intTypePromotion=3

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 12

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
309
lượt xem
217
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chiềudài (m) Hệ thống trung áp Psc=5 00MV A MBA 2x100 0KVA MBA TĐT CB tổng Thanh cái (4m) CB2 Dây dẫn 2(2m) Chiller 1 Chiller 2 Hệ thống trung áp Psc=5 2 77 79 600 185 185 tiết diện (mm2) 00MV A MBA 2x100 0KVA MBA TĐT CB tổng Thanh cái (4m) CB3 Dây dẫn 3(1m) Tủ điện tầng hầm Tủ điện tầng mái Tủ điện bơm dầu diezel Tủ điện bơm chữa cháy Tủ điện quạt tăng áp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 12

 1. Chương 12: LÖÏA CHOÏN THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ – CB (CIRCUIT BREAKER) Ñeå hieåu roõ hôn veà hoaït ñoäng cuûa CB, chuùng ta khaûo saùt ñaëc tính vaän haønh cuûa CB taùc ñoäng theo kieåu töø nhieät sau: t 1 1: Baûo veä quaù taûi 2: Taïo thôøi gian treã baûo veä quaù taûi 2 3: Baûo veä ngaén maïch 4: Taïo thôøi gian treã baûo veä ngaén maïch 5: Baûo veä doøng ngaén maïch giaù trò lôùn, 3 (caét töùc thôøi) 4 5 0 Ir Im I Hình 6.1. Ñaëc tính vaän haønh cuûa CB taùc ñoäng theo kieåu töø nhieät. Caùc ñieàu kieän choïn CB: Uñm ≥ Uñm löôùi (6.4) Iñm ≥ Ilvmax (doøng laøm vieäc lôùn nhaát ñi qua thieát bò). (6.5) Iñm ≤ Kbv. I’cp (6.6) Itñtöø ≤ INmin (doøng ngaén maïch nhoû nhaát ñi qua CB). (6.7)
 2. Icaétñm ≥ INmax (doøng ngaén maïch lôùn nhaát ñi qua CB). (6.8) Trong ñoù: Kbv – heä soá theå hieän söï phoái hôïp baûo veä vôùi daây daãn. Itñtöø – doøng taùc ñoäng töùc thôøi. Icaétñm – doøng caét ñònh möùc cuûa thieát bò baûo veä. I’cp – doøng cho pheùp cuûa daây sau khi hieäu chænh. Trong maïng ñieän haï aùp coù theå xem doøng ngaén maïch lôùn nhaát laø doøng ngaén maïch ba pha vaø doøng ngaén maïch nhoû nhaát laø doøng ngaén maïch moät pha (vì sô ñoà noái ñaát cuûa toøa nhaø coù daïng TN – ñieàu naøy seõ ñöôïc trình baøy chi tieát trong chöông noái ñaát – neân doøng ngaén maïch moät pha coù theå xem laø doøng chaïm voû). Vì vaäy sau ñaây taùc giaû seõ laàn löôït tính doøng ngaén maïch moät pha vaø ba pha ñeå löïa choïn CB. 6.2.2 Tính toaùn löïa choïn thieát bò baûo veä – CB : * Tính toaùn ngaén maïch: Theo tieâu chuaån IEC ta coù ñöôïc phaàn tính toaùn ngaén maïch sau:[1] Baûng toùm taét tính toång trôû caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän RB = PN .U 2 dm XB = Maùy bieán aùp 2 S dm .10 3  Z2 B 2 R B  ZB =
 3. U N %.U 2 dm .10  S dm R ñöôïc boû XCB = CB qua 0.15mΩ/cöïc Boû qua ñoái vôùi daây daãn coù tieát dieän S XTG = Thanh goùp > 200 mm2. 0.15mΩ/m Tröôøng hôïp khaùc R = L S R= L Caùp: XC = Daây daãn (*) S 0.0815mΩ/m Ñoäng cô ñieän Thöôøng ñöôïc boû qua ôû löôùi haï aùp Doøng ngaén = 380 (6.9) maïch 3 pha 3 R2t  X 2t Doøng ngaén Isc= 220 (6.10) maïch 1 pha R '2 t  X 2t Trong ñoù: ρ : ñieän trôû suaát cuûa daây ôû nhieät ñoä bình thöôøng, ρñoàng = 22.5mΩxmm2/m. (*): neáu coù vaøi daây daãn trong pha thì chia ñieän trôû cuûa 1 daây cho soá daây. Coøn caûm khaùng thì haàu nhö khoâng thay ñoåi.
 4. Rt : ñieän trôû toång (mΩ) Xt : caûm khaùng toång (mΩ). R’t = Rt + ∑RPE : ñieän trôû toång trong tröôøng hôïp ngaén maïch 1 pha ôû maïng coù sô ñoà laø TN. Hai coâng thöùc tính doøng ngaén maïch (6.9) vaø (6.10), ñöôïc tính vôùi ñieän aùp daây laø 380V vaø ñieän aùp pha laø 220V, boû qua suït aùp treân ñöôøng daây. * Tính toaùn ngaén maïch taïi thanh caùi cuûa tuû ñieän toång: - Theo tieâu chuaån IEC, giaû söû heä thoáng trung aùp coù Psc = 500 MVA => Rht = 0.053 mΩ, Xht = 0.353 mΩ. - Traïm bieán aùp 2x1000MVA: Ñieän trôû cuûa moät maùy bieán aùp: PN .U 2 dm 12x0.4 2 RB1 = 2 .10 3  = 2 .10 3  = 1.92 mΩ. S dm 1000 Toång trôû cuûa moät maùy bieán aùp: U N %.U 2 dm 5.5 x0.4 2 ZB1 = .10  = .10  = 8.8 mΩ. S dm 1000 Ñieän khaùng cuûa moät maùy bieán aùp: XB1 = Z 2 B1  R 2 B1  = 8.8 2  1.92 2  8.58m . Vì traïm bieán aùp coù 2 maùy bieán aùp 1000 KVA, neân: R B1 1.92  Ñieän trôû cuûa traïm bieán aùp RB =   0.96m . 2 2
 5. X B1 8.58  Ñieän khaùng cuûa traïm bieán aùp XB =   4.29m . 2 2 - Daây daãn coù chieàu daøi 20m noái töø MBA – TÑT: Ñieän trôû daây daãn : Rc = 0 do daây daãn coù tieát dieän S = 800 mm2 > 200 mm2. Ñieän khaùng daây daãn : Xc = 0.08 x 20 = 1.6 mΩ  Ñieän trôû toång töø heä thoáng trung löôùi trung aùp ñeán tuû ñieän toång: Rt = Rht + RB + Rc = 0.053 + 0.96 + 0 = 1.013 mΩ.  Ñieän khaùng toång töø heä thoáng trung löôùi trung aùp ñeán tuû ñieän toång: Xt = Xht + XB + Xc = 0.353 + 4.29 + 1.6 = 6.243 mΩ.  Doøng ngaén maïch ba pha taïi tuû ñieän toång : 380 380 Isc= =  34.78 KA . 3 R 2T  X 2T 3 1.013 2  6.243 2 Theo baûng keát quaû beân döôùi ta coù: Taïi tuyeán daây P1 cuûa tuû ñieän taàng 1 coù Rt = 516.98 mΩ vaø Xt = 10.775 mΩ, Tính toaùn ñieän trôû cuûa daây baûo veä PE caên cöù vaøo caùc tieâu chuaån sau: - Sph ≤ 16 mm2 => SPE = Sph - 16 < Sph ≤ 35 mm2 => SPE = 16 mm2
 6. S ph - Sph > 35 mm2 => SPE = 2 Vaø: Sô ñoà TN: SN = Spha – neáu Spha ≤ 16 mm2 (daây ñoàng) cho caùc maïch moät pha. SN = 0.5Spha – cho caùc tröôøng hôïp coøn laïi vôùi löu yù laø daây trung tính phaûi coù baûo veä thích hôïp. Sô ñoà TN-C ñöôïc duøng khi tieát dieän daây pha ≥ 10 mm2 (daây ñoàng). Sô ñoà TN-S baét buoäc duøng khi tieát dieän daây pha < 10 mm2 (daây ñoàng). 22.5 x 22 22.5 x7 0  RPE =    514.68m . 1 8 2  R’t = Rt + RPE = 516.98 + 514.68 = 1031.66 mΩ. Tính gaàn ñuùng coù theå xem RPE ≈ Rt = 516.98 x 2 = 1033.96 mΩ. (boû qua daây noái taïi tuû ñieän). Do ñoù doøng ngaén maïch 1 pha treân ñöôøng daây P1 cuûa tuû ñieän taàng 1 laø: 220 220 Isc= =  0.213KA. R '2 t X 2 t 1033.96 2  10.775 2 Sau khi coù ñöôïc keát quaû tính toaùn ngaén maïch ta tieán haønh löïa choïn CB theo caùc ñieàu kieän (6.4) ñeán (6.8); löu yù laø, ñoái vôùi caùc thieát bò laø ñoäng cô thì caàn quan taâm ñeán doøng
 7. khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô (doøng khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô Ikñ coù theå gaáp 5-7 laàn doøng laøm vieäc lôùn nhaát Ilvmax). Do ñoù Itñtöø > Ikñ ≈ 7Ilvmax. Vôùi caùch tính töông töï nhö treân, ta coù baûng keát quaû tính toaùn ngaén maïch vaø löïa choïn CB sau: tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45
 8. Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1(1m) TĐ-T1 7 8 19.688 0.56 CB-T1 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 1(0.4m ) Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45 Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 (1m) TĐ-T1 7 8 19.688 0.56
 9. CB-T1 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 1(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76 P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 P2 17 1 382.5 1.36 P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56 P4-CS 13 1 585 1.04 CB-P5 0 0.15 P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3 S2 20 2.5 180 1.6 CB-S3 0 0.3 tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08
 10. CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44 Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45 Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 (1m) TĐ-T2 14 8 39.375 1.12 CB-T2 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 2(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76
 11. P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 P2 17 1 382.5 1.36 P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56 P4-CS 13 1 585 1.04 CB-P5 0 0.15 P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3 S2 20 2.5 180 1.6 CB-S3 0 0.3 S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08 CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44 tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) Hệ thống trung 0.053 0.35 áp Psc=5
 12. 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45 Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 (1m) TĐ-T3 19 8 53.438 1.52 CB-T3 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 3(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76 P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 P2 17 1 382.5 1.36 P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56
 13. P4-CS 13 1 585 1.04 CB-P5 0 0.15 P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3 S2 20 2.5 180 1.6 CB-S3 0 0.3 S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08 CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44 Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m)
 14. CB1 0 0.45 tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 (1m) TĐ-T4 22.5 8 63.281 1.8 CB-T4 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 4(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76 P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 P2 17 1 382.5 1.36 P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56 P4-CS 13 1 585 1.04 CB-P5 0 0.15 P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3
 15. S2 20 2.5 180 1.6 CB-S3 0 0.3 S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08 CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44 Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45 Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1(1m) TĐ-T5 26 8 73.125 2.08 CB-T5 0 0.45 Dây 0.4 8 1.125 0.03
 16. dẫn1- 5(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76 P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) P2 17 1 382.5 1.36 P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56 P4-CS 13 1 585 1.04 CB-P5 0 0.15 P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3 S2 20 2.5 180 1.6 CB-S3 0 0.3 S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08 CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44
 17. Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45 Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1(1m) TĐ-T6 29.5 8 82.969 2.36 CB-T6 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 6(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76 P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 P2 17 1 382.5 1.36
 18. P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56 P4-CS 13 1 585 1.04 tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) CB-P5 0 0.15 P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3 S2 20 2.5 180 1.6 CB-S3 0 0.3 S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08 CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44 Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A
 19. MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh cái 0 0.6 (4m) CB1 0 0.45 Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1(1m) TĐ-T7 33 8 92.813 2.64 CB-T7 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.03 7(0.4m ) CB-P1 0 0.15 P1 22 1 495 1.76 P1-CS 14 1 630 1.12 CB-P2 0 0.15 P2 17 1 382.5 1.36 P2-CS 18 1 810 1.44 CB-P3 0 0.15 P3 26 1 585 2.08 P3-CS 14 1 630 1.12 CB-P4 0 0.15 P4 7 1 157.5 0.56 P4-CS 13 1 585 1.04 CB-P5 0 0.15
 20. P5 2 1 45 0.16 P5-CS 18 1 810 1.44 CB-S1 0 0.3 S1 20 2.5 180 1.6 CB-S2 0 0.3 S2 20 2.5 180 1.6 tiết chiềudài diện R(mΩ) X(mΩ (m) (mm2) CB-S3 0 0.3 S3 13 2.5 117 1.04 CB-S4 0 0.3 S4 26 2.5 234 2.08 CB-S5 0 0.3 S5 18 2.5 162 1.44 Hệ thống trung áp 0.053 0.35 Psc=5 00MV A MBA 2x100 0.96 4.29 0KVA MBA - 20 800 0 1.6 >TĐT CB 0 0.45 tổng Thanh 0 0.6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản