intTypePromotion=3

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
552
lượt xem
366
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 8

 1. CHÖÔNG 8 NGUOÀN DÖÏ PHOØNG 4.1 MAÙY PHAÙT DÖÏ PHOØNG Caùc phuï taûi caàn ñöôïc cung caáp ñieän töø maùy phaùt döï phoøng cuûa toøa nhaø Citilight Tower laø: - Nhoùm 1 (tuû ñieän taàng 1 –> 14 + thang maùy soá 1) 217.87 KVA. - Nhoùm 3 (heä thoáng bôm, quaït, tuû ñieän taàng haàm, taàng maùi) 175.84 KVA - Heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí 242.16 KVA..  Toång coâng suaát maø maùy phaùt döï phoøng phaûi cung caáp cho toøa nhaø laø: 636 KVA. Cuï theå nhö sau: - Vì ñaây laø toøa nhaø vaên phoøng – thöông maïi cao caáp neân heä thoáng chieáu saùng ñoøi hoûi phaûi ñöôïc ñaûm baûo lieân tuïc. Maët khaùc phuï taûi chieáu saùng, heä thoáng caáp nguoàn cho maïng, ñieän thoaïi, oå caém cuûa toaøn boä toøa nhaø tieâu thuï moät löôïng coâng suaát khoâng cao 175.78 KVA. Chính vì vaäy ta quyeát ñònh cung caáp ñieän cho toaøn boä cho toaøn boä heä
 2. thoáng naøy töø maùy phaùt döï phoøng trong tröôøng hôïp löôùi ñieän quoác gia khoâng theå cung caáp cho toøa nhaø. - Heä thoáng quaït, bôm phuïc vuï cho nhöõng nhu caàu sinh hoaït thieát yeáu cuûa con ngöôøi. Coâng suaát maø phuï taûi quaït vaø bôm tieâu thuï khoâng cao 175.195 KVA neân ta quyeát ñònh cung caáp toaøn boä coâng suaát quaït bôm töø maùy phaùt döï phoøng. - Heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí laø moät phuï taûi tieâu thuï coâng suaát cao nhaát cuûa toøa nhaø. Chính vì ñieàu naøy ta caàn phaûi caân nhaéc kyõ trong vieäc cung caáp ñieän cho heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí töø nguoàn döï phoøng. Ta chæ cho moät chiller (coâng suaát 242.16 KVA) hoaït ñoäng ñeå ñieàu hoøa khoâng khí ôû nhöõng nôi thaät söï caàn thieát trong toøa nhaø nhö caùc phoøng hoäi nghò, phoøng hoïp… - Vì ñaây laø toøa nhaø 14 taàng neân vieäc di chuyeån trong toøa nhaø caàn phaûi coù söï trôï giuùp cuûa thang maùy. Chính vì vaäy ta quyeát ñònh cung caáp ñieän cho 1 heä thoáng thang maùy (coâng suaát 50 KVA) töø nguoàn ñieän cuûa maùy phaùt döï phoøng.  Choïn maùy phaùt döï phoøng coù coâng suaát laø 640 KVA.
 3. Perkins 2800 – 640 KVA Generator. Company Name: International Power Generation Ltd. 4.2 BOÄ CHUYEÅN ÑOÅI NGUOÀN TÖÏ ÑOÄNG ATS – AUTOMATIC TRANSFER SWITCH THIEÁT KEÁ TRAÏM BIEÁN AÙP 5.1 TOÅNG QUAN VEÀ THIEÁT KEÁ TRAÏM BIEÁN AÙP 5.2 TÍNH TOAÙN TRAÏM BIEÁN AÙP S (KVA) 100% 1400 1120 80% 70% 70% 980 60% 840 40% 560 30% 420 20% 280 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 t (h) Ñoà thò phuï taûi Citilight Tower 5.2.1 Tröôøng hôïp traïm bieán aùp coù 1 maùy bieán aùp:
 4. + Tính toaùn choïn maùy bieán aùp döïa vaøo ñieàu kieän kieåm tra quaù taûi bình thöôøng: Tính toaùn quaù taûi bình thöôøng: Ñaúng trò ñoà thò phuï taûi (ñtpt) nhieàu baäc veà ñoà thò phuï taûi töông ñöông coù 2 baäc sao cho nhieät löôïng taûo ra trong maùy bieán aùp (MBA) laø nhö nhau: Trình töï tính toaùn: - Böôùc 1: Caên cöù vaøo ñtpt qua MBA coù coâng suaát SB sao cho Smin< SB< Smax. - Böôùc 2: Trong caùc vuøng quaù taûi choïn vuøng coù ∑Si2Ti lôùn nhaát ñeå tính S2ñt. - Böôùc 3: Tính S2ñt theo bieåu thöùc: S2ñt=  2 (S T ) . i i T i (5.1) + Neáu S2ñt > 0.9 Smax thì S2=S2ñt, T2=∑Ti. + Neáu S2ñt ≤ 0.9 Smax thì S2=0.9 Smax vaø T2=  (S 2 iT ) i . 0.9S max 2 (5.2) - Böôùc 4: Choïn 10 h tröôùc vuøng tính S2 ñeå tính S1 S 1=  2 (S T) (5.3) i i 10 - Böôùc 5: Tính K1, K2 theo bieåu thöùc
 5. K1= S1 ; K2= S 2 SB SB (5.4) - Böôùc 6: Töø K1 vaø T2 vöøa tính ñöôïc tra ñöôøng cong quaù taûi cho pheùp cuûa MBA ñeå tìm K2cp. + Neáu K2cp> K2 thì MBA ñaõ choïn coù theå vaän haønh quaù taûi ñöôïc. + Neáu K2cp< K2 thì choïn MBA coù coâng suaát lôùn hôn. Döïa vaøo trình töï tính toaùn treân ta thöïc hieän vieäc choïn MBA cho toøa nhaø Citilight Tower. Choïn maùy bieán aùp coù coâng suaát laø SB = 1250 KVA. Ta coù caùc vuøng quaù taûi sau: - Vuøng quaù taûi (t=14h-18h): ∑S22T2= 14002 x 4 = 7840000 S2ñt=  2 (S T ) Ta coù 2 =1400 KVA. 2 T 2  S2ñt > 0.9 Smax thì S2=S2ñt=1400 KVA, T2=∑Ti=4 h.  S 1=  2 (S T ) = 885.43 KVA 2 2 10  K 1= S 1 = 885.43 = 0.71 ; K2= S 2 = 1400 =1.12 SB 1250 SB 1250
 6. Töø K1 vaø T2 vöøa tính ñöôïc tra ñöôøng cong quaù taûi cho pheùp cuûa MBA ôû [2]ñeå tìm K2cp => K2cp=1.17 > K2 = 1.12. Vaäy MBA ñaõ choïn coù theå vaän haønh ôû ñieàu kieän quaù taûi bình thöôøng. Töông töï, ta choïn 1 maùy bieán aùp coù coâng suaát SB = 1000 KVA. Ta coù caùc vuøng quaù taûi sau: - Vuøng quaù taûi 1 (t = 8h – 12h): ∑S21T1= 11202 x 4 = 5017600. - Vuøng quaù taûi 2 (t=14h-18h): ∑S22T2= 14002 x 4 = 7840000. Ta coù : ∑S21T1 < ∑S22T2. Vaäy choïn vuøng quaù taûi 2 ñeå tính S2ñt. S2ñt=  2 (S T ) Ta coù 2 =1400 KVA. 2 T 2  S2ñt > 0.9 Smax thì S2=S2ñt=1400 KVA, T2=∑Ti=4 h.  S 1=  2 (S T ) =885.43 KVA 2 2 10  K 1= S 1 = 885.43 = 0.88 ; K2= S 2 =1.4 SB 1000 SB
 7. Töø K1 vaø T2 vöøa tính ñöôïc tra ñöôøng cong quaù taûi cho pheùp cuûa MBA ôû [2]ñeå tìm K2cp => K2cp=1.19 < K2 = 1.4. Vaäy maùy bieán aùp khoâng theå vaän haønh ôû ñieàu kieän quaù taûi bình thöôøng.  Choïn maùy bieán aùp coù SB = 1250 KVA cho toøa nhaø Citilight Tower. Choïn maùy bieán aùp coù caùc thoâng soá sau: Maùy bieán aùp ba pha hai cuoän daây quaán do Vieät Nam cheá taïo (THIBIDI). Ñieän aùp 15 KV, 22 KV ±2 x 2.5% / 0.4 KV. Toå ñaáu daây Δ/Υ0 -11. Doøng ñieän ñònh möùc Coâng Thoâ (A) suaát I1 I2 ñònh möùc 22 15 0.4 ΔP0 I0 (KV (K (K (KV) (W) (%) A) V) V) 1250 32.8 48.1 1804.2 1800 1.0
 8. 5.2.2 Tröôøng hôïp traïm bieán aùp coù 2 maùy bieán aùp: + Tính toaùn choïn maùy bieán aùp döïa vaøo ñieàu kieän kieåm tra quaù taûi söï coá:: Trình töï tính toaùn: - Böôùc 1: Choïn maùy bieán aùp coù coâng suaát SB sao cho S max Kqtsc.SB ≥ Smax hay SB ≥ (5.5) K dtsc - Böôùc 2: Kieåm tra ñieàu kieän T2 < 6h. - Böôùc 3: Kieåm tra ñieàu kieän K1 < 0.93. (*) Döïa vaøo trình töï tính toaùn treân ta thöïc hieän vieäc choïn MBA cho toøa nhaø Citilight Tower. S max 1400 - Ta coù =  1076 KVA . (Kqtsc =1.3 vì maùy bieán aùp K dtsc 1 .3 ñöôïc ñaët trong nhaø). Do maùy bieán aùp ñöôïc saûn xuaát vôùi caùc thang caùch xa nhau, chæ coù 2 loaïi maùy gaàn vôùi caáp coâng suaát 1076 KVA laø 1000 KVA vaø 1250 KVA. Vì vaäy thöû choïn maùy bieán aùp coù coâng suaát SB = 1000 KVA ñeå tính toaùn thöû. - Kieåm tra ñieàu kieän veà T2: coù 2 vuøng quaù taûi, nhöng caû 2 ñeàu coù thôøi gian quaù taûi laø T2 =4h < 6h => thoûa ñieàu kieän naøy.
 9. - Kieåm tra ñieàu kieän K1: 980 2 x 2  1120 2 x 4  840 2 x1  560 2 x3 S1ñt =  926.54 KVA 10 S1dt 926.54 K1 =   0.926 < 0.93 => thoûa ñieàu kieän (*) S dmB 1000 Vaäy traïm bieán aùp cuûa toøa nhaø Citilight Tower goàm coù 2 maùy bieán aùp coù coâng suaát moãi maùy laø 1000 KVA. Choïn maùy bieán aùp coù caùc thoâng soá sau: Maùy bieán aùp ba pha hai cuoän daây quaán do Vieät Nam cheá taïo (THIBIDI). Ñieän aùp 15 KV, 22 KV ±2 x 2.5% / 0.4 KV. Toå ñaáu daây Δ/Υ0 -11. Doøng ñieän Coâng Thoân ñònh möùc (A) suaát I1 I2 ñònh möùc 22 15 0.4 ΔP0 I0 (KV (K (K (KV) (W) (%) A) V) V) 1000 26.2 38.5 1443.4 2150 1.0
 10. 5.2.3 So saùnh hai phöông aùn: + Veà kinh teá: ● Phöông aùn traïm coù 1 maùy bieán aùp: - Tieàn mua maùy bieán aùp 1250 KVA: 270.226.000 ñ - Soá löôïng dao caùch ly: 4 caùi. - Soá löôïng maùy caét: 2 caùi. - Dieän tích xaây döïng traïm bieán aùp: 9 m2. ● Phöông aùn traïm coù 2 maùy bieán aùp: - Tieàn mua maùy bieán aùp 1000 KVA: 249.180.000 ñ x 2 = 498.360.000 ñ. - Soá löôïng dao caùch ly: 8 caùi. - Soá löôïng maùy caét: 4 caùi. - Dieän tích xaây döïng traïm bieán aùp: 16 m2. + Veà kyõ thuaät: ● Phöông aùn traïm coù 1 maùy bieán aùp: ● Phöông aùn traïm coù 1 maùy bieán aùp: Vôùi nhöõng phaân tích treân ta choïn phöông aùn laø söû duïng 2 maùy bieán aùp trong traïm vôùi coâng suaát moãi maùy laø 1000 KVA ñeå cung caáp ñieän cho toøa nhaø. Phaàn löïa choïn soá löôïng maùy bieán aùp cho traïm ôû ñaây ta khoâng xeùt ñeán phöông aùn 3 maùy bieán aùp, vì nhö ta ñaõ bieát
 11. haàu nhö ôû taát caû caùc traïm bieán aùp trong thöïc teá khoâng ai thieát keá 3 maùy bieán aùp cho 1 traïm. Vì nhöõng lyù do sau: + Toán keùm veà maët kinh teá. + Khoù khaên trong vieäc vaän haønh, söûa chöõa vaø baûo trì. + Maët duø phöông aùn naøy ñaûm baûo tính lieân tuïc vaø ñoä tin caây trong cung caáp ñieän raát cao nhöng ôû tröôøng hôïp naøy, toøa nhaø Citilight Tower khoâng ñoøi hoûi quaù cao veà yeâu caàu naøy. Chính vì nhöõng lyù do treân neân taùc giaû khoâng lieät keâ phöông aùn 3 maùy bieán aùp trong so saùnh löïa choïn caùc phöông .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản