intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 23

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

176
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống nối đất trong trạm biến áp có ba chức năng chính sau: nối đất làm việc, nối đất an toàn và nối đất chống sét. Nêu việc nối đất cho trạm biến áp là rất quan trọng, đem lại độ tin cậy cao trong việc cung cấp điện, an toàn cho người và thiết bị. Hệ thống nối đất bao gồm các thanh thép góc L60-60-6 dài 2,5m được nối với nhau bằng thanh thép dẹt 40 -4 mm tạo thành mạch vòng nối đất bao quanh trạm biến áp. Các cọc được đóng sâu dưới mặt đất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 23

  1. Chương 23: TÝnh to¸n nèi ®Êt cho tr¹m biÕn ¸p HÖ thèng nèi ®Êt trong tr¹m biÕn ¸p cã ba chøc n¨ng chÝnh sau: nèi ®Êt lµm viÖc, nèi ®Êt an toµn vµ nèi ®Êt chèng sÐt. Nªu viÖc nèi ®Êt cho tr¹m biÕn ¸p lµ rÊt quan träng, ®em l¹i ®é tin cËy cao trong viÖc cung cÊp ®iÖn, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. HÖ thèng nèi ®Êt bao gåm c¸c thanh thÐp gãc L60606 dµi 2,5m ®-îc nèi víi nhau b»ng thanh thÐp dÑt 40 4 mm t¹o thµnh m¹ch vßng nèi ®Êt bao quanh tr¹m biÕn ¸p. C¸c cäc ®-îc ®ãng s©u d-íi mÆt ®Êt 0,7m, c¸c thanh thÐp dÑt ®-îc hµn chÆt víi c¸c cäc ë ®é s©u 0,8m. S¬ ®å mÆt b»ng, mÆt c¾t hÖ thèng nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p: 0,7 m TBA 0,8 m 5m 2,5 m 6m 3m Víi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ® = 0,4.104 /cm tra b¶ng hiÖu chØnh theo hÖ sè mïa ta cã: Kc = 1,4; Kt = 1,6 §iÖn trë nèi ®Êt cña mét thanh nèi ®Êt (cäc) R1c = 0,00298.Kc. = 0,00298.1,4.0,4.104 = 16,688  R 1c X¸c ®Þnh s¬ bé sè cäc: n =  c .R yc 16,688 = n= 6cäc
  2. Trong ®ã: c lµ hÖ sè sö dông cäc = 0,69.4 6cäc 0,69 Ryc lµ ®iÖn trë nèi ®Êt yªu cÇu = 4  §iÖn trë cña thanh nèi: 0,366. do .K t  2.L2  Rt = . lg  b.t   L   Trong ®ã: L: Tæng chiÒu dµi thanh nèi = (5 + 6).2 = 22m = 2200cm b: ChiÒu réng cña thanh = 4cm t: §é ch«n s©u cña thanh = 0,8m = 80cm 0,366.0,4.1,6  2.2200 2   Rt = . lg  4.80 =  4,77  2200   §iÖn trë thùc tÕ cña thanh nèi lµ: R t 4,77 RT =  = 11,925  (t lµ hÖ sè sö dông thanh = t 0,4 0,4) §iÖn trë nèi ®Êt cÇn thiÕt cho toµn bé cäc lµ: 4.R T 4.11,925 Rc =  = 6,02  R t  4 11,925  4 Sè cäc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ®ãng lµ: R 1c 16,688 n=  = 4,02 (lÊy n = 5 cäc)  c .R c 0,69.6,02 KiÓm tra l¹i ®iÖn trë cña hÖ thèng nèi ®Êt: R c .R t 16,688.4,77 RHT =  = 3,44 < 4 R c . t  n.R t . c 16,688.0,4  5.4,77.0,69 VËy hÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m ®¹t yªu cÇu.
  3. ThiÕt kÕ ®-êng d©y trung ¸p 22kv I. Ph©n cÊp ®-êng d©y, vïng khÝ hËu vµ sè liÖu vÒ ®-êng d©y dïng cho tÝnh to¸n: 1. Quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i ®-êng d©y trªn kh«ng: Tuú theo tÝnh chÊt quan träng chñ yªu cña phô t¶i vµ cÊp ®iÖn ¸p, ®-êng d©y trªn kh«ng ®-îc chia lµm 3 ®¼ng cÊp sau: §¼ng cÊp ®-êng §iÖn ¸p cña ®-êng Lo¹i hé tiªu dïng d©y d©y(kV) >35 BÊt cø lo¹i nµo I 35 Lo¹i 1 vµ 2 35 Lo¹i 3 II 1-20 BÊt cø lo¹i nµo III 1 BÊt cø lo¹i nµo Dùa vµo b¶ng trªn ta chän ®¼ng cÊp cña ®-êng d©y lµ lo¹i II. 2. Quy ®Þnh vÒ hÖ sè an toµn:  gh HÖ sè an toµn: n =  cp Trong ®ã: gh: øng suÊt giíi h¹n cña d©y dÉn (hoÆc d©y chèng sÐt) cp: øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu lµm d©y dÉn B¶ng trÞ sè cña hÖ sè an toµn nh- sau: TÝnh chÊt khu vôc vµ ®Æc tÝnh cña d©y dÉn n N¬i ®«ng d©n c-: D©y nhiÒu sîi 2 D©y mét sîi 2,5
  4. N¬i ®«ng d©n vµ kho¶ng v-ît qua träng: D©y nh«m nhiÒu sîi tiÕt diÖn tíi 102 mm2 2,5 D©y ®ång nhiÒu sîi tiÕt diÖn tíi 70 mm2 2,5 D©y thÐp tiÕt diÖn tíi 25mm2 2,5 C¸c d©y trªn nh-ng tiÕt diÖn lín h¬n 2 D©y AC víi mäi tiÕt diÖn 2 Víi ®Çu bµi ta cã d©y AC-95 nªn ta chän n = 2. 3.Quy ®Þnh vÒ c¸c sè liÖu khÝ hËu dïng thiÕt kÕ: Ta cã b¶ng ph©n vïng khÝ hËu nh- sau: Vïng khÝ hËu §iÒu kiÖn tÝnh to¸n I II III IV 1.Lôc nhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp: 5 5 5 5 0 NhiÖt ®é (0 C) 0 0 0 0 Tèc ®é giã v(m/s) 2. Lóc nhiÖt ®é kh«ng khÝ 40 40 40 40 cao: 0 0 0 0 0 NhiÖt ®é (0 C) Tèc ®é giã v(m/s) 25 25 25 25 3. Lóc b·o: 25 30 30 40 NhiÖt ®é (00C) Tèc ®é giã v(m/s) Theo ®Çu bµi ®-êng d©y thiÕt kÕ ®i qua vïng ®ång b»ng B¾c bé nªn ta chän vïng khÝ hËu lµ vïng III. 4. C¸c sè liÖu vÒ d©y AC-95 phôc vô cho tÝnh to¸n: B¶ng sè liÖu vÒ t¶i d©y: M· FA FFe g1 g2 g3
  5. d©y (mm2) (mm2) (10- (10- (10- 3 N/m.mm2) 3 N/m.mm2) 3 N/m.mm2) AC- 95,4 15,9 36,5 75,6 84,5 95 Trong ®ã: g1: TØ t¶i do träng l-îng cña b¶n th©n d©y dÉn g2: TØ t¶i do ¸p lùc cña giã lªn d©y dÉn g3: TØ t¶i do tæng hîp: g3 = g 12  g 2 2 B¶ng sè liÖu vÒ c¬ lý cña d©y AC-95: gh E   = 1/E VËt liÖu (N/mm2) (N/mm2) (1/0C) (mm2/N) A 175 61,6.103 23.10-6 10,23.10-6 Fe 1175 196.103 12.10-6 5,1.10-6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2