intTypePromotion=1

đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
302
lượt xem
86
download

đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên công 6: Khoan mồi lỗ để phay rãnh (6) A.Chọn trình tự các bước trong nguyên công. Khoan mồi 2 lỗ đường kính 8 mm. B. Sơ đồ gá đặt. Sơ đồ định vị và kẹp chặt nguyên công 6 C. Chọn máy công nghệ. Chọn máy Khoan K125, công suất 2.8 KW. D. Chọn đồ gá Định vị :  Dùng chốt trụ dài định vị lỗ (4)  Dùng mặt phẳng định vị mặt (9)  Dùng chốt trám định vị chống xoay mặt (2) Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng đai ốc E. Chọn dụng cụ cắt Lưỡi khoan: Theo [2,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 7

  1. Chương VII: Nguyeân coâng 6: Khoan moài loã ñeå phay raõnh (6) A.Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng. Khoan moài 2 loã ñöôøng kính 8 mm. B. Sô ñoà gaù ñaët. 8 Hình 5.6 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 6 C. Choïn maùy coâng ngheä.
  2. Choïn maùy Khoan K125, coâng suaát 2.8 KW. D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò :  Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)  Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)  Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác E. Choïn duïng cuï caét  Löôõi khoan: Theo [2, trang 320, baûng 4-40] Ñöôøng kính d = 9mm, chieàu daøi muõi khoan L = 111mm, chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 56mm Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï Caùc thoâng soá hình hoïc löôõi caét: Goùc sau  = 120 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét ngang  = 500 Goùc nghieâng chính cuûa löôõi caét 2 = 800 Chu kyø beàn:12+0.5x12 = 18 phuùt 1=60 , a=1.5 , l=2.5 , l1=1.5 , f1=0.2 F. Choïn duïng cuï kieåm tra.
  3. Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng. G. Choïn dung dòch trôn nguoäi. Emunxi 7. Nguyeân coâng 7: Phay thoâ beà maët raõnh (6) A.Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng. Phay baèng dao phay ngoùn chuoâi truï theùp gioù vôùi chieàu saâu phay 16 mm B. Sô ñoà gaù ñaët. Ø9+0.022 Hình 5.7 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 7 C. Choïn maùy coâng ngheä.
  4. Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò :  Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)  Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)  Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác. E. Choïn duïng cuï caét  Löôõi phay: Theo [2, trang 360, baûng 4-71] Dao phay ngoùn chuoâi truï hôïp kim cöùng Ñöôøng kính d = 8 mm, chieàu daøi L = 45 mm. Chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 20 mm. Soá raêng dao Z =4 Chu kyø beàn 100 phuùt F. Choïn duïng cuï kieåm tra. Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng. G. Choïn dung dòch trôn nguoäi. Emunxi 8. Nguyeân coâng 8: Phay tinh beà maët raõnh (6)
  5. A.Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng. Phay baèng dao phay ngoùn chuoâi truï theùp gioù vôùi chieàu saâu phay 16 mm B. Sô ñoà gaù ñaët. Ø9+0.022 Hình 5.8 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 8 C. Choïn maùy coâng ngheä. Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng suaát 4.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò :  Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)
  6.  Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)  Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác. E. Choïn duïng cuï caét  Löôõi phay: Theo [2, trang 360, baûng 4-71] Dao phay ngoùn chuoâi truï hôïp kim cöùng Ñöôøng kính d = 9 mm, chieàu daøi L = 45 mm. Chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 20 mm. Soá raêng dao Z =4 Chu kyø beàn 100 phuùt F. Choïn duïng cuï kieåm tra. Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng. G. Choïn dung dòch trôn nguoäi. Emunxi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2