đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 5

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
500
lượt xem
317
download

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nút nhấn và công tắc được lắp đặt ở các vị trí thuận lợi phục vụ cho công việc sử dụng và bảo trì thang máy và chúng thường được lắp đặt trên các bảng điều khiển ở các vị trí sau: 1. Bảng điều kiển ở mỗi cửa tầng — Ở mỗi cửa tầng điều có một cặp nút nhấn mà người sử dụng gọi thang đến, nó gồm hai chiều mũi tên chỉ thang đi lên và thang đi xuống. Khi nhấn nút mũi tên đi lên là yêu cầu thang đến để rước khách đi lên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 5

  1. Heä thoáng caùc nuùt nhaán ôû Chương 5: baûng ñieàu khieån vaø coâng taéc vaän haønh thang maùy Caùc nuùt nhaán vaø coâng taéc ñöôïc laép ñaët ôû caùc vò trí thuaän lôïi phuïc vuï cho coâng vieäc söû duïng vaø baûo trì thang maùy vaø chuùng thöôøng ñöôïc laép ñaët treân caùc baûng ñieàu khieån ôû caùc vò trí sau: 1. Baûng ñieàu kieån ôû moãi cöûa taàng — ÔÛ moãi cöûa taàng ñieàu coù moät caëp nuùt nhaán maø ngöôøi söû duïng goïi thang ñeán, noù goàm hai chieàu muõi teân chæ thang ñi leân vaø thang ñi xuoáng. Khi nhaán nuùt muõi teân ñi leân laø yeâu caàu thang ñeán ñeå röôùc khaùch ñi leân taàng treân, khi khaùch muoán ñi xuoáng caùc taàng döôùi thì nuùt nhaán muõi teân ñi xuoáng luùc ñoù thang seõ gheù vaøo ñuùng taàng ñeå ñoùn khaùch ñi xuoáng caùc taàng döôùi. — Tuøy theo chöông trình ñieàu khieån öu tieân cho ngöôøi trong buoàng thang hoaëc cho ngöôøi goïi thang maø thang seõ ñi theo caùc yeâu caàu hôïp lyù. — Rieâng ôû taàng treät thì chæ coù nuùt nhaán muõi teân chæ leân phuïc vuï cho khaùch ñi leân caùc taàng treân, cuõng nhö taàng treân cuøng chæ coù nuùt nhaán muõi teân chæ xuoáng ñeå phuïc vuï cho khaùch ôû taàng treân cuøng ñi xuoáng caùc taàng döôùi. 2. Baûng ñieàu khieån trong buoàng thang — Tuyø theo soá löôïng taàng caàn thieát maø treân baûng nuùt nhaán ñieàu khieån trong buoàng thang coù baáy nhieâu nuùt vaø ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï taàng, rieâng taàng treät coù nuùt nhaán kyù hieäu
  2. laø G (Ground). Nhö vaäy, khi khaùch vaøo trong buoàng thang coù theå tuyø yù choïn nuùt mang soá taàng ñeå ñeán. — Chuù yù: Khi thang ñi xuoáng thì chæ nhaän nhöõng tính hieäu chæ taàng thaáp hôn ñeå di chuyeån, ngöôïc laïi, khi thang ñi leân thì chæ nhaän nhöõng tín hieäu chæ taàng cao hôn ñeå di chuyeån. Coøn nhöõng tín hieäu khaùc thì boä phaän ñieàu khieån seõ nhaäp vaøo boä nhôù ñeå thöïc hieän ôû loä trình tieáp theo. — Ngoaøi ra, treân baûng ñieàu khieån trong buoàng thang coøn coù caùc nuùt nhaán khaùc sau:  Hai nuùt nhaán kyù hieäu (Open door) vaø (Close door) laø hai nuùt nhaán maø ngöôøi trong buoàng thang muoán ñeå cöûa buoàng thang ñoùng hay môû khi thang döøng laïi.  Nuùt nhaán khi gaëp söï coá trong buoàng thang coù hình caùi chuoâng ñeå baùo cho nhaân vieân baûo veä beân ngoaøi bieát.  Nuùt nhaán coù hình oáng nghe ñieän thoaïi ñeå ngöôøi trong buoàng thang lieân laïc vôùi baûo veä beân ngoaøi khi coù yeâu caàu hoaëc baùo söï coá naøo ñoù.
  3. Cuù phaùp khai baùo söû duïng Timer trong LAD vaø trong STL nhö sau: LAD STL MOÂ TAÛ TONR Txx Khai baùo timer soá hieäu xx kieåu IN TON ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn PT TON Txx hoaëc baèng giaù ñaët tröôùc PT thì n coù T -bit coù giaù trò baèng 1. Coù theå reset timer kieåu TON baèng leänh R hoaëc baèng giaù trò logic 0 taïi ñaàu vaøo IN. TONR Txx Khai baùo timer soá hieäu xx kieåu IN TONR ñeå taïo thôøi gian treã tính töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. TONR Txx Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn PT n hôn hoaëc baèng giaù ñaët tröôùc PT thì coù T -bit coù giaù trò baèng 1. Coù theå reset timer kieåu TONR baèng leänh R cho T-bit. — Chuù yù khi söû duïng Timer kieåu TONR, giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc löu laïi vaø khoâng thay ñoåi trong khoaûng thôøi gian khi tín hieäu ñaàu vaøo coù logic 0 giaù trò cuûa T-bit khoâng ñöôïc nhôù maø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vaø giaù trò ñaët tröôùc. Moät timer ñöôïc ñaët teân laø Txx vôùi xx laø soá hieäu cuûa timer. Txx laø ñòa chæ hình thöùc cuûa T-word vaø cuûa T-bit vaãn ñöôïc phaân bieät vôùi nhau nhôø kieåu leänh söû duïng Txx. Khi laøm vieäc söû duïng kieåu Txx khi söû duïng kieåu
  4. leänh laøm vieäc vôùi Txx ñöôïc hieåu laø ñòa chæ cuûa T-word, ngöôïc laïi khi söû duïng leänh laøm vieäc vôùi tieáp ñieåm Txx ñöôïc hieåu laø ñòa chæ cuûa T-bit .. — Moät Timer ñang laøm vieäc coù theå ñöa veà traïng thaùi ban ñaàu, coâng vieäc naøy ñöôïc goïi laø Reset Timer ñoù. Coù hai phöông phaùp ñeå reset kieåu timer kieåu TON.  Xoùa tín hieäu ñaàu vaøo.  Duøng doøng leänh RAM(reset). Phöông phaùp du duy nhaát ñeå Reset moät Timer kieåu TONR laø duøng leänh kieåu R. — Sau khi caùc boä Timer ñöôïc kích chung laøm vieäc ñoäc laäp vôùi voøng queùt, töùc laø PLC caäp nhaát vôùi T-word vaø T-bit ñeå thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi vaø traïng thaùi tín hieäu ñaàu ra khoâng phuï thuoäc vaøo chöông trình vaø khoâng phuï thuoäc vaøo traïng thaùi T-bit. Ñoä phaân giaûi cuûa caùc Timer:  Caäp nhaät caùcTimer coù ñoä phaân giaûi 1 ms:  CPU cuûa S7 - 200 coù chöùa caùc boä Timer coù ñoä phaân giaûi 1 ms cho pheùp PLC caäp nhaät vaø thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi ñeán T-word moãi 1ms.  Ngay sau khi boä Timer ñöôïc kích vôùi ñoä phaân giaûi 1ms, vieäc thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi trong T-word hoaøn toaøn töï ñoäng. Chæ neân ñaët giaù trò raát nhoû cho PT cuûa boä Timer coù ñoä phaân giaûi 1ms. Taàn soá caäp nhaät ñeå thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi khoâng phuï thuoäc vaøo voøng queùt cuûa boä ñieàu khieån vaø voøng queùt cuûa chöông trình ñang chaïy.  Do vieäc caäp nhaät T-word cuûa Timer vôùi ñoä phaân giaûi 1ms hoaøn toaøn töï ñoäng neân thôøi gian treã ñaët tröôùc coù theå bò troâi trong khoaûng thôøi gian 1ms vì vaäy ví duï ñeå coù thôø gian treã khoâng quaù 56ms neân ñaët giaù trò ban ñaàu laø 57ms.
  5.  Caäp nhaät caùcTimer coù ñoä phaân giaûi 10 ms:  CPU cuûa S7 - 200 coù caùc boä Timer vôùi phaân giaûi 10 ms cho pheùp PLC caäp nhaät vaø thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi ñeán T-word 10ms moät laàn.  Sau khi ñaõ ñöôïc kích vieäc caäp nhaät T-word vaø T-bit ñeå thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi vaø traïng thaùi logic ñaàu ra cho caùc Timer naøy ñöôïc tieán haønh hoaøn toaøn töï ñoäng moãi voøng queùt moät laàn vaø thôøi ñieåm ñaàu voøng queùt.  Do vieäc caäp nhaät T-word cuûa Timer chæ ñöôïc thöïc hieän töï ñoäng moãi voøng queùt moät laàn, neân thôøi gian treã ñieåm ñaët tröôùc coù theå bò troâi trong khoaûng 10ms vì vaäy, ví duï ñeå coù thôøi gian treã 140ms neân choïn giaù trò ñaët tröôùc cho PT laø 15ms  Caäp nhaät caùc Timer coù ñoä phaân giaûi 100 ms:  CPU cuûa S7 - 200 coù chöùa caùc boä Timer coù ñoä phaân giaûi 100 ms. Giaù trò löu tröõ trong boä Timer 100ms ñöôïc tính taïi ñaàu moãi voøng queùt vaø thôøi gian ñeå tính laø khoaûng thôøi gian töø ñaàu voøng queùt tröôùc ñoù.  Vieäc caäp nhaät ñeå thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa Timer chæ ñöôïc tieán haønh ngay taïi thôøi ñieåm coù leänh khai baùo cho Timer chöông trình. Quaù trình caäp nhaät giaù trò ñeám töùc thôøi khoâng phaûi laø quaù trình töï ñoäng vaø khoâng nhaát thieát phaûi ñöôïc thöïc hieän moät laàn trong moãi voøng queùt ngay caû khi Timer ñaõ ñöôïc kích.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản