intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
138
lượt xem
61
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục Lực căng trên 1 đai được xác định theo công thức 4.19 F0 = 780Pđ.Kđ/(v.C.z) + Fv (N) Trong đó: Fv : Lực căng do lực ly tâm sinh ra, được tính theo công thức 4.20 Fv = qm.v2 = 0,105.10,42 = 11,36 (N) Với : qm = 0,105 : Khối lượng 1 mét chiều dài, tra theo bảng 4.22 F0 = 780.4.1,2/(10,4.0,88.2) + 11,36 = 216 (N) Lực tác dụng lên trục tính theo công thức 4.21 (N) Fr = 2F0.z.sin(1/2) = 2.216.2.sin(1380/2) = 806,6...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 3

 1. Chương 3: X¸c ®Þnh lùc c¨ng ban ®Çu vµ lùc t¸c dông lªn trôc Lùc c¨ng trªn 1 ®ai ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 4.19 F0 = 780P®.K®/(v.C.z) + Fv (N) Trong ®ã: Fv : Lùc c¨ng do lùc ly t©m sinh ra, ®-îc tÝnh theo c«ng thøc 4.20 Fv = qm.v2 = 0,105.10,42 = 11,36 (N) Víi : qm = 0,105 : Khèi l-îng 1 mÐt chiÒu dµi, tra theo b¶ng 4.22  F0 = 780.4.1,2/(10,4.0,88.2) + 11,36 = 216 (N) Lùc t¸c dông lªn trôc tÝnh theo c«ng thøc 4.21 Fr = 2F0.z.sin(1/2) = 2.216.2.sin(1380/2) = 806,6 (N) B. thiÕt kÕ bé truyÒn b¸nh r¨ng
 2. 1. Chän vËt liÖu chÕ t¹o b¸nh r¨ng V× bé truyÒn chÞu t¶i träng va ®Ëp nhÑ vµ kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt nªn ta cã thÓ chän vËt liÖu 2 cÊp b¸nh r¨ng tra theo b¶ng 6.1 +) B¸nh nhá: chän thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n tõ (241  285)HB, cã b1 = 850 MPa 2 (N/mm ) ch1 = 580 MPa 2 (N/mm ) +) B¸nh lín: chän thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n tõ (192  240)HB, cã b2 = 570 MPa 2 (N/mm ) ch2 = 450 MPa 2 (N/mm ) 2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp [H] vµ øng suÊt uèn cho phÐp [F] ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 6.1 vµ c«ng thøc 6.2  o  [ H ]   H lim  S .Z R .Z v .K xH .K HL   H  (N/mm2)  o  [ F ]   F lim  S .YR .Ys .K xF .K FC .K FL   F  (N/mm2) Trong ®ã:
 3. : øng suÊt tiÕp xóc vµ øng suÊt uèn cho phÐp  0 H lim ,  0 F lim ®èi víi chu kú c¬ së ZR : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nh¸m cña mÆt r¨ng lµm viÖc Zv : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña vËn tèc vßng KxH : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc b¸nh r¨ng YR : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña ®é nh¸m mÆt l-în ch©n r¨ng Ys : HÖ sè xÐt ®Õn ®é nhËy cña vËt liÖu ®èi víi tËp chung øng suÊt KxF : HÖ sè xÐt ®Õn kÝch th-íc b¸nh r¨ng ¶nh h-ëng ®Õn ®é bÒn uèn KFC : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng ®Æt t¶i SH, SF: HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ tiÕp xóc vµ uèn KHL, KFL : HÖ sè tuæi thä Theo b¶ng 6.2 víi thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n tõ (180  350)HB ta cã  H lim = 2HB + 70; 0 SH = 1,1  F lim 0 = 1,8HB ; SH = 1,75 Chän ®é r¾n b¸nh nhá HB1 = 285; ®é r¾n b¸nh lín HB2 = 230, khi ®ã  H lim1 = 2HB1 + 70 = 2.285 + 70 = 640 0 (MPa)  F lim1 = 1,8.HB1 = 1,8.245 = 513 0 (MPa)  H lim 2 = 2HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 0 (MPa)  F lim 2 = 1,8.HB2 = 1,8.230 = 414 0 (MPa)
 4. Theo c«ng thøc 6.5 ta cã NHO = 30. H HB4 2, Trong ®ã NHO : Sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ øng suÊt tiÕp xóc HHB : §é r¾n Brinen  NHO1 = 30.2852,4 = 2,34.107 ; NHO2 = 30.2302,4 = 1,39.107 Do cã t¶i träng thay ®æi, theo c«ng thøc 6.7 ta cã NHE = 60c(Ti/Tmax)3niti Trong ®ã: c = 1 : Sè lÇn ¨n khíp trong mét lÇn quay Ti, ni, ti : LÇn l-ît lµ m« men xo¾n, sè vßng quay vµ tæng sè giê lµm viÖc ë chÕ ®é i cña b¸nh r¨ng ®ang xÐt  NHE2 = 60c.(n1/i1).t.(Ti/Tmax)3.ti/ti Thay sè vµo ta ®-îc NHE2 = 60.1.(507/3,56).(4.250.2.8).(13.0,5 + 0,63.0,25 + 0,43.0,25) = 7,793.107 > NHO2  KHL2 = 1 NHE1 = 60.1.(1420/2,8).(4.250.2.8).(13.0,5 + 0,63.0,25 + 3 0,4 .0,25) = 27,75.107 > NHO1  KHL1 = 1 Nh- vËy theo c«ng thøc 6.1a, s¬ bé x¸c ®Þnh ®-îc [H] =  H lim .KHL/SH 0  [H]1 =  H lim1 .KHL1/SH 0 = 640.1/1,1 = 581,8 (MPa)
 5.  [H]2 =  H lim 2 .KHL2/SH = 530.1/1,1 = 481,8 0 (MPa) Víi cÊp nhanh sö dông r¨ng nghiªng, do ®ã theo c«ng thøc 6.12 ta cã [ H ]1  [ H ]2 581,8  481,8 [ H ]    531,8MPa  1,25[ H ]2  602,25MPa 2 2 Víi cÊp chËm dïng r¨ng th¼ng vµ tÝnh ra NHE ®Òu lín h¬n NHO nªn KHL = 1, do ®ã [ H ]'2  [ H ]2  481,8MPa Theo c«ng thøc 6.8 ta cã NFE = 60c(Ti/Tmax)6niti  NFE2 = 60c.(n1/i1).t.(Ti/Tmax)6.ti/ti  NHE2 = 60c.(n1/i1).t.(Ti/Tmax)3.ti/ti Thay sè vµo ta ®-îc NFE2 = 60.1.(507/3,56).(4.250.2.8).(16.0,5 + 0,66.0,25 + 0,46.0,25) = 7,016.107 > NFO = 4.106  KFL2 = 1 NFE1 = 60.1.(1420/2,8).(4.250.2.8).(16.0,5 + 0,66.0,25 + 6 0,4 .0,25) = 24,98.107 > NFO = 4.106  KFL1 = 1 Do ®ã theo c«ng thøc 6.2a víi bé truyÒn quay 1 chiÒu (KFC = 1), ta ®-îc: [F] =  F lim .KFC.KFL/SH 0  [F]1 =  F lim1 .KFC.KFL1/SH = 441.1.1/1,75 = 252 0 (MPa)  [F]2 =  F lim 2 .KFC.KFL2/SH = 414.1.1/1,75 = 236,5 0 (MPa) øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp: theo c«ng thøc 6.13 vµ 6.14 ta cã:
 6. [H]max = 2,8.ch2 = 2,8.450 = 1260 (MPa) [F]1max = 0,8.ch1 = 0,8.580 = 464 (MPa) [F]2max = 0,8.ch2 = 0,8.450 = 360 (MPa)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản