intTypePromotion=3

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 8

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
153
lượt xem
49
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của tính toán ngắn mạch là để xác định khả năng cắt của thiết bị bảo vệ,kiểm tra ổn định nhiệt của dây,kiểm tra độ nhạy của thiết bị bảo vệ,kiểm tra độ bền điện động. I.Tính ngắn mạch ba pha I(3)N : 1. Xác định dòng điện ngắn mạch thông qua tổng trở ngắn mạch ZT: Dòng điện ngắn mạch IN tại một điểm bất kỳ là: I(3)N= trong đó: U20 : điện áp dây phía thứ cấp khi không tải (hở mạch). ZT: Tổng trở mỗi pha tới điểm ngắn mạch. I(3)N:dòng điện ngắn mạch 3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 8

  1. Chương 8: TÍNH NGAÉN MAÏCH Muïc ñích cuûa tính toaùn ngaén maïch laø ñeå xaùc ñònh khaû naêng caét cuûa thieát bò baûo veä,kieåm tra oån ñònh nhieät cuûa daây,kieåm tra ñoä nhaïy cuûa thieát bò baûo veä,kieåm tra ñoä beàn ñieän ñoäng. I.Tính ngaén maïch ba pha I(3)N : 1. Xaùc ñònh doøng ñieän ngaén maïch thoâng qua toång trôû ngaén maïch ZT: Doøng ñieän ngaén maïch IN taïi moät ñieåm baát kyø laø: U 20 I(3)N= = 400 3.Z T 3.Z T trong ñoù: U20 : ñieän aùp daây phía thöù caáp khi khoâng taûi (hôû maïch). ZT: Toång trôû moãi pha tôùi ñieåm ngaén maïch. I(3)N:doøng ñieän ngaén maïch 3 pha (KA). Caùc thaønh phaàn R, X, Z (  )ñöôïc theå hieän qua giaûn ñoà toång trôû. Phöông phaùp naøy seõ chia löôùi ra caùc ñoaïn vaø moãi ñoaïn ñöôïc ñaëc tröng bôûi R vaø X . 2. Xaùc ñònh trôû khaùng cuûa maùy bieán aùp:(tra baûng H1-48 Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän theo tieâu chuaån quoác teá IEC-Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät) -Vôùi SñmB=160(KVA) tra baûng ta ñöôïc : RBA=16.2(m  ),XBA=41(m  ) ,ZBA=44.1(m  ) -Hay coù theå ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau :
  2. PN .U H 2 RBA = 2  10 3 S dmB 2 U N 00 U H XBA =  10 S dmB 3.Xaùc ñònh trôû khaùng cuûa daây daãn : Toãng trôû cuûa caùc phaân ñoaïn noái tieáp seõ ñöôïc tính: ZT(i) = RT2(i )  X T2(i ) vôùi : RT(i) = RMBA + RL XT(i) = XMBA + XL -RT(i), XT(i) :toång trôû vaø trôû khaùng cuûa caùc phaân ñoaïn noái tieáp caàn tính taïi ñieåm ngaén maïch i vaø ñöôïc tính :R = RoL , X = X oL -Caûm khaùng Xo coù theå ñöôïc nhaø cheá taïo cung caáp.Ñoái vôùi daây daãn coù tieát dieän daây daãn nhoû hôn 50 mm2 caûm khaùng coù theå ñöôïc boû qua, neáu khoâng coù soá lieäu naøo khaùc coù theå laáy Xo = 0.08(/km). 4.Tính toaùn : a.tính ngaén maïch taïi TPPC: ZBA =44.1x10-3(  ) Rdaây =R0L=6.53x10-3(  ) Xdaây =X0L=0.8 x10-3(  ) Zdaây=6.6x10-3(  ) Z  =50.7x10-3( ) I(3)N =Uñm/(1.732x Z  ) =400/( 3 x50,7.10 -3 ) =4.56 (KA) b.tính ngaén maïch taïi caùc TÑL: TÑL1:
  3. Xdaây =0;Rdaây=19x7,41.10-3 =140.8x10-3 ( ) Z  =(140.8+50.7).10-3=191.5x10-3 ( ) I(3)N =Uñm/( 3x Z  ) =400/( 3 x191.5x10 -3 ) =1.2 (KA) TÑL2: Xdaây =0;Rdaây =21.81x10-3 ( ) Z  =(21.81+50.7)x10-3=72.51x10-3 ( ) I(3)N =Uñm/( 3x Z  ) =400/( 3 x72.51x10 -3 ) =3.18 (KA) TÑL3: Xdaây =0;Rdaây=21,56.10-3 ( ) Z  =72,26.10-3 ( ) I(3)N =Uñm/( 3x Z  ) = 400/( 3 x72.26x10 -3 ) =3.2 (KA) c, tính I(3)N taïi caùc ñoäng cô : U 20 I(3)N= = 400 3.Z  3.Z  Vôùi : Z  = ZMBA + ZTPPC + ZÑLi + ZKj Trong ñoù : ZTPPC =Lz0 : toång trôû daây daãn tính tö TPPC ñeán MBA ZÑlj =Lzj : toång trôû daây daãn tính tö TÑL thöù j ñeán TPPC ZKi =Lzi :toång trôû daây daãn tính töø thieát bò thöù i ñeán TÑL töông öùng thöù j z = rd2  xd2 d.Baûng tính ngaén maïch taïi caùc ñoäng cô : Kí Soá L(K R0(  / km Z(  Iñm IcaétC I(3)N hieäu löôïn m) 10- ) (20OC) )10-3 (A) B (KA
  4. 3 thieát g (KA ) bò ) 545. 1A 1 14.7 37.1 2.1 5 0.31 4 358. 2A 1 14.5 24.74 3.8 5 0.42 73 731. 3A 2 15 24.74 4.05 5 0.25 1 519. 4A 1 14 37.1 2.23 5 0.33 4 415. 5B 1 11.2 37.1 2.23 5 0.38 5 456. 6B 1 12.3 37.1 2.1 5 0.36 3 500. 7B 1 13.5 37.1 2.23 5 0.33 8 8B 1 10 37.1 371 2.23 5 0.41 5C 1 7.6 37.1 282 2.23 5 0.5 326. 5 6C 1 8.8 37.1 2.1 0.45 5 7C 1 10 37.1 371 2.23 5 0.41 237. 5 8C 1 6.4 37.1 2.23 0.54 4
  5. 9A 2 7.5 1.33 10 22 36 2.8 10A 1 8 3.4 27.2 11 5 2.32 11 2 14.9 217. 4 5 0.8 14.6 54 12 2 13.5 14.9 201 4 5 0.85 13 2 14.9 183. 4 0.9 12.3 5 3 14 1 14.9 235. 4 0.75 15.8 5 4 15 1 14.9 217. 4 0.8 14.6 5 5 II.Tính ngaén maïch moät pha I(1)N : 1. Xaùc ñònh doøng ñieän ngaén maïch: 3  230  0 . 95 I(1)N = Z1  Z 2  Z 0 trong ñoù : Z1 = toång trôû thöù töï thuaän cuûa daây daãn Z2 (= Z1)= toång trôû thöù töï nghòch cuûa daây daãn Z0 (=(2,2  3)Z1)= toång trôû thöù töï khoâng cuûa daây daãn 2. tính toaùn : a.tính ngaén maïch taïi TPPC: Z2 = Z1 = Zk2 = 50.7x10-3( ) Z0 =2,5Z1=2.5x52.23x10-3=126.75 x10-3 ( )
  6. 3 x 230 x 0 , 95 I(1)N = = 2.873 (KA) Z1  Z 2  Z 0 b.tính ngaén maïch taïi caùc TÑL: TÑL1: Z2 = Z1 = Zk2 = 191.5x10-3( ) Z0 =2,5Z1=2.5x191.5.10-3( ) 3 x 230 x 0 , 95 I(1)N = = 0.76 (KA) Z1  Z 2  Z 0 TÑL2: Z2 = Z1 = Zk2 = 72.51.10-3 ( ) Z0 =2,5Z1=2,5x72,51.10-3 ( ) 3 x 230 x 0 , 95 I(1)N = =2 (KA) Z1  Z 2  Z 0 TÑL3: Z2 = Z1 = Zk2 = 72,26.10-3( ) Z0 =2,5Z1=2.5x72,26.10-3( ) 3 x 230 x 0 , 95 I(1)N = =2.02 (KA) Z1  Z 2  Z 0 c.Baûng tính ngaén maïch moät pha taïi caùc ñoäng cô: Kí Z(  IcaétC Soá hieäu L(Km R0(  / km )10-3 IñmÑC B I(1)N löôïn thieát ) 10-3 ) (20OC) (A) (KA (KA) g bò ) 1A 1 14.7 37.1 545. 2.1 5 0.2
  7. 4 358. 2A 1 14.5 24.74 3.8 5 0.26 73 731. 3A 2 15 24.74 4.05 5 0.16 1 519. 4A 1 14 37.1 2.23 5 0.2 4 415. 5B 1 11.2 37.1 2.23 5 0.24 5 456. 6B 1 12.3 37.1 2.1 5 0.22 3 500. 7B 1 13.5 37.1 2.23 5 0.18 8 8B 1 10 37.1 371 2.23 5 0.23 5C 1 7.6 37.1 282 2.23 5 0.31 326. 5 6C 1 8.8 37.1 2.1 0.28 5 7C 1 10 37.1 371 2.23 5 0.26 237. 5 8C 1 6.4 37.1 2.23 0.25 4 9A 2 7.5 1.33 10 22 36 1.76 10A 1 8 3.4 27.2 11 5 1.46
  8. 11 2 14.9 217. 4 5 0.5 14.6 54 12 2 13.5 14.9 201 4 5 0.53 13 2 14.9 183. 4 0.57 12.3 5 3 14 1 14.9 235. 4 0.47 15.8 5 4 15 1 14.9 217. 4 0.5 14.6 5 5 5.kieåm tra ñieàu kieän : Vò trí Icpdd(A) Iñn(A) I(3)N I(1)N ngaén Icaéttöø(A) IcaétCB(KA) (KA) (KA) maïch TPPC 144 471.5 695 36 2.873 4.56 TÑL1 41 112.4 128.75 25 0.76 1.2 TÑL2 144 329.46 596.8 36 2 3.18 TÑL3 66 82.24 247.8 25 2.02 3.2  Töø baûng treân ta thaáy : IcaétCB > I(3)N
  9. (1) Imm  Icaéttöø  IN vôùi : Icaéttöø =(4  6) Iñm , Imm = Iñn Vaäy caùc CB ñaõ choïn thoaû ñieàu kieän cuûa daây daãn vaø ngaén maïch .  Neáu xeùt taïi thôøi ñieåm coù ngaén maïch , ñoäng cô ñang vaän haønh seõ gioáng nhö nhöõng maùy phaùt(trong khoaûng thôøi gian ngaén )vaø cung caáp doøng ñoå veà ñieåm ngaén maïch,vì vaäy ñoái vôùi nhöõng ñoäng cô coù coâng suaát lôùn ta phaûi xeùt ñeán aûnh höôûng naøy.Tuy nhieân phaân xöôûng ta ñang xeùt ñoäng cô thuoät loaïi nhoû neân coù theå boû qua aûnh höôûng naøy. Sô ñoà tính ngaén maïch ba pha toång quaùt cuûa phaân xöôûng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản