đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
321
lượt xem
180
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cơ cấu truyền động chính có nhiệm vụ nâng, di chuyển và hạ cơ cấu hút chai sao cho chai được hút từ kết chai đưa chai lên bàn chai. Cơ cấu hoạt động có tính chu kì, phụ thuộc vào năng suất yêu cầu mà ta lựa chọn loại truyền động phù hợp. Nguyên lí hoạt động: robot có 2 chuyển động là chuyển động lên-xuống và qua-lại. Để thực hiện các chuyển động này ta sử dụng bộ truyền đai răng dẫn động bằng động cơ servo nếu yêu cầu hoạt động với tốc độ cao....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 3

  1. Chương 3: Caùc cô caáu cuûa maùy 1 – Robot: Nhieäm vuï: cô caáu truyeàn ñoäng chính coù nhieäm vuï naâng, di chuyeån vaø haï cô caáu huùt chai sao cho chai ñöôïc huùt töø keát chai ñöa chai leân baøn chai. Cô caáu hoaït ñoäng coù tính chu kì, phuï thuoäc vaøo naêng suaát yeâu caàu maø ta löïa choïn loaïi truyeàn ñoäng phuø hôïp. Nguyeân lí hoaït ñoäng: robot coù 2 chuyeån ñoäng laø chuyeån ñoäng leân-xuoáng vaø qua-laïi. Ñeå thöïc hieän caùc chuyeån ñoäng naøy ta söû duïng boä truyeàn ñai raêng daãn ñoäng baèng ñoäng cô servo neáu yeâu caàu hoaït ñoäng vôùi toác ñoä cao.
  2. 1. khung maùy 2. con chaïy noái vôùi cô caáu naâng 3. thanh tröôïc duøng ñeå di chuyeån ngang 4. ñoäng cô-hoäp giaûm toác 5. boä truyeàn ñai 6. ñoäng cô-hoäp giaûm toác
  3. 2 – Cô caáu huùt chai: Laø moät khay phaúng treân ñoù coù gaén nhieàu ñaàu huùt vaø cô caáu ñöôïc noái tröïc tieáp leân tay robot ñeå thöïc hieän nhieäm vuï huùt chai. Tuyø naêng suaát yeâu caàu, maët baèng maø ta boá trí soá ñaàu huùt treân cô caáu, soá ñaàu huùt caøng lôùn thì naêng suaát caøng lôùn nhöng tay robot cuõng phaûi lôùn baøn chai cuõng phaûi lôùn … thoâng thöôøng soá ñaàu huùt laø boäi soá cuûa soá chai coù trong 1 keát. Vi duï nhö bia Saøi Goøn 1 keát coù 20 chai vaäy soá ñaàu huùt coù theå laø 20, 40, 60, 80, … tuyø theo naêng suaát yeâu caàu.
  4. 3 – Ñaàu huùt chai: Ñaàu huùt söû duïng cô caáu keïp baèng khí neùn:
  5. Ñaàu huùt laø chi tieát quan troïng cuûa maùy huùt chai. Coù nhieäm vuï giöõ chaët chai trong quaù trình chuyeån chai töø keát leân baøn chai hoaëc ngöôïc laïi. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: ñaàu huùt ñöôïc gaén treân cô caáu huùt vaø ñöôïc di chuyeån baèng tay robot, khi chai naèm hoaøn toaøn trong ñaàu huùt ta cho doøng khí coù aùp suaát cao vaøo trong ñaàu huùt taùc duïng vaøo maùng caosu laøm maøn caosu eùp vaøo vaø keïp chaët ñaàu
  6. chai. Khi chai ñöôïc ñöa ñeán vò trí cuoái ta khoaù ñoøng khí laïi maøng caosu khoâng coøn löïc taùc duïng neân trôû laïi vò trí ban ñaàu, chai ñöôïc thaû ra. 4 – Baêng taûi caáp keát Nhieäm vuï: Baêng taûi duøng ñeå caáp keát vaøo maùy, treân baêng taûi coù cô caáu chaën duøng ñeå xaùc ñòng chính xaùc vò trí keát, soá löôïng keát cho 1 laàn chaát. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: baét ñaàu cô caáu chaën ñöôïc môû ñeå chaën keát, baêng taûi quay keùo caùc keát phía sau di chuyeån tôùi chaïm keát tröôùc, khi soá löôïng keát ñuû xylanh ñoùng coång laïi khoâng cho keát di chuyeån vaøo baêng taûi nöõa. Sau khi chaát chai xong chu trình tieáp tuïc.
  7. 5 – Baøn chai Nhieäm vuï: duøng ñeå di chuyeån chai ra khoûi maùy khi maùy coù nhieäm vuï huùt chai roãng vaø caáp chai cho maùy khi maùy coù nhieäm vuï huùt chai ñaày
Đồng bộ tài khoản