đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
235
lượt xem
90
download

đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 9

  1. Chương IX: Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp Tra baûng 1. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (3) . (Coù kích thöôùc 40mm,chieàu daøi L= 60mm) - Theo baûng 28.1/T44 coù löôïng dö toång coäng: Z0 = 4mm (öùng vôùi kích thöôùc lôùn nhaát cuûa chi tieát laø 121mm,kích thöôùc danh nghóa laø 60mm). Ta coù löôïng dö beân döôùi laø 3mm. => Kích thöôùc cuûa phoâi laø : 60 + 3 + 4 = 67 mm Dung sai phoâi 0= 0.6mm (ÖÙng vôùi kích thöôùc laø 60mm - caáp chính xaùc 15 tra ôû baûng phuï luïc 17/ trang159 / HDÑACN1-TP) => Kích thöôùc max cuûa phoâi laø: D0max 67 + 0.6 = 67.6mm - Caùc böôùc coâng ngheä khi gia coâng maët 4 + Phay baùn tinh caáp chính xaùc 11 => 1= 0.19 mm - Löôïng dö cho böôùc phay baùn tinh Z0max = (4 + 0.6) = 4.6mm - Kích thöôùc cuûa phoâi sau khi phay baùn tinh: D1max= D0max – Z0max = 67.6 – 4.6 = 63mm Treân baûn veõ seõ ghi laø D = 63±0.095 mm 2.Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (9) [töông töï maët (3)] . - Löôïng dö toång coäng Z0 = 3mm (tra baûng 28.1/trang 44),öùng vôùi löôïng dö beân döôùi vaø töông töï maët (4) D0max = 60 + 3 + 0.6 = 63.6mm
  2. - Löôïng dö trung gian cuûa böôùc phay thoâ & baùn tinh laø (3 + 0.6) = 3.6mm - Kích thöôùc cuûa phoâi sau khi phay baùn tinh D1max = D0max – Z1 = 63.6 – 3.6 = 60 mm Treân baûn veõ seõ ghi laø D = 60 ±0.095 mm 3. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (1)-(10) vaø (5)-(7) . Duøng dao phay ñóa 3 maët caét phay ñoàng thôøi 2 maët (1-10) vaø (5-7). - Löôïng dö tra baûng toång coäng maët 1: Z01= 3.0mm - Löôïng dö tra baûng toång coäng maët 10: Z02= 3.0mm(`tra baûng 28.1/T 44 soå tay CN CTM) + Phay baùn tinh CCX 11 => 2=0.11 mm. - Löôïng dö toång coäng caû 2 phía: Z01 + Z02 = 3.0 + 3.0 = 6mm - Kích thöôùc cuûa phoâi laø : 16 + 6 = 22mm - Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi laø: D0max=22 + 2x0.5 = 23mm. Ta coù: Löôïng dö cho phay tinh laø 1mm,dung sai laø +0.3 mm (Tra baûng 63-1/T89 CTM1-TP) - Löôïng dö phay baùn tinh cho hai phía : Z1= 23 –16 = 7mm - Löôïng dö phay baùn tinh cho moät phía: 7 / 2 = 3.5 mm - Kích thöôùc sau khi phay baùn tinh: D1max = D0max – 7 = 23 – 7 = 16mm 4. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (2) . - Loã ñuùc ñaëc coù ñöôøng kính sau khi gia coâng laø D = 16+0.027 + Khoan D1= 15mm CCX 13 => 1= 0.27mm
  3.   + Khoeùt D2= 15.85mm CCX 11 => 2= 0.158mm + Doa tinh D3= 16mm CCX 8 => 3= 0.027mm Tra baûng 54.1/T79 / STCNCTM1-TP. Tính löôïng dö trung gian - Khoan 2Z1 = D1= 15mm - Khoeùt 2Z2 = D2 –D1 = 15.85 – 15 = 0.85mm - Doa tinh 2Z3 = D3 – D2 =16 – 15.85 = 0.15mm - Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi doa tinh : D3max=16 + 0.027 = 16.027mm - Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi khoeùt : D2max=16.027 - 0.15 = 15.88mm - Ñöôøng kính loã lôùn nhaát sau khi khoan : D1max=15.88 – 0.85 = 15.03mm - Kích thöôùc ghi treân baûn veõ : + Khoan 15.03+0.27 + Khoeùt 15.88+0.158 +Doa tinh 16+0.027 6. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët (6) . Raõnh ñuùc ñaëc coù ñöôøng kính sau khi gia coâng laø D = +0.022 9 mm. - Caùc böôùc coâng ngheä gia coâng maët (8). + Khoan D1 = 8mm CCX 13 => 1 = 0.22mm + Phay thoâ D2 = 8mm CCX 12 => 2 = 0.15mm
  4. + Phay tinh D3 = 9mm CCX 8 => 4 = 0.022mm -Löôïng dö trung gian + Khoan 2Z1 = D1 = 8mm +Phay thoâ 2Z2= D2 = 8mm +Phay tinh 2Z4= D – D2 = 9 – 8 = 1mm - Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi phay tinh: D3max = 9 + 0.22 = 9.022mm - Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi phay thoâ : D1max = 8+0.15 = 8.15mm - Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa raõnh sau khi khoan : D1max = 8+ 0.22 = 8.22mm - Kích thöôùc ghi treân baûn veõ : + Khoan 8+0.22 +Phay thoâ 8+0.15 +Phay tinh 9+0.022 7. Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian cho maët raõnh then (8) . - Xoïc raõnh then coù beà roäng b=6 mm treân beà maët truï trong ñöôøng kính D=30 mm. Beà daøy phaûi caét boû t=2 mm ño kieåm tra laø khoaûng caùch lôùn nhaát töø beà maët gia coâng ñeán beà maët truï trong, H=32mm. - Xoïc coù CCX7 =0.025 vôùi kích thöôùc 32mm =0.012 vôùi kích thöôùc 6 mm - Löôïng dö toång coäng t=2 mm - Kích thöôùc lôùn nhaát sau khi gia coâng laø D=30+2+0.025=32.025 mm - Kích thöôùc khi treân baûn veõ : 320.025 mm - Beà roäng raõnh then laø : 6+0.012 mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản