intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
178
lượt xem
66
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đó Dt là đường kính vòng tròn qua tâm các chốt của trục vòng đàn hồi. Với T3 = 683480 Nmm = 683,480 Nm. Tra bảng 16.10 ta có Dt = 184,7 mm. Tính phản lực ở các gối: Xét phương trình mômen tại điểm F trong mặt phẳng xoz ta ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 7

 1. Chương 7: TÝnh ph¶n lùc ë c¸c gèi XÐt ph-¬ng tr×nh m«men t¹i ®iÓm A trong mÆt ph¼ng zoy ta cã: d1 d M Azoy   Fa11 2  70.Fr11  Fa12 . 1  234.Fr12  304 FY 12  0 2 70.Fr11  234 F12 70.509,8  234.509,8  FY 12     509,8( N ) 304 304 XÐt ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc theo ph-¬ng y ta cã: FY11 - FY12 + Fr11 + Fr12 = 0  FY11 = FY12 - Fr11 - Fr12 = -509,8 (N). XÐt ph-¬ng tr×nh m«men t¹i ®iÓm A trong mÆt ph¼ng xoz ta cã: M Axoz  70.Ft11  234.Ft12  304 FX 12  370.FX 1  0 70.Ft11  234.Ft12  370.FX 1 70.1336,4  234.1336,4  370.250 FX 12    1032,1( N ) 304 304 XÐt ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc theo ph-¬ng x ta cã: FX11 + FX12 + FX1 - Ft11 - Ft12 = 0 Suy ra : FX11 = Ft11 + Ft12 - FX12 - FX1 = 1336,4 + 1336,4 - 1032,1 - 250 = 1390,7 (N)
 2. TÝnh m« men uÊn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (1-2) Mux = 106254 (N.mm) Muy = 42259,2 (N.mm) M« men uÊn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (1-2) lµ: Mu = Muy 2  Mux 2 Mu = 114349,3 (N.mm) TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (1-2). M td d 3 0.1[ ]
 3. Mtd = M u2  0,75M x2  M td  114349,32  0,75.745712  136515,9( N .mm) Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67  d  3 136515,9  27,3(mm) 0,1.67 Ta chän d1 = 30(mm) Do t¹i vÞ trÝ æ l¨n A: Mux = Muy = Mx = 0 nªn ta chØ cÇn quan t©m ®Õn æ l¨n B T¹i vÞ trÝ æ l¨n B: Mu = Mux = 16500 (N.mm)  M td  16500 2  0,75.745712  66654,9( N .mm) Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67 66654,9  d 3  21,5(mm) 0,1.67 Chän d = 25 (mm)  §-êng kÝnh trôc ë æ l¨n chän d = 25 mm. Ta lÊy ®-êng kÝnh trôc ë 2 vÞ trÝ æ l¨n lµ b»ng nhau ®Ó dÔ chÕ t¹o, dÔ l¾p r¸p vµ thay thÕ æ l¨n. T¹i vÞ trÝ khíp nèi: Mu = 0 ; Mx = 74571 Nmm  M td  0,75.745712  64580( N .mm) 64580  d 3  21,3(mm) 0,1.67  Chän ®-êng kÝnh t¹i khíp nèi d = 22 mm b) TÝnh trôc III Ft31 = 2T3/dw3 = 17989,2 (N)
 4. Fr31 = Ft13.tgαtw/cosβ = 6547,5 (N) Fa31 = Ft31.tgβ = 0 (N) Fx2 = (0,2 ÷ 0,3)T3 /Dt Trong ®ã Dt lµ ®-êng kÝnh vßng trßn qua t©m c¸c chèt cña trôc vßng ®µn håi. Víi T3 = 683480 Nmm = 683,480 Nm. Tra b¶ng 16.10 ta cã Dt = 184,7 mm.  FX 2  900 N TÝnh ph¶n lùc ë c¸c gèi: XÐt ph-¬ng tr×nh m«men t¹i ®iÓm F trong mÆt ph¼ng xoz ta cã: M Fzox  152.Ft 31  304.FX 31  395,5.Fx 3  0  FX 31  10165,5( N )  FX 32  8723,7( N ) XÐt ph-¬ng tr×nh m«men t¹i ®iÓm F trong mÆt ph¼ng yoz ta cã: M Fyoz  152.Fr 31  304.FY 31  0
 5. FY 31  3273,75( N ) ; FY 32  3273,75( N ) TÝnh m« men uèn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (3-1) (Qua b¸nh r¨ng) Muy = 497610 (N.mm) Mux = 1326006 (N.mm)
 6. M« men uÊn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (3-1) lµ: Mu = Muy 2  Mux 2 Mu = 1416300,7 (N.mm) TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (3-1). M td d 3 0.1[ ] Mtd = M u2  0.75M x2  M td  1416300,7 2  0.75.686430 2  1535013,5( N .mm) Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67  d  3 1535013,5  61,2(mm) 0,1.67 Do c¸c trôc cã l¾p r½ng then lªn ®-êng kÝnh cña trôc lÊy t¨ng lªn so víi tÝnh to¸n mét Ýt, chän d1 = 62(mm) TÝnh m« men uÊn t¹i tiÕt diÖn ë mÆt c¾t Qua E Mux = 82350 (N.mm) Muy = 0 (N.mm) M« men uÊn t¹i tiÕt diÖn Qua E lµ: Mu = Muy 2  Mux 2 Mu = 82350 (N.mm) TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn qua E M td d 3 0.1[ ] Mtd = M u2  0.75M x2  M td  82350 2  0.75.683480 2  597612( N .mm)
 7. Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67 597612  d 3  44,7(mm) 0,1.67 DE = 50 (mm) Ta lÊy ®-êng kÝnh trôc ë 2 vÞ trÝ æ l¨n lµ b»ng nhau ®Ó dÔ chÕ t¹o, dÔ l¾p r¸p vµ thay thÕ æ l¨n TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (A-A). (Qua Khíp nèi) M td d 3 0.1[ ] Mtd = M u2  0.75M x2  M td  0.75.683480 2  591911( N .mm) Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67 591911  d 3  44,5(mm) 0,1.67 d = 45(mm) c) TÝnh trôc II Ft21 = Ft22 = 1336,4 (N) Fr21 = Fr22 = 509,8 (N) Fa21 = Fa22 = 235,6 (N) Ft23 = Ft31 = 17989,2 (N) Fr23 = Fr31 = 6547,5 (N) Fa23 = Fa31 = 0 (N) TÝnh ph¶n lùc ë c¸c gèi:
 8. d2 d M Czoy  70.Fr 21  Fa 21 2  152.Fr 23  234 Fr 22  Fa 22 . 2  304 FY 22  0 2 70.Fr 21  152.Fr 23  234.Fr 22  FY 22  304 70.509,8  152.6547,5  234.509,8   2763,95( N ) 304 M Cxoy  70.Ft 21  152.Ft 23  234.Ft 22  304.FX 22  0  70.1336,4  152.17989,2  234.1336,4  FX 22   7658,2( N ) 304 XÐt ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc theo ph-¬ng y ta cã: FY21 - Fr21 + Fr23 - Fr22 + FY22 = 0 → FY21 = 509,8 - 6547,5 + 509,8 + 2763,95 = - 2763,95 (N) XÐt ph-¬ng tr×nh c©n b»ng lùc theo ph-¬ng x ta cã: FX21 + Ft21 - Ft23 + Ft22 + FX22 = 0 → FX21 = - 1336,4 + 17989,2 - 1336,4 - 7658,2 = 7658,2 (N)
 9. TÝnh M« men Muy = 485272 (N.mm); Mux = 1273631 (N.mm) M« men uÊn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (2-3) lµ: Mu = Muy 2  Mux 2  Mu = 1362947 (N.mm) TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (2-3). M td d 3 0.1[ ] Mtd = M u2  0.75M x2  M td  1362947 2  0.75.254745 2  1380686,7( N .mm)
 10. Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67  d  3 1380686,7  55(mm) 0,1.67 Chän d = 56 (mm) T¹i vÞ trÝ l¾p b¸nh r¨ng, chän d = 56mm TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (2-1) ( kÕt qu¶ tÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (2-1) ®-îc sö dông cho ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn (2-2)). M td d 3 0.1[ ] Mtd = M u2  0.75M x2 M« men uèn t¹i tiÕt diÖn chÞu t¶i lín nhÊt ë mÆt c¾t (2-1) lµ: Mu = Muy 2  Mux 2 Mu = 578263 (N.mm)  M td  578263 2  0.75.254745 2  618917( N .mm) Chän vËt lµm trôc lµ thÐp 45 suy ra [] = 67 618917  d 3  45,2(mm) 0,1.67 Chän d = 48 (mm) T¹i vÞ trÝ 2 æ l¨n do kh«ng chÞu t¸c dông cña Mx , Mus, Muy nªn t¹i vÞ trÝ 2 æ l¨n ta chän ®uêng kÝnh trôc b»ng ®-êng kÝnh trôc khi tÝnh s¬ bé lµ d = 45 mm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản