intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp- Đềtài: XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN TRÊN MẠNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

733
lượt xem
264
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng phát triển đồ án : Xây dựng thêm một số chức năng như : gửi mail cho người dùng khi đã đăng ký, xây dựng ngân hàng câu hỏi và trả lời tự động . Nếu có nối mạng thì có thể liên kết đến các địa chỉ khác khi tìm kiếm. Có thể áp dụng cho nhiều môi trường người sử dụng khác nhau (cơ quan , trường học,…).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp- Đềtài: XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN TRÊN MẠNG

 1. Ñ eà taøi: XAÂY DÖÏNG DIEÃN ÑAØN TREÂN MAÏNG GVHD : Thaày Ngoâ Vaên Duõng SVTH : Leâ Vaên Bình
 2. Ñoà aùn ñöôïc chia laøm 2 phaàn: Phaàn 1: Cô sôû lyù thuyeát: Chöông1: Giôùi thieäu ngoân ngöõ Java Chöông 2:Caùc coâng ngheä lieân quan. Phaàn 2: Phaân tích , thieát keá vaø thöïc hieän Forum. Chöông 3: Phaân tích chöông trình. Chöông 4: Thieát keá chöông trình.
 3. Cô sôû lyù Phaàn 1: thuyeát. Chöông 1: Giôùi thieäu ngoân ngöõ Java - Java laø moät ngoân ngöõ ñöôïc thieát keá cho muïc ñích ña neàn - Ñöôïc bieân dòch thoâng qua maùy aûo Java (Virtual Machine )
 4. Chöông 2: Caùc coâng ngheä lieân quan Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa chöông trình bao goàm : • Web server : JRun 3.1 • JDK 1.3 • Cô sôû döõ lieäu SQL 2000. • Chuaån keát noái : JDBC – ODBC.
 5. Java Application, Applet , Maõ Servlet Java JDBC Driver ODBC Maõ ñaëc thuø Database driver Cô sôû döõ lieäu (Access , SQL Server ,
 6. Sô ñoà khaùi quaùt chöông trình laøm vieäc cuõng nhö caùch trao ñoåi CSDL cuûa ngöôøi söû duïng vôùi CSDL : D atabase U ser Web n I nter n ser ver JD B et s I ntr an et C- OD B C S¬ ®å: Yªu cÇu m«i tr - êng lµm viÖc cña øng dông
 7. Ngoân ngöõ laäp trình:JavaServer Pages (JSP) JSP coù moät soá tính chaát sau: - Laø ngoân ngöõ laäp trình Web phía maùy chuû. - Coâng ngheä JSP laø coâng ngheä Java döïa treân neàn J2EE ñeå xaây döïng nhöõng noäi dung trang Web ñoäng nhö :HTML,DHTML,XHTML vaø XML. - Khaû naêng nhuùng maõ Java giöõa caùc theû ñònh daïng HTML.
 8. Cô cheá hoaït ñoäng cuûa JSP : Cô cheá hoaït ñoäng cuûa trang JSP ñöôïc minh hoïa nhö sau: Trình dieãn dòch JSP Yeâu caàu Web Browser Keát Servlet suaát taïm HTTP Service Trang JSP
 9. Cuù phaùp cô baûn cuûa JSP: Caùc ñoaïn maõ leänh Java ôû giöõa caëp theû töông töï moät chöông trình Java thoâng thöôøng. Ñöôïc duøng ñeå hieån thò keát xuaát cuûa moät giaù trò bieán hay haøm naøo ñoù. Khai baùo moät bieán toaøn
 10. Nhuùng moät trang .jsp hay trang .html Khai baùo caùc thö vieän import cuûa java Chuyeån höôùng trang Web sang ñòa chæ khaùc.
 11. Phaàn 2: Phaân tích thieát keá vaø thöïc hieän Forum Chöông 3: Phaân tích chöông trình L aø thieát k eá vaø xaây döïng moät F or um bao goàm caùc chöùc naêng sau : - Göûi baøi leân dieãn ñaøn. - Xem baøi ñaõ göûi theo caùc chuû ñeà khaùc nhau. - Traû lôøi baøi ñaõ ñöôïc göûi. - Tìm kieám moät baøi. - Ñaêng kyù trôû thaønh thaønh vieân cuûa forum.
 12. - Theâm ngöôøi duøng. - Xoaù ngöôøi duøng. - Caäp nhaät ngöôøi duøng - Theâm ñeà muïc dieãn ñaøn. - Xoaù ñeà muïc dieãn ñaøn. - Caäp nhaät ñeà muïc dieãn ñaøn. - Theâm chuû ñeà . - Xoaù chuû ñeà . - Caäp nhaät chuû ñeà.
 13. Phaân caáp ngöôøi söû duïng. a )N göôøi söû duï ng bì nh thöôøng Ngöôøi khoâng caàn ñaêng kyù coù theå tham gia vaøo dieãn ñaøn vaø coù khaû naêng sau: - Xem noäi dung moät baøi. - Tìm kieám moät baøi theo taùc giaû , noäi dung , chuû ñeà b) N göôøi söû duï ng coù ña êng kyù Khi ngöôøi söû duïng ñaõ ñaêng kyù thaønh vieân thì ngoaøi 2 khaû naêng treân
 14. c) N göôøi qua ûn l yù Ñoái vôùi ngöôøi quaûn lyù ngoaøi nhöõng khaû naêng treân coøn coù theå : - Theâm ngöôøi duøng. - Xoaù ngöôøi duøng . - Caäp nhaät ngöôøi duøng - Theâm ñeà muïc dieãn ñaøn. - Xoùa ñeà muïc dieãn ñaøn . - Caäp nhaät ñeà muïc dieãn ñaøn. - Theâm chuû ñeà . - Xoaù chuû ñeà . - Caäp nhaät chuû ñeà.
 15. Chöông 4 : Thieát keá chöông trình Trong ñeà taøi naøy söï töông taùc ñöôïc theå hieän qua khoái nhö hình sau: User Interface UI Database
 16. 1. UI 2. DATABASE Khoái Database laø khoái döõ lieäu cuûa Forum . Coù 4 thoâng tin caàn löu giöõ :   CAT EGORYF ORU M ( löu tr öõ ñeà muïc F or um ) ÔÛ ñaây ta löu giöõ 2 thaønh phaàn laø : - CategoryForum ID (maõ cuûa categoryforum)
 17. FORUM ( löu t r öõ ca ù c For u m ) Ta löu tröõ caùc thaønh phaàn sau : - ForumID(maõ cuûa Forum ):laøm khoaù chính. - CategoryForumID(maõ cuûa categoryforum) : laøm khoùa ngoaïi. - ForumName (teân cuûa Forum ) - Description (tröôøng dieãn giaûi)
 18. POST (löu tr öõ caùc baøi göûi leân) Ta löu giöõ caùc thaønh phaàn sau: - PostID(maõ caùc baøi): laøm khoaù chính - ForumID(maõ Forum ):khoaù ngoaïi - PostParentID(maõ baøi cha): khoaù ngoaïi. - Username(teân taùc giaû ) - Subject (chuû ñeà göûi )
 19. M EM BER( löu t r öõ d a n h sa ù ch t ha øn h vie â n ) Ta löu tröõ caùc thaønh phaàn sau: - Username (teân ngöôøi söû duïng ): laøm khoaù chính. - Password (maät khaåu ) - Fullname(teân ñaày ñuû) - Email (ñòa chæ email)
 20. Quan heä cuûa 4 thoâng tin naøy ñöôïc theå hieän nhö sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2