đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
201
lượt xem
112
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy dán nhãn được chia làm 3 bộ phận truyền động chính: 1. Bộ phận lấy nhãn: + Cấu tạo bao gồm: 6 tấm lấy keo gắn trên sáu trục, và sáu trục này bố trí đều trên một bàn quay. Mục đích của bàn quay là di chuyển 6 tấm lấy keo trên từ vị trí lấy keo đến vị trí lấy nhãn, đến vị trí chuyển nhãn. + Sáu trục trên chỉ chuyển động lắc qua lại nhờ sự ăn khớp của một hệ thống bánh răng hình quạt. Sự truyền động của chúng nhờ một động cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 12

  1. Chương 12: Phaân tích caùc boä phaän cô khí trong maùy daùn nhaõn Maùy daùn nhaõn ñöôïc chia laøm 3 boä phaän truyeàn ñoäng chính: 1. Boä phaän laáy nhaõn: + Caáu taïo bao goàm: 6 taám laáy keo gaén treân saùu truïc, vaø saùu truïc naøy boá trí ñeàu treân moät baøn quay. Muïc ñích cuûa baøn quay laø di chuyeån 6 taám laáy keo treân töø vò trí laáy keo ñeán vò trí laáy nhaõn, ñeán vò trí chuyeån nhaõn. + Saùu truïc treân chæ chuyeån ñoäng laéc qua laïi nhôø söï aên khôùp cuûa moät heä thoáng baùnh raêng hình quaït. Söï truyeàn ñoäng cuûa chuùng nhôø moät ñoäng cô ñaët döôùi gaàm maùy.
  2. 2. Boä phaän gripper cylinder: Boä phaän naøy goàm 6 tay keïp, 6 mieáng xoáp, 1 cam ñieàu khieån vaø ñöôøng daãn khí. Caùch hoaït ñoäng cuûa gripper cylinder: giöõa boä phaän naøy vaø boä phaän laáy nhaõn coù moái quan heä vôùi nhau theo moät tyû soá truyeàn nhaát ñònh. Söï ñoùng môû cuûa tay keïp nhôø vaøo cam ñieàu khieån, cam naøy ñieàu khieån vieäc ñoùng môø cuûa tay keïp ôû hai vò trí. Khi keïp ñoùng ñeå laáy nhaõn vaø sau ñoù noù quay tôùi vò trí daùn nhaõn, luùc naøy cam ñieàu khieån cho tay keïp môû ra ñoàng thôøi ñaåy taám xoáp veà phía tröùôc laøm cho nhaõn dính vaøo chai vaø khí baét ñaàu thoåi nhaèm ñaåy nhaõn aùp saùt vaøo chai deã daøng hôn.
  3. Gripper cylinder 3. Boä phaän truyeàn chuyeån ñoäng cho baøn ñeå chai: Boä phaän baøn ñeå chai coù taùc duïng giöõ chai vöõng chaéc sau khi chai ñöôïc caáp töø sao chai vaøo. Giöõa baøn ñeå chai vaø gripper cylinder ñöôïc truyeàn ñoäng thoâng qua moät heä thoáng baùnh raêng vaø theo moät tyû soá truyeàn nhaát ñònh. Chai ñöôïc giöõ chaët treân baøn ñôõ nhôø coù caây ty ñöôïc ñieàu khieån baèng cam. Khi chai vaøo ñuùng vò trí, caây ti ñi xuoáng ñeå giöõ chaët chai laïi, khi chai baét ñaàu ra caây ty seõ ruùt leân. Chuyeån ñoäng cuûa baøn ñeå chai ñöôïc truyeàn thoâng qua khôùp cacñaêng ôû beân döôùi gaàm maùy.
Đồng bộ tài khoản