đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
366
lượt xem
261
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầng hầm có tuyến dây L1 cung cấp cho tải chiếu sáng với công suất biểu kiến là S = 1.728 KVA dòng làm việc max Ilv điều kiện chọn dòng định mức CB: IđmCB ≥ Ilv = IđmCB = 10 A. tuyến dây L1 cùng với 3 tuyến dây khác là L2, L3, L4 đi cùng ống và được đặt trên trần giả, nên ta có các hệ số hiệu chỉnh sau: K1 = 1 – dây đi trên trần giả. K2 = 0.77 – số mạch trong 1 ống dẫn là 4. K3 = 0.93 – dây dẫn đặt trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 10

 1. Chương 10: TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT CHOÏN DAÂY DAÃN + Taàng haàm coù tuyeán daây L1 cung caáp cho taûi chieáu saùng vôùi coâng suaát bieåu kieán laø S = 1.728 KVA S 1.728 KVA - doøng laøm vieäc max Ilv = = = 7.85 A. V 220V - ñieàu kieän choïn doøng ñònh möùc CB: IñmCB ≥ Ilv => IñmCB = 10 A. - tuyeán daây L1 cuøng vôùi 3 tuyeán daây khaùc laø L2, L3, L4 ñi cuøng oáng vaø ñöôïc ñaët treân traàn giaû, neân ta coù caùc heä soá hieäu chænh sau: K1 = 1 – daây ñi treân traàn giaû. K2 = 0.77 – soá maïch trong 1 oáng daãn laø 4. K3 = 0.93 – daây daãn ñaët trong moâi tröôøng coù nhieät ñoä laø to = 35oC - doøng ñieän hieäu chænh Ihc: Ihc = I dmCB I dmCB 10    13.96 A K K 1 .K 2 .K 3 0.716 - doøng cho pheùp cuûa daây daãn Icp ≥ Ihc: doøng hieäu chænh, töø doøng hieäu chænh Ihc treân tra baûng 8.7 cuûa taøi lieäu [2] ñöôïc caùc thoâng soá sau: doøng cho pheùp Icp = 18 A > 13.96 A vaø tieát dieän daây daãn Fdd laø 1mm2 (caùp ñieän löïc haï aùp caùch ñieän vaø voû PVC nöûa meàm ñaët tónh taïi loaïi moät loõi ñoàng daãn ñieän). + Töông töï cho caùch tính toaùn treân, ta coù baûng keát quaû sau:
 2. CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá hieäu chænh Doøng Soá Doøng ñònh cöï K1 K2 Tuyeán laøm möùc c Taàng S(kva) (daây (soá daây vieäc C ñi maïch Ilv(A) CB( B treân trong 1 ( A) traàn oáng giaû) daãn) HAÀM L1 1.728 7.85 10 1 1 0.77(4) L2 1.728 7.85 10 1 1 0.77(4) L3 1.728 7.85 10 1 1 0.77(4) L4 2.079 9.4 10 1 1 0.77(4) P1 6 27.27 32 2 1 0.77(4) P2 3 13.63 16 2 1 0.77(4) P3 6 27.27 32 2 1 0.77(4) P4 6.857 31.16 32 2 1 0.77(4)
 3. P5 6.871 10.43 16 3 1 0.88(2) P6 13.742 20.87 25 3 1 0.88(2) CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá hieäu chænh Doøng Soá Doøng ñònh cöï K1 K2 Tuyeán laøm möùc Taàng S(kva) c (daây (soá daây vieäc C ñi maïch Ilv(A) CB( B treân trong 1 A) traàn oáng giaû) daãn) HAÀM S1 4 18.18 20 2 1 0.77(4)
 4. S2 4 18.18 20 2 1 0.77(4) S3 4 18.18 20 2 1 0.77(4) S4 4 18.18 20 2 1 0.77(4) TUÛ ÑIEÄN TAÀN 47.178 71.67 80 3 1 0.72(14) G HAÀM L1 2.16 9.8 10 1 1 0.75(5) L2 2.26 10.11 16 1 1 0.75(5) TAÀNG L3 2.45 11.15 16 1 1 0.75(5) 1 L4 2.16 9.8 10 1 1 0.75(5) L5 2.16 9.8 10 1 1 0.75(5) CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN T T S D Heä soá Choïn daây daãn a u ( o hieäu chænh à y k ø ø ø
 5. n e v n K g á a g 2 n ) ( ø ñ s d ò o á a ø n â á K â h m ä 3 y a ( ù m ï t ö c 0 û ù h ä = ä c 3 t ä 5 C r 0 ï ù B â o C ä â ( n ) A g ) 1 à o á
 6. n g d û a ã n ) 0 T . A 0 7 À S 2 . 4 3 N 1 0 9 ( G 3 6 1 ) 0 . 0 7 S 2 . 4 3 2 0 9 ( 3 6 )
 7. 0 . 0 7 S 2 . 4 3 3 0 9 ( 3 6 ) 0 . 0 7 S 2 . 4 3 4 0 9 ( 3 6 ) 0 . 0 7 S 2 . 4 3 5 0 9 ( 3 6 )
 8. 0 . 0 7 S 2 . 4 3 6 0 9 ( 3 6 ) T U Û Ñ 0 I 1 . E 3 7 0 Ä . 2 2 . N 8 5 ( 9 6 1 3 T 3 1 A ) À N G
 9. 1 T 0 A . 0 0 À 7 L . . N 3 5 1 5 9 G ( 4 3 5 2 ) L 0 6 0 0 2 . . . 9 7 9 5 3 ( 5 ) L 0 2 0 0 3 . . . 2 7 9 8 5 3 3 (
 10. 5 ) 0 . 0 0 7 L . . 1 5 4 2 9 ( 1 3 5 ) 0 . 0 0 7 L . . 1 5 5 2 9 1 ( 3 5 ) CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN
 11. Heä soá hieäu chænh Doøng Soá Doøng ñònh cöï K1 K2 Tuyeán laøm möùc Taàng S(kva) c (daây (soá daây vieäc C ñi maïch Ilv(A) CB( B treân trong 1 A) traàn oáng giaû) daãn) TAÀNG P1 1.726 7.8 10 1 1 0.75(5) 2 P2 1.726 7.8 10 1 1 0.75(5) P3 1.726 7.8 10 1 1 0.75(5) P4 1.943 8.83 10 1 1 0.75(5) P5 1.943 8.83 10 1 1 0.75(5) S1 4 18.18 20 2 1 0.73(6) S2 4 18.18 20 2 1 0.73(6) S3 4 18.18 20 2 1 0.73(6) S4 4 18.18 20 2 1 0.73(6) S5 4 18.18 20 2 1 0.73(6)
 12. S6 4 18.18 20 2 1 0.73(6) TUÛ ÑIEÄN 13.902 21.12 25 3 1 0.72(16) TAÀNG 2 CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN T Heä soá Choïn daây daãn u hieäu chænh y ø ø ø S T e K K ( a á 2 3 k à n ( ( ù û ø v n s t á a 0 g d o ) a ø â á = â m 3 ä ï y a 5
 13. 0 ï c C ä ä ù h ) ä t ä r ù â o â n g 1 à o á n g d û a ã n )
 14. 0 . 0 7 S . 4 3 4 ( 9 6 3 ) T 0 A . 0 À 7 S . N 4 3 5 ( 9 G 6 3 ) 2 0 . 0 7 S . 4 3 6 ( 9 6 3 ) T 1 0 0 U 3 . .
 15. Û . 7 9 9 2 3 Ñ 0 ( I 2 1 E 6 Ä ) N T A À N G 2 T A À L 0 0 0 N . . . G 1 2 8 9 1 2 3 5 (
 16. 3 M ) A 0 Ù 0 . 0 I L . 8 . 2 2 9 2 1 ( 3 5 3 ) 0 0 . 0 L . 8 . 2 2 9 3 1 ( 3 5 3 ) P 2 0 0 1 . . . 8 8 9 1 8 3
 17. 6 ( 2 ) 0 2 . 0 . 8 P . 2 8 2 9 8 ( 3 8 2 ) CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN T Heä soá D Choïn daây daãn u S hieäu chænh o T y ( ø ø ø a e k K K n à á v 2 3 g n n a ( ( ù û ø g ) s t ñ á 0 d o i
 18. a ø â á = e â m 3 ä ï y a 5 n 0 ï c C h ä ä ù h ) i ä e t ä r u ù â o â n c g h æ 1 n h à o á I n h g c d ( û a A
 19. ã ) n ) 0 . 2 0 8 6 S . 4 2 . 1 9 2 T ( 3 2 A 3 À ) N 0 G . 2 0 8 6 S . M 4 2 . 2 9 2 A ( 3 2 Ù 3 I ) 0 0 2 6 S . . 4 . 3 8 9 2 2 3 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản