intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế động cơ không đồng bộ, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

127
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình điện từ trong máy điện một chiều 8.1 Sức điện động, mômen vμ công suất điện từ. Giả sử chiều của φδ như hình 4.1, khi cho phần ứng quay với tốc độ n, giả sử theo chiều kim đồng hồ. Từ thông φδ quét qua dây quấn phần ứng vμ cảm ứng lên trong thanh dẫn s.đ.đ: etd = Btb.l.v Trong đó: 4.1 Hình 4.1 S.đ.đ vμ mô men điện từ Trong máy phát điện 1 chiều Hình 4.2 Mô men điện từ trong động cơ điện 1 chiều Nếu gọi N lμ tổng số thanh dẫn thì số thanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế động cơ không đồng bộ, chương 8

  1. Ch−¬ng 8. Qu¸ tr×nh ®iÖn tõ trong m¸y ®iÖn mét chiÒu 8.1 Søc ®iÖn ®éng, m«men vμ c«ng suÊt ®iÖn tõ. Gi¶ sö chiÒu cña φδ nh− h×nh 4.1, khi cho phÇn øng quay víi tèc ®é n, gi¶ sö theo chiÒu kim ®ång hå. Tõ th«ng φδ quÐt qua d©y quÊn phÇn øng vμ c¶m øng lªn trong thanh dÉn s.®.®: etd = Btb.l.v 4.1 Trong ®ã: H×nh 4.1 S.®.® vμ m« men ®iÖn tõ H×nh 4.2 M« men ®iÖn tõ trong Trong m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu π Dn n φ v= = 2τ p vμ Btb = δ 4.2 60 60 τl n VËy etd = 2 p φ δ . 4.3 60 NÕu gäi N lμ tæng sè thanh dÉn th× sè thanh dÉn trong mét nh¸nh song song lμ N/2a. Nh− vËy s.®.® cña d©y quÊn phÇn øng sÏ lμ: N pN Eu = etd = φ δ n = Ce φ δ n (V) vËy E− = Ce φδ n 4.4 2a 60a Trong ®ã: φδ tÝnh b»ng (Wb); n (vg/ph); Ce = pN/60a lμ hÖ sè S.®.®. Khi trong thanh dÉn cã dßng ®iÖn i− víi chiÒu nh− h×nh 4.1 vμ 4.2, th× thanh dÉn sÏ chÞu mét lùc ®iÖn tõ t¸c ®éng, chiÒu x¸c ®Þnh theo quy t¾c bμn tay tr¸i, ®é lín: f®t = Btb.l.i− , víi i− = I− /2a th× f®t = Btb.l. I− /2a 4.5 vμ M = NfD/2 víi D = 2pτ/π vμ Btb = φδ /τl B 4.6 Ta cã: M = CMφδ.I− (N.m) 4.7 Trong ®ã CM = pN/2πa lμ hÖ sè m«men M¸y ®iÖn 2 40
  2. 1 HoÆc M= C M .φ δ .I u (kg.m) 4.8 9,81 Trong chÕ ®é m¸y ph¸t M ng−îc chiÒu n; E− cïng chiÒu i−. ChÕ ®é ®éng c¬ ng−îc l¹i. - C«ng suÊt ®iÖn tõ. §©y lμ c«ng suÊt øng víi M lÊy vμo ë chÕ ®é m¸y ph¸t vμ ®−a ra ë chÕ ®é ®éng c¬. 2π n P®t = M.ω víi ω = lμ tèc ®é gãc cña phÇn øng. 60 2π n pN pN pN Pdt = . φ δ .I u = φ δ .n.I u = Eu I u víi Eu = φδn 60 2πa 60a 60a VËy P®t = E−.I− 4.9 ChÕ ®é m¸y ph¸t: §Çu vμo c/s c¬ P = M.ω; §Çu ra c/s ®iÖn P = E−.I− ChÕ ®é ®éng c¬: §Çu vμo c/s ®iÖn P = E−.I−; §Çu ra c/s c¬ P = M.ω 8.2 Qu¸ tr×nh n¨ng l−îng vμ c¸c ph−¬ng tr×nh c©n b»ng. 1. Tæn hao trong m¸y ®iÖn 1 chiÒu. a) Tæn hao c¬ (pc¬) §©y lμ tæn hao do ma s¸t æ bi, chæi than vμ vμnh gãp; tæn hao th«ng giã lμm m¸t. pc¬ tû lÖ víi n vμ hiÖu suÊt æ bi,... b) Tæn hao s¾t (pfe) Nguyªn nh©n do tõ trÔ vμ dßng ®iÖn xo¸y pfe ∼ f1,2-1,6 vμ B2 Tæn hao kh«ng t¶i: P0 = pc¬ + pfe ta cã M0 = p0 / ω c) Tæn hao ®ång (pcu): Bao gåm: pcu.− vμ pcu.t pcu.− = I−2.R− víi R− = r− + rf + rtx pcu.t = Ut.it d) Tæn hao phô (pf) Tæn hao phô trong ®ång vμ thÐp (pf = 1%P®m) 2. Qu¸ tr×nh n¨ng l−îng vμ c¸c ph−¬ng tr×nh c©n b»ng. a) M¸y ph¸t ®iÖn. Gäi P1 lμ c/s c¬ ®−a vμo ®Çu trôc cña m¸y ph¸t, ®Ó biÕn thμnh c/s ®iÖn tõ nã ph¶i mÊt ®i c¸c tæn hao pc¬ vμ pfe. P®t = P1 - (pc¬ + pfe) = P1 - p0 = E−.I− VËy P®t = P1 - p0 hay M.ω = M1. ω - M0. ω Hay ta cã ph−¬ng tr×nh c©n b»ng m«men: M = M1 - M0 4.10 M¸y ®iÖn 2 41
  3. C«ng suÊt ®iÖn ®−a ra bÐ h¬n c«ng suÊt ®iÖn tõ mét l−îng tæn hao trªn R− P2 = P®t - pcu.− = E−.I− -I−2.R− = U.I− VËy ta ®−îc ph−¬ng tr×nh ®iÖn ¸p: U = E− - I−.R− 4.11 H×nh 4.3 Gi¶n ®å n¨ng l−îng chÕ ®é m¸y b) §éng c¬ ®iÖn. C«ng suÊt lÊy vμo lμ c/s ®iÖn, c/s ®−a ra lμ c/s c¬. P1 = P®t + pcu.− = E−.I− + I−2.R− = U.I− Ta cã pt cÇn b»ng ®iÖn ¸p: U = E− + I−.R− 4.12 C«ng suÊt c¬ ®−a ra ®Çu trôc bÐ h¬n c/s ®iÖn l−îng tæn hao kh«ng t¶i. H×nh 4.4 Gi¶n ®å n¨ng l−îng chÕ ®é ®éng P2 = P®t - p0 hay P®t = P2 + p0 hoÆc Mω = M2ω + M0ω Ta cã ph−¬ng tr×nh c©n b»ng m«men: M = M2 + M0 4.13 Tõ sù ph©n tÝch trªn ta vÎ ®−îc gi¶n ®å n¨ng l−îng: 4. TÝnh chÊt thuËn nghÞch cña m¸y ®iÖn mét chiÒu Gi¶ sö m¸y ®ang lμm viÖc chÕ ®é m¸y ph¸t víi Eu − U Iu = 〉0 Ru E− > U vμ M lμ m«men h·m. NÕu gi¶m It th× φt gi¶m xuèng, dÉn tíi E− gi¶m xuèng, cho tíi khi E− < U th× I− ®æi dÊu, m¸y chuyÓn sang chÕ ®é ®éng c¬. M¸y ®iÖn 2 42
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=127

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2