intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
133
lượt xem
53
download

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc chọn đường kính đường ống là một bài toán tối ưu , lựa chọn đường ống căn cứ vào nhiều yếu tố , nếu chọn tiét diện ống lớn ưu điểm là tổn thất áp suất nhỏ , nhưng nhược điểm là giá thành tăng , đầu tư lớn . Thông thường khi thiết kế ta chọn đường kính ống theo kinh nghiệm , từ các thông số ban đầu như : tốc độ cho phép , lưu lượng , khối lượng riêng , tốc độ dòng chảy của môi chất ta có thể tính toán được đường kính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10

  1. Chương 10: Tính choïn ñöôøng oáng daãn gas vaø daãn nöôùc Vieäc choïn ñöôøng kính ñöôøng oáng laø moät baøi toaùn toái öu , löïa choïn ñöôøng oáng caên cöù vaøo nhieàu yeáu toá , neáu choïn tieùt dieän oáng lôùn öu ñieåm laø toån thaát aùp suaát nhoû , nhöng nhöôïc ñieåm laø giaù thaønh taêng , ñaàu tö lôùn . Thoâng thöôøng khi thieát keá ta choïn ñöôøng kính oáng theo kinh nghieäm , töø caùc thoâng soá ban ñaàu nhö : toác ñoä cho pheùp , löu löôïng , khoái löôïng rieâng , toác ñoä doøng chaûy cuûa moâi chaát ta coù theå tính toaùn ñöôïc ñöôøng kính cuûa oáng . Ñöôøng oáng daãn gas vaø nöôùc laø caùc loaïi oáng theùp , vieäc tính toaùn kieåm tra söùc beàn laø khoâng caàn thieát vì oáng thöôøng chòu ñöôïc aùp löïc 3MPa . 1 . Tính choïn ñöôøng oáng daãn gas. Trong heä thoáng laïnh caàn tính choïn ñöôøng oáng huùt , ñöôøng oáng ñaåy vaø ñöôøng oáng daãn loûng . Ñöôøng kính cuûa taát caû caùc ñöôøng oáng ñeàu ñöôïc xaùcñònh baèng coâng thöùc sau: 4m 4.m.vi di   ,m   Trong ñoù: di - ñöôøng kính trong cuûa oáng daãn. - khoái löôïng rieâng cuûa moâi chaát .  - toác ñoä doøng chaûy trong oáng . m – löu löôïng thöïc teá cuûa moâi chaát qua maùy .
  2. Vi – theå tích rieâng cuûa moâi chaát . a. Tính choïn ñöôøng oáng huùt.  Ñöôøng oáng huùt caáp haï aùp.( ñöôøng oáng töø daøn bay hôi veà caáp haï aùp) Löu löôïng thöïc teá cuûa moâi chaát qua caùp haï aùp m1= 0,042 kg/s , v1= 1,27 m3/kg Theo baûng 10-1 HDTKHTL choïn  = 17m/s 4.0,042.1,27  d hha   0,063m 3,14.17 Theo baûng 10-2 choïn oáng coù da/di = 76/69.  Ñöôøng oáng huùt caáp cao aùp .( ñöôøng oángtöø bình trung gian ñeùn caáp cao aùp) Caáp cao aùp coù caùc thoâng soá m2 = 0,055 kg/s , v3 = 0,32 m3/kg. 4.0,055.0,32 d hca   0,036m 3,14.17 Choïn oáng coù kích thöôùc 45/40,5 b.Tính choïn ñöôøng oáng ñaåy.  choïn ñöôøng oáng ñaåy caáp haï aùp .( töø caáp haï aùp ñeán bình trung gian) Ñöôøng oáng ñaåy caáp haï aùp coù caùc thoâng soá m1= 0,042 kg/s , v2 = 0,43 m3/kg.
  3. Theo baûng 10-2 choïn  = 20 m/s 4.0,042.0,42  d dha   0,0335m 3,14.20 choïn oáng coù kích thöôùc 38/33,5  choïn ñöôøng oáng ñaåy caáp cao aùp .( töø caáp cao aùp ñeán daøn ngöng) Ñöôøng oáng ñaåy caáp cao aùp coù caùc thoâng soá nhö sau m2= 0,055 kg/s , v4 = 0,1m3/kg. 4.0,055.0,1 d ñca   0,019m 3,14.20 choïn oáng coù kích thöôùc 32/27,5 c.Tính choïn ñöôøng oáng daãn moâi chaát loûng. Ñöôøng oáng daãn loûng coù caùc thoâng soá m2= 0,055 kg/s , v = 0,00173 m3/kg.  = 1 m/s 4.0,055.0,0173 dl   0,035m 3,14 Choïn oáng coù kích thöôùc 45/40 2. Tính choïn ñöôøng oáng daãn nöôùc cho thaùp giaûi nhieät. Ñöôøng oáng daãn nöôùc ta coù theå söû duïng oáng nhöïa hoaëc oáng theùp , söû duïng loaïi oáng naøo coøn tuyø thuoäc vaøo ñaàu tö vaø tính chaát hoaït ñoäng cuûa kho laïnh . Ñoùi vôùi kho laïnh baûo quaûn ñoâng
  4. do tính chhaát hoaït ñoäng laø lieân tuïc vaø laâu daøi cuûa ñöôøng oáng , vì vaäy ta neân choïn ñöôøng oáng theùp . Ñöôøng oáng daãn nöôùc cho thaùp giaûi nhieät ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau : 4m n . dn   n . . Theo tính toaùn thieát keá daøn ngöng mn=10455 kg/h , n = 995 kg/m3 Theo baûng 10-1 HDTKHTL tra ñöôïc n= 1,7 m/s 4.10455  dn   0,047 m 3600.995.3,14.1.7 Theo baûng 10-4 saùch HDTKHTL ta choïn ñöôøng oáng coù kích thöôùc nhö sau : 60/53. 3 Boá trí vaø coá ñònh ñöôøng oáng. Ñöôøng oáng cuûa thieát bò laïnh coù theå boá trí phía treân hoaëc phía döôùi , ñoái vôùi kho laïnh naøy ta choïn caùch boá trí phía treân , ñöôøng oáng ñöôïc coá ñònh vaøo töôøng . Boá trí caùch naøy coù caùc öu ñieåm sau : vieäc caùch nhieät vaø kieåm tra , söûa chöõa ñònh kyø thuaän tieän , deã daøng . V. Choïn bình taùch loûng .
  5. Nhieäm vuï cuûa bình taùch loûng laø taùch caùc gioït loûng khoûi luoàng hôi huùt veà maùy neùn , traùnh cho maùy neùn huùt phaûi loûng, gaây neân söï coá ngaäp dòch vaø va ñaäp thuyû löïc laøm hö maùy , noù laøm vieäc theo nguyeân taéc giaûm toác ñoä vaø thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng cuûa hôi moâi chaát . Do toác ñoä giaûm ñoàng thôøi vôùi ñoåi höôùng doøng chuyeån ñoäng cuûa hôi moâi chaát neân caùc gioït loûng vaø buïi loûng bò taùch ra vaø laéng xuoáng ñaùy bình . Trong heä thoáng maùy neùn hai caáp bình taùch loûng ñöôïc boá trí treân ñöôøng huùt cuûa caáp haï aùp . Aùp suaát toái ña cho pheùp cuûa bình taùch loûng laø 1,5MPa, vaø nhieät ñoä töø –50 400C . Hình 13 :Nguyeân lyù caáu taïo bình taùch loûng . 1- thaân bình. 2- Ñöôøng hôi khoâ veà maùy neùn. 3- Ñöôøng hôi vaø ñöôøng aåm vaøo töø daøn bay hôi. 4- Töø van tieát löu vaøo .
  6. 5- Xaû daàu. 6- Loûng quay veà daøn bay hôi. Ñöôøng kính bình taùch loûng ñöôïc tính nhö sau : 4.m1 .v1 Dtl   . Theo tính toaùn ñöôøng oáng huùt coù m1= 0,042 kg/s , v1= 1,27 m3/kg. Thöôøng laáy vaän toác gas qua bình  = 0,5m/s. 4.0,042.1,27  Dtl   0,37 m 0,5.3,14 Vaäy theo baûng 8-18 saùch HDTKHTL ta choïn loaïi bình taùch loûng coù caùc thoâng soá sau: DS D B H Khoái löôïng , kg. 42610 70 890 1750 210
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2