đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 7

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.195
lượt xem
587
download

đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa theo nguyên tắc hoạt động của thang máy đã thiết đặt, kết hợp với yêu cầu ứng dụng PLC vào trong việc điều khiển mà từ đó xây dựng nên sơ đồ hệ thống điều khiển gồm có các khối chức năng: SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Chương trình điều khiển thang máy H Hệ thống các ngỏ ra điều khiển Khâu khuếch đại Nguồ n cung Hệ thống các ngỏ vào điều khiển Hệ thống các nút nhấn, cảm biến, công tắc Các chế độ vận hành và hoạt động của thang máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chương trình điều khiển thang máy 4 tầng sử dụng PLC S7-200, chương 7

  1. Chương 7: Sô ñoà khoái heä thoáng ñieàu khieån — Döïa theo nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa thang maùy ñaõ thieát ñaët, keát hôïp vôùi yeâu caàu öùng duïng PLC vaøo trong vieäc ñieàu khieån maø töø ñoù xaây döïng neân sô ñoà heä thoáng ñieàu khieån goàm coù caùc khoái chöùc naêng: SÔ ÑOÀ KHOÁI HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN H Heä Khaâu Caùc cheá Chöông thoáng khueách caùc ngoû ñaïi ñoä vaän Nguoà trình ñieàu ra ñieàu haønh vaø n khieån khieån cung hoaït thang Heä Heä thoáng ñoäng maùy thoáng caùc nuùt caùc ngoû nhaán, caûm cuûa vaøo ñieàu khieån bieán, coâng taéc thang maùy 1.Khoái nguoàn cung caáp: — Ñeå PLC hoaït ñoängcaàn caáp nguoàn cho PLC moät caáp ñieän aùp thích hôïp. Coù theå duøng 2 loaïi nguoàn cung caáp: + Nguoàn AC: Caáp ñieän töø 100-240Vac + Nguoàn DC: Caáp ñieän aùp 24Vdc
  2. 2. Chöông trình ñieàu khieån: — Chöông trình coù nhieän vuï ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa thang maùy baèng caùch kieåm tra vaø tieáp nhaän caùc tín hieäu töø khoái caùc ngoû vaøo. — Coâng vieäc ñaàu tieân cuûa khoái chöông trình ñieàu khieån laø thieát laäp traïng thaùi ban ñaàu nhö tín hieäu ñieàu kheån, tín hieäu yeâu caàu, caûm bieán, nuùt nhaán, coâng taéc… — Phaûi ôû traïng thaùi khoâng taùc ñoäng vaø löu tröõ vaøo boä nhôù chöông trình. — Sau khi khôûi ñoäng toaøn boä heä thoáng thì chöông trình baét ñaàu laøm vieäc vaø xöû lyù caùc tín hieäu ngoû vaøo ñoàng thôøi kieåm tra caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa thang vaø Reset cho thang trôû veà taàng treät,kieåm tra caùc tín hieäu ñoùng môû cöûa buoàng thang. — Sau ñoù, choïn cheá ñoä hoaït ñoäng vaø xöû lyù caùc yeâu caàu caàn thöïc hieän. — Vôùi toác ñoä queùt chöông trình raát nhanh. — Do vaäy vieäc kieåm tra tieáp nhaän caùc tín hieäu ngoû vaøo laø gaàn nhö lieân tuïc. — Sau khi xöû lyù xong caùc tín hieäu, khoái tín hieäu seõ xuaát tín hieäu ñieàu khieån cho khoái ngoû ra. — Trong quaù trình thang hoaït ñoäng, chöông trình vaãn tieáp tuïc ñoïc caùc tín hieäu ngoû vaøo vaø xöû lyù kòp thôøi baát kyø yeâu caàu vaø söï coá naøo cuûa ngoû vaøo. — Tuøy theo chöông trình ñöôïc vieát maø coù tín hieäu ñieàu khieån ngoû ra hôïp lyù.
  3. 3. khoái heä thoáng caùc ngoû vaøo: Ñaây laø khoái ngoû thu nhaäp tín hieäuvaøo PLC, nhöõng tín hieäu naøy laø 24Vdc . Vì vaäy caàn phaûi löïa choïn cho phuø hôïp vôùi möùc tín hieäu ñieän aùp ngoû vaøo. 4. Khoái heä thoáng caùc ngoû ra ñieàu khieån: Laø khoái caùc tín hieäu töø PLC ñöôïc ñöa ñeán caùc tín hieäu ñieàu khieån thöôøng coù caùc daïng nhö sau: + Daïng ngoû ra duøng Relay:coù caáp ñieän aùp hoaït ñoäng töø 110-240Vac vaø 24Vdc + Daïng ngoû ra duøng transitor; caáp ñieän aùp hoaït ñoäng 24vDC 5. Khaâu khueách ñaïi: Ñaây la økhoái giao tieáp, coù nhieäm vuï khueách ñaïi coâng suaát caùc tín hieäu ôû khoái ngoû vaøo ñeå caùc tín hieäu ñieàu khieån ngoû ra thích hôïp, vaø tröïc tieáp ñöa ñeán caùc ñoäng cô vaø chæ baùo… 6. Khoái heä thoáng caùc nuùt nhaán, caûm bieán,coâng taéc, chæ baùo: — Khoái naøy coù nhieäm vuï thu nhaän caùc tín hieäu yeâu caàu vaän haønh, tín hieäu thoâng baùo veà haønh trình vaø traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa thang maùy ñeå ñöa veà heä thoáng ñieàu khieån chöông trình thoâng qua heä thoáng khoái ngoû vaøo. — — Nhöõng tín hieäu naøy ñöôïc chöông trình ñieàu khieån caäp nhaät lieân tuïc, giuùp cho vieäc ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng ñöôïc linh hoaït, meàm deõo vaø chính xaùc.
  4. LÖU ÑOÀ VAØ CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY RESET BUOÀNG THANG KHI MÔÙI ÑOÙNG NGUOÀN STAR Ñoùng nguoàn Ñ Baùo söï coá S S Döøng Cöûa ñaõ ñoùng Ñoùng cöûa thang Thang ñi xuoáng Giôùi haïn döôùi Thang döøng END

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản