đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 14

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
184
lượt xem
107
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động cơ nâng hạ bàn kẹp: dùng để truyền động cho hệ thống xích để nâng và hạ bàn kẹp của máy. Động cơ này có hệ thống phanh từ dùng để nâng hạ chiều cao bàn kẹp đến một chiều bất kỳ và có khả năng đảo chiều. _ Động cơ xoay ngang của bàn kẹp: động cơ này dùng để truyền động cho cơ cấu tay quay con trượt trong bàn kẹp để di chuyển bàn kẹp qua lại. _ Bộ phận xoay ngang của bàn kẹp: được dẫn từ động cơ số 2 để tác động tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 14

  1. Chương 14: Phaân tích caùc boä phaän cô khí cuûa maùy _ Ñoäng cô naâng haï baøn keïp: duøng ñeå truyeàn ñoäng cho heä thoáng xích ñeå naâng vaø haï baøn keïp cuûa maùy. Ñoäng cô naøy coù heä thoáng phanh töø duøng ñeå naâng haï chieàu cao baøn keïp ñeán moät chieàu baát kyø vaø coù khaû naêng ñaûo chieàu. _ Ñoäng cô xoay ngang cuûa baøn keïp: ñoäng cô naøy duøng ñeå truyeàn ñoäng cho cô caáu tay quay con tröôït trong baøn keïp ñeå di chuyeån baøn keïp qua laïi. _ Boä phaän xoay ngang cuûa baøn keïp: ñöôïc daãn töø ñoäng cô soá 2 ñeå taùc ñoäng taïo ra chuyeån ñoäng xoay ngang cuûa baøn keïp. Boä phaän naøy söû duïng cô caáu tay quay con tröôït keát hôïp vôùi cô caáu hình bình haønh ñeå taïo ra moät cô caáu goàm 5 khaâu cô baûn + Sô ñoà ñoäng:
  2. Phaân tích nhoùm cô caáu naøy ta coù nhö sau: Cô caáu goàm 2 nhoùm tónh ñònh 5 khaâu 7 khôùp Soá khaâu Soá khôùp n P5 Nhoùm 1 2 3 Nhoùm 2 3 4
  3. Kieåm tra: n.3 - P5.2 = 1  5.3 – 7.2 = 1 (thoûa) Tuy nhieân, nhoùm 2 chæ ñoùng vai troø truyeàn ñoäng cho nhoùm 1. Töø ñoù ta coù cô caáu thöïc teá nhö hình sau: Cuïm soá 3
  4. _ Baøn keïp: nhieäm vuï cuûa cô caáu naøy laø keïp vaø giöõ keát bia trong quaù trình naâng haï vaø di chuyeån keát bia ñeán vò trí ñeå chuyeån ñeán pallete. Boä phaän naøy ñöôïc daãn ñoäng coù theå baèng hai caùch: + Tröôøng hôïp 1: coù theå ñöôïc daãn ñoäng baèng ñoäng + Tröôøng hôïp 2: coù theå ñöôïc daãn ñoäng baèng caùc van khí neùn Ta coù cô caáu ñöôïc daãn ñoäng baèng van khí neùn nhö sau:
  5. cô caáu keïp( cuïm soá 4)
  6. Cô caáu keïp keát ( cuïm soá 4)
  7. _ Boä phaän con laên taûi: duøng ñeå cung caáp keát bia vaøo vò trí ñeå baøn keïp laáy vaø mang ñi. Boä phaän naøy ñöôïc caáp ñoäng baèng ñoäng cô beân döôùi thoâng qua heä thoáng xích.
  8. heä thoáng con laên taûi keát( cuïm soá 5)
  9. sô ñoà boá trí caùc sensor naâng haï keát
Đồng bộ tài khoản