intTypePromotion=4

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 15

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
191
lượt xem
80
download

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề đã nghiên cứu: Nghiên cứu điều khiển động cơ RC Servo. Nghiên cứu bộ truyền tín hiệu bằng sóng hồng ngoại với công suất phát tương đối lớn, ít bị nhiễu. Nghiên cứu lập trình cho họ vi xử lý mới AVR-AT90S3213. Nghiên cứu lập trình hiển thị LCD. Nghiên cứu việc lập trình Flash ROM cho AT89C2051. Nghiên cứu việc giao tiếp giữa hai họ vi xử lý AT89C2051 và AT90S2313, giữa vi xử lý AT89C2051 với máy PC. Nghiên cứu giải thuật điều khiển tay máy 4 bậc tự do trong công việc vẽ từng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 15

  1. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 114 15 KEÁT LUAÄN 15.1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ ÑAÕ ÑÖÔÏC GIAÛI QUYEÁT TRONG LUAÄN VAÊN Nhöõng vaán ñeà ñaõ nghieân cöùu: - Nghieân cöùu ñieàu khieån ñoäng cô RC Servo. - Nghieân cöùu boä truyeàn tín hieäu baèng soùng hoàng ngoaïi vôùi coâng suaát phaùt töông ñoái lôùn, ít bò nhieãu. - Nghieân cöùu laäp trình cho hoï vi xöû lyù môùi AVR-AT90S3213. - Nghieân cöùu laäp trình hieån thò LCD. - Nghieân cöùu vieäc laäp trình Flash ROM cho AT89C2051. - Nghieân cöùu vieäc giao tieáp giöõa hai hoï vi xöû lyù AT89C2051 vaø AT90S2313, giöõa vi xöû lyù AT89C2051 vôùi maùy PC. - Nghieân cöùu giaûi thuaät ñieàu khieån tay maùy 4 baäc töï do trong coâng vieäc veõ töøng ñieåm vaø veõ ñöôøng thaúng. - Nghieân cöùu vieäc ñoïc vaø ghi döõ lieäu töø moät ñóa cöùng (Hard Disk). - Nghieân cöùu ñieàu khieån baøn phím AT (Key Board). GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
  2. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 115 - Nhöõng vaán ñeà ñaõ thöïc hieän: - Ñieàu khieån ñoäng cô RC Servo. - Laäp trình ñieàu khieån cho hoï vi xöû lyù AVR-AT90S2313. - Soaïn moät öùng duïng chaïy treân neàn Windows baèng ngoân ngöõ Visual Basic 6.0. - Thieát keá vaø cheá taïo moät tay maùy. - Laäp trình hieån thò thaønh coâng LCD. - Thöïc hieän vieäc laäp trình Flash ROM cho AT89C2051. - Giao tieáp giöõa hai hoï vi xöû lyù AT89C2051 vaø AT90S2313, giöõa vi xöû lyù AT89C2051 vôùi maùy PC. - Ñieàu khieån tay maùy 4 baäc töï do trong coâng vieäc veõ töøng ñieåm vaø veõ ñöôøng thaúng. - Thieát keá vaø cheá taïo boä truyeàn nhaän tín hieäu hoàng ngoaïi vôùi coâng suaát phaùt töông ñoái lôùn vaø ít bò nhieãu. - Thöïc hieän vieäc ñoïc vaø ghi döõ lieäu leân moät ñóa cöùng (HDD). - Ñieàu khieån moät baøn phím AT baèng vi xöû lyù AT89C2051. 15.2 CAÙC PHÖÔNG HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA ÑEÀ TAØI - Taêng kích thöôùc vaø coâng suaát cuûa tay maùy baèng caùch thay caùc ñoäng cô coù coâng suaát lôùn hôn. - Nghieân cöùu vaø öùng duïng hieån thò Graphic LCD. - Tìm phöông phaùp nhaèm taêng toác ñoä truyeàn döõ lieäu baèng soùng hoàng ngoaïi. - Haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát vieäc nhieãu cuûa tín hieäu hoàng ngoaïi. - Veõ moät ñöôøng cong 3D baát kyø trong khoâng gian. - Taêng ñoä chính xaùc cuûa tay maùy. - Taêng khaû naêng ñaùp öùng cuûa toaøn boä heä thoáng (PC-tay maùy). - Xöû lyù theâm tín hieäu hoài tieáp ñeå ñieàu khieån voøng kín. GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2