Đồ án môn học thiết kế máy, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
82
lượt xem
15
download

Đồ án môn học thiết kế máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên 2 đĩa lỗ của hệ thống điều khiển được đặt song song có đục những vòng lỗ phù hợp với từng vị trí ứng với từng cấp tốc độ. Như hình vẽ: Khi ta rút đĩa lỗ cho chạy dọc trục để cho các chốt điều khiển có mang càng gạt rời ra khỏi đĩa lỗ sau đó ta quay cho hệ thống đĩa lỗ chuyễn đến đúng vị trí có tốc độ theo yêu cầu sau đó lại đẩy cho hệ thống đĩa lỗ chạy vào theo phương dọc trục khi đó ứng với vị trí thích hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế máy, chương 8

  1. Chương 8: §iÒu khiÓn hép ch¹y dao Nguyªn lý ho¹t ®éng: Trªn 2 ®Üa lç cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®-îc ®Æt song song cã ®ôc nh÷ng vßng lç phï hîp víi tõng vÞ trÝ øng víi tõng cÊp tèc ®é. Nh- h×nh vÏ: Khi ta rót ®Üa lç cho ch¹y däc trôc ®Ó cho c¸c chèt ®iÒu khiÓn cã mang cµng g¹t rêi ra khái ®Üa lç sau ®ã ta quay cho hÖ thèng ®Üa lç chuyÔn ®Õn ®óng vÞ trÝ cã tèc ®é theo yªu cÇu sau ®ã l¹i ®Èy cho hÖ thèng ®Üa lç ch¹y vµo theo ph-¬ng däc trôc khi ®ã øng víi vÞ trÝ thÝch hîp cña ®Üa sÏ lµm cho c¸c chèt chuyÓn ®éng, th«ng qua c¸c cµng g¹t sÏ g¹t c¸c khèi b¸nh r¨ng vµo ¨n khíp theo ®óng cÊp tèc ®é ta mong muèn. Tõ s¬ ®å ®éng kÕt hîp v¬Ý l-íi kÕt cÊu ta lËp ®-îc b¶ng ®iÒu khiÓn vÞ trÝ c¸c chèt trªn ®Üa lç nh- trang sau: Z43 m3 Z36 m3 Z27 m3 Z24 m3 Z38 m3 Z32 m3 Z35 m3 Z21 m3 Z16 m3 Z13, m 3   f7 Z57 m2.5 Z40, m 3 Z18, m 3 Z27, m 3 Z36, m 3 C B D 2 125 60 45 C A-A Tû LÖ : 2:3
  2. n=1420 vg/ph N=1,7kw 57 IV V III 28 II 44 I Khèi A Khèi B i6 i3 §-êng truyÒn Khèi A Khèi B Khèi C 43 26 i5 S18 i0 i3 (A-T) * i6(B-T)(C-P) * .. i2 T + +0 0 T + +0 0 P + 0 + 0 i4 S17 i0 i3 (A-T) * i5(B-P)(C-P) * .. 24 T + +0 0 P + 0+ P + + 64 27 0 0 0 S16 i0 i3 (A-T) * i4(B-G)(C-P) * .. T + +0 0 G+0 + 0 P + + Khèi B i2 0 0 S15 i0 i2(A-P) * i6(B-T)(C-P) * .. 21 i1 P 0 0+ + T + +0 0 P + + i5 0 0 27 S14 i0 i2(A-P) * i5 (B-P)(C-P) * .. P 0 0+ + P + 0+ P + + 35 0 0 0 Khèi A S13 i0 i2(A-P) * i4(B-G)(C-P) * .. P 0 0+ + G+0 + 0 P + + i8 0 0 S12 i0 i1(A-G) * i6(B-T)(C-P) * .. G+0 + 0 T + +0 0 P + + 38 0 0 36 S11 i0 i1(A-G) * i5(B-P)(C-P) * .. G+0 + 0 P + 0+ P + + 18 0 0 0 i4 i1 S10 i0 i1(A-G) * i4(B-G)(C-P)* .. G+0 + 0 G+0 + 0 P + + i6 32 0 0 i3 18 S9 i0 i3(A-T) * i6(B-T) * i7(C-T) * i8 * .. T + +0 0 T + +0 0 T 0 + + 0 24 S8 i0 i3(A-T) * i5(B-P) * i7(C-T) * i8 * T + +0 0 P + 0+ 0 T 0 + + 0 S7 i0 i3(A-T) * i4(B-G) * i7(C-T) * i8 * .. T + +0 0 G+0 + 0 T 0 0 Khèi C + + .. S6 i0 36 i7 i2(A-P) * i6(B-T) * i7(C-T) * i8 * P 0 0+ + T + +0 0 T 0 + + 0 40 S5 i0 i2(A-P) * i5(B-P) * i7(C-T) * i8 * .. P 0 0+ + P + 0+ T 0 0 40 0 + + 16 S4 i0 i2(A-P) * i4(B-G) * i7(C-T) * i8 * .. P 0 0+ + G+0 + 0 T 0 + + 0 .. i7 S3 i0 i1(A-G) * i6(B-T) * i7(C-T) * i8 * G+0 + 0 T + +0 0 T 0 + + 0 S2 i0 i1(A-G) * i5(B-P) * i7(C-T) * i8 * .. G+0 + 0 P + 0+ T 0 0 Khèi C 0 + + S1 i0 i1(A-G) * i4(B-G) * i7(C-T) * i8 * .. 43 G+0 + 0 G+0 + 0 T 0 0 13 + + .. i8
  3. *Trªn trôc 2 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc (A) , cã 3 vÞ trÝ ¨n khíp lµm viÖc : Tr¸i ( A-T ) lµ ®-êng truyÒn i3 , Gi÷a (A - G) lµ ®-êng truyÒn i1 vµ Ph¶i ( A-P) lµ ®-êng truyÒn i2 S¬ ®å g¹t: III §Üa 1 §Üa 2 T¹i vÞ trÝ nµy øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa i3 II ®Òu kh«ng cã lç vµ øng víi chèt 2 th× c¶ 2 Chèt 1 ®Üa ®Òu cã lç . Cho ta tû sè truyÒn i3 P + 0+ 0 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp tr¸i III i1 §Üa 1 §Üa 2 T¹i vÞ trÝ nµy øng víi c¶ 2 chèt th× ®Üa 1 II ®Òu cã lç cßn ®Üa 2 kh«ng cã lç. Cho ta Chèt 1 tû sè truyÒn i1 G +0 +0 VÞ trÝ ¨n khíp gi÷a Chèt 2 III §Üa 1 §Üa 2 T¹i vÞ trÝ nµy øng víi chèt 1 th× c¶ ®Üa II i2 ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 Chèt 1 T 00 ++ ®Üa kh«ng cã lç. Cho ta tû sè truyÒn i2 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp ph¶i
  4. *Trªn trôc 4 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc(B) víi 3 vÞ trÝ ¨n khíp lµm viÖc: Gi÷a (B-G) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i4 , Tr¸i (B-T) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i6 vµ Ph¶i (B-P) ) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i5 S¬ ®å g¹t : III §Üa 1 §Üa 2 T¹i vÞ trÝ nµy øng víi chèt 1 th× c¶ 2 i6 ®Üa ®Òu kh«ng cã lç vµ øng víi chèt 2 II th× c¶ 2 ®Üa ®Òu cã lç .Cho ta tû sè Chèt 1 truyÒn i6 P + 0+ 0 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp tr¸i III i4 §Üa 1 §Üa 2 T¹i vÞ trÝ nµy øng víi c¶ 2 chèt th× ®Üa II 1 ®Òu cã lç cßn ®Üa 2 kh«ng cã lç. Chèt 1 Cho ta tû sè truyÒn i4 G +0 +0 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp gi÷a III §Üa 1 §Üa 2 T¹i vÞ trÝ nµy øng víi chèt 1 th× c¶ ®Üa II i5 ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 Chèt 1 T 00 ++ ®Üa kh«ng cã lç. Cho ta tû sè truyÒn i5 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp ph¶i
  5. *Khèi (C) cã 2 vÞ trÝ : Tr¸i (C-T) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn ph¶n håi th«ng qua i7 vµ i8 vµ Ph¶i (B-P) ) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn trùc tiÕp mµ kh«ng th«ng qua i7 vµ i8 S¬ ®å g¹t: V VÞ trÝ ¨n khíp øng víi ®-êng truyÒn trùc tiÕp IV T¹i vÞ trÝ nµy øng víi chèt 1 th× c¶ ®Üa ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 ®Üa kh«ng cã lç. Cho ta ®-êng truyÒn III trùc tiÕp kh«ng th«ng qua i7 vµ i8 §Üa 1 §Üa 2 Chèt 2 Chèt 1 P ++ 00 V T¹i vÞ trÝ nµy øng víi chèt 1 th× c¶ 2 IV ®Üa ®Òu kh«ng cã lç vµ øng víi chèt 2 th× c¶ 2 ®Üa ®Òu cã lç . Cho ta ®-êng i7 truyÒn ph¶n håi th«ng qua i7 vµ i8 III §Üa 1 §Üa 2 T Chèt 2 00 Chèt 1 ++ VÞ trÝ ¨n khíp øng víi ®-êng truyÒn ph¶n håi
  6. *Hµnh tr×nh g¹t cña c¸c cµng g¹t øng víi tõng khèi: Víi khèi (A) LA = LAT+LAP =2L1 Víi khèi (B) LB = LBT+LBP =2L2 Víi khèi (C) LC = L3 Do trong hép ch¹y dao ta chän chiÒu réng b cña b¸nh r¨ng b»ng nhau nªn ta cã L1= L2 = 2B + 2f , L3 = B + 2f + b Víi B = 25 mm lµ chiÒu réng vµnh r¨ng. f = 5 mm lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 b¸nh r¨ng kÒ nhau b = 10 lµ chiÒu dµi cña vÊu ly hîp Tõ ®ã ta cã hµnh tr×nh g¹t cña khèi A vµ khèi B lµ : LA= LB = 2 ( 2B + 2f ) = 120 mm Tøc mçi lÇn g¹t lµ L1= L2 = 60 mm Hµnh tr×nh g¹t cña khèi C lµ LC = L3 = 45 Ta cã chiÒu dµi c¸c chèt xuyªn qua ®Üa lç cña tõng khèi nh- sau: Khèi A vµ khèi B lµ 120 mm, cßn khèi C lµ 45 mm * TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®Üa lç : S¬ ®å bè trÝ kh«ng gian c¸c trôc vµ chèt ®iÒu khiÓn nh- sau: Z43 m2.4 Z38 VI Z40 Z40 V Z18 Z36 IV II Z24 Z26 III Z44 Z18 Z64
  7. Do cã 18 cÊp tèc ®é cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho nªn trªn ®Üa ®-îc chia ®Òu ra lµm 18 cung t-¬ng øng víi 18 vÞ trÝ ®iÒu khiÓn.
  8. Qua s¬ ®å bè trÝ kh«ng gian ta cã : Chèt 1 vµ chèt 2 cña khèi A lÇn l-ît ®-îc bè trÝ trªn hai ®-êng trßn cã ®-êng kÝnh D1 = 190 mm vµ D2 = 180 mm . Chèt 1 vµ chèt 2 cña khèi B lÇn l-ît ®-îc bè trÝ trªn hai ®-êng trßn cã ®-êng kÝnh D3 = 130 mm vµ D4 = 110 mm . Chèt 1 vµ chèt 2 cña khèi C ®-îc bè trÝ trªn cïng mét ®-êng trßn cã ®-êng kÝnh D5 = 36 mm. Tõ s¬ ®å g¹t ®· ph©n tÝch ë trªn kÕt hîp víi b¶ng ®iÒu khiÓn ta x¸c ®Þnh ®-îc sè lç vµ vÞ trÝ cña chóng trªn tõng ®-êng trßn nh- sau : Víi khèi A cã 6 vÞ trÝ ph¶i,6vÞ trÝ gi÷a vµ 6 vÞ trÝ tr¸i,cø 3 vÞ trÝ gi÷a, ph¶i tr¸iliªn tiÕp xen kÏ nhau cho nªn. Trªn vßng trßn D1 = 190 mm: ë ®Üa 1 cã 12 lç ®-îc ph©n bè ®èi xøng trªn ®Üa, 6 lç liªn tiÕp nhau øng víi 6 vÞ trÝ chèt 1 cña khèi A th«ng qua, tiÕp theo lµ 3 vÞ trÝ kh«ng cã lç trªn ®Üa vµ tiÕp theo l¹i lµ 6 lç t-¬ng øng víi 6 vÞ trÝ chèt 1 cña khèi A th«ng qua, cßn l¹i 3 vÞ trÝ kh«ng cã lç. ë ®Üa 2 cã 6 lç øng víi 6 vÞ trÝ chèt 1 cña khèi A th«ng qua t-¬ng øng víi 6 vÞ trÝ chèt 1 kh«ng th«ng qua ®Üa 1, thÓ hiÖn b»ng c¸c vßng trßn nÐt ®øt, nh- vËy trªn vßng trßn nµy cã 6 vÞ trÝ chèt 1 cña khèi A qua c¶ 2 ®Üa øng víi 6 vÞ trÝ cµng g¹t cña khèi A ë vÞ trÝ ¨n khíp bªn ph¶i. Trªn vßng trßn D2 = 180 mm: ë ®Üa 1 cã 12 lç ®-îc ph©n bè ®èi xøng trªn ®Üa, 6 lç liªn tiÕp nhau øng víi 6 vÞ trÝ chèt 2 cña khèi A th«ng qua, tiÕp theo lµ 3 vÞ trÝ kh«ng cã lç trªn ®Üa vµ tiÕp theo l¹i lµ 6 lç t-¬ng øng víi 6 vÞ trÝ chèt 2 cña khèi A th«ng qua, cßn l¹i 3 vÞ trÝ kh«ng cã lç . ë ®Üa 2 cã 6 lç øng víi 6 vÞ trÝ chèt 2 cña khèi A th«ng qua, thÓ hiÖn b»ng c¸c vßng trßn nÐt ®øt, nh- vËy trªn vßng trßn nµy cã 6 vÞ trÝ chèt 2 cña khèi A qua c¶ 2 ®Üa øng víi 6 vÞ trÝ cµng g¹t cña khèi A ë vÞ trÝ ¨n khíp bªn tr¸i. Víi khèi B cã 6 vÞ trÝ ph¶i,6vÞ trÝ gi÷a vµ 6 vÞ trÝ tr¸i c¸c vÞ trÝ gi÷a, ph¶i, tr¸i xen kÏ nhau cho nªn. Trªn vßng trßn D3 = 130 mm: ë ®Üa 1 cã 12 lç ®-îc ph©n bè ®Òu trªn vßng trßn, cø c¸ch 1 vÞ trÝ kh«ng cã lç l¹i cã 2 lç øng víi 2 vÞ trÝ chèt 2 cña khèi B th«ng qua
  9. ë ®Üa 2 cã 6 lç øng víi 6 vÞ trÝ chèt 2 cña khèi B th«ng qua còng ®-îc ph©n bè ®Òu trªn vßng trßn, cø c¸ch 2 vÞ trÝ kh«ng cã lç l¹i cã 1 lç øng vÞ trÝ chèt 2 cña khèi B th«ng qua, 6 lç nµy øng víi 6 vÞ trÝ cµng g¹t cña khèi B ë vÞ trÝ ¨n khíp bªn tr¸i. Trªn vßng trßn D4 = 110 mm : ë ®Üa 1 cã 12 lç ®-îc ph©n bè ®Òu trªn vßng trßn, cø c¸ch 1 vÞ trÝ kh«ng cã lç l¹i cã 2 lç øng víi 2 vÞ trÝ chèt 1 cña khèi B th«ng qua ë ®Üa 2 cã 6 lç øng víi 6 vÞ trÝ chèt 1 cña khèi B th«ng qua còng ®-îc ph©n bè ®Òu trªn vßng trßn, cø c¸ch 2 vÞ trÝ kh«ng cã lç l¹i cã 1 lç øng vÞ trÝ chèt 1 cña khèi B th«ng qua, 6 lç nµy øng víi 6 vÞ trÝ cµng g¹t cña khèi B ë vÞ trÝ ¨n khíp bªn ph¶i. Víi khèi C cã 9 vÞ trÝ ph¶i liªn tiÕp nhau vµ 9 vÞ trÝ tr¸i liªn tiÕp nhau cho nªn. Trªn vßng trßn D5 = 36 mm: ë ®Üa 1 cã 9 lç ®-îc ph©n bè liªn tiÕp nhau trªn vßng trßn øng víi 9 vÞ trÝ liªn tiÕp 2 chèt cña khèi C thay nhau th«ng qua, t-¬ng øng víi vÞ trÝ cña 9 lç nµy th× trªn ®Üa 2 còng cã 9 lç øng víi 9 vÞ trÝ liªn tiÕp 2 chèt cña khèi C còng thay nhau th«ng qua. Khi chèt 1 cña khèi C lÇn l-ît th«ng qua 9 lç nµy lµ øng víi cµng g¹t cña khèi C ®ãng ly hîp vÊu ®Ó thùc hiÖn ®-êng truyÒn trùc tiÕp, cßn khi chèt 2 lÇn l-ît th«ng qua 9 lç nµy lµ øng víi vÞ trÝ cµng g¹t cña khèi C ng¾t ly hîp vÊu, thùc hiÖn ®-êng truyÒn ph¶n håi . Do sù ph©n bè cña c¸c lç trªn vßng trßn nµy nh- vËy cho nªn ®Ó ®¬n gi¶n kh«ng ph¶i gia c«ng lç trªn vßng trßn nµy cña c¶ 2 ®Üa th× ta kÕt hîp lµm bËc ngay trªn ®Çu mÆt trô cña cèi ghÐp 2 ®Üa nµy thay cho viÖc khoan lç ®Ó ®iÒu khiÓn. KÕt cÊu cèi ghÐp hai ®Üa lç nh- h×nh vÏ :
  10. Tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn ta tæng hîp l¹i th× ta cã kÕt cÊu cña ®Üa lç nh- sau: C¸c vßng trßn nÐt liÒn lµ biÓu thÞ VÞ trÝ 2 chèt ®iÒu khiÓn khèi B c¸c lç trªn ®Üa 1 cßn c¸c vßng trßn nÐt ®øt lµ biÓu thÞ cho c¸c lç trªn ®Üa 2, c¸c chÊm ®en trªn h×nh lµ t-îng tr-ng cho c¸c vÞ trÝ cña c¸c chèt mµ t¹i ®ã ®Üa kh«ng cã lç. Theo m¸y t-¬ng tù ta chän ®-êng kÝnh c¸c lç trªn ®Üa 1 lµ 9 mm vµ trªn ®Üa 2 lµ 10 mm øng víi chèt 1 cßn víi chèt 2 th× ®-êng kÝnh c¸c lç trªn ®Üa 1 lµ 7 mm vµ trªn ®Üa 2 VÞ trÝ 2 chèt ®iÒu lµ 8 mm. khiÓn khèi A Hai ®Üa ®-îc nghÐp trªn cèi trô cã kÕt cÊu nh- trªn vµ ®-îc cè ®Þnh b»ng 4 chèt ®inh t¸n nh- h×nh bªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản