ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

Chia sẻ: Haithanh Haithanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
573
lượt xem
355
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ bán hàng trên mạng, trong đó hệ thống cho phép các dịch vụ đăng ký một không gian để bán những mặt hàng mình có trên mạng. Mỗi dịch vụ sẽ có một account riêng trong hệ thống, họ có thể cập nhật các mặt hàng, thay đổi thông tin của dịch vụ và quản lý những đơn đặt hàng của khách mua hàng thông qua hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Thuần Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ty
 2. MOÂ HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA WEB SITE. Xem chi Choïn Xaùc Caùc dòch tieát noäi saûn nhaän vuï Forum, dung moät phaåm vieäc … saûn caàn mua mua phaåm theâm haøng Trang vaøo gioû chuû Yes haøng Ñaêng Thaønh vieân Ñaët nhaäp haøng Tìm kieám No Löu ñôn Quaûn Saûn haøng trò phaåm
 3. CHÖÙC NAÊNG RIEÂNG CUÛA TÖØNG ÖÙNG DUÏNG
 4. 1.CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG KHAÙCH HAØNG Xem vaø Ñaêng kyù choïn thaønh haøng vieân Ñaët Tham gia Xem thoâng mua dieãn tin ñôn ñaët ñaøn haøng
 5. 2.CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGÖÔØI QUAÛN TRÒ Quaûn trò Ñôn Saûn Khaùch haøng phaåm haøng Theâm Theâm môùi Lieät keâ môùi SP KH ñôn haøng Chænh Chænh Xoaù ñôn söûa SP söûa KH haøng Xoùa SP Xoaù boû KH
 6. 3.CHÖÙC NAÊNG CUÛA FORUM(Dieãn ñaøn) Forum(Dieãn ñaøn) Lieät keâ Taïo môùi moät dieãn dieãn ñaøn ñaøn Xem noäi Traû lôøi Xoùa moät dung dieãn moät dieãn ñaøn ñaøn dieãn ñaøn
 7. SÔ ÑOÀ GIÖÕA CAÙC BAÛNG DÖÕ LIEÄU TRONG SQL
 8. TRANG CHUÛ
 9. TRANG GIÔÙI THIEÄU
 10. TRANG ÑAÊNG KYÙ THAØNH VIEÂN MÔÙI
 11. TRANG ÑAÊNG NHAÄP
 12. TRANG XEM CHI TIEÁT NOÄI DUNG MOÄT SAÛN PHAÅM
 13. TRANG GIOÛ HAØNG
 14. TRANG CHECKOUT
 15. TRANG TAÏO ÑÔN HAØNG
 16. TRANG QUAÛN TRÒ ÑÔN HAØNG
 17. TRANG QUAÛN TRÒ SAÛN PHAÅM
 18. TRANG NGÖÔØIQUAÛN TRÒ THEÂM SAÛN PHAÅM MÔÙI
 19. TRANG QUAÛN TRÒ NGÖÔØI DUØNG
 20. TRANG CHUÛ DIEÃN ÑAØN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản