intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

296
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích cơ cấu chuyển động: Máy chiết được dẫn động bởi motor, moment dẫn động của nó được chia làm 2 phần:  Đưa vào trục Cardan đến hộp giảm tốc trục vít-bánh vít dẫn động cho vòng chiết.  Đưa vào hộp giảm tốc để dẫn động cho trục vít đưa chai rỗng vào; và bánh hình sao đưa chai rỗng vào và chai đầy ra. Sơ đồ truyền động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 8

  1. Chương 8: BAÙO CAÙO MAÙY CHIEÁT 1. Phaân tích cô caáu chuyeån ñoäng: Maùy chieát ñöôïc daãn ñoäng bôûi motor, moment daãn ñoäng cuûa noù ñöôïc chia laøm 2 phaàn:  Ñöa vaøo truïc Cardan ñeán hoäp giaûm toác truïc vít-baùnh vít daãn ñoäng cho voøng chieát.  Ñöa vaøo hoäp giaûm toác ñeå daãn ñoäng cho truïc vít ñöa chai roãng vaøo; vaø baùnh hình sao ñöa chai roãng vaøo vaø chai ñaày ra. Sô ñoà truyeàn ñoäng:
  2. Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Boä truyeàn ñai Hoäp giaûm toác Khôùp noái Cardan Truïc vít ñöa Baùnh hình sao ñöa Hoäp giaûm toác chai vaøo chai vaøo vaø ra (Truïc vít-Baùnh vít) Boä truyeàn baùnh raêng Voøng chieát
  3. Töø ñoäng cô chính: 1. Chuyeån ñoäng quay cuûa maâm chieát: xoay troøn baèng truyeàn ñoäng töø ñoäng cô ñeán hoäp giaûm toác truïc vít-baùnh vít. 2. Chuyeån ñoäng naâng haï chai: khí neùn keát hôïp cô caáu con laên tì leân cam. 3. Chuyeån ñoäng baùnh sao chuyeàn chai: qua ñai truyeàn. 4. Chuyeån ñoäng ñöa chai vaøo sao: töø ñoäng cô ñeán hoäp giaûm toác, ñeán truïc vít luøa chai. 5. Chuyeån ñoäng ñoùng môû caùc van thoaùt, huùt khí, naïp CO2, bia: baèng caùch xoay cam ñoùng môû ñeå thoaùt hoaëc neùn caùc nuùt taïi ñaàu chieát, caùc cam gaït ñöôïc nhôø chuyeån ñoäng quay cuûa maâm chieát. Truïc vít Maùy ñoùng nuùt
  4. Voøng chieát Baùnh hình sao Ñoäng cô Boä truyeàn ñai Boä truyeàn Hoäp giaûm toác Khôùp noái Cardan baùnh raêng (Truïc vít-Baùnh vít) Hình: Sô ñoà truyeàn ñoäng maùy chieát
  5. 2. Löôïc ñoà: Hình: Maùy chieát chai 1. truïc vít ñöa chai vaøo, 2. baùnh hình sao ñöa chai vaøo, 3. boä phaän naâng, 4. ñaàu nhöïa chuïp mieäng chai, 5. baùnh hình sao ôû giöõa, 6. baùnh hình sao trong maùy ñoùng naép, 7. baùnh hình sao ñöa chai ra, 8. tank daïng vaønh khaên, 9. keânh daãn khí, 10. van chieát, 11. boä phaän phaân phoái.
  6. Sô ñoà chuyeån ñoäng chai trong maùy chieát 9 6 7 8 1 2 3 4 5 1. Baêng taûi vaøo 6. Voøng chieát 2. Truïc vít 7. Baùnh hình sao trong maùy 3. Baùnh hình sao ñöa chai vaøo ñoùng naép 4. Baùnh hình sao ôû giöõa 8. Baêng taûi ra 5. Baùnh hình sao ñöa chai ra 9. Boä phaän phaân phoái
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2