đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 16

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
152
lượt xem
76
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dẫn động bằng động cơ, truyền động qua xích tải , chuyển động được truyền theo từng cặp trục con lăn. Mỗi động cơ dẫn động 7 trục con lăn , tạo thành một cụm dẫn động Hệ thống con lăn chuyển của đường vận chuyển Pallet ( Phần I và III) c. Hệ thống định vị, điều khiển và phối hợp các chuyển động : Nhiệm vụ hệ thống là phối hợp các chuyển động từ đường cấp Pallet vào , đến máy chuyển Pallet, rồi qua đường cấp Pallet cho máy chất kết đầy. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 16

  1. Chương 16: Heä thoáng truïc con laên daãn ñoäng chuyeån pallet Daãn ñoäng baèng ñoäng cô, truyeàn ñoäng qua xích taûi , chuyeån ñoäng ñöôïc truyeàn theo töøng caëp truïc con laên. Moãi ñoäng cô daãn ñoäng 7 truïc con laên , taïo thaønh moät cuïm daãn ñoäng 1 2 3 1. Truïc con laên 3. Ñoäng cô daãn ñoäng 2. Xích truyeàn ñoäng
  2. H6. Heä thoáng con laên chuyeån cuûa ñöôøng vaän chuyeån Pallet ( Phaàn I vaø III) c. Heä thoáng ñònh vò, ñieàu khieån vaø phoái hôïp caùc chuyeån ñoäng : Nhieäm vuï heä thoáng laø phoái hôïp caùc chuyeån ñoäng töø ñöôøng caáp Pallet vaøo , ñeán maùy chuyeån Pallet, roài qua ñöôøng caáp Pallet cho maùy chaát keát ñaày. Caùc thieát bò ñöôïc söû duïng laø heä thoáng caùc sensor quang ñeå phaùt hieän coù Pallet ôû caùc cuïm chuyeån ñoäng roài töø ñoù thöïc hieän vieäc ñieàu khieån caùc thieát bò: xy lanh khí, xy lanh thuyû löïc, ñoäng cô daãn ñoäng,..theo caùc chöông trình ñaõ ñöôïc vieát.
  3. H7. Heä thoáng Truïc con laên chuyeån cuûa baøn naâng
  4. I II III göông phaûn xaï göông phaûn xaï caûm bieán caûm bieán Heä thoáng sensor
  5. 4. Vaán ñeà tính toaùn thieát keá: _ Tính toaùn troïng löôïng baøn naângtính toaùn choïn xy lanh naâng _ Tính chieàu cao naâng: khoaûng haønh trình laøm vieäc cuûa xy lanh _ Choïn ñoäng cô _ Tính toác ñoä vaø thôøi gian di chuyeån cuûa con laên _ Vieát chöông trình hoaït ñoäng cho chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng vaø phoái hôïp chuùng moät caùch ñoàng boä. _ Vaán ñeà quan troïng nhaát laø chöông trình ñieàu khieån cho chuyeån ñoäng cuûa caùc con laên thoâng qua ñoäng cô daãn ñoäng baèng xích taûi . Laáy tín hieäu töø heä thoáng caùc caûm bieán quang ñöôïc ñaët taïi caùc vò trí.
Đồng bộ tài khoản