đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
119
lượt xem
68
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn dây dẫn từ tủ phân phối PP1 đến Tủ động lực ĐL1A: Ta có Itt =•54 A Ta cũng tiến hành chọn các hệ số hiệu chỉnh K4= 0.8 K5 = 0.57. ( Do có 6 đường dây đi chung vào tủ động PP1) Với Tiết diện F= 120mm2 Icp = 343 A 334.8A thoã ro = 0.153 /km.Chọn dây dẫn từ tủ phân phối PP1 đến Tủ động lực ĐL2A: Ta có Itt = 153.2 A Ta cũng tiến hành chọn các hệ số hiệu chỉnh như ở trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 10

 1. Chương 10: Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái phaân xöôûng ñeán tuû ñoäng löïc Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái PP1 ñeán Tuû ñoäng löïc ÑL1A: Ta coù Itt =•54 A Ta cuõng tieán haønh choïn caùc heä soá hieäu chænh K4= 0.8 K5 = 0.57. ( Do coù 6 ñöôøng daây ñi chung vaøo tuû ñoäng PP1) K6 =K7 =1  K = 0.8*0.57 = 0.456  K = 0.8*0.57 = 0.456  I’cp = 154 = 334.8 A 0.46 Tra phuï luïc tr 54,TL[3], ta choïn daây caùp coù maõ hieäu 4G120 Vôùi Tieát dieän F= 120mm2 Icp = 343 A > 334.8A  thoaõ ro = 0.153 /km. Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái PP1 ñeán Tuû ñoäng löïc ÑL2A: Ta coù Itt = 153.2 A Ta cuõng tieán haønh choïn caùc heä soá hieäu chænh nhö ôû treân.  K = 0.46  I’cp = 153.2/0.46 = 333 A Tra phuï luïc, ta choïn daây caùp coù maõ hieäu 4G120 Vôùi Tieát dieän F= 120mm2 ro = 0.153 /km. Icp = 343 A > 333A  thoaõ
 2. Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái PP1 ñeán Tuû ñoäng löïc ÑL3A: Ta coù Itt = 152.1 A Ta cuõng tieán haønh choïn caùc heä soá hieäu chænh nhö ôû treân.  K = 0.46  I’cp = 152.1/0.46 = 330.6 A Tra phuï luïc, ta choïn daây caùp coù maõ hieäu 4G120 Vôùi Tieát dieän F= 120mm2 ro = 0.153 /km. Icp = 343 A > 330.6A  thoaõ Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái PP1 ñeán Tuû ñoäng löïc ÑL4A: Ta coù Itt = 146.9 A Ta cuõng tieán haønh choïn caùc heä soá hieäu chænh nhö ôû treân.  K = 0.46  I’cp = 146.9.1/0.46 = 319.3 A Tra phuï luïc, ta choïn daây caùp coù maõ hieäu 4G120 Vôùi Tieát dieän F= 120mm2 ro = 0.153 /km. Icp = 343 A > 319.3A  thoaõ Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái PP1 ñeán tuû CSA: Ta coù Itt = 32.6 A Ta cuõng tieán haønh choïn caùc heä soá hieäu chænh nhö ôû treân.  K = 0.46  I’cp = 32.6/0.46 = 70.8 A Tra phuï luïc, ta choïn daây caùp coù maõ hieäu 4G15 Vôùi Tieát dieän F= 15mm2 ro = 1.15 /km. Icp = 113 A > 70.8A  thoaõ. Ta cuõng tieán haønh choïn daây cho caùc nhaùnh coøn laïi moät caùch töông töï.
 3. 4.1.2.3 Choïn daây daãn töø tuû phaân phoái chính ñeán tuû phaân phoái xöôûng: Choïn daây töø tuû PPC ñeán tuû PP1: Itt = 539.1 A K4= 0.8 K5= 0.55 K6= K7 = 1  K= 0.8*0.5 = 0.4  I’cp= 539/0.4 = 1347.9 A Do trong phuï luïc khoâng coù caùp 4 loõi naøo coù Icp > I’cp. Neân ta choïn moãi pha goàm 3 caùp moät loõi: maõ hieäu 3x(3x300)+300 Vôùi +Tieát dieän toång coäng moãi daây pha laø 3x300mm2 + Tieát dieän cuûa daây trung tính laø 300mm2 + rop = 0.02 /km. + r0N = 0.06/km. +Icp = 3x565=1695A > 1347AÑaït Ta seõ choïn daây töø tuû PPC ñeán tuû PP2 moät caùch töông töï. 4.1.2.4 Choïn daây daãn tö øtraïm BA tuû phaân phoái chính: Itt = 1248 A K4= 0.8 K5= 0.5 K6= K7 = 1  K= 0.8*0.5 = 0.4 1248  I’cp= = 2228 A 0.56 Ta seõ choïn moãi pha goàm 3 caùp moät loõi: maõ hieäu 3x(3x500 )+500 Vôùi +Tieát dieän toång coäng moãi daây pha laø 3x500mm2 + Tieát dieän cuûa daây trung tính laø 500mm2 + rop = 0.0122 /km. + r0N = /km.
 4. +Icp = 3x760=2280 A >2228A  Ñaït Sau khi choïn daây xong cho taát caû caùc nhaùnh trong nhaø maùy, ta coù baûng toång keát keát quaû choïn daây nhö baûng 4.1÷4.3 Qua phaàn choïn daây treâ thì ta thaáy taát caû caùc daây daãn ñöôïc choïn ñeàu thoaõ maõn ñieàu kieän phaùt noùng ho pheùp. Tuy nhieân sang phaàn 4.2 ta seõ phaûi ki63m tra laïi xem caùc daây daãn ñaûchoïn coù thoaõ maõn ñieàu kieän suït aùp cho pheùp hay khoâng. Neáu daây daãn naøo coù suït aùp lôùn hôn giaù trò suït aùp cho pheùp thì ta phaûi choïn laïi daây daãncoù tieát ieän lôùn hôn.
 5. .1 Choïn daây daãn töø tuû PP ñeán caùc tuû ÑL Teân Ptt Qtt Itt Doøng Heä soá I'cp Daây daãn choïn nhoùm (kW) (kVAr) (A) ñænh K4=0.8 (A) nhoïn K5 K Maõ Tieát Icp r0 L Iñn(A) hieäu dieän (/km) (m) F(mm²) ÑL1A 76.95 65.97 154 249.48 0.57 0.46 334.8 4G120 120 343 0.15 73 ÑL2A 86.62 48.07 153.2 437.58 0.57 0.46 333.0 4G120 120 343 0.15 25 ÑL3A 90.4 43.02 152.1 442.48 0.57 0.46 330.7 4G120 120 343 0.15 4 ÑL4A 85.08 45.9 146.9 428.89 0.57 0.46 319.3 4G120 120 343 0.15 37 CSA 14.53 15.78 32.59 0.57 0.46 70.8 4G15 15 113 1.15 71 ÑL1B 79.19 60.02 151 246.48 0.5 0.40 377.5 4G150 150 387 0.12 85 ÑL2B 78.16 59.3 149.1 244.56 0.5 0.40 372.7 4G150 150 387 0.12 59 ÑL3B 84.25 48.9 148 464.21 0.5 0.40 370.0 4G150 150 387 0.12 32 ÑL4B 89.35 49.51 155.2 510.07 0.5 0.40 388.0 4G150 150 387 0.12 13 ÑL5B 89.35 49.51 155.2 501.07 0.5 0.40 388.0 4G150 150 387 0.12 23 CSB 17 19.79 39.64 0.5 0.40 99.1 4G15 15 113 1.15 60 ÑL1C 27.8 18.69 50.9 128.53 0.5 0.40 127.3 4G25 25 144 0.73 61 ÑL2C 36.3 23.54 65.73 230.51 0.5 0.40 164.3 4G35 35 174 0.52 46 g choïn daây töø tuû PPC ñeán caùc tuû PP phaân xöôûng Ptt Qtt Itt Doøng Heä soá I'cp Daây daãn choïn (kW) (kVAr) (A) ñænh hieäu (A)
 6. nhoïn chænh Iñn(A) K5 K Maõ hieäu Tieát Icp r0 dieän (/km) F(mm²) 302.2 185.9 539.1 0.5 0.4 1347.9 3x(3x300)+300 3x300 1695 0.02 426.2 279.9 774.7 0.5 0.4 1936.7 3x(3x400)+400 3x400 1986 0.02 traïm bieán aùp ñeân tuû PPC Doøng Heä soá I'cp Ptt Qtt Itt ñænh hieäu (A) Choïn daây daãn (kW) (kVAr) (A) nhoïn chænh Iñn(A) K5 K Maõ hieäu Tieát Icp r0 dieän (/km) F(mm²) 692 442.5 1248 0.7 0.56 2228.6 3x(3x500)+500 3x500 2280 0.01 Baûng choïn daây daãn töø tuû ÑL ñeán thieát bò Teân Kí SL Doøng Itt Doøng K4=0.8 Doøng Daây daãn ñöôïc choïn nhoùm hieäu ñònh (A) ñænh K5 K hieäu Maõ F Icp r0 L Teân möùc nhoïn chænh hieäu (mm²) /km) (m hieát bò Iñm Iñn(A) I'cp (A) (A) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 XÖÔÛNG A ÑL1A). laøm 12 1 21.7 21.7 108.5 0.50 0.4 54.3 4G10 10 67 1.83 10 ch
 7. aùy thoåi 8 1 8.7 25.0 90.1 0.50 0.4 62.4 4G10 10 67 1.83 28 otor 6 1 16.3 aùy thoåi 8 1 8.7 25.0 90.1 0.50 0.4 62.4 4G10 10 67 1.83 24 otor 6 1 16.3 neùn khí 7 1 8.7 15.7 50.4 0.50 0.4 39.2 4G2.5 2.5 41 7.41 14 aùy thoåi 9 1 7.0 otor 6 2 16.3 32.6 195.4 0.50 0.4 81.4 4G15 15 113 1.15 20 otor 6 2 16.3 32.6 195.4 0.50 0.4 81.4 4G15 15 113 1.15 18 aùy thoåi 9 1 7.0 aùy thoåi 8 1 8.7 32.0 97.1 0.50 0.4 79.9 4G15 15 113 1.15 24 otor 6 1 16.3 aùy thoåi 8 1 8.7 25.0 90.1 0.50 0.4 62.4 4G10 10 67 1.83 28 otor 6 1 16.3 laøm 12 1 21.7 21.7 108.5 0.80 0.4 54.3 4G6 6 55 3.08 10 ch oùm: 17 154.0 249.5 0.80 0.4 334.8 4G120 120 343 0.153 73 2 (ÑL2A), (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Quaït huùt 1 1 17.1 17.1 85.5 0.52 0.4 41.1 4G4 4 53 4.61 9 Quaït huùt 1 1 17.1 17.1 85.5 0.52 0.4 41.1 4G4 4 53 4.61 15 Maùy haáp 2 1 8.4 24.7 89.8 0.52 0.4 59.4 4G10 10 67 1.83 17 Motor 6 1 16.3 Maùy haáp 2 2 8.4 16.9 50.6 0.52 0.4 40.6 4G2.5 2.5 41 7.41 10 Maùy eùp 3 1 66.1 66.1 330.7 0.52 0.4 159.0 4G35 35 174 0.524 8 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.52 0.4 43.0 4G4 4 53 4.61 17 Maùy saáy 5 1 25.3 25.3 126.6 0.52 0.4 60.9 4G10 10 67 1.83 11 nhoùm: 9 153.2 437.6 0.52 0.4 333.0 4G120 120 343 0.153 25
 8. 3 (ÑL3A). Quaït huùt 1 1 17.1 25.5 93.9 0.52 0.4 61.4 4G15 15 113 1.15 8 Maùy haáp 2 1 8.4 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.52 0.4 43.0 4G4 4 53 4.61 21 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.52 0.4 43.0 4G4 4 53 4.61 16 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.52 0.4 43.0 4G4 4 53 4.61 8 Maùy eùp 11 1 67.5 67.5 337.7 0.52 0.4 162.3 4G35 35 174 0.524 16 Maùy haáp 4 2 8.4 16.9 50.6 0.52 0.4 40.6 4G2.5 2.5 41 7.41 13 Quaït huùt 2 1 17.1 17.1 85.5 0.52 0.4 41.1 4G2.5 2.5 41 7.41 4 nhoùm: 9 152.1 442.5 0.52 0.4 330.7 4G120 120 343 0.153 4 4 (ÑL4A). (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Quaït huùt 1 1 17.1 17.1 85.5 0.50 0.4 42.7 4G4 4 53 4.61 12 Quaït huùt 1 1 17.1 17.1 85.5 0.50 0.4 42.7 4G4 4 53 4.61 19 Maùy haáp 2 2 8.4 16.9 50.6 0.50 0.4 42.2 4G4 4 53 4.61 13 Maùy xay 10 1 62.7 62.7 313.4 0.50 0.4 156.7 4G35 35 174 0.524 6 Motor 6 1 16.3 16.3 81.4 0.50 0.4 40.7 4G2.5 2.5 41 7.41 16 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G4 4 53 4.61 19 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G4 4 53 4.61 12 Maùy saáy 5 1 25.3 25.3 126.6 0.50 0.4 63.3 4G10 10 67 1.83 8 nhoùm: 9 146.9 428.9 0.50 0.4 319.3 4G120 120 343 0.153 37 5(CSA) 41.08 0.57 0.46 70.8 4G15 15 113 1.15 71 XÖÔÛNG B 1 (ÑL1B). M. laøm 21.7 108.5 0.45 0.4 60.3 4G10 10 67 1.83 7 aïch 10 1 21.7
 9. Maùy thoåi 7 1 8.1 22.1 54.5 0.45 0.4 61.5 4G10 10 67 1.83 18 Maùy thoåi 8 2 7.0 Motor 5 2 16.3 32.6 97.7 0.45 0.4 90.4 4G15 15 113 1.15 18 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.45 0.4 49.7 4G6 6 55 3.08 20 Maùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.45 0.4 49.7 4G6 6 55 3.08 25 Motor 5 2 16.3 32.6 97.7 0.45 0.4 90.4 4G15 15 113 1.15 14 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 aùy thoåi 7 1 8.1 aùy thoåi 8 1 7.0 31.4 96.5 0.45 0.4 87.2 4G15 15 113 1.15 18 otor 5 1 16.3 aùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.45 0.4 49.7 4G6 6 55 3.08 20 . laøm 21.7 108.5 0.45 0.4 60.3 4G10 10 67 1.83 12 ch 10 1 21.7 hoùm: 15 151.0 246.5 0.45 0.4 377.5 4G150 150 387 0.124 85 2 (ÑL2B). . laøm 10 1 21.7 21.7 108.5 0.50 0.4 54.3 4G6 6 55 3.08 7 ch aùy thoåi 8 2 7.0 30.3 95.4 0.50 0.4 75.8 4G15 10 113 1.15 26 otor 5 1 16.3 aùy thoåi 7 2 8.1 32.5 97.6 0.50 0.4 81.2 4G15 10 113 1.15 18 otor 5 1 16.3 aùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G4 4 53 4.61 20 otor 5 2 16.3 32.6 97.7 0.50 0.4 81.4 4G15 15 113 1.15 13 aùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G6 55 3.08 15 aùy saáy 4 1 17.9 17.9 89.4 0.50 0.4 44.7 4G6 6 55 3.08 21 otor 5 1 16.3 27.1 92.2 0.50 0.4 67.8 4G15 15 113 1.15 19 . neùn khí 6 1 10.9 aùy thoåi 7 2 8.1 16.2 48.6 0.50 0.4 40.5 4G4 4 53 4.61 11
 10. hoùm: 16 149.1 244.6 0.50 0.4 372.7 4G150 150 387 0.124 59 3 (ÑL3B) uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 2 uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 10 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 aùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.52 0.4 60.9 4G10 10 67 1.83 10 aùy xay 9 1 70.3 70.3 351.3 0.52 0.4 168.9 4G35 35 174 0.524 9 aùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.52 0.4 60.9 4G10 10 67 1.83 10 uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 11 uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.52 0.4 47.0 4G4 4 53 4.61 2 hoùm: 9 148.0 464.2 0.52 0.4 370.0 4G150 150 387 0.124 32 4 (ÑL4B) uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.54 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 2 aùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.54 0.4 58.6 4G10 10 67 1.83 9 aùy eùp 3 1 80.4 80.4 402.2 0.54 0.4 186.2 4G50 50 205 0.367 10 aùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.54 0.4 58.6 4G10 10 67 1.83 10 uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.54 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 10 uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.54 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 2 hoùm: 8 155.2 501.1 0.54 0.4 386.8 4G150 150 387 0.124 13 5 (ÑL5B). aùy eùp 3 1 80.4 80.4 402.2 0.57 0.5 176.4 4G50 50 205 0.367 8 aùy haáp 2 2 12.7 25.3 76.0 0.57 0.5 55.5 4G10 10 67 1.83 19 uaït huùt 1 1 19.5 19.5 97.7 0.57 0.5 42.8 4G4 4 53 4.61 17 aùy haáp 2 1 12.7 32.2 110.3 0.57 0.5 70.6 4G15 10 113 1.15 12 uaït huùt 1 1 19.5 aùy haáp 2 1 12.7 32.2 110.3 0.57 0.5 70.6 4G15 10 113 1.15 7 uaït huùt 1 1 19.5 hoùm: 8 155.2 501.1 0.57 0.5 386.8 4G150 150 387 0.124 2 6(CSB) 42.6 0.5 0.40 99.1 4G15 15.00 113 1.15 60
 11. XÖÔÛNG C 1(ÑL1C) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 uaït loø reøn 2 1 10.5 41.3 102.8 0.45 0.4 114.6 2x16 16 136 1.15 15 aùy caét 1 2 15.4 aøn 4 1 16.3 16.3 16.3 0.45 0.4 45.2 4G4 4 53 4.61 21 nghieäm aùy maøi 5 1 7.0 ù 19.0 47.0 0.45 0.4 52.6 4G6 6 55 3.08 17 eå ngaâm 3 1 11.9 aùy maøi 7 2 5.1 oâ 22.2 64.8 0.45 0.4 61.7 4G10 10 67 1.83 35 aùy maøi 10 1 11.9 oøn aùy phay 8 1 16.3 16.3 81.4 0.45 0.4 45.2 4G10 10 67 1.83 17 hoan 11 1 11.9 ùng 23.9 71.6 0.45 0.4 66.3 4G10 10 67 1.83 27 aùy maøi 10 1 11.9 oøn hoan 11 1 11.9 ùng 19.0 66.7 0.45 0.4 52.6 4G6 6 55 3.08 29 aùy maøi 5 1 7.0 ù aùy phay 8 1 16.3 16.3 81.4 0.45 0.4 45.2 4G10 10 67 1.83 17 hoan baøn 9 3 5.2 15.7 36.7 0.45 0.4 43.7 2x4 4 63 4.61 35 aùy maøi 5 1 7.0 ù 21.1 49.1 0.45 0.4 58.5 4G10 10 67 1.83 21 uû saáy 6 2 7.0 uaït loø reøn 2 1 10.5 41.3 102.8 0.45 0.4 114.6 2x16 16 136 1.15 15 aùy caét 1 2 15.4
 12. hoùm: 24 50.9 128.2 0.45 0.4 127.3 4G25 25 144 0.727 61 2 (ÑL2C). (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Maùy tieän 13 1 35.1 35.1 175.3 0.50 0.4 87.7 4G15 15 113 1.15 10 Maùy tieän 13 1 35.1 35.1 175.3 0.50 0.4 87.7 4G15 15 113 1.15 21 Maùy soïc 14 3 7.0 21.0 147.2 0.50 0.4 52.6 4G4 4 53 4.61 21 Maùy caïo 15 2 8.5 17.0 51.1 0.50 0.4 42.6 2x2.5 2.5 48 7.41 23 Loø luyeän 16 2 9.4 18.7 56.1 0.50 0.4 46.8 4G4 4 53 4.61 25 khuoân Quaït loø ñuùc 17 3 6.1 18.2 42.4 0.50 0.4 45.5 2x4 4 63 4.61 29 Maùy tieän 12 1 30.4 30.4 152.0 0.50 0.4 76.0 4G15 15 113 1.15 13 Maùy caïo 15 1 8.5 19.0 61.0 0.50 0.4 47.5 2x4 10 63 4.61 10 Quaït loø ñuùc 17 1 10.5 nhoùm: 15 65.7 230.5 0.50 0.4 164.3 4G35 35 174 0.524 46

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản