đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 10

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
477
lượt xem
138
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự hoạt động của quy trình chiết: a. Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 1:  Chai được bơm khí vào để nén lại, van xả được mở để khí trong chai thoát ra ngoài. Giai đoạn hút khí thực hiện trong thời gian rất ngắn. b. Nạp khí CO2 vào chai lần 1:  Van khí được mở và CO2 vào chai từ bồn chính.  Quy trình này xảy ra trong thời gian rất ngắn.  Aùp suất trong chai tăng đến khoảng bằng áp suất khí quyển. c. Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 2: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 10

  1. Chương 10: Quy trình chieát (chai)
  2. Chai roãng Huùt khí trong chai laàn 1 Naïp CO2 vaøo chai laàn 1 Huùt khí trong chai laàn 2 Naïp CO2 vaøo chai laàn 2 Bia töø tank Chieát bia vaøo chöùa chai Xaû khí CO2 ra khoûi chai Chai ñaày Ñeán maùy ñoùng naép
  3. Trình töï hoaït ñoäng cuûa quy trình chieát: a. Huùt khí (Thoaùt khí) trong chai laàn 1:  Chai ñöôïc bôm khí vaøo ñeå neùn laïi, van xaû ñöôïc môû ñeå khí trong chai thoaùt ra ngoaøi. Giai ñoaïn huùt khí thöïc hieän trong thôøi gian raát ngaén. b. Naïp khí CO2 vaøo chai laàn 1:  Van khí ñöôïc môû vaø CO2 vaøo chai töø boàn chính.  Quy trình naøy xaûy ra trong thôøi gian raát ngaén.  Aùp suaát trong chai taêng ñeán khoaûng baèng aùp suaát khí quyeån.
  4. c. Huùt khí (Thoaùt khí) trong chai laàn 2:  Töông töï quy trình 1 d. Naïp khí CO2 vaøo chai laàn 2:  Thöïc hieän töông töï quy trình 2 nhöng thôøi gian naïp CO2 laâu hôn.  Aùp suaát trong chai taêng leân baèng aùp suaát trong boàn chöùa. e. Ñieàn ñaày:  Sau khi aùp suaát caân baèng giöõa chai vaø boàn chöùa, ñoøn baåy roller môû ra baèng loø xo ngoaøi vaø van.  Bia coù theå chaûy xuoáng vaø ñöôïc chaën baèng voøng chaën baèng coân, töø ñaây bia chaûy xuoáng thaønh chai daïng 1 lôùp moûng.  CO2 trong chai bò chieám choã chaûy ngöôïc laïi boàn chöùa qua oáng khí.
  5. f. Keát thuùc ñieàn ñaày:  Khi bia trong chai ñaày ñeán ñaùy cuûa oáng xaû khí, theo nguyeân lyù bình thoâng nhau, khí ôû treân voøi chieát khoâng thoaùt ra ñöôïc nöõa.  Bia daâng ñeán chieàu cao bao nhieâu phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö toác ñoä ñieàn ñaày, aùp suaát,…  Chieàu cao ñieàn ñaày laø moät thoâng soá quan troïng:  Döôùi möùc ñieàn ñaày->thieät cho khaùch haøng  Treân möùc ñieàn ñaày->giaûm lôïi nhuaän.
  6. g. Giai ñoaïn ñieàn ñaày chính xaùc:  Neáu bia trong oáng hoài khí (voøi chieát) quay trôû laïi chai, do ñoù thaønh phaàn trong chai taêng leân khoâng kieåm soaùt ñöôïc. Ñieàu ñoù seõ khoâng toát. Ñeå ñaït ñöôïc chieàu cao ñieàn ñaày moät caùch chính xaùc, van naïp bia bò ñoùng laïi baèng ñoøn baåy roller trong khi van khí vaãn tieáp tuïc duy trì môû. Beân caïnh ñoù van CO2 phuï ñöôïc môû vaø CO2 ôû aùp suaát cao hôn khoaûng 0,2 bar ñöôïc ñöa vaøo coå chai. Aùp suaát ñoù seõ taùc ñoäng vaøo bia ôû phía treân cuûa ñoaïn cuoái oáng hoài khí, vì vaäy bia trong oáng cuõng seõ hoài veà boàn chöùa. Theo caùch roäng, chieàu cao ñieàn ñaày chính xaùc coù theå ñaït ñöôïc.
  7. h. Thoaùt khí CO2:  Cuoái cuøng, keát quaû cuûa vieäc di chuyeån ñoøn baåy, van khí ñöôïc ñoùng laïi, beân caïnh ñoù van thoaùt khí ñöôïc môû. Aùp suaát dö seõ ñöôïc thaûi qua moät caùi voøi nhoû vaø daàn daàn caân baèng vôùi aùp suaát khí quyeån. Trong caùch naøy vieäc traøo boït ñöôïc haïn cheá.
Đồng bộ tài khoản