intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
202
lượt xem
90
download

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn cấp điện áp vận hành cho mạng điện là một nhiệm vụ rất quan trọng , bởi vì trị số điện áp ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật của mạng điện. Để chọn được cấp điện áp hợp lý phải thoả mãn các yêu cầu sau : - Phải đáp ứng được yêu cầu mở rộng phụ tải sau này. - Cấp điện áp phải phù hợp với tình hình lưới điện hiện tại và phù hợp với tình hình lưới điện quốc gia. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 3

  1. Ch-¬ng 3 lùa chän ®iÖn ¸p I. Nguyªn t¾c chung Lùa chän cÊp ®iÖn ¸p vËn hµnh cho m¹ng ®iÖn lµ mét nhiÖm vô rÊt quan träng , bëi v× trÞ sè ®iÖn ¸p ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kÜ thuËt cña m¹ng ®iÖn. §Ó chän ®-îc cÊp ®iÖn ¸p hîp lý ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau : - Ph¶i ®¸p øng ®-îc yªu cÇu më réng phô t¶i sau nµy. - CÊp ®iÖn ¸p ph¶i phï hîp víi t×nh h×nh l-íi ®iÖn hiÖn t¹i vµ phï hîp víi t×nh h×nh l-íi ®iÖn quèc gia. - B¶o ®¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p tõ nguån ®Õn phô t¶i trong qui ph¹m PR  QX ΔU%  .100 U2 Tõ c«ng thøc ta thÊy ®iÖn ¸p cµng cao th× U cµng nhá , truyÒn t¶i ®-îc c«ng suÊt cµng lín. - Tæn thÊt c«ng suÊt: P2  Q2 ΔP  .R U2 Khi ®iÖn ¸p cµng cao th× tæn hao c«ng suÊt cµng bÐ, sö dông Ýt kim lo¹i mµu ( do I nhá ) . Tuy nhiªn lóc ®iÖn ¸p t¨ng cao th× chi phÝ cho x©y dùng m¹ng ®iÖn cµng lín vµ gi¸ thµnh cña thiÕt bÞ bÞ t¨ng cao.
  2. II. TÝnh to¸n cÊp ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn: ViÖc lùa chän cÊp ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm tæng kÕt. Theo c«ng thøc kinh nghiÖm: U i  4,34 l i  16Pi (KV) Ui : ®iÖn ¸p ®-êng d©y thø i li : chiÒu dµi ®-êng d©y thø i (km) Pi : c«ng suÊt t¸c dông truyÒn t¶i trªn ®-êng d©y thø i (MW) §Ó ®¬n gi¶n ta chØ chän ph-¬ng ¸n h×nh tia nh- sau:
  3. 4 3 7 8 51 64 45 56,6 N§I N§II 45 82,5 2 51 58,3 5 1 6 Ta cã: U1  4,34 l1  16P1  4,34 58,3  16.26  95,5KV U 2  4,34 l 2  16P2  4,34 45  16.28  96,4KV U 3  4,34 l 3  16P3  4,34 56,6  16.28  97,5KV U 4  4,34 l 4  16P4  4,34 51  16.34  105,9KV U 5  4,34 l 5  16P5  4,34 45  16.34  105,3KV U 6  4,34 l 6  16P6  4,34 51  16.28  96,9KV U 7  4,34 l 7  16P7  4,34 45  16.28  96,4KV U 8  4,34 l 8  16P8  4,34 64  16.28  98,2KV U I5  4,34 l I 5  16PI 5  4,34 82,5  22  90,47 KV Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo c«ng thøc chän cÊp ®iÖn ¸p cho m¹ng l-íi ®iÖn thiÕt kÕ lµ 110KV. M¹ng ®iÖn 110KV cÇn chän d©y cã tiÕt diÖn F  70 mm2 ®Ó gi¶m tæn thÊt vÇng quang.
  4. c¸c ph-¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn chän ph-¬ng ¸n tèi -u I. Nh÷ng yªu cÇu chÝnh ®èi víi m¹ng ®iÖn: 1. Cung cÊp ®iÖn liªn tôc 2. §¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn 3. §¶m b¶o tÝnh linh ho¹t cao 4. §¶m b¶o an toµn II. Lùa chon d©y dÉn: 1. D©y ®ång: D©y ®ång lµ d©y dÉn ®-îc chÕ t¹o b»ng kim lo¹i ®ång, lµ vËt liÖu dÉn ®iÖn tèt nhÊt. §ång cã ®iÖn trë suÊt nhá, cã øng suÊt kÐo d©y ®ång phô thuéc vµo qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ cã thÓ ®¹t ®-îc øng suÊt cao, ngoµi ra ®ång cã bÒ mÆt ®-îc bao bäc bëi mét líp oxyt ®ång, do ®ã d©y ®ång cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn tèt. Nh-ng ®ång lµ kim lo¹i quý hiÕm vµ ®¾t tiÒn. V× vËy d©y ®ång chØ dïng trong c¸c m¹ng ®iÖn ®Æc biÖt. 2. D©y nh«m: lµ kim lo¹i phæ biÕn nhÊt trong thiªn nhiªn. §iÖn trë suÊt lín h¬n cña ®ång kho¶ng 1,6 lÇn, nh«m còng cã líp oxyt nh«m bªn ngoµi nªn còng cã t¸c dông chèng ¨n mßn trong khÝ quyÓn. Nh-îc ®iÓm chñ yÕu cña d©y nh«m lµ ®é bÒn c¬ t-¬ng ®èi nhá. Do ®ã ng-êi ta kh«ng s¶n xuÊt d©y nh«m trÇn mét sîi. D©y nh«m nhiÒu sîi ®-îc dïng cho c¸c m¹ng ph©n phèi ®iÖn ¸p ®Õn 35 kV. 3. D©y nh«m lâi thÐp: lµ d©y nh«m cã lâi lµ d©y thÐp ®Ó kh¾c phôc nh-îc ®iÓm vÒ ®é bÒn c¬ cña d©y nh«m vµ ®©y lµ d©y dÉn ®-îc sö dông phæ biÕn nhÊt ë c¸c ®-êng d©y trªn kh«ng ®iÖn ¸p tõ 35kV trë lªn.
  5. III. Ph©n vïng cÊp ®iÖn: Tõ s¬ ®å ®Þa lý ë phÇn trªn ta cã thÓ ph©n ra lµ hai vïng cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i l©n cËn hai nhµ m¸y ®iÖn. - vïng xung quanh nhµ m¸y I, gåm c¸c phô t¶i 1,2,3 vµ 4 - vïng xung quanh nhµ m¸y II, gåm c¸c phô t¶i 5,6,7 vµ 8 Hai nhµ m¸y ®-îc nèi liªn l¹c trùc tiÕp víi nhau hoÆc nèi qua phô t¶i 5.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2