intTypePromotion=3

Đồ án: "Thiết kế hệ thống truyền động điện BBĐ van - Động cơ một chiều không đảo chiều quay "

Chia sẻ: Mac Van Vy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
311
lượt xem
95
download

Đồ án: "Thiết kế hệ thống truyền động điện BBĐ van - Động cơ một chiều không đảo chiều quay "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động cơ một chiều kích từ độc lập có: Pđm = 1,5KW; nđm = 3000vg/ph, đồ điện áp, dòng điện mạch động lực và mạch điều khiển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: "Thiết kế hệ thống truyền động điện BBĐ van - Động cơ một chiều không đảo chiều quay "

  1. trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: TrÇn ThÞ Thuý Hµ Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao 1. S¬ ®å nguyªn lý 2. Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn 3. §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng. 2. §éng c¬ mét chiªï kÝch tõ ®éc lËp: P=2.2KW n®m=1500 vg/ph. 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh cÇu 1 pha hai ®i èt, hai tiristor. 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 50:1; sai lÖch tÜnh [s] = 0,1. Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn TrÇn Xu©n Minh
  2. trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Hoµng ThÞ Hång Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao 1. S¬ ®å nguyªn lý 2. Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn 3. §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng. 2. §éng c¬ mét chiªï kÝch tõ ®éc lËp P®m = 1,5 KW. 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh tia 3 pha. 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 100:1; sai lÖch tÜnh [s] = 0,05. Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn TrÇn Xu©n Minh
  3. trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Tèng Mü Linh Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao 1. S¬ ®å nguyªn lý 2. Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn 3. §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng. 2. §éng c¬ mét chiªï kÝch tõ ®éc lËp P®m = 1,5 KW. 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh tia 3 pha cã ®i èt kh«ng. 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 150:1; sai lÖch tÜnh [s] = 0,05. Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn TrÇn Xu©n Minh
  4. trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Vâ ThÞ Thanh HuyÒn Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao 1. S¬ ®å nguyªn lý 2. Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn 3. §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng. 2. §éng c¬ mét chiªï kÝch tõ ®éc lËp P®m = 1,0 KW. 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh cÇu mét pha. 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 25:1; sai lÖch tÜnh [s] = 0,05. Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn TrÇn Xu©n Minh
  5. trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch, lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao - S¬ ®å nguyªn lý - Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn - §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng 2. §éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp cã: P®m = 1,5KW; n®m = 3000vg/ph 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh tia2 pha cã ®i èt kh«ng 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 20:1 ; sai lÖch tÜnh [s] = 0,03 ; Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn
  6. TrÇn Xu©n Minh trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao - S¬ ®å nguyªn lý - Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn - §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng 2. §éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp cã: P ®m = 1KW; n®m = 3000v/phót; 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh cÇu 1 pha cã ®i èt kh«ng (D0). 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 30:1 ; sai lÖch tÜnh [s] = 0,05 ; Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn
  7. TrÇn Xu©n Minh trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao - S¬ ®å nguyªn lý - Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn - §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng 2. §éng c¬ mét chiªï kÝch tõ ®éc lËp: P=2.2KW ; n®m=750vg/ph 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh tia 3 pha 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 100:1 ; sai lÖch tÜnh [s] = 0,1;
  8. Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn TrÇn Xu©n Minh trêng ®hktcn céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam khoa: ®iÖn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé m«n: Tù ®éng ho¸  thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc truyÒn ®éng ®iÖn Hä vµ tªn sinh viªn: Líp: K 6 SKI Gi¸o viªn híng dÉn: Th.S TrÇn Xu©n Minh Ngµy giao ®Ò tµi: 05 - 09 - 2005 Ngµy nép: 25 - 12 - 2005 Tªn ®Ò tµi: ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn BB§ van - §éng c¬ mét chiÒu kh«ng ®¶o chiÒu quay cã ph¶n håi ©m tèc ®é vµ ©m dßng ®iÖn cã ng¾t. Néi dung: I/ ThuyÕt minh 1. Ph©n tÝch , lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng ®iÖn 2. Ph©n tÝch m¹ch ®éng lùc 3. Chän vµ ph©n tÝch m¹ch ®iÒu khiÓn 4. Chän thiÕt bÞ 5. X©y dùng ®Æc tÝnh tÜnh 6. ThuyÕt minh s¬ ®å nguyªn lý II/ C¸c b¶n vÏ: 03 b¶n vÏ khæ Ao - S¬ ®å nguyªn lý - Gi¶n ®å ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn - §Æc tÝnh tÜnh Sè liÖu vµ yªu cÇu thªm nh sau: 1. Phô t¶i MC = h»ng sè mang tÝnh chÊt ph¶n kh¸ng 2. §éng c¬ mét chiªï kÝch tõ ®éc lËp P®m = 4,5 KW; n®m = 1500v/phót 3. BB§ dïng s¬ ®å chØnh lu h×nh tia 3 pha
  9. 4. Ph¹m vi ®iÒu chØnh D = 30:1 ; sai lÖch tÜnh [s] = 0,05 ; Ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2005 Gi¸o viªn híng dÉn TrÇn Xu©n Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản