đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 9

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
176
lượt xem
93
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích xây dựng hệ thống nối đất: Chống giật Chống hoả hoạn do điện Cung cấp điện liên tục Chống quá áp Chống nhiễu điện Mỗi sơ đồ nối đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng của nó tùy thuộc hệ thống xí nghiệp mà ta lựa chọn sao cho phù hợp. Tính chất làm việc của phân xưởng đang xét là : công nhân làm việc ở phân xưởng luôn tiếp xúc máy móc, thiết bị làm việc vì vậy đòi hỏi an toàn, vì thế trường hợp có sự cố chạm vỏ xảy ra bắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện, chương 9

  1. Chöông 9 : Thieát keá baûo veä an toaøn ñieän cho ngöôøi I.Khaùi quaùt heä veà thoáng noái ñaát phaân xöôûng :  Muïc ñích xaây döïng heä thoáng noái ñaát:  Choáng giaät  Choáng hoaû hoaïn do ñieän  Cung caáp ñieän lieân tuïc  Choáng quaù aùp  Choáng nhieãu ñieän Moãi sô ñoà noái ñeàu coù öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm rieâng cuûa noù tuøy thuoäc heä thoáng xí nghieäp maø ta löïa choïn sao cho phuø hôïp. Tính chaát laøm vieäc cuûa phaân xöôûng ñang xeùt laø : coâng nhaân laøm vieäc ôû phaân xöôûng luoân tieáp xuùc maùy moùc, thieát bò laøm vieäc vì vaäy ñoøi hoûi an toaøn, vì theá tröôøng hôïp coù söï coá chaïm voû xaûy ra baét buoät phaûi ngaét ñieän neáu khoâng seõ gaây nguy hieåm cho coâng nhaân. Ñeå ñôn giaûn vaø kinh teá cho laép ñaët ta choïn heä thoáng baûo veä theo sô ñoà TN-C-S, tuy nhieân sô ñoà naøy cuõng coøn nhieàu haïn cheá.  Nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát:  Sô ñoà TN yeâu caàu trung tính phía haï aùp cuûa MBA nguoàn,voû cuûa tuû phaân phoái,voû cuûa taát caû caùc phaàn töû khaùc
  2. trong maïng vaø caùc vaät daãn töï nhieân phaûi ñöôïc noái ñaát chung.  Ñoái vôùi moät traïm coù phaàn ño löôøng ñöôïc thöïc hieän phía haï aùp ,caàn coù bieän phaùp caùch ly coù theå nhìn thaáy ñöôïc ôû phía ñaàu nguoàn haï theá.  Daây PEN khoâng bao giôø ñöôïc caét trong baát kì tröôøng hôïp naøo.Vieäc ñieàu khieån vaø baûo veä ôû caùc maùy caét maïch trong maïng TN ñöôïc saép xeáp nhö sau: -loaïi 3 cöïc khi maïch coù daây PEN; -loaïi 4 cöïc (3 pha +daây trung tính)khi maïch coù daây trung tính rieâng bieät vôùi daây PE.  Giôùi thieäu caùc sô ñoà TN vaø caùch thieát keá Sô ñoà TN Ñieåm noái sao cuûa nguoàn seõ ñöôïc noái vôùi tieáp ñaát . Caùc boä phaän caàn noái ñaát vaø vaät daãn töï nhieân cuûa löôùi noái vôùi daây trung tính . Moät vaøi phöông aùn cuûa sô ñoà TN laø : 1.Sô ñoà TN-C (3 pha 4 daây) : Ñaëc tính : - Daây trung tính laø daây baûo veä vaø ñöôïc goïi laø PEN . Sô ñoà naøy khoâng ñöôïc pheùp söû duïng ñoái vôùi caùc daây nhoû hôn 10mm
  3. (daây Cu)vaø 16mm (daây Al) vaø thieát bò ñieän caàm tay .Sô ñoà TN- C ñoøi hoûi moät söï ñaúng theá hieäu quaû trong löôùi vôùi nhieàu ñieåm noái ñaát laëp laïi.Caùc voû thieát bò vaø vaät daãn töï nhieân seõ noái vôùi daây trung tính . - Caùch laép daây PE : Daây trung tính vaø PE ñöôïc söû duïng chung goïi laø daây PEN - Boá trí baûo veä choáng chaïm ñieän giaùn tieáp sô ñoà coù doøng söï coá vaø ñieän aùp tieáp xuùc lôùn :  Coù theå ngaét ñieän trong tröôøng hôïp hö hoûng caùch ñieän ;  Ngaét ñieän ñöôïc thöïc hieän baèng caùch CB hoaëc caàu chì RCD (thieát bò choáng doøng roø )seõ khoâng ñöôïc söû duïng vì söï coá hö hoûng caùch ñieän ñöôïc coi nhö ngaén maïch pha –trung tính .  Heä quaû : -Quaù aùp :  Trong ñieàu kieän bình thöôøng ,ñieåm trung tính ,voû thieát bò vaø ñaát coù cuøng ñieän theá .
  4.  Do hieäu öùng cuïc boä cuûa ñieän cöïc noái ñaát ,ñieän theá coù theå thay ñoåi theo khoaûng caùch ñoái vôùi ñieän cöïc . Do vaäy , khi hö hoûng caùch ñieän trung aùp , doøng seõ qua ñieän cöïc noái ñaát cuûa trung tính cuoän haï vaø ñieän taàn soá coâng nghieäp seõ xuaát hieän giöûa voû thieát bò haï aùp vaø ñaát ôû xa  Ñoä tin caäy cung caáp ñieän , nhieãu ñieän töø vaø phoøng chaùy ; doøng khi hö hoûng caùch ñieän khoâng ñöôïc haïn cheá baèng ñieän trôû ñieän cöïc noái ñaát vaø raát lôùn (vaøi KA ) . Khi coù hö hoûng caùch ñieän haï aùp , ñoä suït aùp nguoàn , nhieãu ñieän töø vaø khaû naêng hö hoûng (chaùy ) thöôøng cao  Khi hö hoûng caùch ñieän haï aùp,ñieän trung tính cuûa tam giaùc ñieän aùp seõ dòch chuyeån vaø ñieän aùp giöõa pha vaø voû thieát bò seõ vöôït quaù ñieän aùp pha –trung tính .Treân thöïc teá ,giaù trò 1,45Un thöôøng ñöôïc tieáp nhaïântrong tính toaùn gaàn ñuùng (Un- ñieän aùp pha )  Daây PEN caàn thoaû maõn ñieàu kieän cuûa 2 chöùc naêng vaø chöùc naêng PE phaûi ñöôïc öu tieân .  Sô ñoà TN-C khoâng duøng cho löôùi coù tieát dieän < 10 mm (Cu) ,< 16mm(Al). Noù cuõnh khoâng ñöôïc duøng cho daây meàm keùo di ñoäng . -Choáng chaùy :sô ñoà TN-C khoâng duøng cho nhöõng nôi coù khaû naêng chaùy noå cao . -Töông hôïp ñieän töø : +Khi coù daây PEN , doøng do taûi khoâng ñoái xöùng chaïy qua seõ taïo neân ñieän aùp rôi vaø taïo neân caùc doä leäch ñieän theá . Do ñoù seõ
  5. phaùt sinh doøng ñieän chaïy trong maïch taïo bôûi voû thieát bò , vaät daãn töï nhieân , caùp ñoàng truïc vaø caùc thieát bò thoâng tin gaây nhieãu . -AÊn moøn : +Söï aên moøn baét ñaàu töø thaønh phaàn doøng DC maø daây PEN taûi chuùng aên moøn ñieän cöïc noái ñaát . +Boá trí baûo veä choáng chaïm ñieän giaùn tieáp trong sô ñoà coù doøng söï coá vaø ñieän aùp tieáp xuùc lôùn :  Töï ñoäng caét nguoàn khi coù hö hoûng caùch ñieän  CB vaø caàu chí seõ ñaûm baûo vieäc caét naøy .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản