intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 15

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

395
lượt xem
235
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 15', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 15

  1. Chương 15: TÍNH TOAÙN ÑIEÄN TRÔÛ NOÁI ÑAÁT CHO COÂNG TRÌNH Ñoái vôùi maïng ñieän coù ñieän aùp döôùi 1000V, ñieän trôû noái ñaát taïi moïi thôøi ñieåm khoâng ñöôïc vöôït quaù 4Ω (rieâng vôùi caùc thieát bò nhoû, coâng suaát toång cuûa maùy phaùt ñieän, maùy bieán aùp khoâng quaù 100KVA cho pheùp ñeán 10Ω). Noái ñaát laäp laïi cuûa daây trung tính trong maïng 380/220V phaûi coù ñieän trôû khoâng ñöôïc qua 10Ω. Coù moät ñieàu caàn löu yù laø heä thoáng noái ñaát cho choáng seùt vaø heä thoáng noái ñaát cho thieát bò nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaän haønh hoaøn toaøn rieâng reõ nhau. Hai heä thoáng naøy coù ñieåm ngoaøi cuøng caùch nhau ít nhaát töø 6m trôû leân.( theo quy phaïm Tieäp Khaéc vaø moät soá nöôùc Chaâu AÂu) [3] (phaàn naøy seõ ñöôïc giaûi thích ôû chöông Choáng Seùt). ÔÛ chöông naøy taùc giaû taäp trung vaøo tính toaùn noái ñaát an toaøn, coøn noái ñaát choáng seùt seõ ñöôïc tính chi tieát ôû chöông Choáng Seùt. * TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT AN TOAØN: Caùc thoâng soá ban ñaàu: - Ñieän trôû noái ñaát yeâu caàu: Rnñ ≤ 4Ω [7] - Ñieän trôû suaát cuûa ñaát:
  2. Toøa nhaø Citilight Tower ñöôïc xaây döïng ôû Thaønh Phoá HCM neân ñaát thuoäc loaïi ñaát boài phuø sa.  ρñaát = 20 – 100 Ωm. [7]  Giaû söû taïi thôøi ñieåm ño ρñaát = 50 Ωm. - Heä soá ñieàu chænh theo ñieàu kieän khí haäu: [9] Ñoä Loaïi Loaïi choân Heä soá muøa noái ñieän saâu Km (ñaát khoâ) ñaát cöïc (m) Noái Coïc ñaát an thaúng 0.8 1.4 toaøn ñöùng - Choïn coïc tieáp ñaát: t0 l t = t 0+ 2 l d Hình 7.7. Coïc noái ñaát choân saâu
  3. Coïc tieáp ñaát laø coïc theùp maï ñoàng coù ñöôøng kính d = 20mm, coïc daøi 3m, ñoä choân saâu coïc: t0 = 0.8 m, khoaûng caùch giöõa hai coïc gaàn nhau L = 6m. - Daây noái caùc coïc tieáp ñaát laø daây ñoàng traàn coù tieát dieän laø 70mm2. Maët ñaát to=0.8m Daây noái caùc coïc tieáp ñaát Moái haøn Daây ñoàng traàn 70mm2 l=3m Coïc tieáp ñaát L = 6m Hình 7.8 Heä thoáng noái ñaát an toaøn Tính toaùn: Ñieän trôû taûn cuûa moät coïc:  tt  2l 1 4t  l  Rc =  ln  ln , Ω 2l  d 2 4t  l  (7.1) Trong ñoù: l: chieàu daøi coïc tieáp ñaát (m), l = 3 m. d: ñöôøng kính coïc tieáp ñaát (m), d = 20 mm = 0.02m. t: ñoä choân saâu cuûa coïc tính töø giöõa coïc (m), t = t0 + l = 0.8 + 3 = 2.3 m. 2 2 ρtt = Km. ρño = 1.4 x 50 = 70 Ωm.
  4. 70  2.3 1 4 x 2.3  3   Rc =  ln  ln   21.18 2 .3  0.02 2 4 x 2.3  3  Öôùc löôïng sô boä soá coïc caàn: Rc 21.18 n=   5.29 . Rnd 4 Giaû söû heä thoáng noái ñaát coù 6 coïc noái ñaát, daây noái giöõa chuùng coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. Ta coù caùc thoâng soá sau: n = 6, Rc = 21.18 Ω L 6 tyû soá  2 l 3  Heä soá söû duïng coïc  c = 0.8. Rc 21.18  Ñieän trôû noái ñaát Rnñ =   4.4 > 4 Ω , khoâng ñaït. n 6 x0.8  Taêng soá coïc leân 7 coïc => η = 0.8 => Rnñ = 3.78 Ω < 4 Ω, ñaït Vaäy soá coïc caàn laø n = 7 coïc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2