intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

151
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc chọn đường kính đường ống là một bài toán tối ưu , lựa chọn đường ống căn cứ vào nhiều yếu tố , nếu chọn tiét diện ống lớn ưu điểm là tổn thất áp suất nhỏ , nhưng nhược điểm là giá thành tăng , đầu tư lớn . Thông thường khi thiết kế ta chọn đường kính ống theo kinh nghiệm , từ các thông số ban đầu như : tốc độ cho phép , lưu lượng , khối lượng riêng , tốc độ dòng chảy của môi chất ta có thể tính toán được đường kính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10

  1. Chương 10: Tính choïn ñöôøng oáng daãn gas vaø daãn nöôùc Vieäc choïn ñöôøng kính ñöôøng oáng laø moät baøi toaùn toái öu , löïa choïn ñöôøng oáng caên cöù vaøo nhieàu yeáu toá , neáu choïn tieùt dieän oáng lôùn öu ñieåm laø toån thaát aùp suaát nhoû , nhöng nhöôïc ñieåm laø giaù thaønh taêng , ñaàu tö lôùn . Thoâng thöôøng khi thieát keá ta choïn ñöôøng kính oáng theo kinh nghieäm , töø caùc thoâng soá ban ñaàu nhö : toác ñoä cho pheùp , löu löôïng , khoái löôïng rieâng , toác ñoä doøng chaûy cuûa moâi chaát ta coù theå tính toaùn ñöôïc ñöôøng kính cuûa oáng . Ñöôøng oáng daãn gas vaø nöôùc laø caùc loaïi oáng theùp , vieäc tính toaùn kieåm tra söùc beàn laø khoâng caàn thieát vì oáng thöôøng chòu ñöôïc aùp löïc 3MPa . 1 . Tính choïn ñöôøng oáng daãn gas. Trong heä thoáng laïnh caàn tính choïn ñöôøng oáng huùt , ñöôøng oáng ñaåy vaø ñöôøng oáng daãn loûng . Ñöôøng kính cuûa taát caû caùc ñöôøng oáng ñeàu ñöôïc xaùcñònh baèng coâng thöùc sau: 4m 4.m.vi di   ,m   Trong ñoù: di - ñöôøng kính trong cuûa oáng daãn. - khoái löôïng rieâng cuûa moâi chaát .  - toác ñoä doøng chaûy trong oáng . m – löu löôïng thöïc teá cuûa moâi chaát qua maùy .
  2. Vi – theå tích rieâng cuûa moâi chaát . a. Tính choïn ñöôøng oáng huùt.  Ñöôøng oáng huùt caáp haï aùp.( ñöôøng oáng töø daøn bay hôi veà caáp haï aùp) Löu löôïng thöïc teá cuûa moâi chaát qua caùp haï aùp m1= 0,042 kg/s , v1= 1,27 m3/kg Theo baûng 10-1 HDTKHTL choïn  = 17m/s 4.0,042.1,27  d hha   0,063m 3,14.17 Theo baûng 10-2 choïn oáng coù da/di = 76/69.  Ñöôøng oáng huùt caáp cao aùp .( ñöôøng oángtöø bình trung gian ñeùn caáp cao aùp) Caáp cao aùp coù caùc thoâng soá m2 = 0,055 kg/s , v3 = 0,32 m3/kg. 4.0,055.0,32 d hca   0,036m 3,14.17 Choïn oáng coù kích thöôùc 45/40,5 b.Tính choïn ñöôøng oáng ñaåy.  choïn ñöôøng oáng ñaåy caáp haï aùp .( töø caáp haï aùp ñeán bình trung gian) Ñöôøng oáng ñaåy caáp haï aùp coù caùc thoâng soá m1= 0,042 kg/s , v2 = 0,43 m3/kg.
  3. Theo baûng 10-2 choïn  = 20 m/s 4.0,042.0,42  d dha   0,0335m 3,14.20 choïn oáng coù kích thöôùc 38/33,5  choïn ñöôøng oáng ñaåy caáp cao aùp .( töø caáp cao aùp ñeán daøn ngöng) Ñöôøng oáng ñaåy caáp cao aùp coù caùc thoâng soá nhö sau m2= 0,055 kg/s , v4 = 0,1m3/kg. 4.0,055.0,1 d ñca   0,019m 3,14.20 choïn oáng coù kích thöôùc 32/27,5 c.Tính choïn ñöôøng oáng daãn moâi chaát loûng. Ñöôøng oáng daãn loûng coù caùc thoâng soá m2= 0,055 kg/s , v = 0,00173 m3/kg.  = 1 m/s 4.0,055.0,0173 dl   0,035m 3,14 Choïn oáng coù kích thöôùc 45/40 2. Tính choïn ñöôøng oáng daãn nöôùc cho thaùp giaûi nhieät. Ñöôøng oáng daãn nöôùc ta coù theå söû duïng oáng nhöïa hoaëc oáng theùp , söû duïng loaïi oáng naøo coøn tuyø thuoäc vaøo ñaàu tö vaø tính chaát hoaït ñoäng cuûa kho laïnh . Ñoùi vôùi kho laïnh baûo quaûn ñoâng
  4. do tính chhaát hoaït ñoäng laø lieân tuïc vaø laâu daøi cuûa ñöôøng oáng , vì vaäy ta neân choïn ñöôøng oáng theùp . Ñöôøng oáng daãn nöôùc cho thaùp giaûi nhieät ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau : 4m n . dn   n . . Theo tính toaùn thieát keá daøn ngöng mn=10455 kg/h , n = 995 kg/m3 Theo baûng 10-1 HDTKHTL tra ñöôïc n= 1,7 m/s 4.10455  dn   0,047 m 3600.995.3,14.1.7 Theo baûng 10-4 saùch HDTKHTL ta choïn ñöôøng oáng coù kích thöôùc nhö sau : 60/53. 3 Boá trí vaø coá ñònh ñöôøng oáng. Ñöôøng oáng cuûa thieát bò laïnh coù theå boá trí phía treân hoaëc phía döôùi , ñoái vôùi kho laïnh naøy ta choïn caùch boá trí phía treân , ñöôøng oáng ñöôïc coá ñònh vaøo töôøng . Boá trí caùch naøy coù caùc öu ñieåm sau : vieäc caùch nhieät vaø kieåm tra , söûa chöõa ñònh kyø thuaän tieän , deã daøng . V. Choïn bình taùch loûng .
  5. Nhieäm vuï cuûa bình taùch loûng laø taùch caùc gioït loûng khoûi luoàng hôi huùt veà maùy neùn , traùnh cho maùy neùn huùt phaûi loûng, gaây neân söï coá ngaäp dòch vaø va ñaäp thuyû löïc laøm hö maùy , noù laøm vieäc theo nguyeân taéc giaûm toác ñoä vaø thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng cuûa hôi moâi chaát . Do toác ñoä giaûm ñoàng thôøi vôùi ñoåi höôùng doøng chuyeån ñoäng cuûa hôi moâi chaát neân caùc gioït loûng vaø buïi loûng bò taùch ra vaø laéng xuoáng ñaùy bình . Trong heä thoáng maùy neùn hai caáp bình taùch loûng ñöôïc boá trí treân ñöôøng huùt cuûa caáp haï aùp . Aùp suaát toái ña cho pheùp cuûa bình taùch loûng laø 1,5MPa, vaø nhieät ñoä töø –50 400C . Hình 13 :Nguyeân lyù caáu taïo bình taùch loûng . 1- thaân bình. 2- Ñöôøng hôi khoâ veà maùy neùn. 3- Ñöôøng hôi vaø ñöôøng aåm vaøo töø daøn bay hôi. 4- Töø van tieát löu vaøo .
  6. 5- Xaû daàu. 6- Loûng quay veà daøn bay hôi. Ñöôøng kính bình taùch loûng ñöôïc tính nhö sau : 4.m1 .v1 Dtl   . Theo tính toaùn ñöôøng oáng huùt coù m1= 0,042 kg/s , v1= 1,27 m3/kg. Thöôøng laáy vaän toác gas qua bình  = 0,5m/s. 4.0,042.1,27  Dtl   0,37 m 0,5.3,14 Vaäy theo baûng 8-18 saùch HDTKHTL ta choïn loaïi bình taùch loûng coù caùc thoâng soá sau: DS D B H Khoái löôïng , kg. 42610 70 890 1750 210
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2