intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 5

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
252
lượt xem
89
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán bộ truyền cấp chậm (Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng) a) Xác định sơ bộ khoảng cách trục Khoảng cách trục aw được xác định theo công thức 6.15a Trong đó: Ka : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng Ta bảng 6.5 chọn Ka = 49,5 1/3 (MPa ) T2 : Mômen xoắn trên trục chủ động T2 = 254745 (Nmm) ba : Hệ số chiều rộng bánh răng Tra bảng 6.6, chọn ba = 0,4 0,8 bd = 0,53,ba(ibc + 1) = 0,53....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 5

  1. Chương 5: TÝnh to¸n bé truyÒn cÊp chËm (Bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng) a) X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc Kho¶ng c¸ch trôc aw ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 6.15a T2 .K H aw 2  K a (i2  1)3 (mm) [ H ]2 .i2 . ba Trong ®ã: Ka : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña cÆp b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng Ta b¶ng 6.5 chän Ka = 49,5 1/3 (MPa ) T2 : M«men xo¾n trªn trôc chñ ®éng T2 = 254745 (Nmm) ba : HÖ sè chiÒu réng b¸nh r¨ng Tra b¶ng 6.6, chän ba = 0,4  bd = 0,53ba(ibc + 1) = 0,53.0,4(2,79 + 1) = 0,8 KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc. Theo b¶ng 6.7 vµ bd ta chän theo s¬ ®å 3  KH = 1,12 254745.1,12  a w 2  49,5.(2,79  1).3  181,4 (mm) 531,82.2,79.0,4 LÊy aw2 = 181 (mm)
  2. b) X¸c ®Þnh th«ng sè ¨n khíp +) X¸c ®Þnh m«®un Theo c«ng thøc 6.17 ta cã m = (0,01  0,02)aw = (0,01  0,02).181 = (1,81  3,62) (mm) Theo quan ®iÓm thèng nhÊt hãa trong thiÕt kÕ, chän m«®un tiªu chuÈn cña b¸nh r¨ng cÊp chËm b»ng m«®un ë cÊp nhanh nªn ta chän m = 2. +) X¸c ®Þnh sè r¨ng, gãc nghiªng  vµ hÖ sè dÞch chØnh x §èi víi bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng th×  = 0 Theo c«ng thøc 6.19, ta cã sè r¨ng b¸nh nhá 2a w 2 2.181 z1    47,76  lÊy z1 = 48 (r¨ng) m(i  1) 2(2,79  1)  z2 = i.z1 = 2,79.48 = 133,92  lÊy z2 = 134 (r¨ng)  TØ sè truyÒn thùc tÕ lµ im = 134/48 = 2,792 Ta tÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc aw theo c«ng thøc 6.21 aw = m(z1 + z2)/2 = 2.(48 + 134)/2 = 182 (mm) Do aw lµ mét sè nguyªn nªn ta lÊy aw2 = 182 mm vµ kh«ng cÇn dÞch chØnh. c) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc Theo c«ng thøc 6.33, øng suÊt tiÕp xóc trªn mÆt r¨ng lµm viÖc: 2.T2 .K H (i  1)  H  Z M .Z H .Z  . 2 bw .i.d w 2 (MPa) Trong ®ã: bw : ChiÒu réng vµnh r¨ng bw = ba .aw2 = 0,4.182 = 72,8 (mm)
  3. ZM : HÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh vËt liÖu cña c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp Tra b¶ng 6.5 ta ®-îc ZM = 274 (MPa1/3) ZH : HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng tiÕp xóc, tra b¶ng 6.12 ta ®-îc ZH = 1,76 Ta cã:  = bwsin/(m.) : HÖ sè trïng khíp däc tÝnh theo CT 6.37  = 0 , do sin = sin0 = 0  = [1,88 - 3,2.(1/z1 + 1/z2)]/cos : HÖ sè trïng khíp ngang, tÝnh theo CT 6.38b  = [1,88 - 3,2.(1/48 + 1/134)]/1 = 1,82 Z : H.sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng, tÝnh theo c«ng thøc 6.36a Z   (4    ) / 3  (4  1,82) / 3  0,85 KH : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc, x¸c ®Þnh theo CT 6.39 KH = KH.KH.KHv KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng, tra b¶ng 6.7 ta ®-îc KH = 1,12 Theo c«ng thøc 6.40, ta x¸c ®Þnh vËn tèc vßng: v = dw2.n2/60000 = [.95,46.142,4]/60000 = 0,71 (m/s) dw2 = 2aw2/(im + 1) = 2.182/(2,792 + 1) = 96 (mm) KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp, tra b¶ng 6.14 ta ®-îc KH = 1,13
  4. KHv : HÖ sè kÓ ®Õn t¶i träng ®éng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp, tinh theo c«ng thøc 6.41 vH .bw .d w 2,51.72,8.96 K Hv  1  1  1,03 2.T2 .K H .H H 2.254767.1,12.1,13 aw 2 182 Trong ®ã : vH   H .g 0 .v.  0,006.73.0,71.  2,51 (m/s) ibc 2,792 H lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña c¸c sai sè ¨n khíp, tra b¶ng 6.15 ta ®-îc  H  0,006 tra theo b¶ng 6.16, lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh g0  73 h-ëng cña sai lÖch c¸c b-íc r¨ng 1 vµ 2.  KH = 1,12.1,13.1,03 = 1,3 2.254745.1,3(2,792  1)   H  274.1,76.0,85.  470,83 72,8.2,792.96 2 (MPa) TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp Theo c«ng thøc 6.1, víi v = 0,71 (m/s) < 5 (m/s)  Zv = 1 Víi cÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, ta chän cÊp chÝnh x¸c vÒ møc tiÕp xóc lµ 8, khi ®ã cÇn gia c«ng ®é nh¸m Ra = 2,5 … 1,24 m, do ®ã ZR = 0,95 Víi da < 700 mm nªn KxH = 1 Theo c«ng thøc 6.1 vµ 6.1a ta cã: [H] = [H].Zv.ZR.ZxH = 531,8.1.0,95.1 = 505,21 (MPa) Nh- vËy, H < [H], nh-ng chªnh lÖch nµy nhá do ®ã cã thÓ gi¶m chiÒu réng r¨ng: bw = ba.aw.(H/[H])2 = 0,4.182.(470,83/505,21)2 = 63,23 (mm) Ta chän bw = 63 (mm). d) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn
  5. Theo c«ng thøc 6.43 vµ 6.44 ta cã F1 = 2T1KFYYYF1/(bwdw1m) (MPa) F2 = F1.YF2/YF1 (MPa) Trong ®ã: T1 = 245745 : M« men xo¾n trªn b¸nh chñ ®éng, (Nmm) m=2 : M« ®un ph¸p tuyÕn, (mm) bw = 63 : ChiÒu réng vµnh r¨ng, (mm) dw2 = 96 : §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh chñ ®éng, (mm) Y = 0,55 : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng, Y = 1/ Y = 1 : HÖ sè kÓ ®Õn ®é nghiªng cña r¨ng, Y = 1 - /140 YF1, YF2 : HÖ sè d¹ng r¨ng cña b¸nh 1 KF : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ uèn Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng: zv1 = z1/cos3 = 48/cos30 = 48 zv1 = z1/cos3 = 134/cos30 = 134 Tra b¶ng 6.18 ta ®-îc: YF1 = 3,65; YF2 = 3,6 Theo c«ng thøc 6.45 ta cã KF = KF.KF.KFv Trong ®ã: KF : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng, tra b¶ng 6.7 ta ®-îc KF = 1,24
  6. KF : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp khi tÝnh vÒ uèn, tra b¶ng 6.14 víi vËn tèc vßng v = 0,71 m/s < 2,5 m/s vµ cÊp chÝnh x¸c 9  KF = 1,37 Theo c«ng thøc 6.47 aw 2 182 vF   F .g 0 .v.  0,016.73.0,71. 7 (m/s) ibc 2,545 Trong ®ã: F lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña c¸c sai sè ¨n khíp, tra b¶ng 6.15 ta ®-îc F = 0,016 g0  73 tra theo b¶ng 6.16, lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai lÖch c¸c b-íc r¨ng 1 vµ 2. vF .bw .d w 2 7.63.96  K Fv  1   1  1,05 2.T2 .K F .H F 2.245745.1,24.1,37  KF = 1,37.1,24.1,05 = 1,78 Thay c¸c sè liÖu vµo 6.43 vµ 6.44 ta ®-îc F1 = 2.245745.1,78.0,55.1.3,65/(63.96.2) = 145,2 (MPa) F2 = 145,2.3,6/3,65 = 143,2 (MPa) Víi m = 2  YS = 1,08 - 0,0695ln(2) = 1,03; YR = 1 (b¸nh r¨ng phay); KxF = 1 (da < 400mm) Do ®ã, theo c«ng thøc 6.2 vµ 6.2a ta cã: [F1] = [F]1.YR.YS.YxF = 252.1.1,03.1 = 259,56 (MPa) [F2] = [F]2.YR.YS.YxF = 236,5.1.1,03.1 = 243,6 (MPa) Nh- vËy F1 < [F1] vµ F2 < [F2] nªn bµi to¸n ®-îc tháa m·n.
  7. e) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i Theo c«ng thøc 6.48, víi Kqt = Tmax/T = 1,4: Hmax = H. K qt = 470,83. 1,4 = 557,1 < [H]max = 1260 (MPa) Theo c«ng thøc 6.49 F1max = F1.Kqt = 259,56.1,4 = 363,38 < [F]1max = 464 (MPa) F2max = F2.Kqt = 243,6.1,4 = 341,04 < [F]1max = 360 (MPa) VËy ®iÒu kiÖn vÒ qu¸ t¶i tháa m·n. Do ®ã ta chÊp nhËn kÕt qu¶ trªn. g) C¸c th«ng sè vµ kÝch th-íc bé truyÒn Kho¶ng c¸ch trôc aw2 = 182 mm M« ®un ph¸p m = 2 mm ChiÒu réng vµnh r¨ng bw = 63 mm TØ sè truyÒn ibn = 2,792 Gãc nghiªng cña r¨ng  = 00 Sè r¨ng b¸nh r¨ng z1 = 48 r¨ng ; z2 = 143 r¨ng HÖ sè dÞch chØnh x1 = 0 ; x2 = 0 Theo c¸c c«ng thøc trong b¶ng 6.11, tÝnh ®-îc: §-êng kÝnh vßng chia d1 = 96 mm ; d2 = 268 mm §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng da1 = 100 mm ; da2 = 272 mm §-êng kÝnh ®¸y r¨ng df1 = 91 mm ; df2 = 283 mm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2