intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 1

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
390
lượt xem
114
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn động cơ Để chọn động cơ ta tiến hành các bước sau đây: + Tính công suất cần thiết của động cơ + Xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ của động cơ + Dựa vào công suất và số vòng quay đồng bộ, kết hợp với các yêu cầu về quá tải , mômen mở máy và phương pháp lắp đặt động cơ để chọn kích thước động cơ phù hợp với yêu cầu thiết kế. 1. Xác định công suất của động cơ Công suất cần thiết trên trục động cơ điện được xác định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 1

 1. Chương 1: Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tØ sè truyÒn A. Chän ®éng c¬ §Ó chän ®éng c¬ ta tiÕn hµnh c¸c b-íc sau ®©y: + TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ + X¸c ®Þnh s¬ bé sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ + Dùa vµo c«ng suÊt vµ sè vßng quay ®ång bé, kÕt hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ qu¸ t¶i , m«men më m¸y vµ ph-¬ng ph¸p l¾p ®Æt ®éng c¬ ®Ó chän kÝch th-íc ®éng c¬ phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. 1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cña ®éng c¬ C«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬ ®iÖn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2.8) Pt Pct  (kW)  Trong ®ã: Pct : C«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬ Pt : C«ng suÊt tÝnh to¸n trªn trôc m¸y c«ng t¸c  : HiÖu suÊt truyÒn ®éng HiÖu suÊt truyÒn ®éng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2.9)    d . br . ol . k m k Tra b¶ng 2.3 ta chän hiÖu suÊt c¸c lo¹i bé truyÒn vµ æ nh- sau:  d  0,95 : HiÖu suÊt bé truyÒn ®ai ®Ó hë br  0,97 : HiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng ®-îc che kÝn
 2.  ol  0,99 : HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng æ l¨n ®-îc che kÝn k  1 : HiÖu suÊt dÉn ®éng khíp nèi m=3 : Sè cÆp b¸nh r¨ng k=3 : Sè cÆp æ l¨n VËy hiÖu suÊt truyÒn ®éng lµ:   0,95.0,97 3.0,993.1  0,841 Do t¶i träng thay ®æi, ¸p dông c«ng thøc (2.12) vµ (2.14) ta cã: 2 P  t Pt  Ptd  P .  i  . i 1  P  t (kW)  1 Trong ®ã: P1 : C«ng suÊt lín nhÊt trªn trôc m¸y c«ng t¸c Pi : C«ng suÊt t¸c dông trong thêi gian ti F .V 4000.0,8 Ta cã: P1    3,2 (kW) 1000 1000 4 2 2  Pt  3,2. 12.  0,6 2.  0,4 2.  2,54 (kW) 8 8 8 VËy c«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬ ®iÖn lµ 2,54 Pct   3,02 (kW) 0,841 2. X¸c ®Þnh s¬ bé sè vßng quay dång bé TØ sè truyÒn toµn bé it cña hÖ thèng dÉn ®éng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc (2.15) it = in.ih Tra b¶ng 2.4, ta chä s¬ bé in = 2,75 : TØ sè truyÒn cña c¸c bé truyÒn ngoµi hép gi¶m tèc.
 3. ih = 10 : TØ sè truyÒn cña hép gi¶m tèc  it = 2,75.10 = 27,5 Sè vßng quay cña trôc m¸y c«ng t¸c ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2.16) 6000.V 6000.0,8 nlv    51  .D 3,14.300 (vg/ph) Trong ®ã: V = 0,8 m/s : VËn tèc b¨ng t¶i D = 300 mm : §-êng kÝnh tang quay Tõ it vµ nlv ta x¸c ®Þnh sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ theo c«ng thøc (2.18) nsb = nlv.it = 51.27,5 = 1402,5 (vg/ph) VËy ta chän sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ lµ n®b = 1500 (vg/ph) 3. Chän ®éng c¬ §éng c¬ ®-îc chän ph¶i cã c«ng suÊt P®c vµ sè vßng quay ®ång bé tháa m·n ®iÒu kiÖn sau: Pdc  Pct ndc  nsb Dùa vµo b¶ng P1.3, Phô lôc, c«ng suÊt cÇn thiÕt Pct = 3,02 (kW) vµ sè vßng quay ®ång bé n®b = 1500 (vg/ph) ta chän ®éng c¬ cã ký hiÖu 4A100L4Y3. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng c¬: - C«ng suÊt : P®c = 4 kW - VËn tèc : n®c = 1420 vg/ph
 4. - HiÖu suÊt : = 84% B. ph©n phèi tØ sè truyÒn 1. X¸c ®Þnh tØ sè truyÒn it cña hÖ dÉn ®éng theo c«ng thøc (3.23) ndc 1420 it    27,84 lv 51 2. Ph©n phèi tØ sè truyÒn it cña hÖ dÉn ®éng theo c«ng thøc (3.24) it = in.ih Trong ®ã: in : TØ sè truyÒn cña c¸c bé truyÒn ngoµi hép gi¶m tèc ih : TØ sè truyÒn cña hép gi¶m tèc Dùa vµo b¶ng 2.4, ta chän tr-íc in = i® = 2,8 it 27,84  ih    9,94 in 2,8 TØ sè truyÒn cña hép gi¶m tèc ih = ibn.ibc Trong ®ã: ibn : TØ sè truyÒn bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng cÊp nhanh ibc : TØ sè truyÒn bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng cÊp chËm §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn b«i tr¬n th× ibn = (1,2  1,3).ibc Chän ibc = 2,79  ibn = 3,35  3,63. Ta chän ibn = 3,56
 5. Tõ c¸ch chän nh- vËy ta cã: it = 2,8.2,79.3,56 = 27,81 Sè vßng quay cña trôc m¸y c«ng t¸c lµ: ndc 1420 n   51,06 it 27,81 (vg/ph) Sai sè vËn tèc do chän tØ sè truyÒn nh- trªn lµ: v1  v n  nlv 51,06  51  = .100% = .100% = .100% = v nlv 51 0,12% < 5% Sai sè vËn tèc n»m trong giíi h¹n cho phÐp. VËy cã thÓ chÊp nhËn c¸ch chän tØ sè truyÒn nh- trªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản