đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 17

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
196
lượt xem
128
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chọn hệ thống chống sét kiểu hiện đại cho toà nhà Citilight Các thông số ban đầu: - Điện trở nối đất yêu cầu: Rnđ ≤ 10 Ω [7] - Điện trở suất của đất: Toà nhà Citilight Tơẻ được xây dựng ở Thành Phố HCM nên đất thuộc loại đất bồi phù sa. ρđất = 20 – 100 Ωm. Giả sử tại thời điểm đo ρđất = 50 Ωm. - Hệ số điều chỉnh theo điều kiện khí hậu: [9] Loại nối đất Loại điện cực Độ chôn sâu (m) 08. Hệ số mùa Km (đất khô)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 17

  1. CHÖÔNG 17 CHOÁNG SEÙT TRÖÏC TIEÁP 8.1 TOÅNG QUAN VEÀ SEÙT: 8.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHOÁNG SEÙT: choïn heä thoáng choáng seùt kieåu hieän ñaïi cho toøa nhaø Citilight Tower. 8.2 HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT CHOÁNG SEÙT: * TÍNH ÑIEÄN TRÔÛ NOÁI ÑAÁT CHOÁNG SEÙT: Caùc thoâng soá ban ñaàu: - Ñieän trôû noái ñaát yeâu caàu: Rnñ ≤ 10 Ω [7] - Ñieän trôû suaát cuûa ñaát: Toøa nhaø Citilight Tower ñöôïc xaây döïng ôû Thaønh Phoá HCM neân ñaát thuoäc loaïi ñaát boài phuø sa.  ρñaát = 20 – 100 Ωm. [7]  Giaû söû taïi thôøi ñieåm ño ρñaát = 50 Ωm. - Heä soá ñieàu chænh theo ñieàu kieän khí haäu: [9] Ñoä choân saâu Heä soá muøa Km (ñaát Loaïi noái ñaát Loaïi ñieän cöïc (m) khoâ) Noái ñaát choáng Coïc thaúng 0.8 1.15 seùt ñöùng - Choïn coïc tieáp ñaát: t0 l t = t0+ 2 d
  2. Coïc tieáp ñaát laø coïc theùp maï ñoàng coù ñöôøng kính d = 20mm, coïc daøi 3m, ñoä choân saâu coïc: t0 = 0.8 m, khoaûng caùch giöõa hai coïc gaàn nhau L = 6m. - Daây noái caùc coïc tieáp ñaát laø daây ñoàng traàn coù tieát dieän laø 70mm2. Maët ñaát to=0.8m Daây noái caùc coïc tieáp ñaát Moái haøn Daây ñoàng traàn 70mm2 l=3m Coïc tieáp ñaát L = 6m Hình 8.2 Heä thoáng noái ñaát choáng seùt Tính toaùn: Ñieän trôû taûn xoay chieàu cuûa moät coïc:  tt  2l 1 4t  l  R~c =  ln  ln , Ω (8.1) 2l  d 2 4t  l  Trong ñoù: l: chieàu daøi coïc tieáp ñaát (m), l = 3 m. d: ñöôøng kính coïc tieáp ñaát (m), d = 20 mm = 0.02m. t: ñoä choân saâu cuûa coïc tính töø giöõa coïc (m), l 3 t = t0 + = 0.8 + = 2.3 m. 2 2 ρtt = Km. ρño = 1.4 x 50 = 70 Ωm. 70  2.3 1 4 x 2.3  3  R~c =  ln  ln   21.18 . 2 .3  0.02 2 4 x 2.3  3  Ñieän trôû taûn xung kích cuûa moät coïc noái ñaát:
  3. Rxk = αxk. R~c (8.2) Trong ñoù: αxk: heä soá xung kích cuûa coïc. R~c: ñieän trôû taûn xoay chieàu cuûa moät coïc. Rxk: ñieän trôû xung kích cuûa coïc. Giaû söû doøng seùt Is = 20 KA => αxk= 0.7 => Rxk = 0.7 x 21.18 = 14.82 Ω. Heä noái ñaát coù n coïc gioáng nhau (ñieän trôû daây noái giöõa chuùng boû qua) gheùp song song vaø caùch nhau moät ñoaïn laø L thì ñieän trôû xung kích cuûa toå hôïp tính theo: R xk Rxk∑ = = Rnñ (8.3) n. xk Trong ñoù: Rxk: ñieän trôû xung kích cuûa coïc. ηxk: heä soá xung kích cuûa toå hôïp. Öôùc löôïng sô boä soá coïc caàn: R xk 14.82 n=   1.48 Rnd 10 Giaû söû heä thoáng noái ñaát coù 2 coïc noái ñaát, daây noái giöõa chuùng coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. Ta coù caùc thoâng soá sau: n =2, Rxk = 14.82 Ω L 6 tyû soá  2 l 3  Heä soá söû duïng xung kích coïc ηxk = 0.8. R xk 14.82 Ñieän trôû noái ñaát Rnñ =   9.26 < 10 Ω , ñaït. n xk 2 x0.8 Vaäy soá coïc caàn söû duïng laø 2 coïc. - CHOÏN THIEÁT BÒ THU SEÙT:
  4. Döïa treân baûn veõ maët baèng, vôùi vò trí ñaàu ESE ñaët taïi vò trí trung taâm cuûa toøa nhaø thì baùn kính baûo veä cuûa ñaàu thu seùt Rp ≥ 40 m. Vì vaäy taùc giaû choïn thieát bò thu seùt vôùi caùc ñaëc tính sau: Ñaàu thu seùt phaùt tia tieân ñaïo sôùm ESE hieäu Saint – Elmo [7]: h (m) Maõ hieäu Caáp baûo veä Rp (m) 4 SE - ∆L = 15 m III (D = 60m) 41 Trong ñoù: h: chieàu cao ñaàu thu seùt tính töø ñænh kim ñeán beà maët ñöôïc baûo veä (m). Rp: baùn kính baûo veä cuûa ñaàu thu seùt ESE (m). ΔL: ñoä lôïi veà khoaûng caùch phoùng tia tieân ñaïo (m). D : khoaûng caùch kích hoaït, phuï thuoäc vaøo caáp baûo veä I, II, III (m). - CHOÏN DAÂY DAÃN DOØNG SEÙT TÖØ ÑAÀU ESE XUOÁNG HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT CHOÁNG SEÙT: Ñeå ñaûm baûo daây daãn seùt khoâng bò phaù huûy khi coù doøng ñieän seùt ñi qua thì tieát dieän cuûa daây khoâng ñöôïc nhoû hôn 50 mm2 [7]. Do ñoù choïn daây daãn coù tieát dieän laø 70 mm2 laøm daây daãn seùt cho coâng trình.
  5. KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Ñeán ñaây thì baøi toaùn thieát keá cung caáp ñieän cho cao oác vaên phoøng – trung taâm thöông maïi Citilight Tower coù theå xem laø ñaõ hoaøn thaønh. Döïa treân vieäc tính toaùn nhu caàu phuï taûi moät caùch chi tieát baèng phöông phaùp heä soá söû duïng, Luaän vaên ñaõ ñöa ra ñöôïc caùc phöông aùn cuï theå, töø vieäc choïn löïa maùy bieán aùp coâng suaát 2x1000 KVA, maùy phaùt döï phoøng coâng suaát 640KVA, cho ñeán vieäc thieát keá heä thoáng chieáu saùng vôùi phöông phaùp heä soá söû duïng, heä thoáng daây daãn, heä thoáng noái ñaát theo tieâu chuaån IEC, heä thoáng choáng seùt theo phöông phaùp hieän ñaïi vôùi vieäc duøng ñaàu ESE phaùt tia tieân ñaïo sôùm vaø söï löïa choïn caùc thieát bò baûo veä döïa treân doøng ñònh möùc, doøng ngaén maïch 3 pha vaø ngaén maïch 1 pha sao cho toaøn boä heä thoáng ñieän cuûa toøa nhaø vaän haønh ñaït hieäu suaát cao nhaát gaén lieàn vôùi söï ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái cho con ngöôøi vaø thieát bò ñieän trong coâng trình. Caùch giaûi quyeát vaàn ñeà cuûa luaän vaên laø söï keát hôïp giöõa thöïc tieãn vaø lyù thuyeát, trong ñoù nghieâng veà lyù thuyeát nhieàu hôn. Maëc duø ngaøy nay, vôùi söï phaùt trieån nhö vuõ baõo cuûa coâng thoâng tin, coù raát nhieàu phaàn meàm ra ñôøi, noù coù theå giaûi quyeát moät caùch nhanh choùng baøi toaùn thieát keá cung caáp ñieän. Nhöng chuùng ta laø nhöõng ngöôøi kyõ sö thì vieäc naém vöõng lyù thuyeát seõ giuùp ta söû duïng nhöõng phaàn meàm treân moät caùch saùng taïo vaø chính xaùc hôn. Trong giai ñoaïn hoäi nhaäp quoác teá, caùc tieâu chuaån Kyõ thuaät ñieän cuûa Vieät Nam ngaøy caøng thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån cuûa quoác teá; ñoàng thôøi caùc cao oác vaên phoøng – khu thöông maïi cao caáp nhö Citilight Tower ñöôïc xaây döïng ngaøy caøng nhieàu hôn, thì vieäc aùp duïng caùc tieâu chuaån Kyõ thuaät ñieän quoác
  6. teá IEC ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà trong luaän vaên laø moät höôùng ñi mang tính khaû thi cao.
Đồng bộ tài khoản