intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 2

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
248
lượt xem
72
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và số thiết bị mà ta có thế phân nhóm các thiết bị như sau:phân nhóm theo mặt bằng phân nhóm theo chế độ làm việc phân nhóm theo dây chuyền sản xuất phân nhóm theo cấp điện áp -Trong hệ thống điện hạ thế tiêu biểu,các mạch phân phối bắt nguồn từ một tủ phân phối chính(TPPC).Từ đó dây cáp được đặt trong các đường ,máng cáp đủ loại để cấp điện cho các tủ khu vực hoặc cho các tủ phụ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 2

  1. Chöông2:Phaân chia nhoùm phuï taûi vaø xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn-Choïn maùy bieán aùp vaø maùy buø cho phaân xöông A. PHAÂN NHOÙM PHUÏ TAÛI : I.Cô sôû lyù thuyeát : 1,Nguyeân taéc phaân nhoùm thieát bò : -Tuyø theo töøng tröôøng hôïp cuï theå vaø soá thieát bò maø ta coù theá phaân nhoùm caùc thieát bò nhö sau:  phaân nhoùm theo maët baèng  phaân nhoùm theo cheá ñoä laøm vieäc  phaân nhoùm theo daây chuyeàn saûn xuaát  phaân nhoùm theo caáp ñieän aùp -Trong heä thoáng ñieän haï theá tieâu bieåu,caùc maïch phaân phoái baét nguoàn töø moät tuû phaân phoái chính(TPPC).Töø ñoù daây caùp ñöôïc ñaët trong caùc ñöôøng ,maùng caùp ñuû loaïi ñeå caáp ñieän cho caùc tuû khu vöïc hoaëc cho caùc tuû phuï. -Söï saép xeáp caùc nhoùm daây daãn coù boïc caùch ñieän vaø coá ñònh chuùng cuõng nhö vaán ñeà baûo veä traùnh caùc hö hoûng cô,ñaûm baûo caùc qui caùch thaûm myõ,laø cô sôû cuûa vieäc laép ñaët heä thoáng. 2,Xaùc ñònh taâm phuï taûi : -Taâm phuï taûi ñöôïc tính theo coâng thöùc: n n  x .P i dmi  y .P dmi X= ; Y= i i 1 i 1 n n p i 1 dmi p i 1 dmi
  2. Vôùi : n = soá thieát bò cuûa nhoùm p = coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò thöù i dmi Xi,Yi-toïa ñoä cuûa thieát bò thöù i -Thoâng thöôøng ta ñaët tuû ñoäng löïc (hay tuû phaân phoái ) ôû taâm phuï taûi nhaèm muïc ñích cung caáp ñieän vôùi toån thaát ñieän aùp vaø toån thaát coâng suaát ,chi phí daây daãn hôïp lí hôn caû .Tuy nhieân ,söï löïa choïn cuoái cuøng phuï thuoäc vaøo maët baèng myõ quan,thuaän tieän thao taùc,an toaøn…. II.choïn vò trí ñaët tuû : 1,Nhoùm 1: Choïn goác toaï ñoä laø goùc traùi phía treân cuûa maët baèng: KÍ Pñm(K STT Teân thieát bò X(m) Y(m) HIEÄU W) 1 Ñ.cô bôm daàu moài loø 1 1.1 3.6 3.325 hôi A 2 Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 3.325 2 2 5.05 hôi A 3 Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 3.325 3 2 7.04 A 4 Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 4.5 3 2 6.6 A 5 Ñ.cô quaït loø hôi A 4 1.1 4.1 4.27 6 Ñ.cô bôm daàu moài loø 5.87 7.5 5 1.1 hôi B
  3. 7 Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 6.6 7.5 6 1.1 hôi B 8 Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 7.63 7.05 7 1.1 B 9 Ñ.cô quaït loø hôi B 8 1.1 5.87 8.3 10 Ñ.cô bôm daàu moài loø 5.87 10.92 5 1.1 hôi C 11 Ñ.cô bôm daàu ñoát loø 6.6 10.92 6 1.1 hôi C 12 Ñ.cô bôm nöôùc loø hôi 7.63 10.92 7 1.1 C 13 Ñ.cô quaït loø hôi C 8 1.1 5.87 11.63 o Coâng suaát nhoùm 1: 13  P1=  Pi =17 (KW) i 1 o Taâm phuï taûi nhoùm 1: 13  x .P i dmi 102984 .  X= i 1 = = 6.06 (m) 13 17 Pi 1 dmi 13 Y P i dm i 1128685 .  Y= i 1 = = 6.64 (m) 13 17 P i 1 dmi o Dôøi tuû veà vò trí thuaän lôïi:  X= 4.5 (m)
  4.  Y= 13.5 (m) 2,Nhoùm 2: Choïn goác toaï ñoä laø goùc traùi phía treân cuûa maët baèng: ST KÍ Pñm(K Teân thieát bò X(m) Y(m) T HIEÄU W) 1 Ñ.cô boàn quay A 9 22 21.7 5.34 2 Ñ.cô boàn quay A 9 22 21.48 6.4 3 Ñ.cô boàn quay B 10 11 21.7 9.5 o Coâng suaát nhoùm 2: 3  P2=  Pi =55 (KW) i 1 o Taâm phuï taûi nhoùm 2: 3 X i * Pdmi 118866 .  X= i 1 = = 21.612 (m) 3 55 P i 1 dmi 3 Y * P i dmi 36278 .  Y= i 1 = = 6.6 (m) 3 55 P i 1 dmi o Dôøi tuû veà vò trí thuaän lôïi:  X= 24.6 (m)  Y= 7.2 (m)
  5. 3,Nhoùm 3: Choïn goác toaï ñoä laø goùc traùi phía treân cuûa maët baèng: KÍ Pñm(K STT Teân thieát bò X(m) Y(m) HIEÄU W) 1 Ñ.cô bôm nöôùc leân 3.52 14.5 11 4 thaùp saáy 2 Ñ.cô bôm nöôùc leân 6.8 14.5 11 4 thaùp saáy 3 Ñ.cô bôm Silicate leân 4.46 14.5 12 4 thaùp saáy 4 Ñ.cô bôm Silicate leân 7.63 14.5 12 4 thaùp saáy 5 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 5.28 14.5 13 4 beå 1 6 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 8.8 14.5 13 4 beå 1 7 Ñ.cô bôm Silicate vaøo 14 4 3.52 15.4
  6. beå 2 8 Ñ.cô bôm nöôùc sinh 15 4 5.28 23.3 hoaït o Coâng suaát nhoùm 3: 8  P3=  Pi = 32 (KW) i 1 o Taâm phuï taûi nhoùm 3: 8 X i * Pdmi 18116 ,  X= i 1 = = 5.66 (m) 8 32 P i 1 dmi 8 Y * P i dmi 5028 ,  Y= i 1 = = 15.7125 (m) 8 32 P i 1 dmi o Dôøi tuû veà vò trí thuaän lôïi:  X = 10 (m)  Y = 18.5 (m)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2