đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 1

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
520
lượt xem
191
download

đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban quản lý và phòng 80 thiết kế Phân xưởng cơ khí số 1 3500 Phân xưởng cơ khí số 2 3200 Phân xưởng luyện kim 1800 màu Phân xưởng luyện kim 2500 đen Phân xưởng sửa chữa 750 cơ khí Phân xưởng rèn 2100 Phân xưởng nhiệt luyện 3500 Bộ phận nén khí 1700 Kho vật liệu 60 Phụ tải chiếu sáng các Theo diện tích phân xưởng Phần I Xác định phụ tải tính toán của từng phân xưởng và của toàn nhà máy I) Xác định phụ tải của từng phân xưởng Trong đầu bài đã cho Pđ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, chương 1

  1. Chương 1 C¸c d÷ liÖu tÝnh ®-îc tõ th«ng tin ban ®Çu Sè trªn Tªn ph©n x-ëng C«ng suÊt ®Æt DiÖn tÝch mÆt (KW) (m2) b»ng 1 Ban qu¶n lý vµ phßng 80 475 thiÕt kÕ 2 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 3500 612,5 3 Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 3200 531,25 4 Ph©n x-ëng luyÖn kim 1800 525 mµu 5 Ph©n x-ëng luyÖn kim 2500 900 ®en 6 Ph©n x-ëng söa ch÷a 750 2100 c¬ khÝ 7 Ph©n x-ëng rÌn 2100 650 8 Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn 3500 731,25 9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 250 10 Kho vËt liÖu 60 625 11 Phô t¶i chiÕu s¸ng c¸c Theo diÖn tÝch ph©n x-ëng
  2. PhÇn I X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña tõng ph©n x-ëng vµ cña toµn nhµ m¸y I) X¸c ®Þnh phô t¶i cña tõng ph©n x-ëng Trong ®Çu bµi ®· cho P® vµdiÖn tÝch nªn ta sö dông ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu Lóc ®ã phô t¶i cña mçi ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc P®l=Knc.P® Q®l=Ptt.tg  Trong c«ng thøc trªn Knc : HÖ sè nhu cÇu ®-îc tra trong sæ tay kü thuËt Cos  : HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n tra tõ sæ tay kü thuËt sau ®ã ta cã tg P®l vµ Q®l chØ lµ phô t¶i ®éng lùc. Cßn phô t¶i chiÕu s¸ng cña c¸c ph©n x-ëng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬ vÞ diÖn tÝch theo c«ng thøc Pcs=po.S po : SuÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch S : DiÖn tÝch cÇn ®-îc chiÕu s¸ng (Chó ý ë ®©y diÖn tÝch ph©n x-ëng ®-îc tÝnh b»ng m2) Qcs=Pcs.tg  Cos  = 1 nÕu sö dông ®Ìn sîi ®èt (Ta chän ph-¬ng ¸n nµy) Cos  = 0,6 -> 0,8 nÕu lµ ®Ìn huúnh quang C«ng su©t tÝnh to¸n cña ph©n x-ëng lµ Ptt=P®l+Pcs Qtt=Q®l+Qcs Tõ ®ã ta cã Stt  Ptt 2  Qtt 2 Khi ®· biÕt ®-îc pô t¶i tÝnh to¸n cña tõng ph©n x-ëng ta cã thÓ cã phô t¶i cña toµn xÝ nghiÖp b»ng c¸ch lÊy tæng phô t¶i cña tõng ph©n x-ëng cã kÓ ®Õn hÖ sè ®ång thêi
  3. n Pttxn  Kdt  Pttxni i 1 n Qttxn  Kdt. Qttxni i 1 Pttxn cos   Qttxn K®t : HÖ sè ®ång thêi (xÐt kh¶ n¨ng phô t¶i kh«ng ®ång thêi cùc ®¹i) K®t=0,9->0,95 khi sè ph©n x-ëng n=2->4 K®t=0,8->0,85 khi sè ph©n x-ëng n=5->10 1) Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ C«ng suÊt ®Æt : 80(kW) DiÖn tÝch : 475m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc=0,7-> 0,8 lÊy b»ng 0,8 (v× nhµ m¸y c«ng nghiÖp th-êng cã nhu cÇu s¶n suÊt t-¬ng ®èi lín) Cos  = 0,85 po=15(kW/m2) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = Knc.P® = 0,8.80 = 64 (kW) Q®l = P®l . tg  = 64.0,62 = 39,68 (kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po.S =15.475 = 7,1 (kW) Qcs = Pcs.tg  cs =7,1.0,62 =4,4(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 64+7,1 =71,1(kW) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng Qtt = Q®l + Qcs = 39,68 + 4,4 = 44(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  71,12  44 2  83,6(kVA) 2) Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 P® = 3500(kW) S = 612,5 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã
  4. Knc = 0,3 cos  = 0,6 po=14(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,3.3500 = 1050(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 1050 . 1,3 = 1400 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 612,5 . 14 = 8,575(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 1050 + 8,575 = 1058,575(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 1400 + 0 = 1400(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  1058,575 2  1400 2  1755,16(kVA) 3) Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 2 P® = 3200(kW) S = 531,25 Ta sæ tay Knc = 0,3 cos  = 0,6 po=14(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,3.3200 = 960(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 960 . 1,3 = 1280 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 14. 531,25 = 7,438(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 960 + 7,438 = 967,438(kW)
  5. *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 1280 + 0 = 1280(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  967,438 2  1280 2  1604,5(kVA) 4) Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu P® = 1800(kW) S = 528 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,6 cos  = 0,8 po=15(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,6. 1800 = 1080(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 1080 . 0,75 = 810 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 528 . 15 = 7,92(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 1080 + 7,92 = 1087,92(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 810 + 0 = 810(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  1087,92 2  810 2  1356,3(kVA) 5) Ph©n x-ëng luyÖn kim ®en P® = 2500(kW) S = 900 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,6 cos  = 0,8 po=15(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc
  6. P®l = knc . P® = 0,6.2500 = 1500(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 1500 . 0,75 = 1125 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 15.900 = 13,5 (kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 1500 + 13,5 = 1513,5(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 1125+0 = 1125(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  1513,5 2  1125 2  1885,82(kVA) 6) Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ P® = 750(kW) S = 318,75 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,3 cos  = 0,6 po=16(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,3.750 = 225(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 225 . 1,3 = 300 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 16. 318,75 = 6,05(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 225+ 6,05 = 231,05 (kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 300 + 0 = 300(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng
  7. Stt  Ptt 2  Qtt 2  231,95 2  300 2  378,7(kVA) 7) Ph©n x-ëng rÌn P® = 2100(kW) S = 650 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,5 cos  = 0,6 po=15(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,5.2100 = 1050(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 1050 . 1,3 = 1400 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 15.650 = 9,75(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 1050 + 9,75 = 1059,75(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 1400 + 0 = 1400(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  1059,75 2  1400 2  1755,9(kVA) 8) Ph©n x-ëng nhiÖt luyÖn P® = 3500(kW) S = 731,25 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,6 cos  = 0,8 po=15(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,6.3500 = 2100(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 2100 . 0,75 = 1575 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
  8. Pcs = po . S = 15.731,25 = 10,97(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 2100 + 10,97 = 2110,97(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 1575 + 0 = 1575(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  2110,97 2  1575 2  2633,8(kVA) 9) Bé phËn nÐn khÝ P® = 1700(kW) S = 250 m2 Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,6 cos  = 0,8 po=10(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0.6,1700 = 1020(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 1020 . 0,75= 756 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 10.250 = 2,5(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 1020 +2,5= 1022,5(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 756 + 0 = 756(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  1022,5 2  756 2  1270(kVA) 10) Kho vËt liÖu P® = 60(kW) S = 625 m2
  9. Tra sæ tay kü thuËt ta cã Knc = 0,7 cos  = 0,8 po=10(kW/m2) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n ®éng lùc P®l = knc . P® = 0,7.60 = 42(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n ®éng lùc Q®l = P®l . tg  = 42.0,75= 31,5 (kVAr) *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n chiÕu s¸ng Pcs = po . S = 10.625=6,25(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng t¸c dông Qcs = 0 *) C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n x-ëng Ptt = P®l + Pcs = 42+6,25= 48,25(kW) *) C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n x-ëng Qtt = Q®l + Qcs = 31,5 + 0 = 31,5(kVAr) *) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x-ëng Stt  Ptt 2  Qtt 2  48,25 2  31,5 2  57,6(kVA)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản