.h)0.3  Cbang RC = RCx  RCy  767 2  2703 2  2809(N ) 2 2 RD = R Dx  R Dy  5 2  2139 2  2140(N ) 2 2 SC = 1.3 RC.tg = 1.3*2809*0.256 = 935 (N) SD = 1.3 RD.tg = 1.3*2140*0.256 = 72(N) Tæng lùc chiÒu trôc: At= SC + Pa2 - SD = 935 + 196 – 712 = 419 (N) Lùc h-íng vÒ gèi D nªn lùc Q ë æ nµy lín h¬n. TÝnh: QD= (2139 + 1.5*419)*1.1 = 2767.5 (N) = 267.75 (daN)  C = 276.75( 174.54*11600)0.3= 21577 tra b¶ng (17- P) øng víi ®-êng kÝnh d = 30 ta chän ®-îc æ cã ký hiÖu: 36206, Cb¶ng = 27000, ®-êng kÝnh ngoµi cña æ D = 62 (mm), chiÒu réng æ B = 16 (mm). c.Trôc III ta chän æ bi ®ì:
  7. Ta cã: re re e f RE = R Ex  R Ey  7682  2365 2  2486(N ) 2 2 RF = R Fx  R Fy  404 2  1242 2  1306(N ) 2 2 TÝnh gèi ®ì cho E v× cã RE > RF TÝnh C theo c«ng thøc( 8-1) : C = Q(n.h)0.3  Cbang Q tÝnh theo c«ng thøc (8-2), trong tr-êng hîp nµy At = 0, suy ra : Q = RE = 2486(N), n = 41.25 (V/ph) C = 248.6( 41.25*11600)0.3 = 12573. Tra b¶ng (14-p) øng víi ®-êng kÝnh d = 35(mm) ta chän ®-îc æ bi ®ì cã ký hiÖu: 107, ®-êng kÝnh ngoµi cña æ D = 62(mm), chiÒu réng æ b = 14(mm),Cb¶ng= 18500
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2