đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
257
lượt xem
148
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ăng tải vào: có nhiệm vụ di chuyển chai rỗng vào trục vít. 2. Trục vít: chuyển động tròn để kéo chai vào bánh hình sao. 3. Bánh hình sao đưa chai vào: chuyển động tròn để lấy chai từ trục vít đưa vào vòng chiết. Chuyển động của bánh hình sao phải thiết kế sao cho ăn khớp với chuyển động của vòng chiết. 4. Vòng chiết: chuyển động tròn và ăn khớp với bánh hình sao đưa chai vào và ra. Vòng chiết có nhiệm vụ chiết bia vào chai theo đúng quy trình chiết....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 9

  1. Chương 9: Phaân tích caùc chi tieát maùy 1. Baêng taûi vaøo: coù nhieäm vuï di chuyeån chai roãng vaøo truïc vít. 2. Truïc vít: chuyeån ñoäng troøn ñeå keùo chai vaøo baùnh hình sao. 3. Baùnh hình sao ñöa chai vaøo: chuyeån ñoäng troøn ñeå laáy chai töø truïc vít ñöa vaøo voøng chieát. Chuyeån ñoäng cuûa baùnh hình sao phaûi thieát keá sao cho aên khôùp vôùi chuyeån ñoäng cuûa voøng chieát. Hình: Baùnh hình sao
  2. 4. Voøng chieát: chuyeån ñoäng troøn vaø aên khôùp vôùi baùnh hình sao ñöa chai vaøo vaø ra. Voøng chieát coù nhieäm vuï chieát bia vaøo chai theo ñuùng quy trình chieát. Treân voøng chieát coù caùc boä phaän sau:  Phaàn khung voøng chieát: vöøa coù vai troø laøm khung ñôõ caùc boä phaän, vöøa coù vai troø laøm tank chöùa bia ñeå chieát vaøo chai.  Boä phaän naâng chai: coù cô caáu daïng xi lanh khí neùn. Khi caáp khí vaøo boä phaän naâng, boä phaän naøy seõ naâng chai leân. Treân boä phaän naâng coù galeâ ñeå keùo baøn naâng xuoáng moãi khi galeâ chaïm vaøo cam.  Cô caáu chieát: coù nhieäm vuï chieát bia vaøo chai. Treân cô caáu chieát coù tay gaït, nuùt nhaán vaø caùc van ñeå ñieàu khieån vieäc chieát.  Voøi chieát: vöøa thaûi vaø naïp khí, vöøa chieát bia vaøo chai.
  3. Voøng chieát vaø maët caét
  4. 2 1 1. Galeâ 2. Baøn naâng Cô caáu naâng chai
  5. 4 1 2 3 5 1. Tay gaït 2. Nuùt nhaán 3. Nuùt nhaán 4. Tank chöùa 5. Voøi chieát
  6. 3 1 4 2 1. Van xaû 2. Naép chuïp mieäng chai 3. Voøng chaën 4. OÁng khí Voøi chieát
  7. 5. Boä phaän cung caáp: Cung caáp vaø thaûi khí CO2,cung caáp khí ñoái aùp vaøo tank chöùa hình vaønh khaên. 6. Baùnh hình sao ôû giöõa: chuyeån chai ñaõ chieát sang maùy ñoùng naép. 7. Baùnh hình sao trong maùy ñoùng naép: giöõ chai ñeå maùy ñoùng naép chai. 8. Baùnh hình sao ñöa chai ra: chuyeån chai töø maùy ñoùng naép ra baêng taûi.
  8. 1 3 5 4 6 2 2 2 1. OÁng chaân khoâng vaøo 2. OÁng chaân khoâng ra 3. OÁng cung caáp CO2 Boä phaän phaân phoái 4. OÁng thaûi CO2 5. Cung caáp khí ñoái aùp 6. Thaûi khí
Đồng bộ tài khoản