Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

242
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, chương 7

  1. Ch-¬ng 7: So S¸nh C¸c Ph-¬ng ¸n §· Chän VÒ MÆt Kinh TÕ Môc tiªu cña c¸c chÕ ®é x¸c lËp cña HT§ lµ gi¶m nhá nhÊt chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng khi thiÕt kÕ còng nh- khi vËn hµnh HT§. §Ó t×m ra ®-îc ph-¬ng ¸n tèi -u, ngoµi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ mÆt kÜ thuËt th× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ cu¶ HT§. Trong tÝnh to¸n s¬ bé vÒ mÆt kinh tÕ th-êng dùa vµo vèn ®Çu t- c¬ b¶n vµo phÝ vËn hµnh hµng n¨m, hay chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m. §Ó so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n vÒ mÆt kinh tÕ cÇn ph¶i gi¶ thiÕt r»ng c¸c ph-¬ng ¸n cã cïng sè l-îng MBA, m¾t c¾t, dao c¸ch li. Khi ®ã hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m cña mçi ph-¬ng ¸n ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Zi=(atc+avh)K®di +  A.C Trong ®ã: atc: hÖ sè tiªu chuÈn thu håi vèn, atc =1/Ttc=1/8 = 0,125 avh : hÖ sè vËn hµnh avh=0,04 c: gi¸ mét Kwh ®iÖn n¨ng tæn thÊt, c=500(®/kwh) K®d: lµ vèn ®Çu t- ®-êng d©y cña m¹ng ®iÖn K®di=  K 0i .Li K0i: Gi¸ thµnh 1 km ®-êng d©y AC cã tiÕt diÖn Fi, chiÒu dµi Li(®/km)  A: Tæng tæn thÊt cs lín nhÊt, tÝnh theo c«ng thøc  A=  PiMax .  Pi 2  Qi2 Pi = 2 .Ri (Pi,Qi lµ cs cùc ®¹i ch¹y trªn c¸c ® U dm d)  : Tæng tæn thÊt cs lín nhÊt, tÝnh theo c«ng thøc -4 2  =(0,124+Tmax.10 ) .8766
  2. Khi Tmax = 5000h ( tg sd cs lín nhÊt) th×  =3411h I. TÝnh to¸n cô thÓ tõng ph-¬ng ¸n ®· chän 1. Ph-¬ng ¸n 1. Dù kiÕn c¸c ph-¬ng ¸n ®Òu dïng cét thÐp, vèn ®Çu t- cho mét km ®-êng d©y lµ: D©y dÉn AC – 70: KO = 208.106 (®/km) D©y dÉn AC – 95: KO = 283.106 (®/km) D©y dÉn AC – 120: KO = 354.106 (®/km) D©y dÉn AC – 150: KO = 403 (®/km) D©y dÉn AC – 185: KO = 441 (®/km) §èi víi ®-êng d©y lé kÐp (2 m¹ch), vèn ®Çu t- t¨ng 1,6 lÇn so víi vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y mét m¹ch. KN1 = 1,6.283.106.50 = 22,64.109 (®ång) KN2 = 1,6.283.106.72,11 = 32,65.109 (®ång) KN3 = 1,6.208.106.80,62 = 26,83.109 (®ång) KN4 = 1,6.208.106.58,31 = 19,41.109 (®ång) KN5 = 1,6.283.106.63,24 = 28,64.109 (®ång) KN6 = 1,6.283.106.50,99 = 23,09.109 (®ång) Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y cña m¹ng. K®d = KN1 + KN2 + KN3 + KN4 + KN5 + KN6  K®d = ( 22,64 + 32,56 + 26,83 + 19,41 + 28,64 + 23,09 9 ).10 (®ång) Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng. PN 1  Q N 1 2 2 30 2  18,5912  PN1 = 2 R N 1 .10 3 = 2 .8,25.10 3 = 849,29 (KW) U dm 110 PN 2  Q N 2 2 2 32 2  19,83 2  PN2 = 2 R N 2 .10 3 = .11,89.10 3 = 1392,63 (KW) U dm 110 2 PN 3  Q N 3 2 2 28 2  14,873 2  PN3 = 2 R N 3 .10 3 = 2 .18,53.10 3 = 1690,73 (KW) U dm 110 PN 4  Q N 4 2 2 24 2  17,352 2  PN4 = 2 R N 4 .10 3 = .13,41.10 3 = 972,05(KW) U dm 110 2 PN 5  QN 5 2 2 30 2  18,5912  PN5 = 2 RN 5 .10 3 = 2 .10,43.10 3 = 1073,71 (KW) U dm 110
  3. PN 6  Q N 6 2 2 32 2  19,83 2  PN6 = 2 R N 6 .10 3 = 2 .8,41.10 3 = 985,03 (KW) U dm 110 Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong m¹ng.   Pi =  PN1 +  PN2 +  PN3 +  PN4 +  PN5 +  PN6   Pi = 849,29 + 1392,63 + 1690,73 + 972,05 + 1073,71 + 985,03   Pi = 6963,44 (KW). Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m:  A =   Pi.  = 6963,44.3411 = 23,752.10 (KWh) 6 Khi ®ã hµm chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z = (0,04 + 0,125).153,26.109 + 23,752.106.500 = 37,166.109 (®ång) 2. Ph-¬ng ¸n 2. TÝnh t-¬ng tù ph¶n ¸nh trªn kÕt qu¶ cho trªn b¶ng sau: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-6 6-5 l(km) 50 72,11 36,05 58,31 50,99 31,62 Ftc(mm2) AC-95 AC-150 AC-70 AC-70 AC- AC-95 185 Koi(106/km) 283 403 208 208 441 283 Ki®d(tû) 22,64 46,496 11,997 19,41 35,98 14,317  Pi(MW) 0,85 1,32 0,688 0,972 1,9 0,54 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 150,84(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 6,27(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 6,27.103.3411=21,386.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).150,84.109+21,386.106.500 Z=24,88.109+10,693.109=35,573(tû)
  4. 3. Ph-¬ng ¸n 3 TÝnh nh- ph-¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau: §o¹n N-1 N-2 N-3 N-4 N-6 6-5 l(km) 50 72,11 80,62 58,31 50,99 31,62 Ftc(mm2) AC-95 AC-95 AC-70 AC-70 AC- AC-95 185 Koi(106/km) 283 283 208 208 441 283 Ki®d(tû) 22,64 32,650 26,83 19,41 35,98 14,317  Pi(MW) 0,85 1,392 0,690 0,972 1,904 0,54 Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 151,827(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 7,348(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 7,348.103.3411=25,064.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).151,827.109+25,064.106.500 Z=37,58(tû) 4. Ph-¬ng ¸n 4. B¶ng kÕt qu¶: §o¹n N-1 N-2 2-3 N-4 N-5 N-6 l(km) 50 72,11 36,05 58,31 62,24 50,99 Ftc(mm2) AC-95 AC- AC-70 AC-70 AC-95 AC-95 150 Koi(106/km) 283 403 208 208 283 283 Ki®d(tû) 22,64 46,496 11,98 19,41 28,635 23,090  Pi(MW) 0,85 3,000 0,690 0,972 1,073 0,985
  5. Tæng vèn ®Çu t- cho ®-êng d©y: Kd®=  K idd = 152,251(tû) Tæng tæn thÊt cs t¸c dông:  Pi = 7,57(MW) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m: A =  Pi = 7,57.103.3411=25,821.106(Kwh) Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m: Z=(0,04+0,125).152,257.109+25,821.106.500 Z=38,03(tû)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2