đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
196
lượt xem
64
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7

  1. Ch-¬ng 7: So S¸nh C¸c Ph-¬ng ¸n §· Chän VÒ MÆt Kinh TÕ Môc tiªu cña c¸c chÕ ®é x¸c lËp cña HT§ lµ gi¶m nhá nhÊt chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng khi thiÕt kÕ còng nh- khi vËn hµnh HT§. §Ó t×m ra ®-îc ph-¬ng ¸n tèi -u, ngoµi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ mÆt kÜ thuËt th× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ cu¶ HT§. Trong tÝnh to¸n s¬ bé vÒ mÆt kinh tÕ th-êng dùa vµo vèn ®Çu t- c¬ b¶n vµo phÝ vËn hµnh hµng n¨m, hay chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m. §Ó so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ cÇn ph¶i gi¶ thiÕt r»ng c¸c ph-¬ng ¸n cã cïng sè l-îng MBA, m¾t c¾t, dao c¸ch li. Khi ®ã hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mçi ph-¬ng ¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Zi=(atc+avh)K®di +  A.C Trong ®ã: atc: hÖ sè tiªu chuÈn thu håi vèn, atc =1/Ttc=1/8 = 0,125 avh : hÖ sè vËn hµnh avh=0,04 c: gi¸ mét Kwh ®iÖn n¨ng tæn thÊt, c=500(®/kwh) K®d: lµ vèn ®Çu t- ®-êng d©y cña m¹ng ®iÖn K®di=  K 0i .Li K0i: Gi¸ thµnh 1 km ®-êng d©y AC cã tiÕt diÖn Fi, chiÒu dµi Li(®/km)  A: Tæng tæn thÊt cs lín nhÊt, tÝnh theo c«ng thøc  A=  PiMax .  Pi 2  Qi2 Pi = 2 .Ri (Pi,Qi lµ cs cùc ®¹i ch¹y trªn c¸c ® U dm d)  : Tæng tæn thÊt cs lín nhÊt, tÝnh theo c«ng thøc -4 2  =(0,124+Tmax.10 ) .8766
  2. Khi Tmax = 5000h ( tg sd cs lín nhÊt) th×  =3411h I. TÝnh to¸n cô thÓ tõng ph-¬ng ¸n ®· chän 1. Ph-¬ng ¸n 1. Dù kiÕn c¸c ph-¬ng ¸n ®Òu dïng cét thÐp, vèn ®Çu t- cho mét km ®-êng d©y lµ: D©y dÉn AC – 70: KO = 208.106 (®/km) D©y dÉn AC – 95: KO = 283.106 (®/km) D©y dÉn AC – 120: KO = 354.106 (®/km) D©y dÉn AC – 150: KO = 403 (®/km) D©y dÉn AC – 185: KO = 441 (®/km) §èi víi ®-êng d©y lé kÐp (2 m¹ch), vèn ®Çu t- t¨ng 1,6 lÇn so víi vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y mét m¹ch. KN1 = 1,6.283.106.50 = 22,64.109 (®ång) KN2 = 1,6.283.106.72,11 = 32,65.109 (®ång) KN3 = 1,6.208.106.80,62 = 26,83.109 (®ång) KN4 = 1,6.208.106.58,31 = 19,41.109 (®ång) KN5 = 1,6.283.106.63,24 = 28,64.109 (®ång) KN6 = 1,6.283.106.50,99 = 23,09.109 (®ång) Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y cña m¹ng. K®d = KN1 + KN2 + KN3 + KN4 + KN5 + KN6  K®d = ( 22,64 + 32,56 + 26,83 + 19,41 + 28,64 + 23,09 9 ).10 (®ång) Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng. PN 1  Q N 1 2 2 30 2  18,5912  PN1 = 2 R N 1 .10 3 = 2 .8,25.10 3 = 849,29 (KW) U dm 110 PN 2  Q N 2 2 2 32 2  19,83 2  PN2 = 2 R N 2 .10 3 = .11,89.10 3 = 1392,63 (KW) U dm 110 2 PN 3  Q N 3 2 2 28 2  14,873 2  PN3 = 2 R N 3 .10 3 = 2 .18,53.10 3 = 1690,73 (KW) U dm 110 PN 4  Q N 4 2 2 24 2  17,352 2  PN4 = 2 R N 4 .10 3 = .13,41.10 3 = 972,05(KW) U dm 110 2 PN 5  QN 5 2 2 30 2  18,5912  PN5 = 2 RN 5 .10 3 = 2 .10,43.10 3 = 1073,71 (KW) U dm 110
  3. PN 6  Q N 6 2 2 32 2  19,83 2  PN6 = 2 R N 6 .10 3 = 2 .8,41.10 3 = 985,03 (KW) U dm 110 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng.   Pi =  PN1 +  PN2 +  PN3 +  PN4 +  PN5 +  PN6   Pi = 849,29 + 1392,63 + 1690,73 + 972,05 + 1073,71 + 985,03   Pi = 6963,44 (KW). Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m:  A =   Pi.  = 6963,44.3411 = 23,752.10 (KWh) 6 Khi ®ã hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z = (0,04 + 0,125).153,26.109 + 23,752.106.500 = 37,166.109 (®ång) 2. Ph-¬ng ¸n 2. TÝnh t-¬ng tù ph¶n ¸nh trªn kÕt qu¶ cho trªn b¶ng sau: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5 l(km) 50 72,11 36,05 58,31 50,99 31,62 Ftc(mm2) AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC- AC-95 185 Koi(106/km) 283 403 208 208 441 283 Ki®d(tû) 22,64 46,496 11,997 19,41 35,98 14,317  Pi(MW) 0,85 1,32 0,688 0,972 1,9 0,54 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 150,84(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 6,27(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 6,27.103.3411=21,386.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).150,84.109+21,386.106.500 Z=24,88.109+10,693.109=35,573(tû)
  4. 3. Ph-¬ng ¸n 3 TÝnh nh- ph-¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau: §o¹n N-1 N-2 N-3 N-4 N-6 6-5 l(km) 50 72,11 80,62 58,31 50,99 31,62 Ftc(mm2) AC-95 AC-95 AC-70 AC-70 AC- AC-95 185 Koi(106/km) 283 283 208 208 441 283 Ki®d(tû) 22,64 32,650 26,83 19,41 35,98 14,317  Pi(MW) 0,85 1,392 0,690 0,972 1,904 0,54 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 151,827(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 7,348(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 7,348.103.3411=25,064.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).151,827.109+25,064.106.500 Z=37,58(tû) 4. Ph-¬ng ¸n 4. B¶ng kÕt qu¶: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-5 N-6 l(km) 50 72,11 36,05 58,31 62,24 50,99 Ftc(mm2) AC-95 AC- AC-70 AC-70 AC-95 AC-95 150 Koi(106/km) 283 403 208 208 283 283 Ki®d(tû) 22,64 46,496 11,98 19,41 28,635 23,090  Pi(MW) 0,85 3,000 0,690 0,972 1,073 0,985
  5. Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 152,251(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 7,57(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 7,57.103.3411=25,821.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).152,257.109+25,821.106.500 Z=38,03(tû)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản