intTypePromotion=1

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 11

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
244
lượt xem
124
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ sụt áp lớn nhất cho phép từ điểm nối vào lưới tới nơi dùng điện Các Chiếu loại Loại tải sáng tải khác Trạm khách hàng trung/hạ 6% 8% áp được nuôi từ lưới trung áp công cộng Khi sụt áp vượt quá giá trị ở bảng trên thì cần phải sử dụng dây có tiết diện lớn hơn. * TÍNH TOÁN SỤT ÁP Ở ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH [1]: Công thức tính sụt áp: Mạch 1 pha: pha/trung tính 3 pha cân bằng: 3 pha (có hoặc không có trung tính) Trong đó: Sụt áp ΔU ΔU =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 11

 1. Chương 11: XAÙC ÑÒNH ÑOÄ SUÏT AÙP ta coù baûng (*) sau [1]: Ñoä suït aùp lôùn nhaát cho pheùp töø ñieåm noái vaøo löôùi tôùi nôi duøng ñieän Caùc Chieáu loaïi Loaïi taûi saùng taûi khaùc Traïm khaùch haøng trung/haï aùp ñöôïc nuoâi töø löôùi trung 6% 8% aùp coâng coäng Khi suït aùp vöôït quaù giaù trò ôû baûng treân thì caàn phaûi söû duïng daây coù tieát dieän lôùn hôn. * TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP ÔÛ ÑIEÀU KIEÄN OÅN ÑÒNH [1]: Coâng thöùc tính suït aùp: Maïch Suït aùp ΔU ΔU = ΔU% 1 pha: pha/trung = 2IBL.(Rcosφ+ tính 100U Xsinφ) Vn 3 pha caân baèng: 3 ΔU% ΔU = pha (coù hoaëc = 3 IBL.(Rcosφ+ khoâng coù trung 100U Xsinφ) tính) Un Trong ñoù: + IB – doøng laøm vieäc lôùn nhaát (A);
 2. + L – chieàu daøi daây (km); + R – ñieän trôû cuûa daây (Ω/km); 22.5mm 2 / km R= ñoái vôùi daây ñoàng, S (mm 2 ) Vôùi S: tieát dieän daây (mm2), R ñöôïc boû qua khi tieát dieän daây lôùn hôn 500mm2. + X – caûm khaùng cuûa daây (Ω/km); X: ñöôïc boû qua cho daây coù tieát dieän nhoû hôn 50mm2. Neáu khoâng coù thoâng tin naøo khaùc thì seõ cho X = 0.08 Ω/km. + φ – goùc pha giöõa ñieän aùp vaø doøng trong daây, khi ñoäng cô khôûi ñoäng cosφ = 0.35. + Un – ñieän aùp daây (V). + Vn – ñieän aùp pha (V). TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP CHI TIEÁT: - Tính toaùn suït aùp cho tuyeán daây chieáu saùng taàng Haàm L1: + ñoaïn daây töø Traïm bieán aùp (TBA) ñeán Tuû ñieän toång (TÑT):
 3. chieàu daøi daây L = 20 m. tieát dieän daây F = 800 mm2. doøng laøm vieäc IB = 2127 A. cosφ = 0.87, sinφ = 0.49. ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R = 0 vì tieát dieän daây lôùn hôn 500 mm2. caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0.08 Ω/km.  suït aùp treân ñoaïn daây TBA – TÑT : -3 ΔU1 = 3 IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 3 .2127.20.10 . (0 + 0.08x0.49) = 2.888 V. + Töông töï ta coù ñoaïn daây töø TÑT ñeán Tuû ñieän taàng Haàm (TÑ – TH ): chieàu daøi daây L = 40 m. tieát dieän daây F = 50 mm2. doøng laøm vieäc IB = 71.67 A. cosφ = 0.74, sinφ = 0.67. 22.5 ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R =  0.45 Ω/km. 50 caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0.08 Ω/km.  suït aùp treân ñoaïn daây TÑT – TÑ - TH :
 4. ΔU2 = 3 IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) -3 = 3 x71.67x40x10 x(0.45x0.74 + 0.08x0.67) = 1.917 V. + Töông töï ta coù ñoaïn daây töø TÑ - TH ñeán tuyeán daây chieáu saùng taàng Haàm L1: chieàu daøi daây L = 42 m. tieát dieän daây F = 1 mm2. doøng laøm vieäc IB = 7.85 A. cosφ = 0.6, sinφ = 0.8. 22.5 ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R =  22.5 Ω/km. 1 caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0, do tieát dieän cuûa daây nhoû hôn 50 mm2.  suït aùp treân ñoaïn daây TÑ - TH – L1 : ΔU3 = 2.IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 2x7.85x42x10-3x(22.5x0.6+ 0) = 8.902 V. Nhö vaäy toång suït aùp treân ñoaïn daây töø TBA – L1 laø ΔU = ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 = 2.888 + 1.917 + 8.902 = 13.7 V.
 5. 100U 100 x13.7  ñoä suït aùp phaàn traêm ΔU% = =  6.24% > 6% Vn 220  khoâng thoûa ñieàu kieän ôû baûng (*), do ñoù taêng tieát dieän daây daãn F leân 1.5mm2. + Ta coù suït aùp treân ñoaïn daây TÑ - TH – L1: chieàu daøi daây L = 42 m. tieát dieän daây F = 1.5 mm2. doøng laøm vieäc IB = 7.85 A. cosφ = 0.6, sinφ = 0.8. 22.5 ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R =  15 Ω/km. 1 .5 caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0, do tieát dieän cuûa daây nhoû hôn 50 mm2.  suït aùp treân ñoaïn daây TÑ - TH – L1 : ΔU3 = 2.IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 2x7.85x42x10-3x(15x0.6+ 0) = 5.935 V. Nhö vaäy toång suït aùp treân ñoaïn daây töø TBA – L1 laø ΔU = ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 = 2.888 + 1.917 + 5.935 = 10.74 V. 100U 100 x10.74  ñoä suït aùp phaàn traêm ΔU% = =  4.88% < Vn 220 6%
 6.  thoûa ñieàu kieän ôû baûng (*) Khi kieåm tra ñieàu kieän suït aùp, neáu ñoaïn daây naøo khoâng thoûa ñieàu kieän ôû baûng (*) thì taêng tieát dieän daây daãn leân vaø kieåm tra laïi ñieàu kieän treân. Vôùi caùch tính töông töï nhö treân, ta coù ñöôïc baûng keát quaû sau: - CHOÏN DAÂY DAÃN CHO CAÙC TAÀNG CUÛA TOØA NHAØ: Chiều Tiết Điện Tủ Đoạn Dài Diện Trở Điện Dây Dây Dây R L (m) F(mm2) (Ω/km) TẦNG TBA HẦM -TĐ- 20 800 0 T TĐ- T- 40 50 0.45 TĐ- TH TĐ- TH - 42 1 22.5 L1 42 1.5 15 TĐ- TH - 14 1 22.5 L2 L2 - 14 1 22.5
 7. CS TĐ- TH - 32 2.5 9 L3 L3 - 64 2.5 9 CS TĐ- TH - 26 1.5 15 L4 L4 - 25 1.5 15 CS TBA - TĐ- 20 800 0 T TĐ-T - TĐ- 7 8 2.812 1 TĐ- TẦNG T1- 20 2.5 9 1 S1 TĐ- T1- 20 2.5 9 S2 TĐ- T1- 13 2.5 9 S3 TĐ- T1- 26 2.5 9 S4 TĐ- T1- 18 2.5 9 S5
 8. TẦNG TBA 2 - TĐ- 20 800 0 T TĐ- T- 14 8 2.812 TĐ- T2 TĐ- T2 - 22 1 22.5 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T2 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T2 - 26 1 22.5 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T2 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS TĐ- T2 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- 20 2.5 9
 9. T2 - S1 TĐ- T2 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T2 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T2 - 26 2.5 9 S4 TĐ- T2 - 18 2.5 9 S5 TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 3 T TĐ- T- 19 8 2.812 TĐ- T3 TĐ- T3 - 22 1 22.5 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T3 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- 26 1 22.5 T3 -
 10. P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T3 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS Chiều Tiết Điện Tủ Đoạn Dài Diện Trở Điện Dây Dây Dây R L (m) F(mm2) (Ω/km) TĐ- T3 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- T3 - 20 2.5 9 S1 TẦNG TĐ- 3 T3 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T3 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T3 - 26 2.5 9 S4 TĐ- 18 2.5 9
 11. T3 - S5 TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 4 T TĐ- T- 22.5 8 2.812 TĐ- T4 TĐ- T4 - 22 1 22.5 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T4 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T4 - 26 1 22.5 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T4 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS TĐ- T4 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5
 12. CS TĐ- T4 - 20 2.5 9 S1 TĐ- T4 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T4 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T4 - 26 2.5 9 S4 TĐ- T4 - 18 2.5 9 S5 TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 5 T TĐ- T- 26 8 2.812 TĐ- T5 TĐ- T5 - 22 1 22.5 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T5 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5
 13. CS TĐ- T5 - 26 1.5 15 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T5 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS TĐ- T5 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- T5 - 20 2.5 9 S1 TĐ- T5 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T5 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T5 - 26 2.5 9 S4 TĐ- T5 - 18 2.5 9 S5
 14. Chiều Tiết Điện Tủ Đoạn Dài Diện Trở Điện Dây Dây Dây R L (m) F(mm2) (Ω/km) TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 6 T TĐ- T- 29.5 8 2.812 TĐ- T6 TĐ- T6 - 22 1 22.5 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T6 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T6 - 26 1.5 15 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T6 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS
 15. TĐ- T6 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- T6 - 20 2.5 9 S1 TĐ- T6 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T6 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T6 - 26 2.5 9 S4 TĐ- T6 - 18 2.5 9 S5 TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 7 T TĐ- T- 33 8 2.812 TĐ- T7 TĐ- T7 - 22 1 22.5 P1 P1 - 14 1 22.5 CS
 16. TĐ- T7 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T7 - 26 1.5 15 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T7 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS TĐ- T7 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- T7 - 20 2.5 9 S1 TĐ- T7 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T7 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T7 - 26 2.5 9 S4 TĐ- 18 2.5 9
 17. T7 - S5 TBA - TĐ- 20 800 0 T TĐ- T- 36.5 8 2.812 TĐ- T8 TĐ- T8 - 22 1.5 15 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TẦNG TĐ- 8 T8 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T8 - 26 1.5 15 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T8 - 7 1 22.5 P4 Chiều Tiết Điện Tủ Đoạn Dài Diện Trở Điện Dây Dây Dây R L (m) F(mm2) (Ω/km)
 18. P4 - 13 1 22.5 CS TĐ- T8 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- T8 - 20 2.5 9 S1 TẦNG TĐ- 8 T8 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T8 - 13 2.5 9 S3 TĐ- T8 - 26 2.5 9 S4 TĐ- T8 - 18 2.5 9 S5 TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 9 T TĐ- T- 40 8 2.812 TĐ- T9 TĐ- 22 1.5 15
 19. T9 - P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T9 - 17 1 22.5 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T9 - 26 1.5 15 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T9 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS TĐ- T9 - 2 1 22.5 P5 P5 - 18 1 22.5 CS TĐ- T9 - 20 2.5 9 S1 TĐ- T9 - 20 2.5 9 S2 TĐ- T9 - 13 2.5 9 S3
 20. TĐ- T9 - 26 2.5 9 S4 TĐ- T9 - 18 2.5 9 S5 TBA TẦNG - TĐ- 20 800 0 10 T TĐ- T- 43.5 8 2.812 TĐT 10 TĐ- T10 - 22 1.5 15 P1 P1 - 14 1 22.5 CS TĐ- T10 - 17 1.5 15 P2 P2 - 18 1 22.5 CS TĐ- T10 - 26 1.5 15 P3 P3 - 14 1 22.5 CS TĐ- T10 - 7 1 22.5 P4 P4 - 13 1 22.5 CS
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2