intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
264
lượt xem
89
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng cấp chậm 1). Chọn vật liệu chế tạo Bánh nhỏ là thép thường hoá có: b=580 (N/mm),ch=290(N/mm),HB=190. (phôi rèn, giả thiết đường kính phôi = 100-300 mm) Bánh lớn là thép 35 thường hoácó: b=450(N/mm), ch=240(N/mm),HB=160. 2) Định ứng tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép. Trong đó: u: Số lần ăn khớp của 1 răng khi bánh răng quay được 1 vòng Mi, ni ,Ti : Mô men xuắn, Số vòng quay trong một phút, Tổng thời gian làm việc ở chế độ i Mmax : Mô men lớn nhất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 2

 1. Chương 2: TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y B. ThiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng cÊp chËm 1). Chän vËt liÖu chÕ t¹o B¸nh nhá lµ thÐp th-êng ho¸ cã: b=580 (N/mm), ch=290(N/mm),HB=190. (ph«i rÌn, gi¶ thiÕt ®-êng kÝnh ph«i = 100-300 mm) B¸nh lín lµ thÐp 35 th-êng ho¸cã: b=450(N/mm), ch=240(N/mm),HB=160. 2) §Þnh øng tiÕp xóc vµ øng suÊt uèn cho phÐp. -Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh lín: Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh r¨ng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 2 Ntd = 60u   Mi  ni.Ti    M max  Trong ®ã: u: Sè lÇn ¨n khíp cña 1 r¨ng khi b¸nh r¨ng quay ®-îc 1 vßng Mi, ni ,Ti : M« men xu¾n, Sè vßng quay trong mét phót, Tæng thêi gian lµm viÖc ë chÕ ®é i Mmax : M« men lín nhÊt t¸c dung lªn b¸nh r¨ng (kh«ng tÝnh m« men qu¸ t¶i trong thêi gian ng¾n) Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh lín : N2=5*290*8*60*41.25 =28.71*106 >No - Sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh nhá: vËy ®-¬ng nhiªn lµ sè chu kú lµm viÖc cña b¸nh nhá còng lín h¬n sè chu kú c¬ së N0=107. N1 = i. N2 = 4.23*28.71*106=121.4*106. Do N1 vµ N2 ®Òu lín h¬n sè chu kú c¬ së cña ®-êng cong mái tiÕp xóc nªn khi tÝnh øng suÊt cho phÐp cña b¸nh nhá vµ b¸nh lín lÊy KN’’ = 1 øng suÊt tiÕp xóc cña b¸nh r¨ng tÝnh theo c«ng thøc sau: []tx =[]Notx*K’’ N (CT 4/38)
 2. []Notx : øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp khi b¸nh r¨ng lµm viÖc l©u dµi [N/mm2] - øng suÊt tiÕp xóc cña b¸nh nhá: []tx1 = 2.6*190= 494(N/mm2) - øng suÊt tiÕp xóc cña b¸nh lín: []tx2 = 2.6*160 = 416 (N/mm2) §Ó tÝnh søc bÒn ta dïng th«ng sè []tx2 = 416(N/mm2) - øng suÊt uèn cho phÐp: §Ó x¸c ®Þnh øng suÊt uÊn cho phÐp lÊy hÖ sè an toµn n = 1.5 vµ hÖ sè tËp chung øng suÊt ë ch©n r¨ng K= 1.8 .(V× lµ ph«i rÌn vµ thÐp th-êng ho¸ ) Giíi h¹n mái cña thÐp 45 lµ: -1 = 0.43*580= 249.4 (N/mm2) Giíi h¹n mái cña thÐp 35 lµ: -1 = 0.43*480=206.4(N/mm2) ¦ng suÊt uÊn cña b¸nh r¨ng tÝnh theo c«ng thøc sau:  0 * K N (1.4  1.6) *  1 * K N" '' " [ ]u   n * K n * K ( Do øng suÊt thay ®æi theo chu kú m¹ch ®éng) §èi víi b¸nh nhá: 1.5 * 249.4 [ σ]   138.5(N / mm 2 ) u1 1.5 * 1.8 ®èi víi b¸nh lín: 1.5 * 206.4 [ σ]   114.6(N / mm 2 ) u2 1.5 * 1.8 3). Chän s¬ bé hÖ sè t¶i träng: k = 1.3 4). Chän hÖ sè chiÒu réng b¸nh r¨ng : A = 0. 4 5). TÝnh kho¶ng c¸ch trôc A. 2  1.05 * 10 6  k * N A  (i  1)3    i * [σ]  ψ * n  tx  Α 3 6 A  (4.23  1)3 ( 1.0510 )2  1.32.43  214(mm) 4164.23 0.441.25 Chän kho¶ng c¸ch trôc : A= 214 (mm) 6). TÝnh v©n tèc vßng vµ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng.
 3. 2.π. A.n2 2 * 3.14 * 214 * 174.54 V= =  0.75(m / s) 60 * 1000 * (it  1) 60 * 1000 * (4.23  1) Víi vËn tèc vßng trªn cã thÓ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng :9 7). X¸c ®Þnh chÝnh x¸c hÖ sè t¶i träng K : Ta cã : K= Ktt*K®. Do t¶i träng thay ®æi cã thÓ tÝnh Ktt gÇn ®óng theo c«ng thøc sau : Ktt = (Kttb +1)/2 ChiÒu réng b¸nh r¨ng : b = A*A= 0.4*214= 86 (mm) §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh r¨ng nhá: d1=2A/(i+1)=2*214/(4.23+1)=82(mm). Do ®ã d= b/d1= 86/82 =1.05. Tra b¶ng ta ®-îc: Víi d = 1.05 th× Kttb = 1.29 HÖ sè tËp trung t¶i träng thùc tÕ: Ktt= (1.29+1)/2 = 1.15 HÖ sè t¶i träng ®éng: Kd = 1.1 HÖ sè t¶i träng : K = Kd.Ktt = 1.1*1.15=1.265 . HÖ sè t¶i träng chªnh lÖch kh«ng nhiÒu so víi dù ®o¸n , do ®ã kh«ng ph¶i tÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc A : LÊy chÝnh x¸c A = 214 (mm) 8). X¸c ®Þnh m« ®un, sè r¨ng vµ chiÒu réng b¸nh r¨ng: M« ®un ph¸p: mn = (0.010.02)A = (2.144.28) (mm) LÊy m = 3 Chän s¬ bé gãc nghiªng =100 suy ra cos = 0.985. Sè r¨ng b¸nh nhá : Z1 =2A/ m(i+1) = 2*214/(4.23+1) = 26.81 LÊy sè r¨ng b¸nh nhá b»ng 27 r¨ng. Sè r¨ng b¸nh lín :
 4. Z2 = i.Z1 = 4.23*27 = 114 (r¨ng) ChiÒu réng b¸nh r¨ng b = 86(mm). 9). KiÓm nghiÖm søc bÒn uèn cña r¨ng. HÖ sè d¹ng r¨ng: +B¸nh nhá: y1 = 0.429 +B¸nh lín : y2 = 0.517 KiÓm tra øng suÊt uèn (CT 3-35) ®èi víi b¸nh r¨ng nhá : 19.1 * 10 6.k.N2 19.1 * 10 6 * 1.265 * 2.67 u1 =   41.23  138.5  [σ] u1 y .m 2 .Z .n b 0.429 * 32 * 27 * 174.54 1 1 2 §èi víi b¸nh lín: u2 =u1*y1/y2= 34.21
 5. KiÓm nghiÖm øng suÊt uèn sinh ra khi qu¸ t¶i lµ: uqt = Kqt* u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản