đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
166
lượt xem
75
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần lớn các thiết bị dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q. Để tránh truyền tải một lượng Q khá lớn trên đường dây, người ta đặt gần các hộ dùng điện các máy sinh ra Q (tụ điện, máy bù đồng bộ) để cung cấp trực tiếp cho phụ tải, làm như vậy được gọi là bù công suất phản kháng. Khi có bù công suất phản kháng thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp trong mạch sẽ nhỏ đi, do đó hệ số công suất nâng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 4

  1. Chương 4: Tính toaùn buø heä soá coâng suaát 1. YÙù nghóa cuûa vieäc naâng cao heä soá coâng suaát : Naâng cao heä soá coâng suaát cos  laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng ñeå tieát kieäm ñieän naêng. Phaàn lôùn caùc thieát bò duøng ñieän ñeàu tieâu thuï coâng suaát taùc duïng P vaø coâng suaát phaûn khaùng Q. Ñeå traùnh truyeàn taûi moät löôïng Q khaù lôùn treân ñöôøng daây, ngöôøi ta ñaët gaàn caùc hoä duøng ñieän caùc maùy sinh ra Q (tuï ñieän, maùy buø ñoàng boä) ñeå cung caáp tröïc tieáp cho phuï taûi, laøm nhö vaäy ñöôïc goïi laø buø coâng suaát phaûn khaùng. Khi coù buø coâng suaát phaûn khaùng thì goùc leäch pha giöõa doøng ñieän vaø ñieän aùp trong maïch seõ nhoû ñi, do ñoù heä soá coâng suaát cos  cuûa maïch ñöôïc naâng cao, giöõa P, Q vaø goùc  coù quan heä nhö sau: Q   arctg P Khi heä soá cos  ñöôïc naâng cao thì ñöa ñeán nhöõng hieäu quaû sau: - Giaûm ñöôïc toån thaát coâng suaát trong maïng ñieän. - Giaûm ñöôïc toån thaát ñieän aùp trong maïng ñieän. - Taêng khaû naêng truyeàn taûi cuûa daây vaø MBA. 2. Xaùc ñònh dung löôïng buø: Dung löôïng buø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Qbuø  Pttpx (tg px  tg ch )
  2. trong ñoù:  px =öùng vôùi heä soá coâng suaát(cos  px ) cuûa phaân xöôûng  ch =öùng vôùi heä soá coâng suaát(cos  ch ) cuûa phaân xöôûng sau khi choïn heä soá cos  ch = 0.9  0.95 ta choïn cos  ch =0.92 suy ra tg  ch = 0.426 vôùi :Pttpx = 95.565 (KW) , Qttpx = 84.58 (KVar), Sttpx = 114.856 (KVA) Pttpx 95,565 cos  px = = = 0.832 suy ra tg  px = 0.667 S ttpx 114,856 Suy ra : Qbuø =95.565(0.667 - 0.426) =23 (KVar) Sau khi buø thì coâng suaát cuûa phaân xöôûng laø: Spx(sau buø) =Kñt Pttpx  (Qttpx  Qbu ) 2 2 = 102.32 (KVA) 3. Choïn thieát bò buø : Vôùi : Q buø = 23 ( KVar) Choïn loaïi thieát bò buø laø tuï ñieän vaø dung löôïng tuï caàn phaûi choïn laø:23 (Kvar)  Vôùi dung löôïng nhö theá ta choïn boä tuï: Loaïi: KC2-0.38-50-3Y3 Coâng suaát ñònh möùc :50 Kvar Ñieän dung ñònh möùc : 1102 F Kieåu tuï : ñaáu tam giaùc  Sau khi choïn maùy buø, coâng suaát phaûn khaùng ñöôïc buø vaøo laø:
  3. Q buø = 50(Kvar)  Vaäy sau khi buø coâng suaát cuûa phaân xöôûng laø: Qttxb =Qttpx – Q buø = 84.58 – 50 = 34.58(Kvar) Pttx = 95.565 (KW) Spx(sau buø) = Kñt Pttpx  (Qttpx  Qbu ) 2 2 = 91.467 (KVA)  Heä soá coâng suaát sau khi ñaët tuï buø: Qttxb 34.58 tg  =  = 0.36 Pttx 95.565 suy ra : cos  = 0.94 -Ñoái chieáu vôùi caùch tra baûng E.17 trang E_26 vaø E_27 –Höôùng Daãn Thieát Keá ø Laép Ñaët Ñieän (NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC VAØ KYÕ THUAÄT) vôùi cos  =0.83 sau buø cos  ch =0.92 thì Qtg= 0.243x Pttpx=0.243x95.565=23.2(Kvar) vaø cos  =0.83 sau buø cos  =0.94 thì Qtg= 0.31x Pttpx=0.31x95.565=29.6(Kvar) ta thaáy: Qttxb = 34.58 (Kvar) so vôùi Qthanhgoùp =Qtg= 29.6 (Kvar) thì roõ raøng cheânh leäch khoâng ñaùng keå -Nhö vaäy vieäc choïn maùy buø coù Q =50(Kvar) laø hoaøn toaøn hôïp lyù luùc ñoù heä soá coâng suaát cuûa phaân xöôûng ñöôïc naâng leân 0.94  Sô ñoà noái daây maùy buø
  4.  Khi vaän haønh maùy buø phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän sau : Tuï ñieän phaûi ñaët ôû nôi khoâ raùo, ít buïi baëm, khoâng deã noå, deã chaùy vaø khoâng coù khí aên moøn. + Ñieàu kieän nhieät : Phaûi giöõ cho nhieät ñoä khoâng khí xung quanh tuï ñieän khoâng vöôït quaù + 350C. + Ñieàu kieän ñieän aùp : phaûi giöõ ñieän aùp treân cöïc cuûa tuï ñieän khoâng vöôït quaù 110% ñieän aùp ñònh möùc. Khi ñieän aùp cuûa maïng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp noùi treân thì phaûi caét tuï ñieän ra khoûi maïng. + Trong luùc vaän haønh neáu thaáy tuï ñieän bò phình ra thì phaûi caét ngay ra khoûi maïng, vì ñoù laø hieän töôïng cuûa söï coá nguy hieåm, tuï coù theå bò noå. V.Choïn maùy bieán aùp cho phaân xöôûng : 1. Cô sôû lyù thuyeát : Trong thöïc teá coù nhieàu phöông phaùp ñeå choïn maùy bieán aùp (MBA) söû duïng cho phaân xöôûng ,nhaø maùy ,xí nghieäp. Tuy nhieân
  5. ta chæ giôùi thieäu moät soá phöông phaùp thöôøng gaëp ñeå choïn. Thoâng thöôøng trong thieát keá choïn MBA cho phaân xöôûng ta chæ choïn töø 1 ñeán 2 MBA, ôû ñaây ta giôùi thieäu hai phöông phaùp choïn MBA ñoù laø: choïn MBA theo quaù taûi thöôøng xuyeân vaø choïn theo quaù taûi söï coá.  Choïn MBA theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá: Khi choïn coâng suaát MBA theo ñieàu kieän quaù taûi söï coá, khi moät MBA hö thì coâng suaát ñònh möùc cuûa MBA coøn laïi phaûi thoûa: S ttx S MBA  k qtsc trong ñoù:S MBA : coâng suaát ñònh möùc cuûa MBA Sttx : coâng suaát phuï taûi toång cuûa phaân xöôûng. kqtsc: heä soá quaù taûi söï coá. k qtsc = 1,4 neáu MBA ñaët ôû ngoaøi trôøi k qtsc = 1,3 neáu MBA ñaët trong nhaø  Choïn MBA theo ñieàu kieän quaù taûi thöôøng xuyeân: - Coâng suaát MBA ñöôïc choïn seû nhoû hôn coâng suaát cuûa toaøn phaân xöôûng töùc laø: S MBA < Sttpx - Töø ñoà thò ñaëc tröng phuï taûi phaân xöôûng ta chuyeån veà daïng ñoà thò phuï taûi hai baäc, vaø S 1 , S 2 ñöôïc tính nhö sau: + S1=  S2 .t i i ti vôùi: S i _ tính töø vuøng quaù taûi trôû ñi trong thôøi gian  t i = 10h,
  6. -Trong tröôøng hôïp coù hai vuøng quaù taûi thì tính S 1 töø vuøng coù dieän tích quaù taûi lôùn nhaát veà phía vuøng quaù taûi coøn laïi. + S2=  2 S .t i i t i vôùi: S i _ phaàn coâng suaát quaù taûi.  t i _ toång thôøi gian quaù taûi. -Trong tröôøng hôïp coù nhieàu vuøng quaù taûi thì choïn vuøng quaù taûi coù dieän tích lôùn nhaát ñeå tính. Sau khi tính ñöôïc S 1 vaø S 2 ta tính heä soá quaù taûi vaø heä soá non taûi: S1  heä soá non taûi: k 1 = S dmMBA S2  heä soá quaù taûi: k 2 = S dmMBA -Töø k 1 , k 2 ta seõ kieåm tra tình traïng laøm vieäc cuûa MBA baèng caùch tra ñoà thò 36 ñöôøng cong cuûa MBA: neáu k 2  k 2 cp thì MBA chòu ñöôïc quaù taûi, coøn ngöôïc laïi thì khoâng chòu ñöôïc quaù taûi khi ñoù ta phaûi choïn laïi MBA.  Ñoà thò phuï taûi
  7.  Ñoái vôùi phaân xöôûng thì coâng suaát phuï taûi toång laø: S ttx = 91.467 (KVA). Ñeå xöôûng phaùt trieån trong töông lai töø 5 ñeán 10 naêm sau ta seõ choïn coâng suaát MBA lôùn hôn phuï taûi toång cuûa toaøn phaân xöôûng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản