đồ án thiết kế gối đỡ, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
753
lượt xem
259
download

đồ án thiết kế gối đỡ, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định vị và kẹp chặt như hình vẽ : Chi tiết được định vi trên một mặt phẳng (khốn chế 3 bậc tự do ) . Khối V cố định khốn chế 2 bậc tự do , dùng khối V di động khốn chế 1 bậc tự do . Kẹp chặt chi tiết bằng khối V di động .. * Chọn máy phay nằm ngang 6H81 . Công suất của máy Nm = 4,5 KW * Chọn dao : dao phay hợp kim cứng D 125 Z = 12 , (Bảng 5-142Tráng 127 – Sách STCNCTM – T2). Tuổi bền của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế gối đỡ, chương 3

 1. CHÖÔNG III THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG I / Nguyeân Coâng 1 : Phay maët ñaùy : NC1 W
 2. *Ñ ònh vò vaø keïp chaët nhö hình veõ : Chi tieát ñöôïc ñònh vi treân moät maët phaúng (khoán cheá 3 baäc töï do ) . Khoái V coá ñònh khoán cheá 2 baäc töï do , duøng khoái V di ñoäng khoán cheá 1 baäc töï do . Keïp chaët chi tieát baèng khoái V di ñoäng .. * Choïn maùy phay naèm ngang 6H81 . Coâng suaát cuûa maùy Nm = 4,5 KW * Choïn dao : dao phay hôïp kim cöùng D 125 Z = 12 , (Baûng 5-142/Trang 127 – Saùch STCNCTM – T2). Tuoåi beàn cuûa dao T = 180 ph * Löôïng dö gia coâng : Phay thoâ 1 laàn vôùi löôïng dö Zb = 4,5 mm. Phay tinh 1 laàn vôùi löôïng dö t = 0.5 mm 1 - Cheá ñoä caét : + Chieàu saâu caét khi phay thoâ : : t = 4,5 mm + Löôïng chaïy dao khi phay: - S = 0,2 5 mm/ raêng
 3. (Baûng 5- 141/ Trang127 – Soå tay CNCTM –T2). + Toác ñoä caét khi phay : -Vb1 = 175 mm/phuùt (Baûng 5- 143/ Trang 128 – Soå tay CNCTM –T2 -Soá voøng quay truïc chính : 1000.Vt1 1000.175 n1    445(v / ph)  .D 3,14.125 -Theo maùy choïn n1 =400 (v/ph). + Vaân toác caét thöïc teá : n1 . .D 400.3,14.125 Vtt1    157(m ) 1000 1000 ph + Löôïng chaïy dao : Sp1 = SZ1n1.Z = 0,25.400.12 = 1200 mm/ph  Phay Tinh + Chieàu saâu caét khi phay thoâ : : t = 0,5 mm + Löôïng chaïy dao khi phay: - S = 0,2 5 mm/ raêng
 4. (Baûng 5- 141/ Trang127 – Soå tay CNCTM –T2). + Toác ñoä caét khi phay : -Vb1 =234 mm/phuùt (Baûng 5- 143/ Trang 128 – Soå tay CNCTM –T2 -Soá voøng quay truïc chính : 1000.Vt1 1000.234 n1    596(v / ph)  .D 3,14.125 -Theo maùy choïn n1 =550 (v/ph). + Vaân toác caét thöïc teá : n1 . .D 550.3,14.125 Vtt1    216(m ) 1000 1000 ph + Löôïng chaïy dao : Sp1 = SZ1n1.Z = 0,25.550.12 =1650mm/ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv + Ttn Trong ñoù : Ttc : Thôøi gian töøng chieác .
 5. T0 : Thôøi gian gia coâng cô baûn. Tp : Thôøi gian phuï Tp = 10%T0. Tpv : Thôøi gian phuïc vuï choã laøm vieäc Tpv = 11%T0. Ttn : Thôøi gian nghæ ngôi cuûa ngöôøi coâng nhaân. Ttn = 5%T0. L  L1  L2 T0  S .n L : Chieàu daøi gia coâng L =110 mm. L1 : Chieàu daøi aên dao L2 : Chieàu daøi thoaùt dao. S : Löôïng chaïy dao voøng. - phay thoâ L1  t ( D  t ) + (0,5 – 3) mm L1  4,5(125  4,5)  (0,5  3)  25(mm) - Phay tinh : L1  t ( D  t ) + (0,5 – 3) mm L1  0,5(125,5)  (0,5  3)  10(mm) L2 = (2 – 5) mm . - Phay thoâ : 110  25  30 T01   0,13( ph). 3.  350 - Phay tinh :
 6. 110  10  3 T02   0,09( ph) 3  450 Khi gia coâng thoâ TP = 10%T0 = 0,013 ph. Tpv = 11%T0 = 0.0143 ph. Ttn = 5%T0 = 0.0065 ph. Ttc = 0.13 + 0.013 + 0.0143 + 0.0065 = 0,158(phuùt). - Khi gia coâng tinh TP = 10%T0 = 0,009 ph. Tpv = 11%T0 = 0.0099 ph. Ttn = 5%T0 = 0.0045 ph. - Ttc = 0.09 + 0.009 + 0.0099 + 0.0045 = 0,1134(phuùt). - Thôøi gian nguyeân coâng 1 laø - T = 0.1134 + 0.158 = 0.292 ph
 7. II / Nguyeân coâng 2 : phay maët ñaàu NC2 W W
 8. Ñònh vò : Maët döôùi haïn cheá 3 baäc töï do. Maët beân haïn cheá 2 baäc töï do Choát ñònh vò 1 baäc töï do Keïp chaët : Nhö hình veõ. Choïn maùy phay : 6H11, N = 4,5 KW. Dao D= 200mm soá raêng Z = 16 ( baûng 5 – 143 trang 128 soå tay CNCTM2) Tuoåi beàn dao T= 180 ph 1 – Cheá ñoä caét : * Phay thoâ - Chieàu saâu caét : :t=  3,5mm - Löôïng chaïy dao : Sz = 0,18 ( baûng 5 – 141 trang 127 ) - Vaän toác caét : + Vb1 = 158 m/ph. (baûng 5 –14 3 soå tay CNCTM2 ). - Soá voøng quay truïc chính : 1000.V t1 1000.158 n    251,6(v / ph)  .D 3,14.200
 9. Theo maùy ta choïn n1 = 250 (v/ph) - Vaän toác caét thöïc teá : n . .D .3,14.  200  250 Vtt    157(m ) 1000 1000 ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv + Ttn L  L1  L2 T0  i S .n L2 = (1 – 3) mm L1 = 0,5( D  D 2  t 2 ) ) mm L1 = 0,5(200  200 2  3,5 2) )  0,015 mm i=1 100  0,015  3 => T01   0,143 ph) 2,88  250 TP = 10%T0 = 0,0143 ph. Tpv = 11%T0 = 0,01537 ph. Ttn = 5%T0 = 0,00715 - Toång thôøi gian : - Ttc = 0,143+ 0,0143 + 0,01573 + 0,00715 = 0,18 ph * Phay tinh - Chieàu saâu caét : :t=  0,5mm
 10. Löôïng chaïy dao : Sz = 0,18 ( baûng 5 trang 127 ) Löôïng chaïy dao voøng Zv = 0,18  16 = 2,88 (mm/v) - Vaän toác caét : + Vb1 = 180 m/ph. (baûng 5 –14 3 soå tay CNCTM2 ). - Soá voøng quay truïc chính : 1000.V t1 1000.180 n    286,6(v / ph)  .D 3,14.200 Theo maùy ta choïn n1 = 300 (v/ph) - Vaän toác caét thöïc teá : n . .D .3,14.  200  300 Vtt    188(m ) 1000 1000 ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv + Ttn L  L1  L2 T0  i S .n L2 = (1 – 3) mm L1 = 0,5( D  D 2  t 2 ) ) mm L1 = 0,5(200  200 2  0,5 2) )  0,003 mm i=1
 11. 100  0,003  3 => T01   0,119 ph) 2,88  300 TP = 10%T0 = 0,0119 ph. Tpv = 11%T0 = 0,013ph. Ttn = 5%T0 = 0,0059 ph  Toång thôøi gian :  Ttc = 0,119+ 0,0119 + 0,0,013 + 0,0059 = 0,1498 ph III / Nguyeân coâng 3 , 4 : . Khoeùt loã baäc Þ 30 0, 025 ñaït Rz = 20
 12. NC3 W S S
 13. Ñònh vò : Maët döôùi haïn cheá 3 baäc töï do. Maët baäc haïn cheá 2 baäc töï do, maët sau haïn cheá 1 baäc töï do choáng xoay. Keïp chaët : Höôùng vaøo maët ñònh vò chính. Khoeùt 2 loã ñaït caáp chính xaùc 5. Choïn maùy khoan caàn : 2C150, N = 7,5 KW. 2 Nguyeân coâng goàm 4 böôùc khoeùt thoâ vaø tinh loã Þ 30 sau ñoù môû roäng loã Þ 38  Gia coâng loã Þ 30 A – Cheá ñoä caét khoeùt thoâ + 1 Chieàu saâu caét : D  d 29  22 + t=   0,5(mm) 2 2 - Löôïng chaïy dao : - S = 1 mm/vg. (baûng 5 -107 soå tay CNCTM 2 ). + Vaän toác caét : + V = 86 m/ph. (baûng 5 – 109 soå tay CNCTM 2). + Soá voøng quay truïc chính : 1000.V t1 1000.86 n    944(v / ph)  .D 3,14.29
 14. Theo maùy ta choïn n1 = 900 (v/ph) - Vaän toác caét thöïc teá : n . .D 900.3,14.29 Vtt    82(m ) 1000 1000 ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : L  L1  L2 T0  i S .n L2 = (1 – 3) mm Dd L1 = cot g  (0,5  2) mm 2 29  22 L1 = cot g 30  2  8 mm 2 L= 30 mm 30  8  2 => T01   0,044( ph) 1  900 TP = 10%T0 0,0044 ph Tpv = 11%T0 0,00484 ph. Ttn = 5%T0 = 0,0002 ph - Thôøi gian gia coâng :  Ttc = 0,044+ 0,0044 + 0,00484 + 0,0002 = 0,0534 ph B – Cheá ñoä caét khoeùt tinh + 1 Chieàu saâu caét :
 15. D  d 30  29 + t=   0,5(mm) 2 2 - Löôïng chaïy dao : - S = 1,3 mm/vg. (baûng 5 -107 soå tay CNCTM 2 ). + Vaän toác caét : + V = 77 m/ph. (baûng 5 – 109 soå tay CNCTM 2). + Soá voøng quay truïc chính : 1000.V t1 1000.77 n    817(v / ph)  .D 3,14.30 Theo maùy ta choïn n1 = 800 (v/ph) - Vaän toác caét thöïc teá : n . .D 800.3,14.30 Vtt    75(m ) 1000 1000 ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : L  L1  L2 T0  i S .n L2 = (1 – 3) mm Dd L1 = cot g  (0,5  2) mm 2 30  29 L1 = cot g 30  2  2,86 mm 2 L= 30 mm
 16. 30  2,86  2 => T01   0,034( ph) 1,3  800 TP = 10%T0 0,0034 ph Tpv = 11%T0 0,00374 ph. Ttn = 5%T0 = 0,00173 ph - Thôøi gian gia coâng : Ttc = 0,034+ 0,0034 + 0,00374 + 0,00173 = 0,043 ph C – Cheá ñoä caét khoeùt baäc Þ 38 1 Chieàu saâu caét : D  d 38  30 + t=   04(mm) 2 2 - Löôïng chaïy dao : - S = 0,6 mm/vg. (baûng 5 -107 soå tay CNCTM 2 ). + Vaän toác caét : + V = 97 m/ph. (baûng 5 – 109 soå tay CNCTM 2). + Soá voøng quay truïc chính : 1000.V t1 1000.97 n    812(v / ph)  .D 3,14.38 Theo maùy ta choïn n1 = 800 (v/ph) - Vaän toác caét thöïc teá :
 17. n . .D 800.3,14.38 Vtt    95(m ) 1000 1000 ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : L  L1 T0  i i ph S .n L1= (1 – 3) mm L= 4 mm 42 = > T0   0,0125( ph) 0,6  800 TP = 10%T0 0,00125 ph Tpv = 11%T0 0,001375 ph. Ttn = 5%T0 = 0,000625 ph - Thôøi gian gia coâng : Ttc = 0,0125+ 0,00125 + 0,001375+ 0,000625 = 0,0158 ph
 18. IV – Nguyeân coâng5 +6 +10 khoeùt doa loã baäc Þ 40 baäc Þ60 S W W
 19. °Ñònh vò : Maët ñaùy haïn cheá 3 baäc töï do. Choát truï haïn cheá 2 baäc töï do vaø choát traùm haïn cheá 1 baäc töï do. Keïp chaët : Duøng ñoøn keïp töø treân xuoáng Choïn maùy : maùy khoan 2H 150 coâng suaát N = 7,5 KW. Choïn dao : dao khoeùt doa gaén maûnh hôïp kim cöng BK8.  Nguyeân coâng 5 ,10 goàm 3 böôùc khoeùt thoâ doa thoâ vaø doa tinh Löôïng dö gia coâng : Dd 38,8  32 Khi khoeùt : t=   3,4(mm) 2 2 D  d 39,8  38,8 Khi doa thoâ t=  = 0,5 mm 2 2 Dd 40  39,8 Khi doa tinh t =  = 0,1 mm 2 2 1 – Cheá ñoä caét khi khoeùt thoâ : - Chieàu saâu caét t = 3,4 mm. - Löôïng chaïy dao raêng : S = 1,4 mm/voøng . (baûng5-116 soå tay CNCTM2). - Toác ñoä caét khi phay : Vb = 77 m/ph. (baûng 5- 109 soå tay CNCTM2 ) - Soá voøng quay truïc chính :
 20. 1000.V t 1000.77 n    632(v / ph)  .D 3,14.38,8 Theo maùy ta choïn : n = 630 v/ph. - Vaän toác caét thöïc teá : n . .D 630.3,14.38,8 Vtt    76,7(m ) 1000 1000 ph 2 – Thôøi gian nguyeân coâng : Ttc = T0 + Tp + Tpv + Ttn L  L1  L2 T0  i S .n Vôùi : L = 150 mm. Dd L1 = cot g  (0,5  2) mm 2 L1 = 3. cot g 30 + 2 = 7,8 mm L2 = (1 – 3) mm. laáy L2 = 2 150  7,8  2 => T0   0,25( ph) 1  630 - Tp = 10%T0 = 0,025 ph. - TPV = 11%T0 = 0,0275 ph. - Ttn = 5%T0 = 0,0125 ph. = > Ttc = 0,315 ph. 2 – Cheá ñoä caét khi doa thoâ : - Chieàu saâu caét t = 0,5 mm.
Đồng bộ tài khoản