đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 17

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
221
lượt xem
122
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo trì là đảm bảo cho máy hoạt động tốt. 2) Phân loại: + Bảo trì vận hành. + Bảo trì theo lịch xích. + Bảo trì đột xuất. 3) Cơ sở thiết lập Tài liệu dùng cho công tác bảo trì là Catalog máy, dựa vào Catalog máy ta có thể: Hướng dẫn trong công tác vận hành và bảo trì trong vận hành.Hướng dẫn sửa chữa sự cố thường gặp. Lập lịch bảo trì định kỳ (hàng tuần, hàng tháng,…). Đặt hàng cho phụ tùng thay thế. Làm tài liệu huấn luyện công tác vận hành, bảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 17

  1. Chương 17: BAÛO TRÌ 1) Ñònh nghóa: Baûo trì laø ñaûm baûo cho maùy hoaït ñoäng toát. 2) Phaân loaïi: + Baûo trì vaän haønh. + Baûo trì theo lòch xích. + Baûo trì ñoät xuaát. 3) Cô sôû thieát laäp: Taøi lieäu duøng cho coâng taùc baûo trì laø Catalog maùy, döïa vaøo Catalog maùy ta coù theå:  Höôùng daãn trong coâng taùc vaän haønh vaø baûo trì trong vaän haønh.  Höôùng daãn söûa chöõa söï coá thöôøng gaëp.  Laäp lòch baûo trì ñònh kyø (haøng tuaàn, haøng thaùng,…).  Ñaët haøng cho phuï tuøng thay theá.  Laøm taøi lieäu huaán luyeän coâng taùc vaän haønh, baûo trì.  Bieát ñöôïc caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa maùy. 4) Coâng taùc baûo trì ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo?  Ñoái vôùi Baûo trì trong vaän haønh: _ Huaán luyeän, ñaøo taïo ngöôøi vaän haønh coâng taùc baûo trì vaø vaän haønh thieát bò.
  2. _ Laäp nhöõng bieåu maãu cho coâng taùc baûo trì vaän haønh ( nhö laäp bieåu maãu cho coâng nhaân stick vaøo).  Ñoái vôùi Baûo trì theo lòch xích: _ Caên cöù theo Catalog vaø döïa vaøo kinh nghieäm chuùng ta coù theå laäp keá hoaïch baûo trì maùy theo tuaàn, theo thaùng, theo naêm. Löu yù: Höôùng daãn caøng chi tieát caøng toát cho nhöõng thieát bò phöùc taïp.  Ñoái vôùi Baûo trì ñoät xuaát: Ñaây laø ñieàu khoâng mong muoán, haïn cheá coâng taùc baûo trì ñoät xuaát naøy xaûy ra caøng ít caøng toát. _ Laäp nhöõng bieåu maãu vaø thoáng keâ, theo doõi coâng taùc baûo trì ñoät xuaát ñeå laøm cô sôû cho vieäc ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng baûo trì. _ Laø yeáu toá quan troïng cho vieäc thieát laäp Baûo trì lòch xích vì thieát bò hoaït ñoäng trong nhöõng ñieàu kieän laøm vieäc khaéc nghieät hôn trong Catalog. _ Quaûn lyù baûo trì ñoät xuaát theo phöông phaùp thoáng keâ: thoáng keâ nhöõng hö hoûng ñoät xuaát ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân hö hoûng). 5) Chi phí baûo trì:
  3. (thaùng) Hình: Sô ñoà chi phí baûo trì _ Chi phí ban ñaàu cao, roài giaûm daàn vì ban ñaàu phaûi toán chi phí cho ñaøo taïo, huaán luyeän cho coâng taùc vaän haønh, coâng suaát maùy chöa ñaït ñænh vì söï thaønh thaïo cuûa coâng nhaân. _ Chi phí ñaàu tö taêng do chi phí phuï tuøng taêng. _ Baûo trì ñoät xuaát laøm taêng chi phí do: + Tieâu thuï naêng löôïng cuûa maùy taêng leân treân moät ñôn vò saûn phaåm. + Chi phí nhaân coâng taêng. + Chi phí söûa chöõa taêng (do laøm ngoaøi giôø). + Chi phí cô hoäi maát ñi, khoâng baùn ñöôïc saøn phaåm. 6) Öu nhöôïc ñieåm cuûa coâng taùc baûo trì: _ Öu ñieåm:  Laøm giaûm chi phí vaän haønh.
  4.  Taïo ñieàu kieän caïnh tranh ñôn vò (chi phí cô hoäi).  OÅn ñònh chaát löôïng saûn phaåm theo cam keát ñoái vôùi khaùch haøng.  Ñaùp öùng ñöôïc saûn löôïng ñaët ra haøng naêm. _ Nhöôïc ñieåm:  Khoâng laøm taêng naêng suaát ñöôïc do khoâng ñoåi môùi thieát bò nhanh choùng. 7) YÙ kieán xung quanh coâng taùc baûo trì: _ Ñeå coù theå thöïc hieän coâng taùc baûo trì ñöôïc toát nhaát ñoøi hoûi phaûi coù loøng nhieät tình vaø kieán thöùc. _ Caùc lòch baûo trì phaûi ñöôïc xem xeùt thay ñoåi thöôøng xuyeân phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá. _ Coâng taùc baûo trì ñaûm baûo söï caïnh tranh cuûa Doanh nghieäp trong ngaønh thöïc phaåm noùi chung vaø ngaønh bia noùi rieâng ngaøy caøng taêng.
  5. VI. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG: 1) Noäi dung: Coâng taùc Quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc aùp duïng theo tieâu chuaån ISO 9001-2000 vôùi sô ñoà tam giaùc nhö sau : Chính saùch chaát löôïng Thuû tuïc 1 Thuû tuïc 2 Thuû tuïc 3,… Höôùng Höôùng Höôùng Höôùng Höôùng Höôùng daãn daãn daãn daãn daãn daãn coâng vieäc coâng coâng coâng coâng coâng 3,… vieäc 1 vieäc 1 vieäc 2 vieäc 2 vieäc 3 2) Chính saùch chaát löôïng: _ÔÛ moãi cô quan, doanh nghieäp, tuyø vaøo chöùc naêng, nhieäm vuï muïc ñích hoaït ñoäng maø coù chính saùch chaát löôïng ôû moãi doanh nghieäp nhaèm khaúng ñònh vôùi khaùch haøng cuûa mình quyeát taâm thöïc hieän, ñaûm toát chaát löôïng cuûa saûn phaåm maø mình cung caáp nhö ñaõ coâng boá _Theo tieâu chuaån ISO caùc cô quan, doanh nghieäp töï xaây döïng chính saùch chaát löôïng cuûa ñôn vò mình phuø hôïp vôùi ñieàu
  6. kieän vaø phöông thöùc saûn xuaát –kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Vieäc aùp duïng quaûn lyù theo tieâu chuaån ISO chæ nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm nhö ñaõ coâng boá luoân ñaït yeâu caàu _Ñoái vôùi coâng ty Bia- Röôïu – Nöôùc giaûi khaùt Saøi Goøn, chính saùch chaát löôïng ñöôïc theå hieän ôû nhöõng muïc tieâu nhö sau :  Ñaûm baûo chaát löôïng bia, röôïu xuaát xöôûng ñuùng nhö ñaõ coâng boá treân nhaõn chai  Ñaûm baûo cung öùng vaø dòch vuï toát nhaát cho khaùch haøng  Chính saùch chaát löôïng naøy laø xaùc ñònh vaø toàn taïi trong thôøi gian daøi _Ñoái vôùi caùc coâng ty thaønh vieân :  Döïa vaøo chính saùch chaát löôïng cuûa toång coâng ty vaø chöùc naêng cuûa ñôn vò mình maø xaây döïng chính saùch chaát löôïng cho rieâng ñôn vò mình, caùc chính saùch chaát löôïng naøy linh ñoäng vaø coù theå thay ñoåi theo töøng naêm. 3) Thuû tuïc: _Nhaèm ñaûm baûo ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu chaát löôïng theo caùc chæ tieâu maø chính saùch chaát löôïng ñaõ ñeà ra maø ôû töøng cô quan, ñôn vò trong doanh nghieäp seõ xaây döïng caùc thuû tuïc cho caùc coâng vieäc cuûa ñôn vò mình . Caùc thuû tuïc naøy quy ñònh caùc trình töï thöïc
  7. hieän coâng vieäc vaø caùc chæ tieâu caàn phaûi ñaït ñöôïc trong töøng böôùc coâng vieäc. _ÔÛ xí nghieäp Dòch vuï- Kyõ thuaät caùc thuû tuïc ñöôïc xaây döïng laø thuû tuïc: mua haøng, naáu, leân men, baûo trì ñoät xuaát. _Nguyeân taéc khi thöïc hieän thuû tuïc laø : “Laøm nhöõng gì ñaõ ghi vaø ghi nhöõng gì ñaõ laøm “. 4) Höôùng daãn coâng vieäc: _Sau khi xaây döïng thuû tuïc ñeå thöïc hieän coâng vieäc caùc ñôn vò caàn phaûi xaây döïng “höôùng daãn coâng vieäc” ñeå cuï theå hoaù töøng coâng vieäc trong thuû tuïc vaø höôùng daãn thöïc hieän chi tieát coâng vieäc ñoù. 5) Caùc löu yù khi thöïc hieän xaây döïng thuû tuïc vaø höôùng daãn coâng vieäc: _Khi xaây döïng thuû tuïc vaø höôùng daãn coâng vieäc, taát caû bieåu maåu, giaáy tôø ñeàu phaûi ñöôïc thieát laäp ñeå quaûn lyù, caùc bieåu maåu naøy phaûi ñöôïc söû duïng thoáng nhaát. _Trong quaù trình söû duïng, neáu coù caûi tieán, söûa ñoåi caùc bieåu maãu thì phaûi laøm phieáu yeâu caàu söûa ñoåi vaø sau ñoù neáu ñöôïc thoáng nhaát thì tieán haønh söûa ñoåi vaø söû duïng thoáng nhaát.
Đồng bộ tài khoản